Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Дата на приемане 20/12/2011
Брой/година Държавен вестник 105/2011

 


УКАЗ № 306

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от ХLI Народно събрание на 20 декември 2011 г.

Издаден в София на 27 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; бр. 45 от 2009 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1:

а) буква „а“ се изменя така:

„а) осигуряват възможности на потребителите, включително на хора с увреждания, възрастни хора и лица със специфични социални потребности, да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщения;“

б) в буква „б“ думата „изкривяването“ се заменя с „нарушаването“, а след думата „съобщения“ се поставя запетая и се добавя „включително при преноса на съдържание“;

в) буква „г“ се изменя така:

„г) насърчава ефикасното ползване и се гарантира ефективното управление на ограничените ресурси;“.

2. В т. 2:

а) буква „в“ се изменя така:

„в) осигурява при наличие на сходни обстоятелства равнопоставено третиране на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги;“

б) в буква „г“ след думите „на Европейския съюз“ съюзът „и“ се заличава и след думите „Европейската комисия“ се добавя „и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“.

3. В т. 3:

а) в буква „д“ накрая се поставя запетая и се добавя „на възрастните хора и лицата със специфични социални потребности“;

б) създават се букви „ж“ и „з“:

„ж) зачитат основните права и свободи на гражданите, гарантирани в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в общите принципи на правото на Европейския съюз за достъпа и ползване на услуги и приложения, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи; мерки за ограничаване на основните права и свободи се допускат само при условия и по ред, определени със закон, и при спазване на презумпцията за невиновност и правото на неприкосновеност на личния живот;

з) насърчават възможностите на крайните потребители за достъп и разпространение на информация или използване на приложения и услуги по техен избор.“

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и политика в областта на информационното общество“ се заличават, а думата „ги“ се заменя с „я“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Проектът по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане по реда на чл. 18.

(3) Политиката в областта на електронните съобщения се актуализира най-малко веднъж на 4 години.“

§ 3. В чл. 8 ал. 3 се отменя.

§ 4. В чл. 11, ал. 2 след думите „се изготвя“ се добавя „и актуализира“, след думите „в съответствие с“ се добавя „политиката на Европейския съюз“ и се поставя запетая, а думите „и/или техните компетентни органи“ се заличават.

§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет политики, стратегии, планове и програми в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество;“.

2. В т. 5 запетаята след думата „стандарти“ се заличава, а думите „технически изисквания и спецификации“ се заменят с „и стандартизационни документи“.

3. Създава се нова т. 7:

„7. участва в изготвянето и координирането на политиката на Европейския съюз в областта на ограничените ресурси във връзка с тяхното осигуряване и ефикасно използване, необходими за създаването и функционирането на единния пазар на Европейския съюз в сектора на електронните съобщения и осигуряването на оперативна съвместимост на услугите;“.

4. Досегашните т. 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 8, 9, 10, 11 и 12.

§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. използва и развива мрежата по т. 1 за нуждите на държавното управление.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Актът за предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията се оповестява публично в деня на приемането му. Мотивите за предсрочно прекратяване на мандата могат да се публикуват по искане на засегнатата страна.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 8. В чл. 27 се създава нова ал. 2:

„(2) Дейностите по ал. 1, т. 4 и 5 се извършват по правила, приети с решение на комисията.“

§ 9. В чл. 28 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите „работа на комисията“ се поставя запетая и се добавя „числеността“.

2. В ал. 3 след думата „комисията“ се добавя „както и правилата по чл. 27, ал. 2“.

§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думата „променя“ се заменя с „изменя“.

2. Създава се нова т. 18:

„18. съдейства при хармонизирането на определени номера или номерационни обхвати в рамките на Европейския съюз за насърчаване функционирането на вътрешния пазар и развитието на общоевропейските електронни съобщителни услуги;“.

3. Досегашната т. 18 става т. 19.

4. Създават се нови т. 20 и 21:

„20. участва в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и съдейства за координирано и последователно регулиране;

21. разглежда случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност и цялост на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги;“.

5. Досегашните т. 19, 20, 21, 22 и 23 стават съответно т. 22, 23, 24, 25 и 26.

§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „конкуренцията при предоставяне“ се заменят с „пазара“.

2. Създават се нови т. 3 и 4:

„3. насърчава инвестициите и иновациите в нова и подобрена инфраструктура, включително чрез гарантиране, че всяко задължение за предоставяне на достъп отчита риска, поет от инвестиращите предприятия, и допуска различни споразумения за сътрудничество между инвеститорите и страните, търсещи достъп с цел разпределение на инвестиционния риск, при гарантиране запазването на конкуренцията на пазара и зачитане на принципа за равнопоставеност;

4. защитава конкуренцията в полза на пот­ребителите и когато е подходящо, насърчава инфраструктурната конкуренция;“.

3. Създава се т. 5:

„5. отчита разнообразието от условия, свързани с конкуренцията и потребителите, които съществуват в различните географски райони;“.

4. Досегашната т. 3 става т. 6.

5. Досегашната т. 4 става т. 7 и в нея думите „европейското право“ се заменят с „правото на Европейския съюз“.

6. Създават се т. 8 и 9:

„8. налага ех ante специфични задължения само когато липсва ефективна и устойчива конкуренция на съответен пазар и изменя или отменя тези задължения, когато това условие е изпълнено;

9. насърчава регулаторната предвидимост чрез осигуряване на последователен регулаторен подход в сроковете по чл. 157а.“

§ 12. В чл. 32 се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 накрая се добавя „и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения:“.

2. Създава се т. 13:

„13. разпределя позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.“

§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. определени за предприятия със значително въздействие върху съответен пазар.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 след думите „по ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“;

б) в т. 1, буква „б“ накрая се добавя „и съответния единен идентификационен код“;

в) в т. 5 накрая се добавя „и страницата на предприятието в интернет“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа следната информация:

1. идентификационни данни на предприятието;

2. съответния пазар;

3. наложените специфични задължения.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 14. В чл. 34, т. 5 думата „специалните“ се заменя с „наложените“.

§ 15. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс при издаване на следните индивидуални административни актове:“;

б) в т. 2 накрая се добавя „и за налагане на временни задължения“.

2. Създават се ал. 7, 8 и 9:

„(7) Заседанията на комисията са открити. За определени точки от дневния ред комисията може да проведе закрито заседание, когато приемането на решение изисква защитена от закон информация.

(8) Комисията преди провеждане на заседанията публикува проектите на дневен ред на страницата си в интернет.

(9) Протоколите от заседанията и решенията на комисията се публикуват на страницата й в интернет, с изключение на защитената от закон информация.“

§ 16. В чл. 36, ал. 4 след думите „постъпилите становища“ се добавя „с изключение на частите, представляващи търговска тайна“ и се поставя запетая.

§ 17. Създава се чл. 37а:

„Чл. 37а. Комисията информира Комисията за защита на потребителите и сдружения на потребителите за откриване на процедури по чл. 36 и 37, когато тези процедури разглеждат въпроси, свързани с правата на крайните потребители на електронни съобщителни услуги, както и Комисията за защита на личните данни, когато тези въпроси са свързани с обработване на личните данни.“

§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 3 се отменя.

2. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя с „14-дневен“.

§ 19. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията може да отправя до предприятията, които осъществяват електронни съобщения, обосновани писмени искания за предоставяне на информация в съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнението на регулаторните й функции, включително: финансова информация; информация относно бъдещо развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти; счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с пазарите на едро, от предприятията със значително въздействие върху пазара на едро. Комисията посочва причините и целите, за които се иска информацията в мотивите към искането на информация. Искането трябва да бъде пропорционално и обективно обосновано за следните цели:

1. системна или целева проверка във връзка със:

а) финансирането на универсалната услуга;

б) заплащането на административни такси и/или такси за ползване на ограничен ресурс;

в) ефективното и ефикасното използване на ограничен ресурс;

г) спазването на наложените задължения по реда на този закон;

2. целева проверка за спазването на изисквания на чл. 73 и задълженията по чл. 106 и 107, когато е получена жалба или по инициатива на комисията;

3. провеждане на процедури за разглеждане и оценка на искане за предоставяне на разрешение за ползване на ограничен ресурс;

4. публикуване на сравнителни прегледи на качеството и цените на услугите в полза на потребителите;

5. ясно определени статистически нужди;

6. анализ на съответния пазар;

7. гарантиране на ефикасното използване и ефективното управление на радиочестотния спектър;

8. оценяване бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе върху услугите на едро, предоставяни на конкуренти.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4 – 8 не може да се изисква преди или като условие за достъп до пазара.“

3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

§ 20. В чл. 41, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „който се обнародва в „Държавен вестник“.

§ 21. В глава четвърта наименованието на раздел ІV се изменя така: „Взаимодействие и консултации с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с националните регулаторни органи на държавите – членки на Европейския съюз“.

§ 22. В глава четвърта, раздел ІV се създава чл. 41а:

„Чл. 41а. Комисията взаимодейства с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, по прозрачен начин за развитието на единния пазар на Европейския съюз и за определяне на регулаторните средства и задълженията, които са най-подходящи за всеки конкретен случай.“

§ 23. Член 42 се изменя така:

„Чл. 42. (1) Комисията след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 изпраща на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, проекта на решение и мотивите към него, когато:

1. проектът на решение е свързан с правомощията на комисията по чл. 30, т. 1 – 4 или попада в обхвата на чл. 160, 163 и чл. 166, ал. 3, и

2. засяга търговията между държавите – членки на Европейския съюз.

(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпят становища от Европейската комисия, от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и от регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.

(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията отчита в най-голяма степен становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз.

(4) Комисията изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения всички окончателни решения.“

§ 24. Създават се чл. 42а, 42б и 42в:

„Чл. 42а. (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да определи и:

1. съответен пазар, различен от пазарите, посочени в приложим акт на Европейската комисия, или

2. предприятие, което самостоятелно или съвместно с други предприятия има значително въздействие върху съответен пазар.

(2) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което проектът на решение ще засегне търговията между държавите – членки на Европейския съюз, ще създаде бариери на единния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проекта на решение се отлага с още 2 месеца.

(3) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия оттегли резервите си по проекта на решение, комисията приема окончателно решение и го изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.

(4) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия е изискала от комисията да оттегли проекта на решение, комисията в 6-месечен срок от датата на приемане на решението на Европейската комисия изменя или оттегля проекта на решение.

(5) В случай че комисията измени проекта на решение, процедурите по чл. 36 и 42 се провеждат отново.

Чл. 42б. (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да наложи задължения, предвидени в закона, или да продължи, измени или отмени вече наложени задължения.

(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпи становище на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.

(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията се съобразява в най-голяма степен със становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз.

(4) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което предложените с проекта на решение мерки ще засегнат търговията между държавите – членки на Европейския съюз, ще създадат бариери на единния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проект на решение се отлага за срок три месеца.

(5) В срока по ал. 4 комисията взаимодейства с Европейската комисия и с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с цел определяне на най-подходящите задължения за постигане на целите по чл. 4 и при отчитане становищата на заинтересованите страни и необходимостта да се осигури развитието на последователна регулаторна практика.

(6) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията на Европейската комисия, комисията може в срока по ал. 4 да измени проекта на решение, като се съобрази в най-голяма степен със становищата и предложенията на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да оттегли проекта на решение или да поддържа проекта на решение.

(7) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения не подкрепи съмненията на Европейската комисия или ако комисията измени или поддържа проекта на решение, Европейската комисия може в рамките на един месец от изтичането на срока по ал. 4 да приеме решение да оттегли своите резерви или да издаде препоръка, с която се изисква комисията да измени или оттегли проекта на решение.

(8) В срок един месец от издаването на препоръката на Европейската комисия или от оттеглянето на нейните резерви комисията уведомява Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за приетите окончателни мерки. Срокът от един месец може да бъде удължен за провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36.

(9) Комисията може да не измени или оттегли проекта на решение, като представи мотивирана обосновка за това.

(10) Комисията може да оттегли проекта на решение на всеки етап от процедурата.

Чл. 42в. (1) В изключителни случаи, когато комисията прецени, че съществува спешна нужда от действие за защита на конкуренцията и интересите на потребителите, тя налага обосновани пропорционални временни задължения.

(2) След приемане на решението по ал. 1 комисията уведомява Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, за наложените временни задължения, като посочва мотивите за тяхното налагане.

(3) Решението по ал. 1 може да се приеме без провеждане на обществено обсъждане и обществени консултации.

(4) Комисията може да удължи срока на действие на временните задължения или да ги направи постоянни след провеждане на процедурата по чл. 42 във връзка с глава девета.“

§ 25. В глава четвърта, раздел ІV се създават чл. 43а и 43б:

„Чл. 43а. (1) Комисията се съобразява с препоръките на Европейската комисия, когато е установено, че има различие при изпълнението на регулаторните функции, които могат да създадат бариери за единния пазар на Европейския съюз, с изключение на случаите, свързани с управлението на ограничените ресурси – радиочестотен спектър.

(2) В случай че комисията не се съобрази с препоръките по ал. 1, тя уведомява Европейската комисия, като мотивира своята позиция.

Чл. 43б. (1) Комисията събира и поддържа информация относно основния предмет на жалбите срещу решения на комисията, броя им, продължителността на процедурите по обжалване и броя на актовете на компетентния съд за спиране действието на решения на комисията.

(2) Комисията предоставя информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения при отправено мотивирано искане.“

§ 26. В глава четвърта в наименованието на раздел VI думите „в областта на цифровото радиоразпръскване“ се заличават.

§ 27. В чл. 47а, ал. 1 след думите „радио- и телевизионен оператор“ се добавя „под юрисдикцията на Република България“.

§ 28. В чл. 48, ал. 3 след думите „Радио- или телевизионни оператори“ се добавя „под юрисдикцията на Република България“ и текстът докрая се заличава.

