Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Име на законопроекта Законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Дата на приемане 20/09/2011
Брой/година Държавен вестник 77/2011

 


УКАЗ № 205

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, приет от ХLI Народно събрание на 20 септември 2011 г.

Издаден в София на 28 септември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

ЧАСТ ПЪРВА

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат:

1. дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества;

2. дейността на други предприятия за колективно инвестиране;

3. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 1 и 2, както и към лицата, които притежават квалифицирано участие в управляващи дружества;

4. държавният надзор за осигуряване спазването на този закон.

Чл. 2. Целта на този закон е:

1. осигуряване защита на правата и интересите на инвеститорите, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на дялове на предприятия за колективно инвестиране;

2. създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен пазар на дялове на предприятия за колективно инвестиране;

3. поддържане на стабилността и на общественото доверие в капиталовия пазар.

Чл. 3. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по чл. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“, и от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, наричан по-нататък „заместник-председателя“.

ЧАСТ ВТОРА

КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ

ДЯЛ ПЪРВИ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Глава първа

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. (1) Колективна инвестиционна схема е предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на следните условия:

1. единствената му цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1, на парични средства, набрани чрез публично предлагане, и действа на принципа на разпределение на риска;

2. дяловете му са безналични и подлежат на обратно изкупуване, пряко или непряко, на база нетната стойност на активите му при отправено искане от страна на притежателите на дялове.

(2) Действията на колективната инвестиционна схема, предприети с цел осигуряване борсовата стойност на дяловете й да не се различава значително от стойността им, определена на база нетната стойност на активите, се смятат за еквивалентни на действията и по обратното изкупуване.

(3) Колективната инвестиционна схема няма право да извършва друга дейност извън посочената по ал. 1, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1 и на действията по ал. 2.

Чл. 5. (1) Колективната инвестиционна схема се учредява като договорен фонд или като инвестиционно дружество.

(2) Договорният фонд е обособено имущество и се смята за учреден с вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага раздел ХV „Дружество“ от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви „в“ и „г“ и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.

(3) Инвестиционното дружество е акционерно дружество с едностепенна система на управление и със седалище в Република България, което се учредява само на учредително събрание.

(4) Дейността на колективната инвестиционна схема се управлява само от управляващо дружество съгласно сключен договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд.

(5) Колективната инвестиционна схема не може да се преобразува в предприятие за колективно инвестиране, което не е колективна инвестиционна схема по смисъла на този закон.

Чл. 6. (1) За извършване на дейност като колективна инвестиционна схема се изисква да е издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд от комисията. Полученият лиценз, съответно разрешение дава право на колективната инвестиционна схема да извършва дейност на територията на всички държави членки.

(2) Никой няма право да извършва дейност по чл. 4, ал. 1, без да е получил лиценз, съответно разрешение.

(3) Лице, което не притежава лиценз, съответно разрешение за извършване на дейност по чл. 4, ал. 1, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите „инвестиционно дружество“, съответно „договорен фонд“, „взаимен фонд“, „инвестиционен фонд“ или други равнозначни думи на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.

Чл. 7. (1) Записаният капитал на инвестиционното дружество е не по-малък от 500 000 лв. В търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено.

(2) Вноските в капитала могат да се правят само в пари.

(3) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценза след внасяне на пълния размер на капитала.

(4) От вписването на дружеството в търговския регистър капиталът му винаги е равен на нетната стойност на активите. Той не може да бъде по-малък от 500 000 лв.

(5) Капиталът на инвестиционното дружество се увеличава или намалява съобразно промяната в нетната стойност на активите, включително в резултат на продадените или обратно изкупените дялове. Разпоредбите на чл. 192 – 203 и 246 от Търговския закон не се прилагат.

(6) Инвестиционното дружество издава само безналични непривилегировани акции с право на един глас. Освен при учредяване на дружеството неговите акции се придобиват по емисионна стойност, определена върху нетната стойност на активите. Разпоредбите по чл. 176, ал. 2 и 3 и чл. 188 – 191 от Търговския закон не се прилагат.

