Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия
Дата на приемане 11/05/2011
Брой/година Държавен вестник 39/2011

 


УКАЗ № 101

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, приет от ХLI Народно събрание на 11 май 2011 г.

Издаден в София на 17 май 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.)

§ 1. Член 30а се изменя така:

„Чл. 30а. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.

(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:

1. общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие;

2. сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие;

3. търговска информация, включително продажна цена за медицинското изделие, както и за производителя/упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие;

4. стойност по чл. 30б, ал. 1.

(3) Условията и редът за включване в списъка по ал. 1 и за неговото поддържане се определят в наредба на Министерския съвет, приета по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

(4) Не се заплащат със средства по ал. 1 медицински изделия извън списъка по ал. 1.“

§ 2. Създава се чл. 30б:

„Чл. 30б. (1) Държавата ежегодно определя стойността, до която се заплащат медицинските изделия, включени в списъка по чл. 30а, ал. 1.

(2) Условията и редът за определяне на стойността на медицинските изделия по ал. 1 се определят в наредбата по чл. 30а, ал. 3.“

§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 29а:

 „29а. „Продажна цена“ е цената за бройка или за определено количество, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, на която медицинското изделие се предлага на потребителя.“

Заключителни разпоредби

§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 30а, ал. 3.

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5939