Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Дата на приемане 07/07/2011
Брой/година Държавен вестник 55/2011

 


УКАЗ № 177

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 7 юли 2011 г.

Издаден в София на 12 юли 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19 и 39 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. републиканските пътища – от Агенция „Пътна инфраструктура“ и от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, в случаите, предвидени в закона;“.

2. В ал. 3 след думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „съответно с Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за пътищата по чл. 28б, ал. 1“.

§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговарят за изготвянето на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при разработването на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика;“.

2. В ал. 4:

а) създава се нова т. 5:

„5. одобрява тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие на пътната инфраструктура в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата от агенцията и контролира изпълнението им;“

б) досегашната т. 5 става т. 6.

§ 4. В чл. 21в, ал. 1 се създава т. 10:

„10. изработване, приемане и представяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване проект на тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие на пътната инфраструктура, с изключение на пътищата по чл. 28б, ал. 1, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата от агенцията; програмата и планът се представят на министъра за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година.“

§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Разрешенията по ал. 1 и 2 за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се издават от изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Разрешенията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се издават след съгласие на управителния съвет на компанията.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „републиканските пътища“ се поставя запетая и се добавя „съответно Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1“.

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думата „агенцията“ се поставя запетая и се добавя „съответно управителният съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1“.

§ 6. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 28а – 28и:

„Глава четвърта „а“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“

Чл. 28а. (1) Създава се Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, наричана по-нататък „компанията“, е юридическо лице със седалище София.

(3) Държавата предоставя на компанията имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на дейността й.

(4) Компанията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

(5) За компанията не може да се открива производство по несъстоятелност.

Чл. 28б. (1) Основният предмет на дейност на компанията е финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма“, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“.

(2) При проектирането и изграждането на обектите по ал. 1 компанията:

1. организира, възлага, финансира, управлява и контролира дейностите, свързани непосредствено с проектирането и изграждането на пътищата, включително с извършването на всички необходими предпроектни проучвания, финансови анализи, анализи „разходи-ползи“, прогноза за трафика, провеждане на необходимите процедури съгласно действащото екологично законодателство и други, необходими за реализиране на проектите;

2. извършва дейности, свързани с принудително отчуждаване на имоти за задоволяване на държавни нужди за изграждане на пътищата като инвеститор в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост;

3. изготвя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи от Оперативна програма „Транспорт“ и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите и изграждане на пътищата;

4. провежда обществените поръчки за реализация на проектите;

5. възлага оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по ал. 1 и при началната им експлоатация.

(3) Компанията управлява автомагистралите по ал. 1 след изграждането и въвеждането им в експлоатация.

(4) При управлението на автомагистралите по ал. 1 компанията:

1. организира, възлага, финансира и контролира дейностите по поддържане и ремонт, включително на пътните съоръжения и на пътните принадлежности;

2. осигурява отстраняването на изоставени превозни средства и други препятствия от автомагистралите и предоставя услуги за пътна помощ на увредени превозни средства;

3. издава разрешителни за специално ползване и събира таксите за специално ползване на автомагистралите;

4. отговаря за изпълнение на задълженията и предоставя услуги на физически и юридически лица и еднолични търговци, експлоатиращи крайпътни обслужващи комплекси, в съответствие с чл. 16в от Закона за управление на отпадъците;

5. осигурява обществено ползване и информация и прогнози за пътния трафик за пътищата по ал. 1.

Чл. 28в. (1) Финансирането на дейността на компанията се извършва от:

1. републиканския бюджет;

2. такси за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;

3. преотстъпени такси по чл. 10, ал. 1 в размер, определен със закона за държавния бюджет за съответната година;

4. собствени приходи;

5. дарения;

6. привлечени средства от финансови институции;

7. други източници.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:

1. осъществяване предмета на дейност на компанията, включително за проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;

2. издръжка на компанията.

(3) За средствата, постъпили в компанията от субсидия от републиканския бюджет, за средствата, предоставени от фондовете на Европейския съюз, и за таксите за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 520, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 28г. (1) Органи на управление на компанията са:

1. министърът на регионалното развитие и благоустройството;

2. управителният съвет;

3. изпълнителният директор.

(2) Компанията се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на управителния съвет.

Чл. 28д. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. упражнява правата на собственост на държавата в компанията и провежда политиката на държавата в областта на управлението, планирането и изграждането на републиканските пътища;

2. одобрява програма на компанията за реализация на проектите в съответствие с разпоредбите на закона и с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата на компанията, както и техните изменения;

3. контролира компанията за изпълнението на програмата и плана;

4. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор на компанията;

5. сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор, с които се определя и тяхното възнаграждение;

6. разрешава участието на компанията в търговски и граждански дружества, с изключение на такива, които осъществяват сходни дейности;

7. издава правилник за устройството, функциите и дейността на компанията след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите и с министъра по управление на средствата от Европейския съюз;

8. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на компанията в международни организации;

9. одобрява годишния доклад за дейността на компанията;

10. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.