§ 29. В глава четвърта, раздел VІ се създават чл. 49а, 49б и 49в:

„Чл. 49а. (1) Съветът за електронни медии регистрира по реда на Закона за радиото и телевизията радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на Република България.

(2) Регистрацията по ал. 1 дава право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от комисията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване.

(3) Радио- или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2 въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор.

Чл. 49б. (1) Комисията при спазване изиск­ванията на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, разпространяващи програмите по чл. 49а.

(2) В експертната комисия за провеждане на конкурса се включват и двама представители на Съвета за електронни медии, определени с решение на съвета.

(3) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.

Чл. 49в. (1) Комисията може да възложи задължения за пренос на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи се използват от значителен брой крайни потребители, включително крайни потребители с увреждания, като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми.

(2) Радио- и телевизионните програми по ал. 1 се определят от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.

(3) Комисията налага задължението по ал. 1 въз основа на решението на Съвета за електронни медии за определяне на програмите по ал. 2 след провеждане на консултации по реда на чл. 37.

(4) Предприятията по ал. 1 определят цени за разпространение на радио- и телевизионните програми по ал. 2 при спазване на принципа за разходоориентираност.

(5) Комисията преразглежда наложените задължения по ал. 1 с оглед на тяхното продължаване, изменяне или отменяне най-малко веднъж на всеки 5 години.“

§ 30. В чл. 51, ал. 2 след думите „либерализирането на пазара“ се добавя „за участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“ и се поставя запетая.

§ 31. В чл. 53, ал. 2 думата „тарифа“ се заменя с „изменение на тарифата“.

§ 32. В чл. 54 ал. 1 се изменя така:

„(1) Комисията оказва съдействие или дава задължителни указания в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения по този закон между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или между такива предприятия и предприятия, ползващи се от наложени задължения по достъп и/или взаимно свързване, когато някоя от засегнатите страни е отправила писмено искане.“

§ 33. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 55“ се заменят с „по чл. 56“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Преди решаване на спора специализираната комисия може да изисква чрез комисията допълнителни доказателства и становища от засегнатите страни и от съответните регулаторни органи.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

4. Досегашната ал. 5 се отменя.

5. Създават се нови ал. 6, 7 и 8:

„(6) Комисията съгласува своята позиция с компетентните национални регулаторни органи и има право да се консултира с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с оглед разрешаване на спора в съответствие с целите по чл. 4.

(7) Комисията може да отправи искане до Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да приеме становище относно действията, които да се предприемат за разрешаване на спора.

(8) Когато е отправено искане по ал. 7, комисията предприема действия за разрешаване на спора след получаване на становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, без да се изключва възможността при необходимост да предприеме спешни мерки.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) Комисията с решение приема становище по направеното искане по ал. 1, отчитайки в най-голяма степен становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, ако има такова, както и позицията на компетентните национални регулаторни органи. Становището на комисията се изпраща на съответните компетентни национални регулаторни органи.“

8. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се изменя така:

„(11) При получаване на потвърждение от съответните компетентни национални регулаторни органи по становището комисията взема решение в съответствие със становището, като го изпраща на засегнатите страни. При приемане на решението по спора и налагане на задължения на съответното предприятие комисията може да налага само задължения, предвидени в този закон, и по реда, предвиден в него.“

§ 34. Член 63 се изменя така:

„Чл. 63. (1) Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които имат специални или изключителни права за предоставяне на услуги в други сектори, включително в други държави – членки на Европейския съюз:

1. водят разделно счетоводство по отношение на дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения, при условията, при които такова аналитично счетоводство се води за дейностите, осъществявани от правно независими субекти, или

2. прилагат структурно разделение за дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения.

(2) Задължението по ал. 1, т. 1 не се прилага за предприятия, чийто годишен оборот от дейности, свързани с осъществяване на електронни съобщения, е по-малък от левовата равностойност на 50 000 000 евро по официалния валутен курс на лева спрямо еврото.“

§ 35. В чл. 65 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават.

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 36. Създава се чл. 65а:

„Чл. 65а. Осъществяването на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, се определя с правила, приети от комисията. Правилата се обнародват в „Държавен вестник“.“

§ 37. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Предприятия, които предоставят транс­гранични електронни съобщителни услуги на предприятия, разположени в няколко държави – членки на Европейския съюз, подават по едно уведомление за съответната държава членка.“

§ 38. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Електронни съобщения се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, когато това е необходимо за:

1. избягване на вредни смущения;

2. гарантиране техническото качество на услугата;

3. защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър, или

4. постигане на други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.“

§ 39. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс има първоначален срок до 20 години. Продължаването на срока на разрешението се извършва по реда на чл. 114, ал. 2.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) При определяне на първоначалния срок по ал. 1 комисията се съобразява със съответната услуга и заложените цели, като отчита и периода за амортизация на инвестициите.“

§ 40. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „трябва да“ се заличават.

2. В ал. 3:

а) в т. 1:

аа) създава се нова буква „в“:

„в) да осигурява защита на обществената мрежа от неразрешен достъп до лични данни;“

бб) досегашната буква „в“ става буква „г“;

вв) създава се буква „д“:

„д) да създава условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между електронните съобщителни мрежи и/или услуги;“

б) създава се нова т. 2:

„2. да спазва екологичните, устройствените и техническите изисквания при изграждане и експлоатиране на електроните съобщителни мрежи;“

в) досегашната т. 2 става т. 3;

г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „и по чл. 75, ал. 2“ се заличават;

д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думата „съобщения“ се заменя със „съобщителни услуги“;

е) създава се нова т. 6:

„6. да осигурява на крайните потребители достъп до номера от европейското телефонно номерационно пространство, универсалните международни безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически осъществимо, до номерата от номерационните планове на други държави – членки на Европейския съюз, и условията за това, когато предприятието предоставя обществени телефонни услуги;“

ж) досегашната т. 5 става т. 7 и в нея думите „конфиденциалността на съобщенията и на“ се заличават, а думата „данните“ се заменя с „личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот“;

з) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея в буква „д“ след думата „стандарти“ се добавя „и/или стандартизационни документи“;

и) досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно т. 9, 10 и 11;

к) досегашната т. 10 става т. 12 и в нея накрая се добавя „в некодиран вид“;

л) досегашната т. 11 става т. 13 и в нея думите „крайните потребители“ се заменят с „потребителите на електронни съобщителни услуги и условия за достъпност на тези услуги от потребители с увреждания“;

м) създава се т. 14:

„14. задължения за прозрачност с цел да се осигури свързаност „от край до край“ в съответствие с чл. 4, оповестяване на всички условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения, когато това е разрешено със закон и в съответствие с правото на Европейския съюз, при необходимост и в съответствие с принципа за пропорционалност, осигуряване достъп на комисията до информацията, необходима за проверка на точността на оповестените ограничения.“

§ 41. Член 73а се отменя.

§ 42. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата „има“ се добавя „най-малко“, а запетаята след думата „права“ и думите „без да се ограничава до“ се заличават.

2. Създава се нова т. 3:

„3. да получава одобрение на инвестиционни проекти, в т.ч. комплексни проекти за инвестиционна инициатива и разрешения за строеж за обществени електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура по реда и в сроковете по чл. 281, ал. 4;“.

3. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.

§ 43. В чл. 75 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „където е приложимо“.

2. В ал. 5 накрая се добавя „в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението, съответно от отстраняване на непълнотите“.

§ 44. В глава пета, раздел ІІ се създава чл. 78а:

„Чл. 78а. (1) В случай че не са изпълнени приложимите общи изисквания или задължения по разрешенията и/или наложени специфични задължения, комисията може с решение да наложи спешни мерки за отстраняване на нарушения, които представляват:

1. непосредствена и сериозна опасност за обществената безопасност, обществената сигурност или общественото здраве, или

2. сериозни икономически или оперативни проблеми на други доставчици или потребители на електронни съобщителни мрежи или услуги, или на други ползватели на радиочестотния спектър.

(2) Комисията дава възможност на предприятието да изрази становище и да предложи мерки за отстраняване на нарушението. Комисията се произнася в 14-дневен срок по становището и предложените от предприятието мерки.

(3) Мерките по ал. 1 се налагат за срок не по-дълъг от три месеца. В случай че процедурите за отстраняване на нарушението не са приключили, този срок може да бъде удължен с не повече от три месеца.

(4) В случай че предприятието, осъществяващо електронни съобщения, не преустанови неизпълнението в срока по ал. 3, комисията налага санкция съгласно този закон.“

§ 45. В чл. 81, ал. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 49а и 49б“.

§ 46. В чл. 83, ал. 2 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думата „заявлението“ се поставя запетая и се добавя „ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда на Закона за търговския регистър“.

2. В т. 3 след думата „несъстоятелност“ се поставя запетая и се добавя „ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда на Закона за търговския регистър“.

§ 47. В чл. 84, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително когато не е координиран на национално или когато е необходимо, на международно ниво“.

§ 48. В чл. 86, ал. 6 след думата „комисията“ се добавя „в 14-дневен срок“.

§ 49. В глава пета наименованието на раздел V се изменя така: „Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, или позиции на геостационарна орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения, след провеждане на конкурс или търг“.

§ 50. Член 89 се изменя така:

„Чл. 89. (1) Комисията може по своя инициатива да обяви намерение да проведе конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър или конкретна позиция на геостационарна орбита при необходимост от ограничаване броя на издаваните разрешения.

(2) Комисията обявява намерение за провеждане на конкурс или търг и по инициатива на заинтересовано лице.“

§ 51. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, се ограничава“ се заменят с „определен радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита може да бъде ограничаван“.

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думата „намерение“ се заменя с „по чл. 89 намерение да ограничи броя на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита“;

б) в т. 1 след думата „спектър“ се добавя „или позицията на геостационарна орбита“, а думата „който“ се заменя с „които“;

в) в т. 2 думата „очакваният“ се заличава, а думата „ще“ се заменя с „могат да“;

г) в т. 3 накрая се добавя „или позиция на геостационарна орбита“;

д) в т. 4 след думата „спектър“ се добавя „или позиция на геостационарна орбита“.

3. В ал. 3:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени консултации и решението си. В зависимост от решението комисията:“;

б) в т. 2 след думата „спектър“ се добавя „или позиция на геостационарна орбита“.

4. В ал. 4 след думата „спектър“ се добавя „или позиция на геостационарна орбита“.

5. В ал. 6 след думата „спектър“ се добавя „или позиция на геостационарна орбита“.

§ 52. В чл. 93, ал. 1 след думата „спектър“ се добавя „или позиция на геостационарна орбита“.

§ 53. В чл. 96, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите „вид на използваната технология“ се заменят с „приложими технологии“.

2. Точка 4 се изменя така:

„4. обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм за оценяване при спазване на принципите за управление на радиочестотния спектър с оглед постигане на целите по чл. 4;“.

§ 54. В чл. 97 т. 5 се изменя така:

„5. обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за недопускане и отстраняване от участие в търга при спазване на изискванията, свързани с управлението на радиочестотния спектър, с оглед постигане на целите по чл. 4;“.

§ 55. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „по чл. 102, ал. 2“ се добавя „и/или чл. 104, ал. 1“.

2. В ал. 2 думата „три“ се заменя с „до 7“ и думите „по чл. 102, ал. 2“ се заменят с „по чл. 104, ал. 1“.

3. В ал. 3 думата „три“ се заменя с „до 7“, думата „решението“ се заменя с „решенията“ и след думите „чл. 102, ал. 2, т. 1“ се добавя „и чл. 104, ал. 1“.

§ 56. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думата „определят“ се заменя с „включват всички или някои от следните условия:“.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. задължение за предоставяне на услугата или за използване на вида технология, за която са предоставени права за ползване на радиочестотен спектър, включително, когато е приложимо, и изисквания за покритие и качество;“.

3. Точки 4 и 5 се изменят така:

„4. възможността за прехвърляне на правата по разрешението;

5. условия за осигуряване на ефективно и ефикасно ползване на радиочестотния спектър;“.

4. В т. 6 думите „ал. 3, т. 6“ се заменят с „ал. 3, т. 8“.

5. В т. 7 думите „съобразен с“ се заменят с „който може да бъде променен съобразно“.

6. Точки 11, 12 и 13 се отменят.

7. Създава се т. 16:

„16. задължения, свързани с експерименталното ползване на радиочестоти.“

§ 57. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 запетаята след думата „номера“ се заличава, а думите „се определят“ се заменят с „и адреси, се включват всички или някои от следните условия“.

2. В т. 1 думите „всички задължения, свързани с осигуряването на тази услуга“ се заменят с „изисквания във връзка с предоставянето на тази услуга, както и изисквания за прозрачност на тарифните принципи и максимални цени, които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват с оглед гарантиране защита на правата на потребителите;“.

3. В т. 3 след думата „ефективно“ се добавя „и ефикасно“.

4. В т. 6 запетаята след думата „разрешението“ и думите „съобразен с Националния номерационен план“ се заличават.

5. Точка 7 се отменя.

6. В т. 8 думата „условията“ се заменя с „възможност и условия“, а след думите „прехвърляне на“ се добавя „права по“.

7. В т. 9 след думата „номера“ се добавя „и адреси“.

8. Точка 10 се отменя.

9. Точки 12, 13 и 13а се отменят.

§ 58. В чл. 108 тирето и думите „радиочестотен спектър или номера“ се заличават.

§ 59. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Временно разрешение за всеки от случаите по ал. 1, т. 1 – 3 се издава еднократно в рамките на една година.“

2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думата „14-дневен“ се заменя със „7-дневен“.

5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.