(7) Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

Чл. 8. Доколкото този закон не предвижда друго, относно реда за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество и разпределянето на дивидент се прилагат съответно разпоредбите на глава осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 9. (1) Нетната стойност на активите на договорния фонд не може да бъде по-малка от 500 000 лв. Този минимален размер трябва да е достигнат до една година от получаване на разрешението за организиране и управление на договорен фонд.

(2) Договорният фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в този закон и в правилата на договорния фонд.

(3) Договорните фондове могат да издават на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове.

(4) Договорните фондове могат да разпределят доход пропорционално на притежаваните дялове при условия и по ред, определени с правилата на договорния фонд.

(5) Условията за участие в договорния фонд, неговата организация, управление и прекратяване се определят с правилата на договорния фонд.

Чл. 10. (1) Лице, което е избрано за член на съвета на директорите на инвестиционно дружество, трябва да не е :

1. осъждано за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

2. било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на съвета на директорите на дружеството;

5. лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на съвета на директорите на инвестиционното дружество.

(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дружество.

(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се удостоверяват със свидетелство за съдимост, съответно с еквивалентен документ, а по ал. 1, т. 2 – 5 се удостоверяват с декларация.

(5) Лицата по ал. 1 – 3 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства по ал. 1 в срок три работни дни от промяната.

Чл. 11. Разпоредбите на тази част не се прилагат за дейността на:

1. предприятия за колективно инвестиране, които набират парични средства, без да предлагат публично дяловете си за продажба в рамките на Европейския съюз или в части от него;

2. предприятия за колективно инвестиране, чиито дялове съгласно правилата на фонда или устава на инвестиционното дружество може да се предлагат публично само в трети държави;

3. предприятия за колективно инвестиране, уредени в част трета, доколкото в този закон не е предвидено друго;

4. холдингови дружества, чиито средства са инвестирани чрез дъщерните им дружества преимуществено в активи, различни от прехвърляеми ценни книжа по чл. 38, ал. 1.

Глава втора

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД

Чл. 12. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество се подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. уставът;

2. данни за записания и внесения капитал;

3. данните и другите необходими документи за членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на съвета на директорите или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната им квалификация и опит;

4. договорът с управляващото дружество и договорът за депозитарни услуги;

5. имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

6. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

7. проспектът на инвестиционното дружество и документът с ключова информация за инвеститорите;

8. правилата за управление на риска;

9. други документи и данни, определени с наредба.

(2) За издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд управляващото дружество подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. правилата на договорния фонд;

2. решението на компетентния орган на управляващото дружество за организиране на договорен фонд;

3. правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;

4. договорът за депозитарни услуги;

5. проспектът на договорния фонд и документът с ключова информация за инвеститорите;

6. правилата за управление на риска;

7. други документи и данни, определени с наредба.

(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз, съответно на разрешение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са нужни допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца.

(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) Комисията се произнася по заявлението в срок до два месеца от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок до два месеца от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 3, изречение второ.

(6) Едновременно с издаването на лиценза на инвестиционното дружество и разрешението на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд комисията потвърждава проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема.

(7) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(8) При издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд инвестиционното дружество, съответно договорният фонд се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Чл. 13. (1) Освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, уставът на инвестиционното дружество трябва да съдържа:

1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на инвестиционното дружество;

2. дела на инвестициите по видове активи;

3. възнагражденията и методите за изчисляване на възнаграждението на управляващото дружество, съответно на членовете на съвета на директорите;

4. разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите на дружеството и управляващото дружество;

5. условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

6. условията и реда за обратно изкупуване на дяловете и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден, или за реинвестирането му;

7. условията за замяна на банката депозитар и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

8. условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна.

(2) Правилата на договорния фонд трябва да съдържат:

1. наименованието на договорния фонд;

2. данни за лицето, което организира или управлява договорния фонд;

3. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;

4. условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на дяловете при обратно изкупуване;

5. методи за оценка на активите и пасивите;

6. правата, които дават дяловете;

7. възнаграждението на управляващото дружество, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дяловете, и други такси, ако такива се предвиждат, както и методите за изчисляването им;

8. правилата за определяне възнаграждението на банката депозитар;

9. условията и реда за обратно изкупуване на дялове и условията за спиране на обратното изкупуване;

10. условията и реда за разпределяне на дохода или за реинвестирането му;

11. условията за замяна на банката депозитар и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна;

12. условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на такава замяна.

