Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Дата на приемане 07/04/2011
Брой/година Държавен вестник 32/2011

 


УКАЗ № 75

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., приет от ХLI Народно събрание на 7 април 2011 г.

Издаден в София на 13 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98 от 2010 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения:

1. В ред 69 след думите „СОЦИАЛНА РАБОТА“ се добавя „(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)“.

2. В ред 70 след думата „болници“ се добавя „(без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)“.

3. В ред 74 след думите „с нестопанска цел“ се добавя „(без енорийски свещеник)“.

4. Създават се редове 77, 78, 79 и 80:77.


Q


86

без

86.1


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)


500


440


330

 


78.


Q


86.1


Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)


800


 


 


79.


Q


86.1


Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант)


580


540


540

 


80.


S


94.91


Дейност на религиозни организации (само за енорийски свещеник)


 


307

 


  


Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 април 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4579