§ 60. В чл. 110, ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 61. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Предприятие, на което е издадено разрешение, може в срок не по-кратък от три месеца преди изтичане срока на действие на разрешението да направи мотивирано искане за удължаване срока на действие на издаденото разрешение. Комисията проучва основателността на искането, като отчита:

1. ползите за потребителите;

2. необходимостта от насърчаване на конкуренцията и развитието на новите технологии;

3. регулаторната политика за съответния ограничен ресурс.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Комисията се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането по ал. 2, като при удовлетворяване на искането вписва новия срок на действие в разрешението.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 62. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 се извършват след писмено уведомяване на съответното предприятие, което може да изрази становище в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Когато измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 са съществени, комисията провежда обществена консултация по реда на чл. 37 в срок не по-кратък от 30 дни.“

§ 63. В чл. 117, ал. 1 се създава т. 5:

„5. предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, или позиции на геостационарна орбита, не е спазило някои или всички от задълженията по чл. 106, т. 5 и не е подало искане за прехвърляне или отдаване под наем на предоставения за индивидуално ползване радиочестотен спектър по реда на чл. 121.“

§ 64. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „включени в разрешение за ползване на индивидуално определен“ се заменят с „включени в разрешение, или отдаде под наем индивидуално определения“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1, 2 и 3 след думата „прехвърлянето“ се добавя „или отдаването под наем“;

б) създава се т. 4:

„4. изтекли са две години от получаването на индивидуално определения ограничен ресурс чрез конкурс или търг.“

§ 65. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен“ се заменят с „разрешението или отдаване под наем на индивидуално определения ограничен“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, не следва да нарушават конкуренцията.“

§ 66. В чл. 123 думите „за ползване на“ се заменят с „или за отдадения под наем“.

§ 67. В чл. 124 се създава ал. 3:

„(3) Управлението на радиочестотния спектър насърчава хармонизираното му използване в Европейския съюз за гарантиране на ефективно и ефикасно използване на радиочестотите с цел създаване на ползи за потребителите като икономии от мащаба и оперативна съвместимост на услугите.“

§ 68. В чл. 129, ал. 2 запетаята след думата „ленти“ и думите „разпределени за граждански нужди в радиочестотните ленти за съвместно ползване“ се заличават, а след думите „координиране и съгласуване“ се добавя „с всички заинтересовани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност“.

§ 69. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) Ограничения на правата за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на използваните технологии се допускат само в случаите, когато това е необходимо за:

1. избягване на вредни смущения;

2. защита на общественото здраве от въздействието на електромагнитните полета;

3. гарантиране техническото качество на услугата;

4. гарантиране на максимално съвместно използване на радиочестоти;

5. защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър;

6. гарантиране изпълнението на цели от общ интерес при спазване принципа на неутралност по отношение на услугите.

(3) Ограничения на правата за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на предоставяните услуги се допускат само с оглед постигане на цели от общ интерес, преди всичко отнасящи се до:

1. безопасността на живота;

2. насърчаване на социално, регионално или териториално сближаване;

3. избягване на неефикасно използване на радиочестоти;

4. насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, включително чрез осъществяване на радио- и телевизионна дейност.

(4) Забрана за предоставяне на други електронни съобщителни услуги в специфична радиочестотна лента може да бъде наложена само при необходимост от защита на работата на радиослужбите, свързани с безопасността на живота. В изключителни случаи обхватът на такава забрана може да бъде разширен с други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.“

§ 70. Създава се чл. 130а:

„Чл. 130а. Комисията редовно, най-малко веднъж на всеки две години, преразглежда необходимостта от ограниченията, посочени в чл. 130, ал. 2 – 4, и публикува резултатите от това преразглеждане на страницата си в интернет.“

§ 71. Член 131 се отменя.

§ 72. В глава седма преди чл. 132 се създава наименование „Раздел І Национален номерационен план“.

§ 73. Създава се чл. 133а:

„Чл. 133а. Правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена се определят с наредба от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, която се обнародва в „Държавен вестник“.“

§ 74. Преди чл. 134 се създава наименование „Раздел ІІ Преносимост на номерата“.

§ 75. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез използване на номера от Националния номерационен план, осигуряват възможност за преносимост на номерата, като абонатите могат да запазват:“;

б) в т. 1 думите „доставчика на фиксирана телефонна“ се заменят с „предприятието, предоставящо съответната“;

в) в т. 2 думите „доставчика, предоставящ“ се заменят с „предприятието, предоставящо“;

г) в т. 3 думите „доставчика на“ се заменят с „предприятието, предоставящо“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Комисията приема функционални спецификации за преносимост на номерата по ал. 1 след обществено обсъждане по чл. 36 и ги обнародва в официалния раздел на „Държавен вестник“.“

4. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Процедурата по пренасянето на номера се осъществява във възможно най-кратък срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3.

(6) Срокът, за който може да бъде преустановено предоставянето на услугата на абоната, не може да надвишава 8 часа.“

§ 76. Член 135 се отменя.

§ 77. В чл. 136 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят помежду си цени, свързани с осъществяването на преносимост на номерата, както следва:

1. еднократна цена, покриваща разходите, във връзка с проверка на идентификацията на абонат или потребител и за други дейности, свързани с администриране на процеса по пренасяне на номер;

2. цени за взаимно свързване във връзка с промяна на предприятието по чл. 134, ал. 1 при спазване на принципа за разходоориентираност.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 78. Създава се чл. 136а:

„Чл. 136а. В случаите, когато са налице цени за крайните потребители за пренасяне на номер, предприятията по чл. 134, ал. 1 определят тези цени по начин, който не възпрепятства промяната на предприятието, предоставящо съответната услуга.“

§ 79. Член 137 се отменя.

§ 80. Член 138 се отменя.

§ 81. В глава седма се създава раздел ІІІ „Достъп до номера и услуги“ с чл. 138а, 138б и 138в:

„Раздел ІІІ

Достъп до номера и услуги

Чл. 138а. Предприятие, на което е предоставено разрешение за ползване на обхват от номера от Националния номерационен план, няма право да поставя неравнопоставени условия пред други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, във връзка с достъпа до техни услуги, предоставяни чрез номера от този обхват.

Чл. 138б. Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и осигуряващи възможност за осъществяване на изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план, осигуряват безплатен достъп на крайните потребители до единния европейски номер за спешни повиквания 112 и до националните номера за спешни повиквания.

Чл. 138в. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, когато е технически и икономически възможно, осигуряват на всички крайни потребители възможност за:

1. достъп до негеографски номера и ползване на услуги, предоставяни чрез тези номера в рамките на Европейския съюз;

2. достъп до всички номера, предоставяни в рамките на Европейския съюз, независимо от използваната от предприятието технология и устройства, включително номерата от националните номерационни планове на държавите членки, както и тези от Европейското телефонно номерационно пространство и универсални международни телефонни номера за достъп до услуги с безплатен достъп.

(2) В случай че виканият абонат е ограничил достъпа до своя абонатен номер за повиквания от определени географски райони поради търговски съображения, ал. 1 не се прилага.

(3) Комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги, да блокират за всеки конкретен случай достъпа до номера или услуги, когато това е оправдано поради измама или злоупотреба, и да изиска в тези случаи от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, да си удържат съответните приходи от взаимно свързване и/или от други услуги.

(4) В случай че номерът по ал. 3 е от номерационния план на друга държава – членка на Европейския съюз, или е номер от Европейското телефонно номерационно пространство, или универсален международен телефонен номер за достъп до услуги с безплатен достъп, предоставен на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги на територията на тази държава членка, комисията си взаимодейства със съответните регулаторни органи на тази държава членка за предприемане на действията по ал. 3.

(5) Комисията може да предприеме действията по ал. 3 и при обосновано искане на регулаторен или друг държавен орган на държава – членка на Европейския съюз.“

§ 82. В чл. 143 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –“ се добавя „номера“ и се поставя запетая.

2. В ал. 3 се създават т. 12 и 13:

„12. степен на ограниченост на ресурса – номера;

13. икономическата стойност на номера от определени обхвати на базата на предварително определени от комисията публично оповестени критерии.“

§ 83. Член 144 се отменя.

§ 84. В чл. 145 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и чл. 144“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „и 144“ се заличават.

§ 85. В чл. 148, ал. 2, т. 3 след думите „индивидуално определен“ се добавя „ограничен ресурс – номера“.

§ 86. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „променя“ се заменя с „изменя“.

2. В ал. 3, изречение първо думите „и приема“ се заличават, а в изречение второ след думите „се приема“ се добавя „от комисията“.

§ 87. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „на всеки две години“ се заличават, след думата „анализира“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „определя“ се добавя „и оценява“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Проектът на решение на комисията, с което се определя съответния пазар, анализа и оценката дали е налице ефективна конкуренция, включително определянето на предприятие или предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и специфичните задължения, които трябва да им бъдат наложени, продължени, изменени и/или отменени, се предоставя при необходимост на Комисията за защита на конкуренцията за становище и се публикува за обществено обсъждане на страницата на комисията в интернет за срок не по-кратък от 30 дни. Комисията за защита на конкуренцията се произнася в 30-дневен срок от получаване на проекта.“

3. Алинея 4 се отменя.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) След приключване на процедурата по ал. 2 и 3 комисията съгласува проекта на решение по реда на чл. 42.“

§ 88. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията определя съответните пазари в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и националните условия.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Комисията определя продуктовия и географския обхват на съответните пазари съгласно методиката по чл. 150, ал. 2.“

3. Алинеи 3 и 4 се отменят.

4. В ал. 5:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При определяне на съответен пазар, различен от посочените в приложимия акт на Европейската комисия, комисията се ръководи от принципите на конкурентното право и изследва дали посочените в т. 1, 2 и 3 критерии са изпълнени кумулативно:“;

б) в т. 1 в началото се добавя „наличие на“.

5. Създава се ал. 6:

„(6) Комисията може да не извършва анализ на съответен пазар, посочен в приложим акт на Европейския съюз, когато установи, че поне един от критериите по ал. 5 не е изпълнен.“

§ 89. В чл. 155 се създават ал. 3 и 4:

„(3) В случай че са били наложени специфични задължения на предприятия, предоставящи условен достъп до цифрови радио- и телевизионни програми, те могат да бъдат изменени или отменени, когато въз основа на пазарен анализ се установи, че е налице ефективна конкуренция само доколкото:

1. достъпът на крайните ползватели до радио- и телевизионните предавания, канали и услуги, определени като задължителни за разпространение, няма да бъде неблагоприятно повлиян от отмяната или изменението на задълженията;

2. няма да бъдат неблагоприятно повлияни перспективите за ефективна конкуренция на пазарите на:

а) цифрови телевизионни и радиоразпръсквателни услуги на дребно;

б) системи за условен достъп и други свързани с тях програмни или технически средства.

(4) Засегнатите страни от изменението или отмяната на задължения по ал. 3 получават предизвестие с достатъчен срок за предстоящото изменение или отмяна на задълженията.“

§ 90. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятия, които самостоятелно или съвместно имат значително въздействие върху съответен пазар, и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения.“

2. В ал. 2 думите „или ги променя“ се заменят с „и при необходимост ги изменя“.

3. Алинеи 3 и 4 се отменят.

4. Създават се ал. 5, 6 и 7:

„(5) Комисията може да определи, че две или повече предприятия имат съвместно значително въздействие върху пазара, ако дори при отсъствието на структурни или други връзки между тях те осъществяват дейност на пазар, който се характеризира с липса на ефективна конкуренция и в който никое отделно предприятие не притежава значително въздействие върху пазара.

(6) В случай че предприятие има значително въздействие върху един пазар, то може да бъде определено за предприятие със значително въздействие и върху друг, тясно свързан съответен пазар, когато въз основа на пазарен анализ се установи, че връзките между двата пазара позволяват пазарното въздействие на предприятието върху единия пазар да бъде пренесено и върху другия пазар, засилвайки неговото пазарно въздействие.

(7) В случаите по ал. 6 комисията може да наложи на предприятието специфични задължения съгласно чл. 166, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 и на втория пазар, целящи предотвратяване пренасяне на пазарното му въздействие върху този пазар, а когато тези специфични задължения не са достатъчни, се налагат и задължения съгласно чл. 221, ал. 3.“

§ 91. Създава се чл. 156а:

„Чл. 156а. При определяне на дадено предприятие като предприятие със значително въздействие върху съответен пазар, както и при определяне на предприятия със съвместно значително въздействие върху съответен пазар комисията взема предвид критерии, определени в методиката по чл. 150, ал. 2.“

§ 92. В чл. 157 в текста преди т. 1 думата „промени“ се заменя с „измени“.

§ 93. В глава девета се създават чл. 157а и 157б:

„Чл. 157а. (1) Комисията определя, анализира и оценява съответните пазари и налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответните пазари в срок до:

1. три години от определяне на специфични задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху същия съответен пазар; срокът може да бъде удължен с до три години след отправяне на мотивирано предложение за удължаване от комисията до Европейската комисия, в случай че в едномесечен срок от получаването му Европейската комисия не е възразила срещу него;

2. две години от изменение на съответния акт на Европейската комисия, с който се определят съответни пазари, които до момента не са били определени от Европейската комисия като подлежащи на ex ante регулиране.

(2) В случай че комисията не приключи анализа на съответния пазар в сроковете по ал. 1, тя може да отправи искане за съдействие от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за приключване анализа на съответния пазар и за определяне на специфичните задължения, които следва да бъдат наложени. В този случай комисията предоставя на Европейската комисия проекта на решение в срок до 6 месеца от отправяне на искането за съдействие при спазване на процедурата по чл. 42.

Чл. 157б. В случай на трансгранични пазари, установени с решение на Европейската комисия, комисията и съответните национални регулаторни органи извършват анализ на пазарите в съответствие с приложимия акт на Европейската комисия и вземат съгласувано решение относно налагането, продължаването, изменението или отмяната на специфични задължения.“

§ 94. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Предприятията осигуряват достъп и/или взаимно свързване при съобразяване с наложените от комисията задължения, когато такива са определени.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 95. Член 160 се изменя така:

„Чл. 160. (1) За постигане на целите по чл. 4 и при спазване на принципите по чл. 5 комисията насърчава и когато е необходимо налага на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, задължения за достъп и/или взаимно свързване и за оперативна съвместимост на услугите, с оглед утвърждаване на ефикасността, устойчивата конкуренция, ефикасното инвестиране и иновациите, и осигуряване на максимална полза за крайните потребители.