Чл. 14. (1) Издадените от комисията лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество или разрешение за организиране и управление на договорен фонд имат действие на територията на всички държави членки.

(2) Комисията не може да изисква колективната инвестиционна схема да бъде единствено управлявана от управляващо дружество с произход от Република България, както и да изисква управляващо дружество с произход от друга държава членка да упражнява дейността си чрез делегиране на дейности на територията на Република България.

Чл. 15. (1) Комисията отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, ако:

1. уставът на дружеството не съответства на закона;

2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1;

3. договорът с управляващото дружество не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

4. членовете на съвета на директорите не отговарят на изискванията на чл. 10;

5. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционното дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;

6. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание, са направили вноски със заемни средства;

7. банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

8. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите на инвестиционното дружество не съответства на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му;

9. съгласно закона или устава си инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България;

10. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

11. управляващото дружество не е получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ, L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/65/ЕО“, в своята държава членка по произход.

(2) Комисията отказва да издаде разрешение за организиране и управление на договорен фонд, ако:

1. заявителят не отговаря на изискванията на закона;

2. правилата на договорния фонд не отговарят на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

3. банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

4. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на договорния фонд не съответстват на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

5. съгласно закона или правилата си договорният фонд не може да предлага дяловете си на територията на Република България;

6. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

7. управляващото дружество не е получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО в своята държава членка по произход.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8, съответно по ал. 2, т. 2, 3 и 4 комисията може да откаже да издаде лиценз, съответно разрешение само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(4) Отказът на комисията се мотивира писмено.

Чл. 16. В случаите на отказ по чл. 15 заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз, съответно разрешение не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 17. (1) Агенцията по вписванията вписва инвестиционното дружество в търговския регистър, след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.

(2) Инвестиционното дружество уведомява комисията за вписването в 7-дневен срок от извършването му.

Чл. 18. (1) Промяна в правилата, съответно в устава на колективна инвестиционна схема, замяна на банката депозитар и на управляващото дружество, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от заместник-председателя.

(2) За издаване на одобрение по ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя. Заместник-председателят издава или отказва да издаде одобрението по ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на заявлението с приложенията към него, а ако са поискани допълнителни информация и документи – от получаването им.

(3) Въз основа на представените документи заместник-председателят установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.

(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за отстраняване на непълноти и несъответствия, съответно за представяне на допълнителна информация и документи тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.

(5) Заместник-председателят отказва да издаде одобрение по ал. 1, ако не са спазени изискванията на закона или на актовете по прилагането му или не са осигурени интересите на инвеститорите. Отказът се мотивира писмено.

(6) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок.

(7) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър промяната в устава на инвестиционното дружество след представяне на одобрението на заместник-председателя.

Чл. 19. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако инвестиционното дружество:

1. не започне да извършва съответната дейност в срок 12 месеца от издаване на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейност повече от 6 месеца;

2. в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите е по-малка от 500 000 лв.;

3. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

4. престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

5. не отговаря на изискванията за ликвидност, предвидени в наредба;

6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон или на актовете по прилагането му.

7. не е избрало ново управляващо дружество или не се е преобразувало в случаите по чл. 157, ал. 1, т. 2.

(2) Комисията отнема издаденото разрешение за организиране и управление на договорен фонд:

1. ако в продължение на една година от получаване на разрешението нетната стойност на активите по баланса на договорния фонд не достигне 500 000 лв.;

2. в случаите по ал. 1, т. 1 – 5 и 7;

3. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите.

Чл. 20. Комисията публикува на интернет страницата си действащите законови и подзаконови разпоредби и административни процедури, които са свързани с учредяването и функционирането на колективната инвестиционна схема, на български и на английски език и при промяна ги актуализира своевременно.

Глава трета

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Чл. 21. (1) Колективната инвестиционна схема е задължена постоянно да предлага дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на притежателите на дялове да ги изкупува по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, при условия и по ред, определени в този закон, в актовете по прилагането му и в устава, съответно в правилата на договорния фонд, освен в случая по чл. 22, ал. 1, 3 и 5.

