Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Дата на приемане 30/03/2011
Брой/година Държавен вестник 30/2011

 


УКАЗ № 70

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, приет от ХLI Народно събрание на 30 март 2011 г.

Издаден в София на 6 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 41, 63 и 98 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 13а се създава ал. 3:

„(3) Дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.“

§ 2. В чл. 24, ал. 1 след думата „опасни“ се поставя запетая и се добавя „строителни“.

§ 3. В чл. 39, ал. 1 т. 12 се изменя така:

„12. заверени от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 13а, ал. 3 – и скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, се намира на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, или на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение;“.

§ 4. В чл. 51, ал. 1 се създава нова т. 2:

„2. в случаите по чл. 13а, ал. 3 – скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, се намира на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, или на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение;“.

§ 5. В глава пета, раздел ІІ се създава чл. 53а:

„Чл. 53а. При констатиране на нарушение на някое от изискванията на чл. 60, ал. 7, след като на едноличния търговец или на юридическото лице е наложена имуществена санкция по чл. 106, ал. 4, т. 3, компетентният орган отнема издадения регистрационен документ.“

§ 6. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея т. 1 се изменя така:

„1. продажба на отпадъци от черни и цветни метали от лицата, които ги получават като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, когато купувачът е лицензиран по реда на ал. 1;“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. оригинал или заверено от заявителя копие на договор за наем или нотариален акт, придружени със скица или друг удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, съдържащ данни за местоположението на имота, на чиято територия е площадката, и данни, от които да е видно, че отговаря на изискванията на ал. 2;“

в) създава се нова т. 5:

„5. декларация за спазване изискванията на чл. 60, ал. 8;“

г) точка 6 се изменя така:

„6. декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, на когото е отнет лицензът или му е отказано издаването на лиценз, в сроковете по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“ и че не са налице обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“;“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Когато заявителят е чуждестранно лице, документът по ал. 5, т. 1 се представя и в официален превод, а документите по ал. 5, т. 4, 5 и 6, които са на чужд език – и в превод.“

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.

9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.

§ 7. В чл. 55 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 8. В чл. 56, ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4 и 5“.

§ 9. В чл. 57, ал. 4 се създава изречение второ: „В случаите на правоприемство по Търговския закон правата по лиценза преминават върху правоприемника.“

§ 10. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1:

аа) създава се нова буква „г“:

„г) заявлението за допълване на лиценз с площадка е подадено от същия търговец преди изтичане на една година от заповедта за заличаване на същата площадка по реда на т. 4, освен ако заповедта за заличаване на площадката е била отменена от съда като незаконосъобразна;“

бб) създава се буква „д“:

„д) заявлението за издаване на лиценз или за допълване на лиценз включва заявена площадка, за която има висящ спор пред съд, поради заличаването й или отнемане на лиценз, в който е включена;“

вв) досегашната буква „г“ става буква „е“ и се изменя така:

„е) заявлението за издаване на лиценз е подадено от свързано лице със заявителите по букви „б“ и „в“ или заявлението за допълване на лиценз с площадка е подадено от свързано лице със заявителя по буква „г“, ако не са изтекли предвидените срокове;“

б) в т. 2:

аа) буква „а“ се отменя;

бб) в буква „в“ след думата „лиценза“ се добавя „или е заличена“, а думите „по чл. 54, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 54, ал. 3, т. 1“;

вв) буква „е“ се изменя така:

„е) се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в нарушение на чл. 60, ал. 3 или 4;“

гг) създава се буква „з“:

„з) в срок 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на площадка е установено с констативен акт на контролен орган нарушение по т. 4 на площадка, вписана в лиценза на същия търговец;“

в) в т. 4 се създават букви „в“ – „ж“:

„в) липса на нея на регистър на покупките и вноса и/или регистър на продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали по чл. 60, ал. 2;

г) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея чрез упълномощаване;

д) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея без документи за произход по чл. 60, ал. 3 и 4;

е) извършване на дейност на нея в нарушение на чл. 60, ал. 6;

ж) извършване на дейност на нея, без да е осигурил 24-часово видеонаблюдение.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В заповедта по ал. 1, т. 2 и 4 се включва разпореждане за предварително изпълнение. Когато търговецът представи банкова гаранция в полза на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите по ал. 1, т. 2 в размер 100 000 лв., а по ал. 1, т. 4 в размер 20 000 лв., предварителното изпълнение се спира. В случай че заповедта по ал. 1, т. 2 и 4 бъде оставена в сила от съда с влязло в сила решение, банковата гаранция се освобождава в полза на органа по предходното изречение и се администрира от него.“

3. Създава се ал. 6:

„(6) В 7-дневен срок от получаването на заповедта по ал. 1, т. 4 търговецът е длъжен да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза за вписване на заличената площадка. В този случай такса не се заплаща.“

§ 11. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части или елементи от тях, се извършва при наличие на издаден сертификат за произход от лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 и сключен писмен договор.