(2) Комисията освен задълженията, които може да наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по реда на глава девета, може във връзка с ал. 1 да наложи задължения като:

1. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на свързване от край до край, на предприятията, контролиращи достъпа до крайните потребители, включително в обосновани случаи задължения за взаимно свързване на мрежите им, ако такова не е осъществено;

2. в обосновани случаи и до необходимата степен, задължения на предприятията, контролиращи достъпа до крайните потребители, да направят услугите си оперативно съвместими;

3. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на достъп на крайните ползватели до определени цифрови радио- и телевизионни разпръсквателни услуги, на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, за осигуряване на достъп до интерфейси за приложни програми или достъп до електронни програмни ръководства, при справедливи, обективни и равнопоставени условия.“

§ 96. Член 163 се изменя така:

„Чл. 163. Комисията може по своя инициатива и когато това е оправдано, с оглед постигане на целите по чл. 4 да се намеси по въпроси на достъпа и/или взаимното свързване при спазване на принципите по чл. 5 и изискванията на този закон.“

§ 97. В чл. 165 накрая се поставя запетая и се добавя „без да подават уведомление до комисията, в случай че не предоставят услуги и не поддържат мрежи на територията на страната“.

§ 98. В глава десета, в наименованието на раздел II думата „Условия“ се заменя със „Специфични задължения“.

§ 99. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) За постигане на целите по чл. 4 комисията в изключителни случаи може да налага функционално разделяне и други задължения за достъп и/или взаимно свързване, освен предвидените в ал. 2, след получаване на съгласие от Европейската комисия.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 100. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „включително цени“ се заменят с „цени, условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения“.

2. В ал. 3:

а) в т. 1, буква „в“ думите „в т.ч. самостоятелен или съвместен достъп до абонатната линия“ се заличават;

б) в т. 2:

аа) в буква „а“ след думите „съвместно разполагане“ се добавя „и планирани промени“;

бб) буква „в“ се отменя;

в) в т. 3, буква „а“ след думите „предоставяне на услуги“ се добавя „срокове за предоставяне на услугите, срокове и“ и след думите „отстраняване на повреди“ се добавя „споразумения за ниво на качество на услугите“ и се поставя запетая;

г) създават се т. 4 и 5:

„4. условия за достъп до обслужващи операционни системи, както и до информационни системи или бази данни за предварителни заявки, предоставяне, заявяване, обслужване, искания за ремонт и таксуване;

5. условия за необвързан достъп до абонатната линия:

а) мрежови елементи, до които се предлага достъп:

аа) самостоятелен и съвместен необвързан достъп до абонатната линия, включително самостоятелен достъп до неактивна абонатна линия;

бб) самостоятелен и съвместен необвързан достъп до част от абонатната линия, включително самостоятелен достъп до част от неактивна абонатна линия;

вв) достъп до неактивни мрежови елементи за целите на пренос (backhaul), когато е приложимо;

гг) условия за достъп до подземна канална мрежа с оглед изграждане на мрежи за достъп, когато е приложимо;

б) информация за местоположението на обектите за физически достъп в мрежата, включително разпределителни шкафове и разпределители, наличие на абонатни линии, части от абонатни линии и средства за пренос (backhaul) в определени части от мрежата, към която се осъществява достъпът, и когато е приложимо, местоположение и налично пространство в каналната мрежа;

в) технически условия, свързани с достъпа до и използването на абонатни линии, части от абонатни линии, включително технически характеристики на усуканата метална двойка, оптични влакна и други сходни елементи, кабелни разпределители и прилежащи съоръжения и когато това е приложимо, технически условия, свързани с достъпа до канална мрежа;

г) срокове и условия за подаване на заявки, процедури за предоставяне и ограничения за ползване.“

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Комисията налага на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, на което е наложено задължение по чл. 166, ал. 2, т. 4, във връзка с предоставяне достъп на едро до мрежова инфраструктура, включително необвързан достъп до абонатната линия, да публикува типово предложение, включващо най-малко условията по ал. 3, т. 3, букви „а“, „б“ и „д“, т. 4 и 5.“

§ 101. В чл. 168 думите „свързва различни свои мрежи“ се заменят с „предоставя собствени услуги“ и думите „и на предприятията, с които вече е сключен договор“ се заменят с „или търговски партньори“.

§ 102. В чл. 170 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „въз основа на разходите“ съюзът „и“ се заменя с „при“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При налагане на задължението по ал. 1 комисията взема предвид направените от предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, инвестиции, включително в мрежи от следващо поколение, при приемливо ниво на възвръщаемост на вложения капитал, като отчита рисковете, специфични за конкретен нов инвестиционен проект за мрежа.“

§ 103. В чл. 171 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Когато на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, е наложено задължението за разходоориентираност на цените при прилагане на разработена от него система за определяне на разходите, предприятието доказва, че определените от него цени произтичат от разходите, включително разумна възвръщаемост на инвестициите.

(2) С цел изчисляване на разходи за ефикасно предоставяне на услугите комисията може да използва методи за отчитане на разходите, независими от методите, прилагани от съответното предприятие.“

§ 104. В чл. 172 ал. 1 се изменя така:

„(1) Предприятие, на което е наложено задължение за разработване и прилагане на система за определяне на разходите, осигурява публична достъпност на нейното описание, което съдържа най-малко основните категории, по които са групирани разходите, и правилата за тяхното разпределение.“

§ 105. В глава десета, раздел ІІ се създават чл. 172а – 172е:

„Чл. 172а. (1) Комисията може да наложи задължение на вертикално интегрирано предприятие със значително въздействие върху съответен пазар да отдели в самостоятелно действащо предприятие дейностите, свързани с предоставяне на услуги за достъп на едро.

(2) Комисията може да наложи задължението по ал. 1, когато установи, че задълженията, наложени по чл. 166, ал. 1 и 2, не са успели да допринесат за ефективна конкуренция и че са налице съществени и трайно установили се конкурентни проблеми и/или изкривяване на съответни пазари за достъп на едро.

(3) Задължението по ал. 1 се налага пропорционално на възникналия проблем и в съответствие с целите по чл. 4 като изключителна мярка.

(4) Отделеното предприятие по ал. 1 предоставя услуги за достъп на едро на всички предприятия, включително на свързани лица, при еднакви условия и ред, включително цени и срокове.

(5) Комисията налага задължението по ал. 1 след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 и след разрешение от Европейската комисия.

Чл. 172б. (1) В случай че комисията възнамерява да наложи задължение по чл. 172а, ал. 1 за функционално разделяне, тя изпраща на Европейската комисия решение, което включва проекта на мярка, придружен от:

1. доказателства в подкрепа на заключенията, че задълженията, наложени по чл. 166, не са успели да допринесат за ефективна конкуренция;

2. мотивирана оценка, че няма или не се очаква ефективна и устойчива конкуренция, базирана на инфраструктурата;

3. анализ на очакваното въздействие върху комисията, върху предприятието, на което се налага задължението, върху работната сила, заета в отделеното предприятие, върху други заинтересовани страни, върху стимулите за инвестиране в сектора, по-специално с оглед необходимостта да се осигури социално и териториално развитие, върху конкуренцията, както и на потенциалните последици за потребителите;

4. анализ на причините, които обосновават, че това задължение би било най-ефективното средство за справяне с установените конкурентни проблеми на съответния пазар.

(2) Проектът на решение по чл. 172а, ал. 1 включва:

1. описание на мярката, в което се посочват нивото на разделяне и правно-организационната форма на отделеното предприятие;

2. описание на активите на отделеното предприятие и на мрежите и/или услугите, които ще бъдат предоставяни от него;

3. правила за управление, които гарантират независимостта на отделеното предприятие, включително по отношение на независимостта на заетия персонал, както и независимост при вземане на решения;

4. определяне на специфичните задължения за отделеното предприятие, включително изисквания за тяхното изпълнение;

5. правила с цел осигуряване на възможност за наблюдение на изпълнението на определените задължения, включително изисквания към отделеното предприятие за изготвяне и публикуване на годишен доклад.

Чл. 172в. (1) При положително решение на Европейската комисия по проекта на решение по чл. 172б комисията извършва по реда на чл. 151 координиран анализ и оценка на пазарите, върху развитието на които мрежата за достъп оказва въздействие.

(2) Въз основа на извършения анализ и оценка по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения по реда на чл. 42.

Чл. 172г. Комисията може да налага на предприятие със задължение за функционално разделяне всички или някои от задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като предприятие със значително въздействие върху него.

Чл. 172д. (1) В случай че предприятие със значително въздействие на един или няколко съответни пазара има намерение да прехвърли всички или част от активите от мрежата си за абонатен достъп на несвързано с него юридическо лице или да създаде отделно юридическо лице за предоставяне на достъп при равностойни условия на всички предприятия, предоставящи услуги на дребно, включително на своите поделения за продажба на дребно, то информира комисията за това три месеца предварително.

(2) Предприятието по ал. 1 уведомява комисията за окончателния резултат, както и за всяка промяна на намеренията си.

Чл. 172е. (1) Комисията оценява въздействието от прехвърлянето на активи от мрежата за абонатен достъп, като провежда координиран анализ на различните пазари, свързани с мрежата за абонатен достъп по реда на чл. 151.

(2) Въз основа на анализа и оценката по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя задължения, наложени по реда на този закон, на предприятието по чл. 172д, ал. 1.

(3) Комисията може да налага на предприятието, което е придобило активи от мрежа за абонатен достъп, всички или някои от задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като предприятие със значително въздействие върху него.“

§ 106. В глава десета, в наименованието на раздел III думата „средства“ се заменя с „елементи“.

§ 107. В чл. 173 думата „средства“ се заменя със „съоръжения“.

§ 108. В чл. 174, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. предоставяне на достъп на трети лица до определени мрежови елементи и/или съоръжения, включително до неактивни мрежови елементи, с цел, без да се ограничава до осигуряване на необвързан достъп до абонатна линия, осигуряване на достъп с цел предоставяне на услуги „избор на оператор“ за всяко повикване и/или на абонаментна основа, както и осигуряване на достъп за предоставяне на услугата „отдаване на абонатни линии под наем на едро;“.

2. В т. 6 след думата „ползване“ запетаята се заличава и думите „включително по отношение на канали, кули, сгради и други съоръжения и технически средства“ се заменят с „на прилежащи съоръжения“.

3. В т. 9 думата „средства“ се заменя със „съоръжения“.

4. Създава се т. 10:

„10. предоставяне на достъп до свързани услуги.“

§ 109. В чл. 175 се правят следните изменения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията налага задължението по чл. 173 за постигане на целите по чл. 4, като следва принципа на пропорционалност и взема предвид:“.

2. В т. 1 думата „средства“ се заменя със „съоръжения“.

3. Точки 3 и 4 се изменят така:

„3. направени първоначални инвестиции от собственика на инфраструктурата, отчитайки всички направени публични инвестиции и свързаните с тях рискове;

4. запазване на конкуренцията в дългосрочен аспект и по-специално икономически ефективна конкуренция по отношение на инфраструктурата;“.

§ 110. Създава се чл. 175а:

„Чл. 175а. (1) Комисията при налагане на задължението по чл. 173 може да постави технически или експлоатационни условия към предприятието, предоставящо достъпа, и/или предприятието, ползващо достъпа, когато това е необходимо за осигуряване нормалното функциониране на мрежата.

(2) В случай че условията по ал. 1 включват спазване на технически стандарти и/или стандартизационни документи, задълженията са в съответствие с изискванията на глава шестнадесета, раздел ІІ.“

§ 111. Член 176 се отменя.

§ 112. Член 177 се отменя.

§ 113. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги“ се заменят с „обществена електронна съобщителна мрежа“;

б) създава се нова т. 2:

„2. предоставяне на обществени телефонни услуги чрез свързването по т. 1, което да позволява осъществяване на входящи и изходящи национални и международни повиквания;“

в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след думите „обществени телефонни апарати“ се добавя „и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги“;

г) досегашната т. 3 става т. 4;

д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея накрая се добавя „и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги;“

е) досегашната т. 5 се отменя.

2. В ал. 3 думите „Качеството на услугата по ал. 1 се определя с изисквания и параметри, определени“ се заменят с „Условията и редът за предоставяне на услугите по ал. 1 се определят“.

§ 114. В чл. 183 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „обществена телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги“ се заменят с „обществена електронна съобщителна мрежа“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Свързването по ал. 1 позволява поддържане на гласови и факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, която позволява функционален достъп до интернет, като се отчитат преобладаващите технологии, използвани от по-голяма част от абонатите, както и технологичната осъществимост.“

§ 115. Създава се чл. 183а:

„Чл. 183а. Предприятията, задължени да предоставят услугата по чл. 182, ал. 2, т. 2, удовлетворяват всяко обосновано искане за предоставяне на обществена телефонна услуга чрез свързването по чл. 182, ал. 2, т. 1, което да позволява провеждане на национални и международни входящи и изходящи повиквания.“

§ 116. В чл. 184, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“.

2. В т. 1 след думите „обществени телефони“ се добавя „и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги“, а думата „потребностите“ се заменя с „разумните потребности“.

3. В т. 2 думата „обществените“ се заменя с „обществени“.

§ 117. В чл. 185, ал. 1 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“ и след думите „поне един“ се добавя „обществен“.

§ 118. В чл. 186 думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 4 и 5“, а думите „и реципрочност“ се заличават.

