Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Дата на приемане 19/05/2011
Брой/година Държавен вестник 42/2011

 


УКАЗ № 124

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от ХLI Народно събрание на 19 май 2011 г.

Издаден в София на 31 май 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощия на заместник-министрите, като определя техните функции, и да оправомощава длъжностни лица във връзка с волеизявления и действия, които са част от съответното производство по издаване на административни актове и документи.“

§ 2. Член 22а се изменя така:

„Чл. 22а. (1) Операторите, извършващи дейности по приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 166/2006“, докладват данни за изпускането и преноса на замърсители в регистъра по чл. 22б, т. 2, публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.

(2) Данните по ал. 1 се докладват в електронен формат съгласно приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 166/2006 в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията.

(3) Регионалните инспекции по околната среда и водите проверяват достоверността на докладваните от операторите данни и ги потвърждават в регистъра по чл. 22б, т. 2 до 31 май на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията.

(4) Министърът на околната среда и водите дава указания за извършване на проверката по ал. 3.“

§ 3. В чл. 22б, т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.

§ 4. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) За организиране на общественото обсъждане възложителят внася писмено искане до определените от компетентния орган органи по ал. 1, с предложение за място, дата и час на срещата/срещите за обществено обсъждане, мястото за обществен достъп до документацията и за изразяване на становища, като датата на първата среща е до 60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото искане се прилага по един екземпляр на доклада за ОВОС с всички приложения към него на всеки един от определените органи по ал. 1. Определените органи по ал. 1 потвърждават писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на искането или правят друго предложение за същия 60-дневен срок, като при непроизнасяне на органите по ал. 1 в 7-дневния срок се смята, че предложението на възложителя е прието.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 5. В чл. 120, ал. 1 думите „Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.

§ 6. В чл. 124, ал. 5 думите „министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.

§ 7. В чл. 125 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „компетентния орган“ се заменят с „министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“;

б) в т. 5 след думите „комплексно разрешително“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

2. В ал. 2 думите „компетентният орган“ се заменят с „министърът на околната среда и водите“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В случаите на промяна в работата на инсталацията по чл. 124, ал. 3, т. 2 в срока по ал. 2 министърът на околната среда и водите изисква операторът да представи на компетентния орган по чл. 120 информация, съдържаща описание на промяната, както и доказателства за прилагане на най-добрите налични техники.“

§ 8. Член 125а се отменя.

§ 9. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „издаването“ се добавя „отказа, отмяната“ и се поставя запетая.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Данните по ал. 1 се предоставят от компетентния орган на електронен носител в срок до един месец от влизането в сила на решенията за издаване, отказ, отмяна, преразглеждане, изменение и актуализиране на комплексни разрешителни.“

§ 10. В чл. 131б се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За периода 2013 – 2020 г. разпределението на безплатни квоти за емисии на парникови газове на инсталации, различни от генератори на електроенергия и инсталации за улавяне на въглероден диоксид, се осъществява в съответствие с решение на Европейската комисия за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии, публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз.“

2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Неразпределени безплатно квоти в съответствие с ал. 3, както и 15 на сто от квотите за въздухоплаване за всеки от периодите по ал. 4, т. 1 и 2, се разпределят чрез търг.

(6) Търгът по ал. 5 се провежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L 302/1 от 18 ноември 2010).“

3. В ал. 7 след думите „Броят квоти“ се добавя „за авиационни дейности“.

4. В ал. 9 в текста преди т. 1 след думите „Приходите от продажбата на квотите“ се добавя „за авиационни дейности“.

5. В ал. 12 и 13 думите „чл. 131к“ се заменят с „чл. 131к, ал. 2“.

§ 11. В чл. 131в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „парникови газове“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

2. В ал. 3 накрая се добавя „и е длъжен в 7-дневен срок от настъпване на промяната да информира изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“.

3. В ал. 4 думите „чл. 131а, ал. 3“ се заменят с „чл. 131г, т. 2 за одобряване или актуализиране“.

§ 12. Член 131г се изменя така:

„Чл. 131г. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда е компетентният орган за:

1. издаване и преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на разрешителните по чл. 131в, ал. 1 и 2;

2. одобряване, преразглеждане и актуализиране на плана за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите.“

§ 13. В чл. 131е се създават ал. 4 и 5:

„(4) Компетентният орган по чл. 131г, т. 2 одобрява в 4-месечен срок плана за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите от датата на получаването им.

