Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките
Дата на приемане 30/03/2011
Брой/година Държавен вестник 30/2011

 


УКАЗ № 69

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките, приет от ХLI Народно събрание на 30 март 2011 г.

Издаден в София на 6 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките (обн., ДВ, бр. 85 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 101 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Българската академия на науките участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности, националните интереси и целите, определени в Националната стратегия за научни изследвания, приета от Народното събрание. Със своята дейност Българската академия на науките съдейства за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ.“

2. В ал. 2, т. 1 след думата „фундаментални“ се добавя „и приложни научни“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Председателят на Българската академия на науките представя в Народното събрание в срок до 30 април на следващата година годишен доклад за дейността на БАН, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за:

1. научноизследователската дейност, включително за изпълнението на целите и задачите, определени в Националната стратегия за научни изследвания;

2. финансовата дейност;

3. международната дейност.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Решението на Народното събрание относно приемане на годишния доклад за дейността на Българската академия на науките се обнародва в „Държавен вестник“.

(4) В срок до 10 дни от обнародване на решението по ал. 3 годишният доклад за дейността на Българската академия на науките, включително и за всеки академичен институт и за всяко друго самостоятелно звено, се публикува на интернет страницата на БАН.“

§ 3. Създават се чл. 5а, 5б и 5в:

„Чл. 5а. (1) Създава се Съвет на настоятелите на БАН с 4-годишен мандат.

(2) Съветът на настоятелите на БАН включва:

1. двама представители на министерства, определени с решение на Министерския съвет;

2. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

3. двама представители на националните представителни организации на работодателите;

4. представител на Съвета на ректорите на висшите училища;

5. двама представители на юридическите лица с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата;

6. лицето, заемало длъжността председател на БАН в предходния мандат, а при обективна невъзможност – представител на Събранието на академиците и член-кореспондентите;

7. двама учени – членове на Общото събрание на БАН, определени от него;

8. двама чуждестранни учени, определени от Общото събрание на БАН по предложение на Европейската научна фондация и на Европейската федерация на националните академии на науките.

(3) Представителите по ал. 2 на представителните организации на работодателите се избират и освобождават от организациите, признати по реда, определен в Кодекса на труда.

(4) В състава на Съвета на настоятелите на БАН без право на глас се включват:

1. председателят на постоянната парламентарна комисия, отговаряща за науката;

2. представител на дарителите на БАН.

(5) Председателят на Българската академия на науките е председател на Съвета на настоятелите без право на глас. Членовете на Съвета на настоятелите на БАН избират заместник-председател на съвета измежду членовете по ал. 2, т. 3 – 8.

(6) Членовете на Съвета на настоятелите на БАН, с изключение на председателя на БАН и на членовете по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8, не могат да са лица, които имат трудово или друго правоотношение с БАН, с академичните институти или с другите самостоятелни звена, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на дейността им като членове на Съвета на настоятелите.

(7) За целите на този закон частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за член на Съвета на настоятелите, включително всяко поето задължение, свързано с дейността му.

Чл. 5б. (1) Съветът на настоятелите на БАН:

1. подпомага развитието на Българската академия на науките и ефективното управление на финансовите средства и собствеността й;

2. съгласува внесените в Общото събрание проекти за стратегически план за развитие и приоритетите на научноизследователската дейност на БАН и прави предложения по тях;

3. дава становища и може да прави мотивирани предложения до Общото събрание за изменение и допълнение на устава, както и за създаване, преобразуване и закриване на академичните институти и други самостоятелни структурни звена;

4. предлага мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации;

5. съгласува годишния отчет на БАН;

6. съдейства за осигуряване на необходимата бюджетна субсидия за дейността на БАН, както и на други източници на финансиране;

7. получава на всеки 6 месеца финансов отчет от всички звена в БАН, дава препоръки за усъвършенстване на финансовата дейност и сигнализира компетентните органи при наличие на нарушения;

8. контролира разходването на бюджетната субсидия и съгласува финансовата политика на БАН;

9. осъществява контрол по начина и по реда на стопанисване и разпореждане върху предоставеното от държавата в собственост на БАН, академичните институти и другите самостоятелни звена имущество;

10. предлага финансови и други необходими механизми за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и търговските предприятия;

11. анализира на всеки две години получените от Управителния съвет резултати за работата на академичните институти и другите самостоятелни звена, а на всеки три години – резултатите от атестирането на учените;

12. съдейства за създаване на иновационни центрове за производствена, внедрителска, търговска и други дейности, свързани с приложението на научните резултати.

(2) Съветът на настоятелите приема решенията по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 8 с мнозинство от две трети от списъчния си състав с право на глас, а в останалите случаи – с мнозинство повече от половината от списъчния си състав с право на глас.

(3) При отказ за съгласуване на актовете по ал. 1, т. 2, 5 и 8 по мотивираните предложения до Общото събрание за изменение и допълнение на устава, както и за създаване, преобразуване и закриване на академични институти и други самостоятелни структурни звена, или при отрицателно становище на Съвета на настоятелите в случаите по ал. 1, т. 3, Общото събрание на БАН приема решение с квалифицирано мнозинство от две трети от списъчния си състав.

Чл. 5в. (1) Съветът на настоятелите на БАН заседава не по-малко от веднъж на три месеца.

(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя на съвета по негова инициатива или по искане на всеки от неговите членове.

(3) Съветът на настоятелите приема правилник за своята дейност.

(4) Членовете на Съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си.“

§ 4. В чл. 10 ал. 4 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет и другите органи и организации по чл. 5а, ал. 2 и 4 определят своите представители в Съвета на настоятелите на БАН и уведомяват председателя на БАН.

(2) В срок до един месец от получаване на уведомленията за определените представители Съветът на настоятелите на БАН се конституира в съответствие с изискванията на този закон, като председателят на БАН свиква и провежда неговото първо заседание.

§ 6. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Българската академия на науките привежда своя устав в съответствие с неговите разпоредби.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 март 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4118