Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Дата на приемане 05/05/2011
Брой/година Държавен вестник 39/2011

 


УКАЗ № 99

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 5 май 2011 г.

Издаден в София на 12 май 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите „финансирането на пътищата“ се поставя запетая и се добавя „както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура“.

§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата „Пътищата“ се добавя „(пътната инфраструктура)“.

2. В т. 1 след думата „обхват“ се добавя „на пътя“.

§ 3. В чл. 9 се създава ал. 6:

„(6) Контролът на организацията на движението и на дейностите по ал. 3 се осъществява от оправомощени длъжностни лица на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи и на собственика на пътя (улицата, която едновременно е участък от републикански или общински път) или на администрацията, управляваща пътя, в съответствие с изискванията, определени с наредбата по чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.“

§ 4. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: „При заплащане на винетната такса се издава ценна книга, наречена „винетка“, която удостоверява правото на ползване на републиканските пътища, като:“.

2. В ал. 12 след думите „Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final“ се поставя запетая и се добавя „Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9 FINAL, Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12“.

3. Създава се ал. 13:

„(13) Председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ одобрява със заповед графичното оформление на различните групи и видове винетки. Заповедта за графичното оформление на различните групи и видове винетки за съответната година се обнародва в „Държавен вестник“ в срок до 30 ноември на предходната година.“

§ 5. В чл. 10в се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) При условията на ал. 1 от заплащане на винетна такса се освобождават лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 6. Създава се чл. 10ж:

„Чл. 10ж. За пътно превозно средство, с което се извършва комбиниран транспорт по смисъла на чл. 56 от Закона за железопътния транспорт, не се заплаща винетна такса при придвижването му от границата до най-близкия интермодален терминал и обратно, ако за конкретния превоз има издадено удостоверение за вътрешен комбиниран превоз на територията на Република България по образец, утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 7. В чл. 20, ал. 1, т. 1 след думата „развитието“ се добавя „и за управлението на безопасността“.

§ 8. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 след думата „проектиране“ се добавя „оценки на въздействието върху пътната безопасност и одити за пътна безопасност“ и се поставя запетая.

2. Точка 7 се отменя.

3. В т. 9 думите „и на общинските“ се заличават.

4. Създават се т. 17, 18 и 19:

„17. организира планирането и възлагането на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на пътя и при неговата начална експлоатация в случаите, предвидени с този закон;

18. одобрява план за пътна безопасност и докладите на одиторите за пътна безопасност и взема съответните решения за всяка конкретна пътна инфраструктура;

19. извършва периодични инспекции за безопасност на пътната инфраструктура с оглед проверка на характеристиките, свързани с пътната безопасност, и установяване на несъответствията с тях, които налагат пред- приемане на мерки за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по пътищата от републиканската пътна мрежа, в случаите, предвидени с този закон.“

§ 9. Наименованието на глава пета се изменя така: „Изграждане, ремонт, поддържане и управление на безопасността на пътната инфраструктура“.

§ 10. Член 36а се отменя.

§ 11. Създават се чл. 36б – 36и:

„Чл. 36б. (1) Управлението на безопасността на пътната инфраструктура включва задължително провеждането на следните процедури: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, управление на безопасността на пътната мрежа и периодични инспекции за безопасност, възлагани или извършвани от агенцията.

(2) Процедурите, свързани с управлението на безопасността на пътната инфраструктура, се прилагат за републикански пътища (автомагистрали и пътища от първи и втори клас), които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, независимо дали се намират в етап на планиране, проектиране, строителство или експлоатация.

(3) Администрациите, управляващи пътя, могат да прилагат изискванията на ал. 1 за републиканските пътища, които не са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, и за общинските пътища.

Чл. 36в. Оценката на въздействието върху пътната безопасност за инфраструктурни проекти се извършва задължително на етап планиране преди одобряване на инвестиционните проекти за пътна инфраструктура или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа. Оценката на въздействието върху пътната безопасност включва извършването на стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната мрежа.

Чл. 36г. Одитът за пътна безопасност на инфраструктурен проект е неразделна част от процеса на инвестиционното му проектиране и се извършва задължително на следните етапи: преди съгласуване и одобряване на инвестиционния проект – идеен и/или технически/работен, при въвеждане в пробна експлоатация на пътя и при неговата начална експлоатация.