(5) Компетентният орган по чл. 131г, т. 2 отказва да одобри плана за мониторинг и данните за тонкилометрите, когато:

1. операторът на въздухоплавателно средство е представил план за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите, които не са изготвени в съответствие с наредбата по чл. 131л, т. 1, и в 14-дневен срок не го е допълнил съгласно указанията на компетентния орган;

2. операторът на въздухоплавателно средство не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз.“

§ 14. В чл. 131ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „потвърждава или изменя“ са заменят с „актуализира, изменя или отменя“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Компетентният орган отменя разрешителното за емисии на парникови газове в случай на прекратяване на дейността на инсталацията.“

§ 15. В чл. 131з се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 131к, ал. 1“ се заменят с „чл. 131к, ал. 2“.

2. В ал. 2 думите „чл. 131к, ал. 1“ се заменят с „чл. 131к, ал. 2“.

3. В ал. 7 думите „чл. 131к, ал. 1“ се заменят с „чл. 131к, ал. 2“.

4. В ал. 8 думите „чл. 131к“ се заменят с „чл. 131к, ал. 2“.

§ 16. В чл. 131и се създава ал. 8:

„(8) За включването в списъка по чл. 131б, ал. 2 операторите на инсталации по приложение № 7 изготвят доклади за дейността си съгласно реда и изискванията за форма, одобрени със заповед на компетентния орган по чл. 131а, ал. 3.“

§ 17. В чл. 131к се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Министърът на околната среда и водите ръководи изграждането, функционирането и поддържането на Национален регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2216/2004 на Комисията от 21 декември 2004 г. за стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 2216/2004“.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда изпълнява функциите на администратор на регистъра по ал. 1.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Участниците в схемата по чл. 131а заплащат такса за вписването им в регистъра по ал. 1 и годишен абонамент обслужване съгласно тарифата по чл. 72.“

§ 18. В чл. 131л т. 4 се отменя.

§ 19. В чл. 131м ал. 3 се изменя така:

„(3) Министърът на околната среда и водите издава заповед за отчитане на генерираните от одобрени дейности по проекти редуцирани единици емисии на парникови газове и прехвърляне по посочена сметка от вносителя на проекта в регистър по чл. 131к, ал. 1.“

§ 20. Създават се чл. 131т, 131у и 131ф:

„Чл. 131т. (1) Доставчиците на течни горива за транспорта намаляват плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива спрямо определено базово ниво, достигайки до 6 на сто крайно общо намаление до 31 декември 2020 г.

(2) Намалението на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива за транспорта се постига чрез:

1. използване на биогорива, които отговарят на критериите за устойчивост съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници;

2. използването на алтернативни горива, и

3. използването на изкопаеми горива с ниско ниво на емисиите на парникови газове от добива на суров петрол и преработката му.

(3) Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата, и базовото ниво по ал. 1 се изчисляват съгласно методика на Европейската комисия.

(4) Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват по ред и начин, определени с методика на министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с министъра на земеделието и храните.

Чл. 131у. (1) Доставчиците на течни горива за транспорта могат да се обединяват за съвместно изпълнение на задължението по чл. 131т, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 доставчиците се считат за един доставчик за целите на чл. 131т, ал. 1.

Чл. 131ф. (1) Всеки доставчик на течни горива за транспорта ежегодно до 31 март представя в Изпълнителната агенция по околна среда верифициран доклад относно интензитета на парниковите газове на доставените от него през предходната година на територията на страната течни горива за нуждите на транспорта.

(2) Условията, редът, форматът и начинът за изготвяне на докладите и за верификация на докладите по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с министъра на земеделието и храните.“

§ 21. В чл. 164, ал. 2 думите „чл. 125а“ се заменят с „чл. 22а и представянето на невярна информация“.

§ 22. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) в т. 43в, буква „а“ думите „Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухо­плавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3 от 31 октомври 2008 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1008/2008 г.“;

б) създават се т. 43л – 43р:

„43л. „Базово ниво“ е средното за Европейския съюз равнище за 2010 г. на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на изкопаемите течни горива, използвани в транспорта.

43м. „Доставчици на горива за транспорта“ са лица, които пускат на пазара течни горива за транспорта и отговарят за освобождаването на горивото за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.