§ 119. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, предприемат специални мерки за осигуряване на хора с увреждания на достъп до и достъпност на цените на услугите по чл. 182, ал. 2, т. 2 – 4.“

2. В ал. 2 думата „предлагат“ се заменя с „осигуряват“ и думите „увредено зрение или слух“се заменят с „увреждания“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Предприятията по ал. 1 осигуряват на крайни потребители с увреждания възможност да наблюдават и контролират самостоятелно разходите си чрез средства, подобни на ползваните от другите крайни потребители.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „обществени телефони“ се добавя „и други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

6. Създава се ал. 6:

„(6) Комисията може в обосновани случаи да определя приложими допълнителни стандарти за качество на услугата, за които са разработени параметри за оценка на изпълнението на предприятията при предоставянето на услуги на крайни потребители с увреждания.“

§ 120. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „методите за оценка на покритие, цени на дребно, приходи и разходи по предоставянето на услугата, брой искания и откази, включително причините за тях“ се заменят с „обслужването, определени в наредбата по чл. 182, ал. 3“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Комисията може да определя съдържанието, формата и начина за предоставяне на информация по ал. 1, за да гарантира, че крайните потребители имат достъп до изчерпателна, сравнима и леснодостъпна информация.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Комисията определя целеви стойности на параметрите за качество на универсалната услуга за изпълнение от предприятията със задължения за предоставяне на универсална услуга след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „за гарантиране на точност и сравнимост на данните, предоставени от предприятията със задължения във връзка с универсалната услуга“.

§ 121. В чл. 190 след думите „чл. 182, ал. 2“ се добавя „на цялата или на част от територията на страната“.

§ 122. Създава се чл. 191а:

„Чл. 191а. Когато предприятието по чл. 190 възнамерява да прехвърли значителна част или всички свои активи, свързани с мрежата за абонатен достъп, към юридическо лице с друг собственик, то трябва предварително и своевременно да информира комисията, за да може тя да оцени ефекта от планираната сделка върху предоставянето на универсалната услуга по чл. 182, ал. 2, т. 1 и 2.“

§ 123. Член 192 се изменя така:

„Чл. 192. Комисията може да реши да не възлага задълженията по чл. 184, ал. 1 на цялата или на част от територията на страната, ако след консултации със заинтересованите страни по реда на чл. 37 установи, че такива апарати, средства и подобни услуги са широко разпространени.“

§ 124. В чл. 194 накрая се добавя „и последващите изменения в тях“.

§ 125. В глава единадесета, раздел ІV се създава чл. 194а:

„Чл. 194а. Комисията следи развитието и равнището на цените и ценовите пакети на дребно на услугите по чл. 182, ал. 2, когато те се предоставят въз основа на наложено задължение или се предоставят при пазарни условия, ако не са определени предприятия със задължения за предоставяне на тези услуги, по-специално във връзка с потребителските цени и доходи в страната.“

§ 126. В чл. 196, ал. 4 накрая се добавя „на страницата си в интернет, на видно място в търговските си обекти или по друг подходящ начин“.

§ 127. Член 197 се изменя така:

„Чл. 197. (1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи универсалната услуга, да предлагат на крайните потребители, по-конкретно на хора с увреждания, със специални социални нужди и с ниски доходи, ценови пакети, различни от предлаганите при обичайните търговски условия.

(2) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи универсалната услуга, да прилагат специални ценови пакети, общодостъпни цени, географски осреднени цени на дребно за цялата територия на страната или да спазват ценови ограничения съгласно методиката по чл. 195.

(3) Предприятията, на които са наложени задължения по ал. 1 и 2, спазват принципите на прозрачност и равнопоставеност при предоставянето на услугите си.

(4) Комисията може да измени или отмени задълженията по ал. 1 и 2.“

§ 128. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, осигуряват на крайните потребители възможности да наблюдават и контролират самостоятелно разходите си и да избягват неоправдани прекъсвания на услугата чрез:

1. предоставяне на безплатни детайлизирани сметки;

2. безплатно избирателно ограничаване на изходящи повиквания, кратки текстови и мултимедийни съобщения с добавена стойност и където е технически възможно, на други подобни приложения;

3. предоставяне на възможности за предплатен достъп до обществени съобщителни мрежи и използване на обществени телефонни услуги;

4. допускане на разсрочено плащане на таксите за свързване към обществени съобщителни мрежи;

5. предизвестие за възможно последващо спиране на услугата или изключване при неплащане на сметки; всяко спиране се ограничава само до съответната услуга, когато това е технически възможно, с изключение на случаите на измами, системни закъснения в плащането или неплащане на сметки; в срок един месец преди изключването се допускат само повиквания, които не се таксуват на абоната;

6. предоставяне на информация за алтернативни тарифи с по-ниски цени за услугата, ако такива съществуват;

7. безплатни предупреждения в случай на нетипичен трафик или прекомерно потребление.“

2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „или да ги отмени, в случай че такива вече са наложени“ и думите „са налице достатъчно възможности за наблюдение и контрол на разходите от крайните потребители“ се заменят със „съответните възможности са широко предлагани“.

§ 129. В чл. 200 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „задължени“ се заменя с „определени“.

2. В ал. 2 думите „обичайната търговска печалба“ се заменят с „разумната норма на печалба“.

§ 130. В чл. 201 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „определят размера на“ се заменят с „изчисляват“.

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.

§ 131. В чл. 202, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Средства за компенсиране на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга се набират от предприятия, предоставящи обществени телефонни услуги, и от други източници.“

§ 132. Създава се чл. 205а:

„Чл. 205а. Компенсирането на нетните разходи се извършва обективно, прозрачно, пропорционално и недискриминационно, без да се нарушават конкуренцията и потребителското търсене.“

§ 133. В чл. 206 се създава ал. 5:

„(5) Вноски по ал. 1 не се дължат от предприятия, които не предоставят обществени телефонни услуги на територията на страната.“

§ 134. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:

„(2) Комисията проверява представените изчисления и доказателства относно исканата компенсация. Комисията може да изисква допълнителна информация и/или доказателства от предприятията.

(3) Комисията възлага одит на счетоводните сметки и/или друга информация, които служат за основа за изчисляване на нетните разходи по задълженията за универсална услуга.

(4) Заплащането на одита по ал. 3 е за сметка на одитираното предприятие, като извършените разходи се включват при изчисляване на нетните разходи.“

2. Създават се ал. 5, 6 и 7:

„(5) Резултатите от изчисляването на нетните разходи и изводите от одита са обществено достъпни.

(6) В срок до 45 дни от приключване на одита комисията дава становище относно:

1. наличието на несправедлива тежест за съответното предприятие по чл. 206 от предоставяне на универсална услуга;

2. размера на исканата от съответния заявител компенсация.

(7) За изготвяне на становище по ал. 6 комисията може да възложи извършването на допълнителни анкети и експертизи.“

§ 135. Създават се чл. 207а и 207б:

„Чл. 207а. В случай че становището по чл. 207, ал. 6 потвърди наличието на несправедлива тежест, комисията изисква от предприятията по чл. 206, ал. 1 данни за брутните им приходи.

Чл. 207б. Комисията представя на управителния съвет становището по чл. 207, ал. 6 и материалите към него, както и данни за брутните приходи на предприятията по чл. 206, ал. 1.“

§ 136. В чл. 208, ал. 1 думите „по чл. 207, ал. 4“ се заменят с „по чл. 207б“.

§ 137. Глава дванадесета с чл. 209 – 212 се отменя.

§ 138. Член 217 се изменя така:

„Чл. 217. (1) Комисията може да регулира цени на електронни съобщителни услуги, когато с решение, прието по реда на този закон, е наложено задължение за предприятие със значително въздействие на съответен пазар за ценови ограничения и/или разходоориентираност.

(2) В случай че в този закон е предвидено че предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят цени при спазване принципа на разходоориентираност или покриващи разходите и ако тези предприятия не определят помежду си цените, те се определят от комисията. Предприятията представят в комисията предложенията с определените от тях цени заедно с документите по тяхното ценообразуване. В случай че представените от предприятията цени не отговарят на изискванията на този закон, комисията връща цените за преработване в едномесечен срок. В случай че в срока по предходното изречение предприятията не преработят цените или не докажат тяхното съответствие с изискванията на закона, комисията налага ценови ограничения по един от следните методи:

1. ограничаване нарастването на цените до предварително определен ценови праг;

2. сравнителен анализ между определените от предприятията цени и цените за аналогична услуга, прилагана в държавите – членки на Европейския съюз.“

§ 139. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 217“ се заменят с „чл. 217, ал. 1“, а думите „предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги“ и запетаята след тях се заличават.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Предприятията по чл. 217, ал. 1 представят цените на временни промоционални пакети, включващи регулирани електронни съобщителни услуги, в комисията две седмици преди публикуването им заедно с документите за тяхното ценообразуване.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „или на определените в закона изисквания“ се заличават.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „или 4“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „чл. 217, т. 1“ се заменят с „чл. 217, ал. 1“;

б) създава се т. 5:

„5. да не създават ценова преса.“

7. Досегашната ал. 6 се отменя.

§ 140. В чл. 220, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „някой от следните“ се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя „като“.

2. Създава се т. 4:

„4. определяне на цени на едро въз основа на цените на услуги, предоставяни на вертикално свързан пазар на дребно, намалени с разходите, присъщи за реализиране на услугите на пазара на дребно.“

§ 141. В чл. 221 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и по чл. 135“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „т. 1, 2 и 5“ се заменят с „т. 1, 2, 3 и 5“.

3. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думата „оглед“ се заменя с „цел“ и думите „в рамките на задълженията по ал. 2“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. контрол на индивидуални тарифи;“.

4. В ал. 4:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Задълженията, наложени по ал. 3, са пропорционални, обосновани и се основават на характера на установения проблем, и могат да включват изисквания към предприятията по ал. 1:“;

б) в т. 1 и 2 думата „налагат“ се заменя с „да не налагат“;

в) в т. 3 думата „въвеждат“ се заменя с „да не въвеждат“;

г) в т. 4 думата „прилагат“ се заменя с „да не прилагат“.

5. Алинеи 5 и 6 се отменят.

§ 142. В чл. 222, ал. 1 думите „чл. 217, т. 1“ се заменят с „чл. 217, ал. 1“.

§ 143. Член 223 се отменя.

§ 144. В глава тринадесета се създава чл. 224а:

„Чл. 224а. Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, които включват възможността за осъществяване на международни повиквания, определят цени на повикванията към и от Европейското телефонно номерационно пространство в размер не по-висок от средната цена за международни повиквания от и към държавите – членки на Европейския съюз, прилагана от същото предприятие.“

§ 145. Член 225 се изменя така:

„Чл. 225. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на крайни потребители, спазват принципите за прозрачност и равнопоставеност съобразно вида на използваната технология, категориите абонати, обема на трафика и начина на плащане и не допускат предимства за отделни крайни потребители или група потребители при едни и същи услуги.“

§ 146. В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „предоставящи“ се добавя „свързване към“ и думата „телефонни“ се заменя с „електронни съобщителни мрежи и/или обществени електронни съобщителни“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Създават се ал. 4, 5 и 6:

„(4) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, предлагат на потребителите възможност за сключване на договор с първоначален срок не по-дълъг от две години.

(5) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, предлагат на потребителите възможност да сключат договор със срок до една година.

(6) Независимо от срока на договора, условията и процедурите за прекратяване на договора между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, и техните абонати не са пречка за смяна на предприятието, предоставящо услугите.“

§ 147. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думата „задължително“ се заличава и накрая се добавя „най-малко:“;

б) в т. 1 запетаята и думите „което предоставя електронни съобщителни услуги“ се заличават;

в) точка 3 се изменя така:

„3. видове, описание и качество на услугите, включително:

а) информация за това, дали се предоставя достъп до услуги за спешни повиквания и информация за местоположението на викащия краен потребител, както и за наличие на ограничения за предоставяне на услуги за спешни повиквания;

б) информация за други условия, които ограничават достъпа до и/или ползването на услуги и приложения;

в) предлаганото минимално ниво на качество на услугите като срок за първоначално свързване и когато е целесъобразно, други параметри за качеството на услугата, определени от комисията по чл. 236а;

г) информация за процедури, въведени от предприятията с цел измерване и управление на трафика, така че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, както и информация за това, как тези процедури биха повлияли върху качеството на услугата;

д) услуги за поддръжка и услуги по обслужването на клиенти, както и начини за достъп до тези услуги;

е) ограничения, наложени от предприятието за използването на предоставените крайни електронни съобщителни устройства;“

г) в т. 4 думите „плащане на цени за“ се заменят със „заплащане на“;

д) точка 5 се отменя;

е) точка 8 се изменя така:

„8. начини за получаване на актуална информация за цени на предлаганите услуги, всички приложими тарифи и такси за поддръжка, предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане;“

ж) в т. 9 след думите „начини за“ се добавя „извънсъдебно“;

з) създават се т. 12 – 17:

„12. условия и ред за прекратяване на договора от страна на абоната;

13. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения и възстановяване на суми, приложими при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата;

14. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения, включително неустойки, дължими от предприятието на абонатите, в случай че предприятието е осъществило пренасяне на номера без съгласието на абоната и/или в нарушение на установените процедури за осъществяване на преносимостта на номерата;

15. възможностите и условията за включване на необходимите основни и допълнителни данни за абоната в телефонен указател по чл. 182, ал. 1, т. 4 и предоставянето им на предприятия, които изготвят и публикуват телефонни указатели и/или предоставят телефонни справочни услуги;

16. действия, които предприятието може да предприеме при заплаха или в отговор на инциденти, свързани със сигурността или целостта на мрежата;

17. информация, свързана с използването на електронни съобщителни мрежи и услуги за извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно съдържание и със средствата за защита срещу рискове за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни във връзка с предоставяната от предприятието услуга.“

2. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите „съобщителна мрежа“ се добавя „и/или информационните му системи“;

б) създава се нова т. 3:

„3. поддържане на услуги за наблюдение и контрол на разходите от страна на абоната, когато такива са договорени или такова задължение е наложено по реда на чл. 237а, включително предизвестие преди достигане на определена финансова граница на потребление;“

в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думата „писмено“ се заличава;

г) досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8;

д) създава се т. 9:

„9. уведомяване на крайните потребители не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.“

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Условията по ал. 1 и 2 следва да бъдат съставени от предприятията ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.

