Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
Дата на приемане 05/05/2011
Брой/година Държавен вестник 39/2011

 


УКАЗ № 95

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, приет от ХLI Народно събрание на 5 май 2011 г.

Издаден в София на 11 май 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г. и бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г.)

§ 1. В глава първа се създава наименование: „Раздел І Принципи и цели на административното регулиране и административния контрол“.

§ 2. В чл. 1 се създава ал. 5:

„(5) При осъществяване на административното регулиране и административния контрол всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, са равнопоставени независимо от формата им на собственост, правно-организационната форма или националността.“

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление осъществяват административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност в съответствие с принципите и целите на този закон.“

§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „лицензионен или регистрационен“ се заличават, а след думата „режим“ се добавя „по смисъла на чл. 4, ал. 1“.

2. В ал. 5 думите „лицензионен или регистрационен“ се заличават, а след думата „режим“ се добавя „по смисъла на чл. 4, ал. 1“.

§ 5. В глава първа след чл. 4 се създава наименование: „Раздел ІI Задължения на административните органи“.

§ 6. В чл. 5 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думата „правомощия“ се добавя „във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност“;

б) създава се т. 5:

„5. осигурят възможност за предоставяне на услугите по електронен път съгласно Закона за електронното управление.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) В административните производства по чл. 4, ал. 1 наличието или липсата на факти и обстоятелства могат да се удостоверяват с писмени декларации, които административният орган е длъжен да приеме. За деклариране на неверни данни в декларацията деклараторът носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. С декларация не може да се доказват образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и здравен статус, както и други факти и обстоятелства, за чието установяване със закон е предвиден друг ред.“

§ 7. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:

„(2) Срокът за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация се определя със закон и не може да бъде по-кратък от 10 работни дни и по-дълъг от установения срок за произнасяне. В случаите, когато отстраняването на недостатъците е свързано с допълнително представяне на документи, издадени от други административни органи, срокът не може да бъде по-кратък от нормативно установения срок за произнасяне на тези органи.“

§ 8. В глава първа, раздел II се създава чл. 7а:

„Чл. 7а. (1) Таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност по този закон, се определят по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им, приета от Министерския съвет.

(2) Методиката по ал. 1 се приема в съответствие със следните принципи:

1. размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време;

2. административните разходи по т. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

(3) За отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация не се събират такси.

(4) Събраните такси могат да се ползват за повишаване качеството на предоставяната услуга.

(5) Приходите от таксите не могат да се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, по чиито сметки са постъпили.

(6) Методиката по ал. 1 не се прилага при определяне размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни или обществени интереси.“

§ 9. В чл. 11 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „В публичния регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз, и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на лиценз.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Регистърът по ал. 2 се води при спазване изискванията на специалния закон и на Закона за защита на личните данни.

(4) Лицензиращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 2 съгласно Закона за електронното управление.“

§ 10. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 3:

„3. не могат да се удостоверяват с декларация.“

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „В публичния регистър, в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация, и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра и издаване на удостоверение.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Вписването в регистъра и издаването на удостоверение са условие за започването и законосъобразното извършване на съответната стопанска дейност с изключение на случаите, когато регистриращият орган не се произнесе с изричен акт в определения срок, предвиден в специалния закон. В тези случаи се прилагат съответно чл. 28 и 29.“

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на специалния закон и на Закона за защита на личните данни.

(6) Регистриращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра по ал. 1 съгласно Закона за електронното управление.“

§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Длъжностно лице, което не изпълнява задълженията си за редовно водене на регистрите по чл. 11, ал. 2 и по чл. 15, ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.“

2. В ал. 4 цифрата „3“ се заменя с „1, 2 или 3“.

§ 13. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:

„§ 7. Изпълнението на закона се възлага на всички органи, овластени да администрират режими по смисъла на чл. 4, ал. 1.“

§ 14. Параграф 3 от заключителната разпоредба на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.) се отменя.

§ 15. В приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 23 думите „и зърнохранилища“ се заличават.

Заключителни разпоредби

§ 16. В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема методиката по чл. 7а по съвместно предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 17. В срок 12 месеца от влизането в сила на този закон органите, които са овластени да администрират режими по смисъла на чл. 4, ал. 1, привеждат информационните си системи и съответните структурни звена в съответствие с изискванията на закона.

§ 18. В срок три месеца от влизането в сила на този закон всеки орган, който администрира регистрационни режими, внася в Министерския съвет проект на закон за изменение и допълнение на закона, регламентиращ съответния режим, за въвеждане на мълчаливото съгласие при регистрация.

§ 19. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, който влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5663