43н. „Пускане на пазара“ е пускане на пазара по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

43о. „Лица, които пускат течни горива на пазара“ са лицата по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

43п. „Емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл“ са всички нетни емисии на CO2, CH4 и N2O, които могат да бъдат причислени към дадено течно гориво (включително всички негови примеси). Това включва всички съответни етапи от добива или отглеждането, включително промени на земеползването, транспорт и разпространение, преработка и горене, независимо на кой етап се отделят емисиите.

43р. „Емисии на парникови газове на единица енергия (интензитет)“ са общата маса емисии на CO2-еквивалент на парникови газове, свързани с даденото течно гориво, разделена на общото енергийно съдържание на горивото (изразява се като долната топлина на изгаряне на съответното гориво).“;

в) създава се т. 69:

„69. „Генератор на електроенергия“ е инсталация, която към 1 януари 2005 г. или след това е произвела електроенергия, предназначена за продажба на трети лица, и в която не се извършва друга дейност, посочена в приложение № 7.“

2. Създава се § 2б:

„§ 2б. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ, L 140/88 от 5 юни 2009).“

§ 23. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „съгласно одобрените за изпълнението им графици“ се заличават и се създава изречение второ: „При необходимост договорите могат да се изменят или допълват с оглед възможностите за изпълнение на програмите.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) При прекратяване на договор по ал. 2 програмата се довършва при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2004 г.; попр., бр. 114 от 2004 г.; изм., бр. 65 от 2007 г.).“

§ 24. В приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4 в т. 9 думите „Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1008/2008 г.“.

§ 25. В § 38 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 46 от 2010 г.) ал. 2 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 26. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 131ф, ал. 2.

§ 27. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите издава методиката по чл. 131т, ал. 4 съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и с министъра на земеделието и храните.

§ 28. (1) До 31 декември 2012 г. квоти за нови участници в схемата за търговия с емисии на парникови газове се отпускат въз основа на решение за разпределение на квоти за нови участници на Междуведомствената работна група за координиране изпълнението на Националния план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г. и издадена заповед на министъра на околната среда и водите за разпределение на квоти на съответния нов участник.

(2) Междуведомствената работна група по ал. 1 работи по Методическите указания, утвърдени със Заповед № РД-396 на министъра на околната среда и водите от 23 април 2010 г.

§ 29. Докладите по чл. 131и, ал. 8 за периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2010 г. се представят в Изпълнителната агенция по околна среда до 15 юли 2011 г.

§ 30. Разпоредбата на чл. 97, ал. 2 се прилага и за неприключилите до влизането в сила на този закон процедури по ОВОС.

§ 31. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 1, т. 5 думите „резервоарите на танкери, шлепове и други“ се заменят с „корабните горивни танкове“.

2. В чл. 9б след думите „цистерни за превоз на бензини“ се поставя запетая и се добавя „както и системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП) при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанциите“.

3. В чл. 30в, ал. 2 думите „от контролните органи“ се заменят с „в акредитирани лаборатории“.

4. В глава пета се създава чл. 30к:

„Чл. 30к. (1) Контролът върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се упражнява чрез проверки от председателя на Българския институт по метрология или от оправомощени от него юридически лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система по качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17 020.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват съг­ласно методика на Българския институт по метрология.

(3) Редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лицата по ал. 1 се определят от председателя на Българския институт по метрология.

(4) Таксите за проверките по ал. 1 се определят с Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.

(5) Българският институт по метрология предоставя на регионалните инспекции по околната среда и водите информация за резултатите от проверките по ал. 1 в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9б.

(6) Лицата – собственици на бензиностанции, са длъжни да информират Българския институт по метрология при неизправност на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, съгласно изискванията на наредбата по чл. 9б.“

5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 27:

„27. „Система, съответстваща на Етап II на улавяне на бензиновите пари“ е оборудване, предназначено за улавяне на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторно превозно средство по време на зареждането в бензиностанция и което прехвърля тези бензинови пари в резервоар на бензиностанцията или ги връща към бензиноколонката за нова продажба.“

6. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Българският институт по метрология изготвя методиката по чл. 30к, ал. 2 в срок до 31 декември 2011 г.“

§ 32. Разпоредбата на чл. 131т, ал. 3 влиза в сила от 1 септември 2011 г., а разпоредбата на чл. 131ф, ал. 1 влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Анастас Анастасов

6173