(5) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, относно спазването на ал. 4.“

§ 148. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думата „телефонни“ се заменя с „електронни съобщителни“;

б) точка 4 се изменя така:

„4. срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, включително:

а) изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия;

б) такси, свързани с преносимостта на номера и други идентификатори;

в) неустойки и обезщетения, свързани с прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайни електронни съобщителни устройства;

г) едностранно прекратяване на договора от страна на абоната с едномесечно предизвестие;“

в) точка 6 се отменя.

2. Създават се ал. 2 – 6:

„(2) Условията по ал. 1 следва да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.

(3) Индивидуалният договор при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, освен ако абонатът изрично не е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.

(4) Липсата на заявено желание на абоната по ал. 3 за незабавно влизане в сила на договора не може да бъде основание предприятието да откаже сключване на договор. Изключение от това изискване се допуска в случаите, когато при подписване на договора се предоставят и крайни устройства.

(5) В срока по ал. 3, когато е приложим, абонатът има право едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойки.

(6) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, относно спазването на ал. 1 и 2.“

§ 149. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „освен информацията по чл. 228, и“ се заменят с „условията по чл. 227, ал. 1 и 2 и чл. 228, които следва да бъдат съставени ясно, разбираемо и в леснодостъпна за абонатите форма.“;

б) точки 1 – 4 се отменят.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, относно спазването на ал. 1.“

§ 150. Създава се чл. 229а:

„Чл. 229а. (1) Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

(2) Нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1.“

§ 151. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) При изменение на общите условия, не по-късно от 30 дни преди влизането им в сила предприятието уведомява абоната за измененията по подходящ начин.

(3) Всеки абонат при изменение на общите условия по инициатива на предприятието има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от абоната.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Комисията може да определи начина и формата на предизвестие по ал. 2.“

§ 152. Член 231 се отменя.

§ 153. Създават се чл. 231а – 231г:

„Чл. 231а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са задължени да публикуват на страницата си в интернет, на видно място в търговските си обекти и по друг подходящ начин прозрачна, сравнима, уместна и актуална информация най-малко за:

1. общите условия на договора с крайните потребители, когато е приложимо;

2. наименование, адрес и телефон за контакти с предприятието;

3. предлагани услуги:

а) вид на предлаганите услуги;

б) стандартни тарифи, включително предоставяните услуги и съдържанието на всеки тарифен елемент, като такса за достъп, потребителски такси, такси за поддръжка; прилаганите стандартни отстъпки, специални и целеви тарифни схеми, допълнителни такси и разходи във връзка с крайни електронни съобщителни устройства;

в) политики за компенсации и възстановяване на разходи, включително подробно описание на предлаганите схеми за компенсации и възстановяване на разходите;

г) предлагани видове услуги по поддръжка;

д) стандартни договорни условия, включително минимален срок на договора, прекратяване на договора и процедури и такси, свързани с преносимостта на номерата и други идентификатори, ако е приложимо;

4. процедури за уреждане на спорове, включително разработените от предприятията;

5. информация относно правата на крайните потребители във връзка с универсалната услуга, включително при необходимост устройствата и услугите във връзка с чл. 198, ал. 1, чл. 257 и чл. 134, ал. 1.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува в ясна, разбираема и леснодостъпна форма.

(3) Комисията може да определи допълнителни изисквания по отношение на формата, в която да се публикува информацията по ал. 1.

Чл. 231б. (1) Комисията самостоятелно или чрез възлагане осигурява предоставянето на интерактивни ръководства или други подобни способи, когато на пазара не се предлагат такива безплатно или на разумна цена, които да дават възможност на крайните потребители да направят самостоятелна оценка на стойността на алтернативни схеми на предлагане.

(2) В случай че комисията е възложила предоставянето на интерактивни ръководства или други подобни способи по ал. 1, изпълнителят има право да ползва безплатно информацията, публикувана от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Чл. 231в. (1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да публикуват на страницата си в интернет и да уведомяват по подходящ начин абонатите си за:

1. приложими тарифи за абоната относно номер или услуга, които подлежат на определени ценови условия; по отношение на определени категории услуги комисията може да изиска информацията да се предоставя непосредствено преди осъществяване на повикването;

2. изменения по отношение на достъпа на абоната до услуги за спешни повиквания или информацията за местоположението на викащия във връзка с услугата, за която те са сключили абонаментен договор;

3. изменения в условията, които ограничават достъпа на абоната до и/или ползването на услуги и приложения, когато такива условия са разрешени съгласно националното законодателство;

4. процедури, въведени от предприятието с цел измерване и управление на трафика, така че да се избегне претоварване на отделни връзки в мрежата, както и информация за това, как тези процедури биха повлияли върху качеството на услугата;

5. правата на абонатите да определят дали да включат, или не личните си данни в телефонен указател и други допълнителни данни в съответствие с чл. 258;

6. продукти и услуги, предназначени за абонатите с увреждания.

(2) За постигане на целите по чл. 4 преди налагане на задълженията за уведомяване по подходящ начин на абонатите по ал. 1 комисията може да насърчи мерки за саморегулиране или съвместно регулиране, договорени между предприятията.

Чл. 231г. (1) Комисията може да задължи предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да разпространяват безплатно информация от обществен интерес на съществуващи и нови абонати като:

1. най-разпространените начини на използване на електронни съобщителни услуги за извършване на незаконни дейности или разпространяване на вредно съдържание, по-специално когато то може да засегне правата и свободите на други лица, включително нарушаване на авторското право и сродните му права, и правните последици от тях;

2. средствата за защита срещу рисковете за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на електронни съобщителни услуги.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя от предприятията на абонатите чрез обичайно използваните средства за комуникация.“

§ 154. В чл. 232 ал. 6 се отменя.

§ 155. Член 235 се отменя.

§ 156. Създава се чл. 235а:

„Чл. 235а. (1) Комисията може да задължи предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да публикуват сравнима, подходяща и актуална информация относно качеството на услугите си и относно мерките, които са предприели за осигуряване на равнопоставеност по отношение на достъпа за крайните потребители с увреждания.

(2) Комисията налага задължението по ал. 1 след провеждане на консултации със заинтересованите страни.

(3) Предприятията предоставят при поискване информацията по ал. 1 на комисията, преди тя да бъде публикувана.“

§ 157. Член 236 се изменя така:

„Чл. 236. Комисията може да определя параметри за качеството на обществените електронни съобщителни услуги, които да бъдат измервани, както и съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, включително възможни механизми за сертифициране на качеството, с цел гарантиране достъпа на крайните потребители, включително на крайните потребители с увреждания, до сравнима, надеждна, изчерпателна, разбираема и актуална информация относно качеството на предоставяните услуги.“

§ 158. Създава се чл. 236а:

„Чл. 236а. (1) Комисията може да определя за предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, минимални изисквания за качеството на услугите, свързани с предотвратяване влошаването на услугата и затрудняване или забавяне на трафика по мрежите.

(2) Преди да вземе решение за определяне на минимални изисквания за качеството на услугата, комисията изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения проект на решение, който включва минималните изисквания за качеството на услугата, резюме на мотивите за решението и предложения начин за действие.

(3) Комисията приема решение, като отчита в най-голяма степен получените забележки и препоръки от Европейската комисия.“

§ 159. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията предприемат всички необходими мерки във възможно най-голяма степен да осигурят наличието на обществени телефонни услуги, предоставяни чрез обществени електронни съобщителни мрежи, в случай на значителни повреди на мрежата или в случай на непреодолима сила.“

2. В ал. 2 думите „в определено местоположение“ се заличават.

§ 160. Създават се чл. 237а – 237в:

„Чл. 237а. (1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги и/или достъп до обществени електронни съобщителни мрежи, да осигуряват на крайните потребители всички или някои от допълнителните възможности, посочени в чл. 198, ал. 1 и/или чл. 257, ал. 1, при наличие на техническа възможност и икономическа целесъобразност. При анализ на техническата възможност и икономическата целесъобразност комисията отчита очакваното въздействие върху предприятието, на което се налага задължението.

(2) Начинът за ползване на възможностите по ал. 1 се определя в Общите условия за взаимоотношенията между предприятието и крайните потребители.

(3) Комисията при отчитане на осигурения достъп на крайните потребители до възможностите по чл. 198, ал. 1 и/или чл. 257, ал. 1 и след провеждане на консултации по чл. 37 може да вземе решение да не наложи задължения по ал. 1 или да отмени наложените задължения на територията на цялата страна или на част от нея, когато установи, че има осигурен достъп до такива възможности.

Чл. 237б. Комисията може да определя изисквания към предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за осигуряване на крайните потребители с увреждания:

1. достъп до електронни съобщителни услуги, включително услугите за спешни повиквания и услуги със социална значимост, достъпни чрез номерата от номерационен обхват 116, равностоен на достъпа, предоставян на мнозинството крайни потребители, и

2. възможност за избор на предприятия и услуги, който е на разположение на мнозинството крайни потребители.

Чл. 237в. Предприятията, получили разрешения за ползване на номера в номерационния обхват за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост, предприемат мерки за популяризиране на тези номера с цел насърчаване предоставянето на услугите, за които тези номера са резервирани.“

§ 161. В чл. 241 се създава ал. 3:

„(3) Крайният потребител, независимо от действията, предприети по реда на чл. 238 и 239, във всеки момент от процедурата може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред или по реда на Закона за медиацията.“

§ 162. В наименованието на глава петнадесета след думата „Сигурност“ се добавя „и цялост“.

§ 163. В глава петнадесета, в наименованието на раздел І след думата „Сигурност“ се добавя „и цялост“.

§ 164. Член 243 се изменя така:

„Чл. 243. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предприемат подходящи технически и организационни мерки за управление на риска за сигурността на мрежите и услугите, осигуряващи съответно ниво на сигурност, в зависимост от риска. Мерките гарантират ниво на сигурност, съответстващо на съществуващия риск, като се отчита естеството на проблема и разходите за изпълнението им.

(2) Мерките по ал. 1 са насочени към предотвратяване на инциденти и свеждане до минимум на тяхното въздействие върху потребителите и взаимно свързаните мрежи.“

§ 165. Създават чл. 243а – 243в:

„Чл. 243а. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, предприемат всички необходими действия, за да гарантират целостта на своите мрежи и по този начин да осигурят непрекъснато предоставяне на услуги по тези мрежи.

Чл. 243б. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, уведомяват незабавно комисията за всеки пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите.

(2) Комисията може да информира обществеността или да изиска от предприятията да го направят, ако прецени, че е от обществен интерес пробивът да се оповести.

(3) Комисията по своя преценка може да информира за случаите по ал. 1 компетентните национални регулаторни органи на засегнатите държави – членки на Европейския съюз, и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност.

(4) Комисията информира министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за случаите по ал. 1.

(5) Комисията представя веднъж годишно на Европейската комисия и на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност обобщен доклад за получените уведомления по ал. 1 и за предприетите действия.

Чл. 243в. (1) Комисията може да изисква от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи

и/или услуги:

1. да предоставят информация, необходима за оценяване на сигурността и/или целостта на техните услуги и мрежи, включително документирани политики за сигурност, и

2. да подложат сигурността на одит, извършван от квалифициран независим орган, и да предоставят резултатите от одита на комисията; разходите за одита са за сметка на предприятието.

(2) Комисията може да даде задължителни указания, включително срокове за изпълнение, на предприятията по ал. 1 да предприемат конкретни мерки за осигуряване сигурността на мрежите и услугите, предоставяни чрез тях.“

§ 166. В чл. 244 след думите „уведомява абонатите си“ се добавя „по подходящ начин“.

§ 167. В чл. 248, ал. 1 след думите „мрежи и/или услуги“ се добавя „включително мрежи, поддържащи устройства за събиране на данни и идентификация“ и се поставя запетая, а думата „събират“, запетаята след нея и думите „и използват“ се заличават.

§ 168. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Предприятията, предоставящи“ се добавя „обществени електронни съобщителни мрежи или“.

2. В ал. 2 думите „Предприятията по ал. 1“ се заменят с „Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги“ и се поставя запетая.

§ 169. В чл. 255 ал. 1 се изменя така:

„(1) Предприятията по чл. 252, ал. 1 обработват и предоставят за своя сметка данни за местоположението на крайните потребители в случай на спешни повиквания, включително когато не е получено предварително съгласие за тяхното обработване или е налице отказ по чл. 253, ал. 3. Данните се предоставят само на съответните центрове за приемане на повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 в момента, в който повикването достигне до тях.“

§ 170. В чл. 257 се правят следните изменения:

1. Алинея 8 се отменя.

2. В ал. 9 думата „пряка“ се заменя с „директен маркетинг и“.

§ 171. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „електронни съобщителни“ се заменят с „телефонни“ и думата „предоставят“ се заменя с „осигуряват достъп до“.

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Комисията може да наложи по реда на чл. 160 на предприятията, които контролират достъпа до крайните потребители, задължения с цел предоставяне на телефонни справочни услуги. Тези задължения са обективни, справедливи, равнопоставени и прозрачни.

(3) Комисията не налага регулаторни ограничения, които да пречат на крайните потребители да имат достъп директно до справочни услуги в други държави – членки на Европейския съюз, чрез гласова телефонна услуга или кратко текстово съобщение.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 172. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Детайлизираната сметка се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на нейното издаване.“

2. В ал. 4:

а) в текста преди т. 1 думите „могат да“ се заличават;

б) в т. 1 запетаята и думите „включително за осъществени повиквания към безплатни услуги“ се заличават;

в) създава се т. 4:

„4. номер на викащия и викания краен потребител.“

3. В ал. 5 думите „електронен или“ се заличават и накрая се добавя „или в електронен вид“.

