Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Дата на приемане 07/04/2011
Брой/година Държавен вестник 31/2011

 


УКАЗ № 74

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от ХLI Народно събрание на 7 април 2011 г.

Издаден в София на 13 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 13 в ал. 5 накрая се добавя „както и за физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят облагаем доход по чл. 26“.

§ 2. В чл. 14 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а“.

§ 3. В чл. 20 думите „§ 9 от преходните и заключителните разпоредби на“ се заменят с „чл. 9а от“.

§ 4. В чл. 21, т. 2 думите „– за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец“ се заличават.

§ 5. В чл. 28, ал. 2, т. 3 думите „§ 9 от преходните и заключителните разпоредби на“ се заменят с „чл. 9а от“.

§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) В облагаемия доход по ал. 1 не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 за предходни данъчни години.“

§ 7. Създава се чл. 29а:

„Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

Чл. 29а. (1) Облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година физическото лице се регистрира или дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, доходът от стопанската дейност се облага по реда на ал. 1 за цялата данъчна година. Авансово удържаният и/или внесен данък за доходи, придобити до датата на регистрацията, се приспада при определяне на тримесечни авансови вноски по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и от данъка по чл. 48, ал. 2.

(3) Физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на ал. 1.

(4) Лицата по ал. 3 упражняват правото си на избор да се облагат по реда на ал. 1 чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година.

(5) Лицата по ал. 3, избрали да се облагат по реда на ал. 1, прилагат този ред на облагане за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

(6) Лицата по ал. 1 и 3, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци.

(7) В облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът възниква и следва да се начисли в периода на облагане със същия данък.

(8) В облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.“

§ 8. В чл. 43, ал. 8 след думите „едноличните търговци“ се добавя „както и физическите лица в случаите по чл. 29а“.

§ 9. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието думите „за едноличните търговци“ се заличават.

2. След думите „едноличните търговци“ се добавя „както и физическите лица в случаите по чл. 29а“.

§ 10. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „като едноличен търговец“ се добавя „както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Надвнесеният за данъчната година данък по чл. 14, ал. 2 може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличния търговец или от физическото лице в случаите по чл. 29а. За неправомерно приспаднат данък се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.“

§ 11. В чл. 50, ал. 7 след думите „едноличните търговци“ се добавя „както и физическите лица в случаите по чл. 29а“.

§ 12. В чл. 51, ал. 1 след думите „едноличните търговци“ се добавя „както и физическите лица в случаите по чл. 29а“.

§ 13. В чл. 64, ал. 1 след думите „данъчните декларации“ се добавя „и декларацията по чл. 29а, ал. 4“.

§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 56:

„56. „Доход от стопанска дейност на физически лица“ за целите на чл. 29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 15. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.

§ 16. Декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор от лицата по чл. 29а, ал. 3, за 2011 г. се подава в срок до 31 май 2011 г.

§ 17. (1) Регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители, независимо от регистрацията им по Закона за данък върху добавената стойност, могат да изберат облагаемият им доход за 2010 г. да се определи по чл. 26 и да се обложи с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.

(2) Правото на избор по ал. 1 се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., а ако такава е подадена преди обнародването на този закон в „Държавен вестник“ – с подаване на нова декларация в срок до 30 април 2011 г.

§ 18. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 3 след думите „едноличните търговци“ се добавя „както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“.

§ 19. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г. и бр. 14 от 2011 г.) в чл. 191 се създават ал. 6 и 7:

„(6) Алинея 2 не се прилага при наложени предварителни обезпечителни мерки.

(7) Сроковете по ал. 2 не текат в следните случаи:

1. когато изпълнението на акта или производството по принудително изпълнение е спряно – до отпадане на основанието за спиране;

2. при дадено разрешение за отсрочване или разсрочване на публични задължения – за срока на отсрочването или разсрочването, или до започване на принудително изпълнение в случаите по чл. 183, ал. 4;

3. при постъпило искане за нова или контролна оценка по чл. 236 – до влизане в сила на оценката;

4. при обжалване на извършена продажба по чл. 256 – до влизане в сила на решението на административния или съдебен орган.“

§ 20. Сроковете по чл. 191, ал. 2 и чл. 193, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс започват да текат от 1 януари 2011 г. спрямо наложени обезпечителни мерки или неприключилите производства по реализация на имущество по чл. 191, ал. 1, както и в случаите по чл. 193, ал. 1, когато спрямо имущество са наложени обезпечителни мерки или са започнати производства по принудително изпълнение и съответно е открито производство по несъстоятелност преди тази дата.

§ 21. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 19 и 28 от 2011 г.) в § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 98 от 2010 г.) се създава ал. 4:

„(4) В случай че в срока по ал. 1 общинският съвет не е определил размерите на туристическия данък, за 2011 г. се прилагат размерите, посочени в ал. 2.“

§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 8, който влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца на обнародване на този закон в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4578