Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Дата на приемане 18/05/2011
Брой/година Държавен вестник 41/2011

 


УКАЗ № 116

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от ХLI Народно събрание на 18 май 2011 г.

Издаден в София на 26 май 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г. и бр. 63, 73 и 94 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 48д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 3 се изменя така:

„3. създал е организация и разполага с техника и/или технологии, осигуряващи спазването на действащите стандарти и процедури за сигурност и безопасност на лицата, въздухоплавателните средства, съоръженията и оборудването на съответното летище; кандидатът доказва, че разполага с необходимата техника и/или технологии, като представи документи, които удостоверяват правото на собственост, наемането или правото да ползва по друг начин съответните техника и/или технологии;“

б) създава се т. 5:

„5. застраховал е отговорността си към трети лица, отговорността си за липса или повреда на товари, багажи и поща и по отношение на наетия си персонал – срещу злополука, за което представя застрахователен договор за покриване на всички задължителни по силата на закон рискове.“

2. В ал. 4 след думите „наземно обслужване“ се добавя „или на самообслужване“.

3. В ал. 5 думите „обработка на товари и поща, перонно обслужване на въздухоплавателните средства и обслужване с горива и масла на въдухоплавателни средства“ се заменят с „перонно обслужване на въздухо­плавателни средства, обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла, обработка на товари и поща – по отношение на физическото обработване на товари и поща, независимо дали са пристигащи, отпътуващи или трансферни между летищния терминал и въздухоплавателното средство“.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) На летище с годишен пътникооборот над 2 млн. пътници или с годишен товарооборот над 50 000 т броят авиационни оператори, които имат правото да извършват самообслужване за дейностите по обработка на багажи, перонно обслужване на въздухо­плавателни средства, обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла, обработка на товари и поща – по отношение на физическото обработване на товари и поща, независимо дали са пристигащи, отпътуващи или трансферни между летищния терминал и въздухоплавателното средство, не може да бъде по-малък от двама, освен ако няма кандидати. Под праговете в изречение първо самообслужването се извършва свободно.“

5. В ал. 8:

а) в т. 3 думите „въздушни превозвачи“ се заменят с „авиационни оператори“;

б) в т. 4 думите „въздушен превозвач в случаите“ се заменят с „авиационен оператор за дейностите“;

в) създава се т. 6:

„6. определи броя на въздушните оператори, извършващи самообслужване по една или повече дейности по ал. 7.“

6. Създават се ал. 13 – 22:

„(13) Летищният оператор уведомява Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ при възникване на обстоятелствата по ал. 9. В тримесечен срок от уведомяването ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ назначава проверка и издава заповед.

(14) Когато броят на въздушните превозвачи, извършващи самообслужване, е ограничен съгласно ал. 8 за извършване на съответната дейност, ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ определя въздушния превозвач или въздушните превозвачи, които превозват най-голям дял от пътниците и/или товарите на летището за календарната година преди влизането в сила на решението за налагане на ограничението.

(15) Достъпът до самообслужване на въздушните превозвачи, определени по ал. 14, се предоставя за срок не по-дълъг от 7 години.

(16) Когато въздушен превозвач, определен по ал. 14, притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за съответната дейност на летището, той получава достъп до самообслужване от влизането в сила на решението за налагане на ограничението по ал. 8.

(17) Въздушен превозвач, определен по ал. 14, който не притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за съответната дейност на летището, предприема действия за получаването му по реда на този закон в 60-дневен срок от влизането в сила на решението за налагане на ограничението по ал. 8.

(18) Когато определените по ал. 14 кандидати декларират, че не желаят да извършват самообслужване на съответното летище или не предприемат действия за получаване на лиценз в срока по ал. 17, или има постановен влязъл в сила отказ за получаване на лиценз, ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава решение за определяне на оператор по наземно самообслужване на кандидатите със следващия по големина дял в обслужването на пътници или товари.

(19) Ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ със заповед отнема достъпа до самообслужване на въздушните превозвачи, определени по ал. 14, когато за срок, по-дълъг от една година, са престанали да отговарят на критериите по ал. 14.

(20) Ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по искане на летищния оператор със заповед отнема достъпа до пазара на оператор по наземно обслужване или самообслужване, който не спазва задължителните разпореждания по чл. 48з, ал. 1 на съответното летище.

(21) Ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ със заповед отнема достъпа до пазара на оператор по наземно обслужване или самообслужване, когато операторът не започне дейността в 60-дневен срок от получаването на достъпа, лицензът му бъде отнет или е обявен в несъстоятелност.

(22) Актовете на ръководителя на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по ал. 8, 14, 18 – 21 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 2. В чл. 48е, ал. 4 думите „чл. 48д, ал. 8, т. 1“ се заменят с „чл. 48д, ал. 8, т. 2“.

§ 3. В чл. 48ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 цифрата „5“ се заменя със „7“.

2. В ал. 6:

а) точки 2 и 3 се изменят така:

„2. списък на експлоатационно годната техника, необходимо присъща за осъществяване на съответната дейност, осигуряваща спазването на действащите стандарти и процедури за сигурност и безопасност на лицата, въздухоплавателните средства, съоръженията и оборудването на съответното летище;

3. списък с имената и адресите на лицата, които възнамерява да бъдат наети, както и доказателства, че тези лица притежават необходимата квалификация и професионален опит, както и декларация за съгласие на лицата и за поет ангажимент;“

б) създава се нова т. 4:

„4. бизнес план;“

в) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

3. В ал. 7 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.

4. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Летищният оператор или ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава решение за избор на оператор по наземно обслужване на спечелилия конкурса кандидат. Решението е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

5. Създават се нови ал. 11 – 13:

„(11) Когато спечелилият конкурса кандидат притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за съответната дейност на летището, той получава достъп до пазара от влизането в сила на решението за избор по ал. 10.

(12) Когато спечелилият конкурса кандидат не притежава лиценз за оператор по наземно обслужване за съответната дейност, в 60-дневен срок от влизането в сила на решението за избор кандидатът предприема действия за получаване на лиценз по реда на този закон.

(13) Когато спечелилият кандидат не предприеме действия за получаване на лиценз в срока по ал. 12 или бъде постановен влязъл в сила отказ за получаване на лиценз, летищният оператор или ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава решение за избор на оператор по наземно обслужване на следващия класиран кандидат.“

6. Досегашната ал. 11 се отменя.

7. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „В случаите по ал. 11, т. 2 и 3“ се заменят с „В случаите, когато е отнет лицензът на оператор по наземно обслужване или операторът е обявен в несъстоятелност“ и се поставя запетая.

8. Досегашната ал. 13 става ал. 15.

§ 4. Член 48и се изменя така:

„Чл. 48и. (1) Летищният оператор, когато предоставя наземно обслужване, операторите по наземно обслужване, които предоставят услуги на трети лица, или въздушният превозвач, извършващ самообслужване, отделят сметките си за своите дейности по наземно обслужване от сметките за други дейности в съответствие с действащото счетоводно законодателство.

(2) Лицата по ал. 1 предоставят необходимите данни в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в 20-дневен срок след изтичането на съответната календарна година. Въз основа на получените данни ръководителят на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ възлага извършване на проверка за спазване изискването на ал. 1 на независим регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит.“

Допълнителна разпоредба

§ 5. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

6130