(4) Отпадъците от черни и цветни метали, които представляват технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, се продават само от лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 на лицензирани търговци въз основа на писмен договор с приложен към него сертификат за произход, а отпадъците с битов характер – въз основа на писмен договор с приложена декларация за произход. Физически лица не могат да извършват продажби на отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер. Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани търговци се извършва въз основа на писмен договор, като продавачът едновременно с предаването на стоката предава на купувача и декларация с попълнени поредни номера на сертификатите за произход на закупените от него отпадъци.“

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Отпадъците по ал. 3 се третират и съхраняват отделно от останалите.“

3. Създава се нова ал. 7:

„(7) В случаите, когато лицензираният търговец притежава и документ по чл. 12, ал. 1 или 4, отпадъците от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъците, получени след тяхното предварително третиране, се съхраняват на отделна площадка или в обособени части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на отпадъците от черни и цветни метали, образувани след предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те се отчитат разделно с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3.“

4. Създава се ал. 8:

„(8) Лицензираният търговец е длъжен да осигури на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаването на лиценза или неговото допълнение с нова/и площадка/и и да съхранява записите в продължение на една година.“

5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея след думата „дейността“ се добавя „или получаване на заповед по чл. 59, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.

§ 12. В чл. 101, ал. 3 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 59, ал. 1, т. 4“.

§ 13. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 6 след думата „нерегламентирано“ се добавя „изгаря автомобилни гуми или електрически кабели с цел извличане на отпадъци от черни и цветни метали“ и се поставя запетая.

2. В ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

„1. откаже да попълни документ по чл. 60, ал. 4;“

б) създава се т. 4:

„4. продава отпадъци в нарушение на чл. 60, ал. 3.“

§ 14. В чл. 106, ал. 3 се създава т. 5:

„5. нарушава някое от изискванията на чл. 60, ал. 7.“

§ 15. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. извършва търговска дейност с отпадъци по чл. 60, ал. 3 без наличие на сертификат за произход и/или писмен договор;“

б) в т. 8 накрая се добавя „или записите по чл. 60, ал. 8“;

в) точка 10 се изменя така:

„10. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;“

г) в т. 12 думите „или прекратения лиценз в тридневен“ се заменят с „прекратения лиценз или лиценза за вписване заличаване на площадка в 7-дневен“;

д) точка 14 се изменя така:

„14. нарушава някое от изискванията на чл. 60, ал. 6.“

2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 3“.

§ 16. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 41 от 2010 г.) в параграф 108 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 9“.

2. В ал. 3 думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 9“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 17. (1) Лицензираните площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Лицата, притежаващи лиценз, представят в срока по ал. 1 в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма скица или друг удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, за всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, вписана в лиценза, съдържащ данни за изпълнение на изискванията по чл. 54, ал. 2. В случай че за част от вписаните в лиценза площадки не се представят документи, лицето заявява тяхното заличаване от лиценза.

(3) При неизпълнение на изискването на ал. 2 лицензът се прекратява служебно, като в заповедта се включва разпореждане за предварително изпълнение и в тримесечен срок от получаване на заповедта за прекратяването търговецът е длъжен да преустанови дейността, да реализира наличните количества отпадъци от черни и цветни метали и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадката/ите.

(4) При неизпълнение на изискванията на чл. 60, ал. 8 в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон съответната площадка се заличава служебно и в заповедта се включва разпореждане за предварително изпълнение.

§ 18. (1) Съществуващите площадки за извършване на дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 13а, ал. 3 в 9-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Лицата, извършващи дейностите с отпадъците по ал. 1, подават пред компетентния орган заявление за изменение и/или допълнение на притежаваното от тях разрешение по чл. 12, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 45 или заявление за издаване на нов регистрационен документ по реда на чл. 50 в срока по ал. 1. Предходният регистрационен документ запазва действието си до издаването на новия, но не по-късно от изтичането на срока по ал. 1.

(3) В случаите по чл. 13а, ал. 3 компетентният орган извършва проверка на място и в срок до два месеца от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителната информация се произнася с решение, като изменя и/или допълва разрешението или мотивирано отказва да измени и/или допълни разрешението на основанията на чл. 45, ал. 8.

(4) Обжалването на решението по ал. 3 не спира изпълнението му.

(5) При неизпълнение на изискването по ал. 2 разрешението по чл. 12, ал. 1, т. 1 и/или регистрационния документ по чл. 12, ал. 4 запазват действието си до изтичането на срока по ал. 1. Дейността на площадката се пре­установява в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 март 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4119