Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет
Дата на приемане 30/06/2011
Брой/година Държавен вестник 54/2011

 


УКАЗ № 170

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, приет от ХLI Народно събрание на 30 юни 2011 г.

Издаден в София на 7 юли 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (обн., ДВ, бр. 67 от 1996 г.; изм., бр. 46 от 1997 г., бр. 154 от 1998 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 87 от 2005 г.; попр., бр. 89 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 80 от 2007 г. и бр. 98 от 2008 г.)

§ 1. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Бюджетното салдо представлява разлика между приходите и разходите, които не са елемент на финансирането по ал. 5.

(2) Превишението на приходите над разходите по ал. 1 е положително бюджетно салдо – излишък.

(3) Превишението на разходите над приходите по ал. 1 е отрицателно бюджетно салдо – дефицит.

(4) Финансирането е равно на бюджетното салдо с противоположен знак.

(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.“

§ 2. Създава се чл. 12а:

„Чл. 12а. Максималният размер на разходите по консолидираната фискална програма не може да надвишава 40 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт.“

§ 3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:

„(2) Бюджетната прогноза е оценка на предвижданите параметри на консолидираната фискална програма за следващите три години, която ежегодно се актуализира и се одобрява от Министерския съвет.“

§ 4. В чл. 20, ал. 4 се създава изречение второ: „Когато бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е дефицит, то не може да надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт.“

Заключителна разпоредба

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

7965