Чл. 28е. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор.

(2) За член на управителния съвет може да бъде назначено лице с висше образование и професионален опит не по-малко от 5 години общо в областта на управлението, планирането и изграждането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури, финансово управление и контрол на проекти, финансирани от фондовете и програмите на Европейския съюз.

(3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:

1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет;

3. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

4. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;

5. упражнява търговска дейност с предмет, сходен с този на компанията.

(4) Не може да бъде изпълнителен директор лице, за което са налице обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 4, както и ако упражнява търговска дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.

(5) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.

(6) Заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.

(7) Правилата за работата и свикване на управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.

(8) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(9) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

(10) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

1. прекратява договора за управление с член на управителния съвет:

а) при възникване на обстоятелствата по ал. 3, а с изпълнителния директор – и на обстоятелствата по ал. 4;

б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора за управление;

в) който е подал писмено заявление за освобождаване;

г) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;

2. може да прекрати договора за управление с член на управителния съвет по свое решение без предизвестие.

(11) Управителният съвет:

1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;

2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на компанията и го предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проект на програма на компанията за реализация на проектите, предвидени с този закон, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и на годишен план за изпълнение на програмата на компанията; програмата и планът се представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;

4. приема годишния финансов план на компанията;

5. приема структурата и щата на компанията и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;

6. приема годишния финансов отчет на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;

7. приема годишния доклад за дейността на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;

8. предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;

9. приема проекти на решения за участие на компанията в международни организации и ги предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване;

10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;

11. прави предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за участие на компанията в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и други финансови източници и програми;

12. приема решения за одобряване на докладите на одиторите за пътна безопасност и за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проектите по чл. 28б, ал. 1 преди края на съответния етап съгласно чл. 36г;

13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на компанията, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(12) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 28ж. (1) Изпълнителният директор на компанията:

1. представлява компанията пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;

2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на компанията;

3. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;

4. взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;

5. сключва договори за дейностите, извършвани от компанията;

6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в компанията;

7. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра;

8. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечни отчети за напредъка по проектите;

9. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за дейността на компанията;

10. организира възлагането на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по чл. 28б, ал. 1 и при началната им експлоатация.

(2) При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от служител на компанията, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 28з. (1) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните предприятия.

(2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието се консолидират по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството.

(3) Паричните средства на предприятието се събират, съхраняват, разходват и отчитат по отделна банкова сметка в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

Чл. 28и. Годишният финансов отчет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се одитира от Сметната палата.“

§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „Агенцията“ се поставя запетая и се добавя „съответно Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 8. В чл. 38, ал. 4, т. 1 след думите „длъжностно лице от агенцията“ се добавя „или изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ или упълномощено от него длъжностно лице“.

§ 9. В чл. 40, ал. 2 след думата „агенцията“ се добавя „или Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

§ 10. В чл. 53, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. (1) Ръководителят на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ и изпълнителният директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ подписват оперативно споразумение за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт“, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз след включване на компанията като бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“.

(2) Правата и задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура“ по подготовката и изграждането на автомагистрала „Струма“, на неизградената част от автомагистрала „Хемус“ в участъка от град Ябланица до пресичането северно от град Шумен с път І-7 „Граница Румъния – о.п.Силистра – о.п.Шумен – Върбица – о.п.Ямбол – Лесово – Граница Турция“ и на автомагистрала „Черно море“ се прехвърлят от Агенция „Пътна инфраструктура“ на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ в едномесечен срок от подписването на оперативното споразумение по ал. 1.

(3) Агенция „Пътна инфраструктура“ продължава да осъществява дейностите по управление, поддържане и ремонт на изградените от нея и въведени в експлоатация участъци от автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 до въвеждането в експлоатация на останалите участъци от тях, изграждани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, след което автомагистралите преминават под управлението на компанията. Отделните участъци от автомагистралите по чл. 28б, ал. 1, изграждани от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, се управляват от компанията след въвеждането им в експлоатация.

§ 12. В едномесечен срок от подписването на оперативното споразумение по § 11, ал. 1 Агенция „Пътна инфраструктура“ предава на компанията цялата налична документация за проектите по чл. 28б, ал. 1.

§ 13. Агенция „Пътна инфраструктура“ и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ изработват, приемат и представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване проект на програмите си в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8310