Чл. 36д. (1) Одиторът по пътна безопасност трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да притежава диплома от акредитирано висше училище с квалификация строителен инженер“;

2. да е преминал обучение за пътна безопасност по програма, утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

3. да притежава сертификат за професионална квалификация, издаден от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование и провеждащи обучение по специалността строителен инженер“, въз основа на преминато обучение по т. 2 и успешно положен изпит.

(2) Одиторът по ал. 1 няма право да извършва одити на инфраструктурен проект, в случай че е участвал при неговото планиране, проектиране, строителство или експлоатация.

(3) Одиторите по пътна безопасност преминават периодични курсове за допълнително обучение при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с министъра на вътрешните работи.

(4) Обхватът и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и редът за извършването им и за придобиване и признаване на професионалната квалификация на одиторите за пътна безопасност се определят с наредбата по ал. 3.

Чл. 36е. (1) Одиторът за пътна безопасност проверява съответствието на проектните характеристики на инфраструктурния проект с изискванията за пътна безопасност на всеки етап съгласно чл. 36г.

(2) Когато при проверката на съответния етап по ал. 1 се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект отговарят на изискванията за пътна безопасност, одиторът изготвя доклад и заверява с подписа си проектната и/или екзекутивната документация.

(3) Когато при проверката на съответния етап по ал. 1 се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект не отговарят на изискванията за пътна безопасност, одиторът изготвя доклад, в който посочва опасните и/или критични характеристики на проекта.

 (4) Възложителят отговаря за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проекта преди края на съответния етап.

(5) Наличието на предпоставките по ал. 2 е основание за одобряване на проектите и за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 36ж. (1) Преди сключването на договор за одит одиторът застрахова професионалната си отговорност за конкретен обект за вреди, причинени на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

(2) Застраховката се сключва за срока на договора за одит и при продължаването му се подновява до завършването на одита. Неподновяването на застраховката е основание възложителят да спре всички плащания, които дължи на одитора, или да прекрати договора за одита.

(3) Условията и редът за задължително застраховане на одитора по ал. 1,включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 36з. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез териториалните си звена и съответните служби за контрол на безопасността на движението по пътищата на Министерството на вътрешните работи установяват и обезопасяват ежегодно участъците с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия.

(2) Органите по ал. 1 извършват категоризиране на участъците от пътя с висока концентрация на произшествия и на безопасността на пътната инфраструктура най-малко веднъж на всеки три години въз основа на извършен тригодишен анализ от проведените инспекции при експлоатацията на пътната инфраструктура.

(3) Условията, редът и критериите за установяване и обезопасяване на участъците с висока концентрация на произшествия и за категоризиране безопасността на пътната инфраструктура се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2 от Закона за движението по пътищата. С наредбата се определят и изискванията към протокола, съставян от службите за контрол на Министерството на вътрешните работи за всяко пътно произшествие, настъпило на пътната инфраструктура и предизвикало смърт.

(4) Пътните участъци с по-голям приоритет съгласно съставения списък в резултат на категоризирането на пътната инфраструктура с висока концентрация на произшествия и категоризирането на безопасността на пътната мрежа се оценяват от експертни екипи чрез инспекция на място, като най-малко един от членовете на експертния екип трябва да отговаря на изискванията на чл. 36д, ал. 1 и 2.

Чл. 36и. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез областните пътни управления извършва периодични инспекции на пътищата в експлоатация с оглед установяване на свързаните с пътната безопасност характеристики и предотвратяването на произшествия, както и за проучване на възможното въздействие на ремонтни работи по пътя върху безопасността на пътния поток. Инспекциите се извършват най-малко два пъти годишно с оглед гарантиране на достатъчни равнища на безопасност на конкретната пътна инфраструктура.

(2) Условията и редът за създаване на организация за безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътната инфраструктура, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация се определят с наредбата по чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

(3) Условията и редът за използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

(4) Контролът върху дейностите по ал. 2 се осъществява от оправомощени длъжностни лица на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи и на Агенция „Пътна инфраструктура“.“

§ 12. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Строителството, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансират със собствени бюджетни средства, целеви субсидии от централния бюджет и други източници.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Общините финансират програми за повишаване безопасността на движението по общинските пътища.“

§ 13. В чл. 53 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви „в“ и „г“, т. 2, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41 или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:“;

б) в т. 5:

аа) в буква „а“ думите „извън границите на урбанизираните територии и в населените места без регулационни планове“ се заличават;

бб) букви „в“ и „г“се отменят.