§ 173. В чл. 261 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Осъществяването на повиквания, съобщения или електронна поща със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама се позволяват само при предварително получено съгласие на потребителя. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Всяко лице, което е получило при търговска сделка за предоставяне на продукти или услуги данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, може да използва тези данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови собствени сходни продукти или услуги, като дава възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин:

1. да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката;

2. да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.“

2. Алинея 3 се отменя.

3. В ал. 4 думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 2“.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Изпращането на съобщения за маркетингови и рекламни цели се забранява, дори когато са изпълнени изискванията на ал. 1 и 2, ако:

1. не може да се идентифицира лицето, което ги изпраща, или

2. съобщението не включва валиден адрес, на който получателят може да изпрати заявка за отказ от получаване на съобщения, или

3. съобщението не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 от Закона за електронната търговия, или

4. съобщението насърчава получателите да посетят уебсайтове, които не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 от Закона за електронната търговия.“

§ 174. Създават се чл. 261в – 261д:

„Чл. 261в. (1) В случай на нарушение на сигурността на лични данни предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, уведомява Комисията за защита на личните данни в тридневен срок от установяване на нарушението.

(2) Когато нарушението по ал. 1 може да повлияе неблагоприятно на лични данни или на неприкосновеността на личния живот на абонат или на друго лице, предприятието уведомява своевременно и съответното лице за констатираното нарушение.

(3) Абонатът или лицето по ал. 2 може да не бъде уведомявано за нарушението по ал. 1, когато предприятието е доказало пред Комисията за защита на личните данни, че е предприело подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях.

(4) В случай че предприятието не е уведомило абоната или лицето по ал. 2 за нарушението на сигурността на личните данни, Комисията за защита на личните данни след разглеждане на възможните неблагоприятни последици от нарушението може да възложи на предприятието да уведоми съответното лице.

(5) При уведомяване на абоната или лицето се описват най-малко:

1. естеството на нарушението на сигурността на личните данни на потребителя;

2. точките за контакт, от които може да се получи повече информация;

3. препоръчителни мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни на абоната или на физическото лице.

(6) При уведомяване на Комисията за защита на личните данни за нарушение на сигурността на лични данни предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, освен информацията по ал. 5 посочва и:

1. описание на последиците от нарушението на сигурността на личните данни;

2. предложените или предприетите от предприятието мерки за отстраняване на нарушението.

Чл. 261г. (1) Комисията за защита на личните данни издава инструкции за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните им данни, формата и начина на уведомяването. Инструкциите се обнародват в официалния раздел на „Държавен вестник“.

(2) Комисията за защита на личните данни може да проверява изпълнението от предприятията на задължението им за уведомяване по ал. 1 и да налага санкции при неизпълнение.

(3) Комисията за защита на личните данни може да проверява техническите и организационните мерки, предприети от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и да издава препоръки относно най-добрите практики по отношение на нивото на сигурност, което следва да бъде постигнато.

Чл. 261д. Предприятията поддържат регистър на нарушенията на сигурността на личните данни на потребителите. В регистъра се вписват фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с тях.“

§ 175. В чл. 265, ал. 1 думите „съгласувано със Съвета по националния радиочестотен спектър“ се заличават.

§ 176. В чл. 267, т. 3 думите „чл. 65, ал. 2“ се заменят с „чл. 65а“.

§ 177. В чл. 269 се създава ал. 3:

„(3) Уведомлението по ал. 1 може да се подава и чрез единния европейски портал за подаване на уведомления.“

§ 178. В чл. 271, ал. 2, изречение първо думите „пречат на мрежата или на функционирането й“ се заменят с „или пречат на функционирането на мрежата“ и се създава изречение трето: „Комисията уведомява Европейската комисия за всеки отделен случай.“

§ 179. В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „или стандартизационни документи“.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) Предприятията, предоставящи обществени цифрови интерактивни телевизионни услуги върху интерактивни цифрови телевизионни платформи, са длъжни да използват отворен интерфейс за приложни програми.

(3) Лицата по ал. 1 и предприятията по ал. 2 си сътрудничат при предоставянето на оперативно съвместими телевизионни услуги за крайни потребители с увреждания.

(4) Лицата, притежатели на правата на приложни програми, осигуряват на предприятията по ал. 2 възмездно, при справедливи, разумни и равноправни условия цялата информация, необходима за предоставянето, в напълно функционална форма, на цифрови интерактивни телевизионни услуги, поддържани от тези интерфейси.“

§ 180. В глава шестнадесета, раздел І се създава чл. 279а:

„Чл. 279а. Комисията определя с решение технически изисквания за осигуряване на оперативна съвместимост на потребителските цифрови телевизионни устройства.“

§ 181. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „мрежи и/или услуги“ се добавя „могат да“;

б) в т. 2 думата „спецификации“ се заменя със „стандартизационни документи“.

2. В ал. 2 след думите „по ал. 1, т. 2“ се добавя „могат да“, думата „спецификации“ се заменя със „стандартизационни документи“ и накрая се добавя „(Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Европейския комитет за стандартизация и Европейския комитет за стандартизация в областта на електротехниката)“.

3. В ал. 3 думата „спецификации“ се заменя със „стандартизационни документи“ и абревиатурите „ITU, ISO, IЕС“ се заменят с „Международния съюз по далекосъобщенията, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Международната организация по стандартизация и Международната електротехническа комисия“.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Предприятията, които предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги, задължително прилагат стандартите и/или стандартизационните документи, определени като задължителни в „Официален вестник“ на Европейския съюз.“

5. Създава се ал. 6:

„(6) При определяне на изискванията към предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, комисията се съобразява с приложимите европейски и международни стандарти и/или стандартизационни документи.“

§ 182. Наименованието на глава седемнадесета се изменя така: „Изграждане и поддържане на електронни съобщителни мрежи и инфраструктура. Право на преминаване“.

§ 183. В глава седемнадесета, в наименованието на раздел I думите „електронна съобщителна“ се заменят с „електронни съобщителни мрежи и“.

§ 184. Член 281 се изменя така:

„Чл. 281. (1) Изграждането на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се извършва по реда на този закон и Закона за устройство на територията.

(2) Договорите за проектиране, изграждане и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се подписват от възложителя по чл. 283, ал. 3 с лица, регистрирани по Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за камарата на строителите в Република България, и лицензирани лица по Закона за устройство на територията, с доставчици на машини, съоръжения и техническо оборудване съгласно чл. 160, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията.

(3) Контролът по проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на обектите по ал. 1 се осъществява при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

(4) Срокът за одобряване на инвестиционен проект, в т.ч. комплексен проект за инвестиционна инициатива, и за издаване на разрешение за строеж на обществени електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се определя съгласно Закона за устройство на територията, но той не може да бъде по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на внасянето на инвестиционно намерение от предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или съоръжения.

(5) Надлежно подадено заявление за предоставяне на необходими права за инсталиране на съоръжения и свързаната с тях инфраструктура от обществените електронни съобщителни мрежи се разглежда от компетентния орган в рамките на един месец от подаване на заявлението.

(6) При осъществяване на правомощия на общинските органи във връзка с проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и поддържането на електронни съобщителни мрежи и съоръжения те не могат да поставят допълнителни изисквания, които не са в съответствие с този закон, Закона за устройство на територията или с други специални закони или с подзаконовите актове по прилагането им.

(7) Електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура в съсобствена сграда или на общи части в сграда – етажна собственост, се изграждат въз основа на договор в писмена форма и съгласие на собствениците, притежаващи най-малко една втора от собствеността в сградата.“

§ 185. В глава седемнадесета, след чл. 281 се създава нов раздел II „Право на преминаване. Съвместно разполагане и съвместно ползване“ с чл. 281а, 281б, 281в и 281г:

„Раздел ІІ

Право на преминаване. Съвместно разполагане и съвместно ползване

Чл. 281а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, имат право да изграждат електронни съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, след сключване на писмен договор със собственика, върху, над или под имоти:

1. публична или частна държавна собственост;

2. публична или частна общинска собственост;

3. частна собственост на физически или юридически лица.

(2) Предприятията, осъществяващи електронни съобщения за собствени нужди, имат право да изграждат електронни съобщителни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, след сключване на писмен договор със собственика, върху, над или под имоти:

1. публична държавна собственост;

2. публична общинска собственост;

3. частна собственост на физически или юридически лица.

Чл. 281б. (1) Комисията при спазване принципа на пропорционалност може да наложи на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съвместно разполагане и/или ползване на съоръжения от електронната съобщителна инфраструктура, включително в сгради, общи помещения в сгради или входни точки за достъп до сгради, електроразпределителни мрежи, електрически инсталации в сгради, сградно окабеляване и до първата точка на концентрация или до разпределителна точка, в случай че тя е разположена извън сградата, мачти, антени, кули и други поддържащи елементи или носещи конструкции, канали, кутии, кабелни разпределителни шкафове върху, над или под имотите по чл. 281а, ал. 1.

(2) Задължението по ал. 1 може да се налага от съображения, свързани със защита на околната среда, защита на общественото здраве и сигурност или за изпълнение на целите на териториалното и селищното устройство.

(3) Преди да приеме решение за налагане на задължение за съвместно разполагане и/или използване на съоръжения от електронните съобщителни мрежи, комисията уведомява заинтересованите лица, като им дава подходящ срок, но не по-дълъг от един месец, да изразят становище.

(4) При налагане на задълженията по ал. 1 комисията може да даде указания за пропорционално разпределение на разходите за съвместното използване.

Чл. 281в. Комисията може да изисква от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да предоставят необходимата информация за изготвяне на подробен опис на естеството, наличността и географското разположение на тяхната електронна съобщителна инфраструктура, когато не може да я събере служебно.

Чл. 281г. При налагане на задължение по чл. 281б, ал. 1 комисията се ръководи от принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност и прозрачност.“

§ 186. В чл. 282 ал. 2 се отменя.

§ 187. В чл. 283 ал. 4 и 5 се отменят.

§ 188. В чл. 285 думите „осъществяващи електронни съобщения“ се заменят с „предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги“ и думите „предоставяне право на ползване“ се заменят с „одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж“.

§ 189. В чл. 286 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се отменя.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура се определят със съвместна наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 190. В глава седемнадесета досегашният раздел ІІ става раздел ІІІ.

§ 191. В чл. 287, ал. 2 думите „раздел III“ се заменят с „раздел IV“.

§ 192. В чл. 293, ал. 1 след думите „по чл. 287, ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „т. 2“.

§ 193. В глава седемнадесета досегашният раздел ІІІ става раздел ІV.

§ 194. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „електроснабдяването“ се добавя „електроразпределението“ и се поставя запетая.

2. В ал. 3 тирето и думите „държавна собственост“ се заличават и след думите „по ал. 1“ запетаята се заличава и се добавя „е държавна собственост и“.

3. В ал. 7 след думата „безвъзмездно“ се поставя запетая и се добавя „включително на ведомствата по чл. 3“.

§ 195. В чл. 303 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 16“ се заменят с „по чл. 17“ и думите „специалните обекти с отбранително“ се заменят със „съобщителните обекти със специално“.

2. В ал. 3 думата „Специалните“ се заменя със „Съобщителните“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Съобщителните обекти, инсталираните мощности и електронната съобщителна мрежа по чл. 17 могат да се използват и развиват за нуждите на държавното управление по ред, определен от Министерския съвет.“

4. В ал. 5 думите „обектите и инсталираните мощности по ал. 1“ се заменят с „инфраструктурата по ал. 4“.

§ 196. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 пред думите „Държавната агенция“ се добавя „Комисията съвместно с“, а думите „съвместно с комисията“ се заличават.

2. Създава се ал. 5:

„(5) За осъществяване на надзора на пазара по ал. 3 комисията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изготвят правилник за съвместната си дейност.“

§ 197. В чл. 313, ал. 1, т. 4 думата „изискват“ се заменя с „получават достъп до“.

§ 198. В чл. 318 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията може с решение да спира осъществяването на електронни съобщения в случаите по чл. 78а до отстраняване на нарушенията.“

2. В ал. 2 след думата „съобщения“ запетаята, думите „за нарушение на закона, на подзаконовите нормативни актове, на приложимите изисквания по чл. 73 и/или на специфичните задължения или разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс“ и запетаята след тях се заличават.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Комисията може с решение да спре или отложи предоставянето на услуга или пакет услуги, когато това би довело до съществено нарушение на конкуренцията, докато не бъде осигурено спазване на задълженията за достъп, наложени с влязло в сила решение след анализ на съответния пазар.“

§ 199. В глава двадесета се създават чл. 323а и 323б:

„Чл. 323а. (1) Контролът по чл. 261в и контролът за изпълнение на инструкциите и препоръките по чл. 261г се осъществяват от председателя и членовете на Комисията за защита на личните данни или от упълномощени от нея длъжностни лица от администрацията й, като административните наказания се налагат по реда на чл. 43 от Закона за защита на личните данни.

(2) По реда на чл. 43 от Закона за защита на личните данни се налага и имуществената санкция, предвидена в чл. 327, ал. 3.

Чл. 323б. Контролът по изпълнение на изискванията на чл. 286, установяването на нарушенията по този член и издаването на наказателни постановления се извършват от компетентните органи по Закона за устройство на територията, като размерът на глобите се определя в съответствие с чл. 332.“

§ 200. Създава се чл. 326а:

„Чл. 326а. Който наруши функционалните спецификации за преносимост на номерата, приети от комисията, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.“

§ 201. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 местоимението „й“ се заменя с „не предостави информация, или“.

2. Създава се ал. 8:

„(8) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни временно задължение, наложено с влязло в сила решение, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв.“

§ 202. Създава се чл. 334в:

„Чл. 334в. (1) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, което не изпълни задължение по чл. 261в, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в двоен размер на наложената по ал. 1 санкция.“

§ 203. В чл. 336 след думите „чл. 325“ се добавя „чл. 326а“ и се поставя запетая.

§ 204. В чл. 340 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 4“.

