Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Име на законопроекта ЗИ на Изборния кодекс
Дата на приемане 02/06/2011
Брой/година Държавен вестник 45/2011

 


УКАЗ № 127

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 2 юни 2011 г.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г., бр. 36 от 2011 г. – Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:

„(1) Този кодекс определя организацията и реда за произвеждане на избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства, както и условията за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства.“

§ 2. В чл. 3, ал. 4 и 5 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 и 4 думите „две години“ се заменят с „6 месеца“.

2. В ал. 5 и 6 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 4. В чл. 25, ал. 2 цифрата „6“ се заличава.

§ 5. В чл. 42, ал. 2 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 6. В чл. 45, ал. 2 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 7. В чл. 53, ал. 2 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 8. В чл. 62, ал. 2 и 3 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 9. В чл. 63, ал. 1, т. 2 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 10. В чл. 64 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 11. В чл. 72, ал. 7 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 12. В чл. 79, ал. 2 навсякъде думите „две на сто“ се заменят с „едно на сто“.

§ 13. В чл. 283, ал. 3 и 4 числото „12“ се заменя с „6“.

§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите „две години“ се заменят с „6 месеца“ и думите „една година и четири месеца“ се заменят с „6 месеца“.

2. В т. 4 и 5 навсякъде числото „12“ се заменя с „6“.

§ 15. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В ал. 3 навсякъде числото „10“ се заменя с „4“.

2. В ал. 4 навсякъде думите „6 месеца“ се заменят с „4 месеца“.

§ 16. В § 14 от преходните и заключителните разпоредби т. 2 се отменя.

§ 17. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 16:

„§ 16. Избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.“

Заключителна разпоредба

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6790