Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
Дата на приемане 22/06/2011
Брой/година Държавен вестник 51/2011

 


УКАЗ № 167

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, приет от ХLI Народно събрание на 22 юни 2011 г.

Издаден в София на 28 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 18а, ал. 5 думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

§ 2. В чл. 24, ал. 1, т. 5 думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

§ 3. Член 25 се изменя така:

„Чл. 25. (1) За финансиране на дейности и мероприятия, свързани с провежданите политики в областта на социалното подпомагане, се създава фонд „Социална закрила“, наричан по-нататък „фонда“ – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

(2) Фонд „Социална закрила“ е юридическо лице със седалище София.“

§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

2. В т. 4 думите „Държавната парично-предметна лотария и на“ се заличават.

§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Средствата по фонд „Социална закрила“ се разходват за:

1. социални помощи;

2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2;

4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;

5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

7. издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства.“

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 средства се отпускат само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.

(4) Средствата по ал. 1 се разходват при условия и по ред, определени с методика за разпределение на средствата, приета от управителния съвет на фонд „Социална закрила“ и утвърдена от министъра на труда и социалната политика.“

§ 6. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. (1) Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.

(2) Управителният съвет на фонда се състои от петима членове, в т. ч. председател.

(3) Министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и неговия председател.

(4) Мандатът на членовете на управителния съвет е 5 години.

(5) Членове на управителния съвет се освобождават предсрочно:

1. по тяхна писмена молба, отправена до министъра на труда и социалната политика;

2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;

5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;

6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

7. при смърт.

(6) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието министърът на труда и социалната политика назначава на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения член.“

§ 7. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. (1) Управителният съвет:

1. взема решения за набиране и разходване на средствата на фонда;

2. приема проекта на годишен бюджет на фонда и го предлага на министъра на труда и социалната политика;

3. определя условията и реда за разпределяне на средствата и за финансиране дейностите на фонда;

4. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на министъра на труда и социалната политика;

5. съставя годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

6. създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети и други към фонда;

7. предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика структурата и щата на фонда;

8. контролира изпълнението на проектите, финансирани със средства на фонда.

(2) Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател или по инициатива на една трета от неговите членове. Управителният съвет заседава в присъствието на две трети от състава си. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове.

(3) Освен ако в закон е предвидено друго, членовете на управителния съвет получават възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.

(4) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.

(5) Управителният съвет приема правилник за организацията и дейността на фонд „Социална закрила“, който се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.“

§ 8. Създава се чл. 29а:

„Чл. 29а. (1) Изпълнителният директор на фонда се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика.

(2) Изпълнителният директор:

1. представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно лице;

2. организира дейността на фонда, осъществява оперативното му ръководство и управлява имуществото съгласно дадените му от управителния съвет правомощия;

3. организира провеждането на заседанията на управителния съвет;

4. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;

5. изготвя проекта на годишен план за работата на фонда и го представя за одобряване от управителния съвет;

6. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на фонда;

7. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет структурата и щата на фонда;

8. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на фонда;

9. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда, както и граждански договори.“

§ 9. Член 30 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. (1) Закрива се фонд „Социално подпомагане“ – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Наличните средства на закрития фонд „Социално подпомагане“ се прехвърлят по бюджета на фонд „Социална закрила“.

(2) Фонд „Социална закрила“ е право-приемник на активите, пасивите, правата и задълженията на закрития фонд „Социално подпомагане“ по баланса и отчета към деня на влизане в сила на този закон.

§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика утвърждава правилника за организацията и дейността на фонд „Социална закрила“ и методика за разпределение на средствата по фонда.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и назначава изпълнителния директор на фонд „Социална закрила“.

(3) До определянето на членовете на управителния съвет и назначаването на изпълнителния директор по ал. 2 досегашните членове на управителния съвет на закрития фонд „Социално подпомагане“ продължават да осъществяват правомощията си.

(4) До утвърждаването на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за дейността на управителния съвет на фонд „Социално подпомагане“ (необнародван), издаден на основание на отменения чл. 30.

§ 12. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г. и бр. 28 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 43ж думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

2. В чл. 44, ал. 1, т. 5 думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

§ 13. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г. и бр. 19, 31 и 35 от 2011 г.) в чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

§ 14. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19, 31 и 35 от 2011 г.) в чл. 31, ал. 1, т. 2 думите „Социално подпомагане“ се заменят със „Социална закрила“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7755