§ 205. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. „Абонатна линия“ е физическата верига, която свързва крайна точка на обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа към разпределител или друго еквивалентно съоръжение във фиксираните електронни съобщителни мрежи.“

2. Точка 5 се изменя така:

„5. „Вредни смущения“ са смущения, които застрашават функционирането на радионавигационните радиослужби или друга радиослужба за безопасност или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиослужба, която функционира в съответствие с приложимите разпоредби на международното, общностното или националното законодателство.“

3. В т. 7 след думите „съобщителна мрежа“ се добавя „или чрез електронна съобщителна услуга“.

4. Точка 8 се изменя така:

„8. „Достъп“ е предоставяне на съоръжения и/или услуги на друго предприятие при определени условия на изключителна или неизключителна основа с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за доставяне на услуги на информационното общество или услуги за разпространение на радио- и телевизионно съдържание. Това включва достъп до мрежови елементи и свързани с тях съоръжения и услуги, който може да включва и свързването на оборудването по жичен или безжичен начин (включително достъп до абонатната линия и до съоръжения и услуги, необходими за предоставяне на услуги посредством абонатната линия), достъп до физическа инфраструктура, включително сгради, канали, шахти, кули, мачти и стълбове; достъп до съответните програмни системи, включително системи за оперативна поддръжка; достъп до информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и таксуване; достъп до системи за транслиране на номера или системи със същата функционалност; достъп до фиксирани и мобилни мрежи, включително за осъществяване на роуминг; достъп до системи за условен достъп за цифрови телевизионни услуги; достъп до виртуални мрежови услуги.“

5. Създават се т. 8а и 8б:

„8а. „Достъп на изключителна основа“ е достъп, при който предприятието, предоставящо достъп, не може да ползва съоръженията, до които е предоставило достъп.

8б. „Достъп на неизключителна основа“ е достъп, при който предприятието, предоставящо достъп, може да използва съоръженията, до които е предоставило достъп, както и да отстъпва неизключително право върху тях на трети лица.“

6. В т. 15 думите „оборудване за комутация или маршрутизация“ се заменят със „съоръжения за комутация и/или маршрутизация“, след думите „други ресурси“ се добавя „включително неактивни мрежови елементи“ и се поставя запетая, а думите „служат за“ се заменят с „позволяват“.

7. Точка 30 се отменя.

8. Създава се т. 34а:

„34а. „Нарушение на сигурността на лични данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или по друг начин обработвани във връзка с предоставянето на обществена електронна съобщителна услуга.“

9. Точка 35 се отменя.

10. Точка 39 се изменя така:

„39. Обществена електронна съобщителна мрежа“ е електронна съобщителна мрежа, използвана изцяло или основно за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, които позволяват пренос на информация между крайни точки на мрежата.“

11. Точка 41 се изменя така:

„41. „Обществена телефонна услуга“ е обществена електронна съобщителна услуга за осъществяване на изходящи и входящи повиквания, пряко или непряко, на национални или национални и международни повиквания чрез номер или номера в национален или международен телефонен номерационен план.“

12. Точка 47 се изменя така:

„47. „Повикване“ е свързване, осъществено чрез обществена електронна съобщителна услуга, позволяващо двупосочни гласови съобщения.“

13. Създава се т. 58а:

„58а. „Разпределение на радиочестотния спектър“ е определяне на дадена радиочестотна лента за ползване от една или повече радиослужби и ползватели.“

14. Точка 62 се изменя така:

„62. „Самостоятелен необвързан достъп до абонатна линия“ е предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от абонатната линия от предприятие със значително въздействие върху пазара, което позволява използване на пълния капацитет на мрежовата инфраструктура.“

15. Точка 66 се изменя така:

„66. „Съвместен достъп до абонатна линия“ е предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от абонатната линия от предприятие със значително въздействие върху пазара на друго предприятие, като се дава възможност за използване на определена част от капацитета на мрежовата инфраструктура, като например част от честотната лента.“

16. Създава се т. 66а:

„66а. „Съвместно значително въздействие върху пазара“ е положение, при което две или повече предприятия, действащи на един и същ пазар, който се характеризира с липса на ефективна конкуренция и на който нито едно от предприятията не притежава самостоятелно значително въздействие, могат да имат значително въздействие върху него дори при отсъствие на структурни или други връзки между тях.“

17. Създава се т. 70а:

„70а. „Трансгранични пазари“ са пазари, установени с решение на Европейската комисия, които обхващат Европейския съюз или съществена част от него и са разположени в повече от една държава – членка на Европейския съюз.“

18. Точка 73 се изменя така:

„73. „Услуга с добавена стойност“ е услуга, за която потребителят заплаща на предприятието цена за ползване на съответната електронна съобщителна услуга, в която е включена и цената за съдържание.“

19. Създава се т. 79а:

„79а. „Част от абонатната линия“ е частта от абонатната линия, съединяваща крайна точка на мрежата с концентратор или друга междинна точка за достъп във фиксираната обществена електронна съобщителна мрежа.“

§ 206. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията, които предоставят услугата „радио- и телевизионно разпространение“ чрез кабелни и сателитни електронни съобщителни мрежи, разпространяват безвъзмездно в реално време националните и регионалните програми на Българската национална телевизия и Българското национално радио до преразглеждане на задълженията по реда на ал. 7.“

2. Алинея 3 се отменя.

3. В ал. 5 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4“, а думата „предприятието“ се заменя с „предприятията“.

4. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) С цел гарантиране разпространението на обществените радио- и телевизионни програми предприятието, придобило от Българската телекомуникационна компания необходимите съоръжения и инфраструктура, осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио, се задължава да разпространява тези програми качествено въз основа на договор при цени, покриващи необходимите разходи за тази дейност при печалба, която би получило несвързано лице при упражняване на същата дейност. При последващо прехвърляне на съоръженията и инфраструктурата, осигуряващи наземното аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио, задължението за разпространяване преминава към предприятието, придобило съответната инфраструктура.

(7) Комисията преразглежда наложените на предприятията задължения за пренос на радио- и телевизионни програми по реда на този закон и на Закона за радиото и телевизията в срок до 25 май 2013 г.“

Допълнителна разпоредба

§ 207. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ, L 337/37 от 18 декември 2009 г.), на Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ, L 337/11 от 18 декември 2009 г.) и на Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (ОВ, L 274/25 от 20 октомври 2009 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 208. (1) Разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, издадени по досегашния ред, се привеждат в съответствие с изискванията по глава пета до 7 месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с до 9 месеца, когато прилагането на ал. 1 води до намаляване на правата по издадените разрешения и при условие че това не засяга правата на други предприятия. Комисията уведомява Европейската комисия за удължаването на срока и посочва причините за това.

§ 209. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър, преди влизането в сила на този закон и разрешението е валидно за срок не по-малко от 5 години от датата на издаването на разрешението, на което са наложени ограничения, може да подаде искане до комисията за преразглеждането им в съответствие с чл. 130, ал. 2 – 4.

(2) Преди да приеме своето решение по ал. 1, комисията уведомява предприятието, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за преразглеждането на ограниченията, като посочва обхвата на правото след преразглеждането и дава 30-дневен срок на предприятието да оттегли искането си.

(3) Когато предприятието оттегли искането, правото за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, остава непроменено до изтичане на срока на неговата валидност, но не повече от 5 години от влизането в сила на този закон.

(4) След изтичане на 5-годишния срок по ал. 1 комисията привежда в съответствие с чл. 130, ал. 2 – 4 общите изисквания и издадените разрешения за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

(5) От 1 септември 2013 г. наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване на територията на Република България се преустановява.

(6) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

(7) Планът по ал. 6 включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T).

(8) В плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България се предвижда комплекс от мерки за подпомагане на лица със специфични социални потребности за осигуряване на устройства, позволяващи достъп до радио- и телевизионни програми. Кръгът на лицата се определя въз основа на критерии, посочени в плана.

(9) Компетентните държавни органи съвместно с предприятието по § 5а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби в тримесечен срок от приемането на плана по ал. 6 започват необходимите действия и процедури по информиране на населението относно въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България. Осъществяването на мерките по информиране на населението продължава за срок най-малко до 30 ноември 2013 г.

(10) В срока по ал. 5 комисията при спазване на изискванията на глава пета открива процедура по чл. 48, ал. 1 за избор на предприятие, на което да се издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

§ 210. Задълженията за предоставяне на услугата „избор на оператор“, наложени на предприятие със значително въздействие на пазарите на дребно, се запазват до влизане в сила на решение на комисията, с което се продължава, изменя или отменя съответното задължение.

§ 211. Предприятията, предоставящи свързване към обществени електронни съобщителни мрежи и/или обществени електронни съобщителни услуги, привеждат общите си условия на договора с крайните потребители в съответствие с изискванията на глава четиринадесета в срок до два месеца от деня на влизане в сила на този закон.

§ 212. За сключените към деня на влизане в сила на този закон договори по реда на глава четиринадесета се прилагат разпоредбите на чл. 229а.

§ 213. Образуваните до влизането в сила на този закон административнонаказателни производства за нарушения на изискванията на чл. 286 се довършват по досегашния ред.

§ 214. (1) Комисията довършва процедурата, проведена по реда, определен в правилата по § 5, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби, като издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, който е бил обявен за свободен, но не е бил предоставен по реда, определен в правилата. Комисията издава разрешението на кандидата, който е имал правото да го получи поради най-добри показатели от всички лица, подали заявление за издаване на разрешение за същия ограничен ресурс.

(2) Комисията издава разрешението по ал. 1 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон със срок за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, не по-дълъг от срока, за който са издадени разрешенията на основание § 5, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби.

§ 215. В Закона за електронната търговия (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 77 от 2011 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 1, ал. 3 след думите „такива услуги“ се добавя „включително предоставяне на търговски съобщения“.

2. Създава се чл. 4а:

„Съхраняване на информация в крайното устройство на потребителя и достъп до нея

Чл. 4а. (1) Доставчикът на услуги на информационното общество съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугата, при условие че:

1. на получателя на услуга на информационното общество е предоставена ясна и изчерпателна информация относно целите на съхраняването или достъпа до информацията в съответствие със Закона за защита на личните данни, както и за целите на обработването й;

2. на получателя на услуга на информационното общество е предоставена възможност да откаже съхраняването или достъпа до информацията.

(2) В случаите по ал. 1 доставчиците на услуги на информационното общество осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни.

(3) При последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация от един и същ доставчик изискванията на ал. 1 не са задължителни, в случай че получателят на услугата не е възразил.

(4) Изискванията на ал. 1 не се прилагат по отношение на съхраняването на информация и предоставянето на достъп до нея, когато те са необходими за:

1. предаването на съобщения по електронна съобщителна мрежа;

2. предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услуги на информационното общество.“

§ 216. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г.) в § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба думите „на хартиен носител“ се заличават и след думата „изпращане“ се добавя „на хартиен носител“.

§ 217. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 24 и 87 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 7, буква „д“ думите „на хартиен носител“ се заличават.

§ 218. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ., бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 81 от 2011 г.) в чл. 10, ал. 1 се създава т. 14:

„14. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията й, в случаите, предвидени в закон.“

§ 219. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; бр. 60 от 1999 г. – Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г. и бр. 28 от 2011 г.) в глава шеста се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 125к ал. 3 се изменя така:

„(3) Програми, които са предназначени за разпространение за аудитория извън територията на Република България и се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, които са на територията на Република България, подлежат на регистрация и се включват в първи раздел на публичния регистър по ал. 2, т. 1.“

2. След чл. 125л се създава раздел VІІ с чл. 125м, 125н, 125о и 125п:

„Раздел VІІ

Регистрация на радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени за аудитория извън територията на Република България

Чл. 125м. Лица, които създават радио- или телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на Република България, се осъществява въз основа на регистрация от Съвета за електронни медии по реда на този закон.

Чл. 125н. (1) Лицата, които създават радио- или телевизионни програми, предназначени за приемане от аудитория извън територията на Република България, и желаят тези програми да се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, намиращи се на територията на Република България, подлежат на регистрация при спазване на следните общи изисквания:

1. спазване принципите на чл. 10, ал. 1, т. 1 – 8;

2. зачитане на човешкото достойнство;

3. закрила на децата;

4. спазване на авторските и сродните права;

5. предоставяне на информация на Съвета за електронни медии при наличие на мотивирано искане.

(2) Желаещите да се регистрират подават пред Съвета за електронни медии заявление, към което прилагат документите по чл. 111, ал. 1, т. 1, 2, 4, 7 и 8.

(3) Съветът за електронни медии се произнася по заявлението за регистрация с решение в 14-дневен срок от постъпване на заявлението. При регистрацията не могат да се поставят ограничения, свързани с обхвата на разпространение на програмата. При непълнота и нередовност на документите се прилага чл. 112, ал. 2.

(4) Съветът за електронни медии може да откаже регистрация, когато:

1. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема противоречат на разпоредбите на закона, или

2. нередовностите по ал. 3 не бъдат отстранени в срок.

(5) Въз основа на решението по ал. 3 операторът се вписва в регистъра по чл. 125к, ал. 2, т. 1 и на заявителя се издава удостоверение за регистрация, което съдържа:

1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- и телевизионния оператор;

2. наименованието на програмата и способа за разпространението й;

3. вида – обществен или търговски;

4. програмния профил;

5. началната дата за разпространение на програмата.

(6) Регистрираният оператор е длъжен да уведомява Съвета за електронни медии за всяка промяна във вписаните в удостоверението данни в 14-дневен срок от настъпването й.

(7) Регистрациите са безсрочни.

Чл. 125о. Предприятие, което разпространява радио- или телевизионни програми, предназначени за аудитория извън територията на Република България, се задължава да предоставя на Съвета за електронни медии информацията и документите по чл. 125в.

Чл. 125п. Съветът за електронни медии с решение заличава регистрацията, когато са установени нарушения на изискванията по чл. 125н, ал. 1.“

§ 220. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13457