Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора
Дата на приемане 23/06/2011
Брой/година Държавен вестник 51/2011

 


УКАЗ № 166

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, приет от ХLI Народно събрание на 23 юни 2011 г.

Издаден в София на 28 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора

Член единствен. Ратифицира Консулската конвенция между Република България и Черна гора, подписана на 18 март 2011 г. в София.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7746