Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Дата на приемане 21/09/2011
Брой/година Държавен вестник 77/2011

 


УКАЗ № 207

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от ХLI Народно събрание на 21 септември 2011 г.

Издаден в София на 28 септември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8, 19 и 39 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Държавните ловни стопанства съгласно приложение № 2 са териториални поделения на съответните държавни предприятия по приложение № 1 към Закона за горите.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 7 се отменя.

4. В ал. 9 думите „по ал. 1, т. 1“ се заличават.

§ 2. Член 9д се изменя така:

„Чл. 9д. Държавните ловни стопанства „ВоденИри Хисар“ и „Искър“ съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по чл. 9, ал. 9 се използват и за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите по организация на официални мероприятия на президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.“

§ 3. Член 9е се отменя.

§ 4. Член 9ж се отменя.

§ 5. Член 9з се отменя.

§ 6. Член 9и се отменя.

§ 7. В чл. 66, ал. 1 след думата „горите“ се поставя запетая и се добавя „нейните структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства“.

§ 8. В чл. 96, ал. 1 след думата „закона“ се добавя „и подзаконовите актове по прилагането му“ и след думата „структури“ се добавя „държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства“.

§ 9. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се създава т. 28:

„28. Тервел“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. (1) От деня на влизането в сила на този закон държавното ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“ става териториално поделение на Северноцентрално държавно предприятие, а държавното ловно стопанство „Искър“ става териториално поделение на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите.

(2) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 1 обхващат съответните райони на дейност на съществуващите към деня на влизането в сила на този закон държавни ловни стопанства „Воден – Ири Хисар“ и „Искър“.

(3) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 1 договори за управление запазват действието си. Трудовите правоотношения на работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(4) Договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения, сключени от държавните ловни стопанства по ал. 1, запазват действието си.

§ 11. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон директорите на Северноцентрално държавно предприятие и на Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите да предприемат действия за вписване в търговския регистър на държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар“ и съответно „Искър“ като техни териториални поделения.

(2) От датата на вписването в търговския регистър на промяната по ал. 1 Северноцентралното държавно предприятие става правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“, а Югозападното държавно предприятие – правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на държавно ловно стопанство „Искър“.

(3) До вписването в търговския регистър на промяната по ал. 1 за събирането на постъпления и извършването на плащания се ползват досегашните банкови сметки на държавните ловни стопанства „ВоденИри Хисар“ и „Искър“.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 септември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10799