Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД
Име на законопроекта Законопроект за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД
Дата на приемане 13/04/2011
Брой/година Държавен вестник 33/2011

 


УКАЗ № 80

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, приет от ХLI Народно събрание на 13 април 2011 г.

Издаден в София на 20 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД

Чл. 1. (1) За финансово осигуряване изпълнението на мерките за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, одобрени с Решение С (2010) 9423 на Европейската комисия от 15 декември 2010 г., Българската банка за развитие да предостави на дружеството заем въз основа на целево предоставени от централния бюджет възстановими средства в размер до 140 000 000 лв.

(2) Средствата от централния бюджет по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.

(3) Условията за предоставяне и обслужване на заема и на средствата по ал. 1 и 2 се определят със споразумение между министъра на финансите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българската банка за развитие, одобрено от Министерския съвет.

(4) Със средствата по заема „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, извършва плащания в съответствие с ал. 1. Всяко плащане се извършва след одобряване от министъра на финансите.

Чл. 2. (1) Министърът на финансите при спазване на бюджетното салдо за 2011 г. по Конвергентната програма на Република България за 2011 – 2014 г. да осигури средства до размера на отпуснатия заем по чл. 1, ал. 1 и начислената лихва, с които да се увеличи капиталът на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, при условие че мярката е одобрена от Европейската комисия след нотификацията на плана за преструктуриране на дружеството.

(2) Средствата от увеличението на капитала да се използват от „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, за погасяване на главницата и лихвите по заема по чл. 1, ал. 1.

Заключителни разпоредби

§ 1. При предоставянето на заема по чл. 1 не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5018