Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Дата на приемане 13/07/2011
Брой/година Държавен вестник 57/2011

 


УКАЗ № 179

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приет от ХLI Народно събрание на 13 юли 2011 г.

Издаден в София на 20 юли 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г. и бр. 43 и 101 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 127 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Централният депозитар формира фонд „Резервен“ по реда на чл. 246 от Търговския закон и гаранционен фонд по реда на чл. 132.“

2. Алинея 6 се отменя.

§ 2. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Акционери на Централния депозитар могат да бъдат Министерството на финансите, Българската народна банка, банки, инвестиционни посредници и лица по чл. 131, ал. 1, т. 4 и 5.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) До 10 на сто от капитала на Централния депозитар може да се притежава от акционери извън лицата по ал. 2.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 3. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Членовете на съвета на директорите на Централния депозитар трябва да:

1. имат постоянно местопребиваване в страната, когато са овластени да представляват Централния депозитар;

2. притежават квалификация и професионален опит в сферата на осъществяваните от Централния депозитар дейности, както и висше образование в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката;

3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

4. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. не са обявявани в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. не са свързани лица по смисъла на този закон;

7. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.“

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Oбстоятелствата по ал. 1, т. 4 – 7 се удостоверяват с декларация.

(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета на директорите на Централния депозитар, както и за други лица, оправомощени да управляват и представляват Централния депозитар.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 4. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 6 думите „за управление“ се заменят със „за набиране на средствата и управлението“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Изменения и допълнения в правилника на Централния депозитар могат да се извършат само след предварително одобрение на заместник-председателя. Член 85, ал. 3 и 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.“

§ 5. В чл. 132, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В изречение първо след думите „чл. 130“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.

 2. В изречение второ думите „половината от превишението на приходите над разходите на Централния депозитар“ се заменят с „отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника на Централния депозитар“.

§ 6. В чл. 221, ал. 1, т. 4 думите „чл. 128, ал. 3“ се заменят с „чл. 128, ал. 4“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8621