2. В ал. 2 думите „500 до 3000 лв.“ се заменят с „2000 до 7000 лв.“.

§ 14. В чл. 54 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) При нарушения по чл. 52 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 53 – в размер от 3000 до 8000 лв.

 (2) При повторно нарушение по чл. 52 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 53 – в размер от 4000 до 12 000 лв.“

§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 21 – 30:

„21. „Инфраструктурен проект“ е проект за изграждане на нова пътна инфраструктура или за съществено изменение (реконструкция, основен ремонт/рехабилитация) на съществуваща пътна мрежа, която оказва въздействие върху пътния поток.

22. „Оценка на въздействието върху пътната безопасност“ е стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната мрежа.

23. „Одит за пътна безопасност“ е независима, подробна систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до началната експлоатация.

24. „Пробна експлоатация“ е необходимият технологичен срок до един месец преди въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на проектните характеристики.

25. „Начална експлоатация“ е необходимият технологичен срок до един месец след въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на проектните характеристики при експлоатационни условия.

26. „Категоризиране на участъци с висока концентрация на произшествия“ е метод за установяване, анализиране и категоризиране на участъци с висока концентрация на произшествия от пътната инфраструктура, които са били в експлоатация повече от три години и по които са настъпили голям брой произшествия, предизвикали смърт, в съотношение с пътния поток.

27. „Категоризиране безопасността на пътната инфраструктура“ е метод за установяване, анализиране и класифициране на части от съществуващата пътна мрежа чрез целенасочени инвестиции в пътните участъци с най-висока концентрация на произшествия и/или при които съотношението на ползите и разходите е най-високо (с най-висок потенциал) за намаляване на произшествията.

28. „Инспекция за безопасност“ е обичайна периодична проверка на характеристиките и недостатъците, които налагат работи по поддръжка от съображения за безопасност.

29. „Пътна безопасност“ е съвкупност от проектни и експлоатационни характеристики на републиканската пътна инфраструктура, които осигуряват безопасност на всички участници в движението.

30. „Лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“ са:

а) родител/родители (осиновител/осиновители);

б) семейство на родини и близки или приемно семейство, в което децата са настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

в) настойник или попечител, в случаите, когато и двамата родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права.“

Допълнителни разпоредби

§ 16. Този закон въвежда изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ, L 319/59 от 29 ноември 2008 г.).

§ 17. Изискванията и процедурите по този закон, свързани с управлението на безопасността на пътната инфраструктура, не се прилагат за тунелите по републиканските пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, определени в Наредба № 1 за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г. и бр. 102 от 2008 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. Разпоредбата на § 11 относно чл. 36г влиза в сила от 1 юли 2012 г.

§ 19. Наредбата по чл. 36д, ал. 3 се приема в тримесечен срок след влизането в сила на този закон.

§ 20. Наредбата по чл. 36ж, ал. 3 се приема в 6-месечен срок след влизането в сила на този закон.

§ 21. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм.; бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 10 и 19 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 100, ал. 2 думите „чл. 10, ал. 2“ се заменят с „чл. 10, ал. 1, т. 1“.

2. В чл. 139, ал. 5 думите „чл. 10, ал. 2“ се заменят с „чл. 10, ал. 1, т. 1“.

3. В чл. 177:

а) в ал. 2 т. 1 се отменя;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред, се наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв.“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „1500 лв.“ се поставя запетая и се добавя „а за повторно нарушение по ал. 3 наказанието е глоба от 500 до 3000 лв.“.

4. В чл. 178, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „от 100 до 1000 лв.“ се заменят с „от 2000 до 7000 лв.“.

5. В чл. 179:

а) алинея 3 се изменя така:

„(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва:

1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 3000 лв.;

2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 1500 лв.;

3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 600 лв;

4. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост – 300 лв.“;

б) създава се нова ал. 4:

„(4) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища за което е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по-ниска от нормативно установената за съответната категория, се наказва с глоба, както следва:

1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, и на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 1500 лв.;

2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 750 лв.;

3. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 300 лв.“;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5662