(2) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват от банката депозитар или от управляващото дружество под контрола на банката депозитар.

(3) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти седмично на равни интервали от време.

(4) Ако е предвидено в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема, емисионната стойност може да надвишава нетната стойност на активите на дял с размера на разходите по емитирането.

(5) Ако е предвидено в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема цената на обратно изкупуване може да бъде по-ниска от нетната стойност на активите на дял с размера на разходите по обратното изкупуване.

(6) Задължението за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от писменото предявяване на искането и по цена, основаваща се на цената на обратно изкупуване за най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането.

(7) Всички поръчки за покупка на дялове на колективна инвестиционна схема и всички поръчки за обратно изкупуване на нейни дялове, получени в периода между две дати за изчислявания на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност.

(8) Колективната инвестиционна схема издава, продава и изкупува обратно своите дялове чрез управляващото дружество въз основа на писмен договор с клиента.

(9) Управляващото дружество предоставя за вписване в националната регистрационна система, водена от „Централен депозитар“ – АД, информация за новоемитираните и обратно изкупените дялове, както и за лицата, закупили дялове и чиито дялове са обратно изкупени.

Чл. 22. (1) Колективната инвестиционна схема може временно да спре обратното изкупуване на дяловете си при условията и по реда, предвидени в устава, съответно в правилата, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи:

1. когато на регулиран пазар, на който съществена част от активите на колективната инвестиционна схема са допуснати или се търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничение;

2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или задълженията на колективната инвестиционна схема или тя не може да се разпорежда с тях, без да увреди интересите на притежателите на дялове;

3. когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане или вливане на колективната инвестиционна схема при условията и по реда на глава четиринадесета.

(2) В случаите по ал. 1 колективната инвестиционна схема уведомява комисията и съответните компетентни органи на всички държави членки, в които предлага дяловете си, за взетото решение до края на работния ден, съответно уведомява за възобновяване на обратното изкупуване до края на работния ден, предхождащ възобновяването.

(3) При вземане на решение по ал. 1 колективната инвестиционна схема е длъжна да преустанови незабавно и издаването на дялове за срока на временното спиране на обратното изкупуване.

(4) Колективната инвестиционна схема, съответно управляващото дружество са длъжни да уведомят притежателите на дялове в случаите по ал. 1 за взетото решение за спиране на обратното изкупуване, както и при последващо решение за възстановяването му. Колективната инвестиционна схема, съответно управляващото дружество, оповестява на интернет страницата си решението за спиране на обратното изкупуване, съответно за възобновяването му, а когато дяловете му са приети за търговия на регулиран пазар, следва да уведоми и пазара в срока по ал. 2.

(5) Комисията взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че интересите на притежателите на дялове или на пазара го налагат.

Чл. 23. (1) Правилата за изчисляване на нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема, както и правилата за изчисляване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(2) Изискванията към правилата за определяне на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на колективната инвестиционна схема се определят с наредба.

(3) Разпределението и реинвестирането на реализираните приходи от колективната инвестиционна схема се извършват съгласно устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема.

Чл. 24. (1) Колективната инвестиционна схема няма право да емитира дялове, чиято емисионна стойност не е изцяло заплатена.

(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага в случаите на разпределение на дялове като бонуси при условия и по ред, предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

Глава четвърта

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 25. (1) Банката депозитар, както и членовете на управителните и контролните й органи не могат да бъдат едно и също или свързано лице с управляващото дружество, с членовете на управителните или контролните му органи или с лицата по чл. 10 или с друго лице, което изпълнява управителни функции в инвестиционното дружество, както и с лица, които контролират инвестиционното дружество.

(2) При изпълнение на задълженията си банката депозитар действа независимо и единствено в интерес на притежателите на дялове в колективната инвестиционна схема.

Чл. 26. (1) Договорът с управляващото дружество може да бъде прекратен от инвестиционното дружество с тримесечно предизвестие след одобрение от заместник-председателя на замяната на управляващото дружество.

(2) При разваляне на договора по ал. 1 от инвестиционното дружество поради неизпълнение на задълженията на управляващото дружество последното прекратява незабавно управлението на дейността на инвестиционното дружество. До сключване на договор с друго управляващо дружество или до преобразуването на инвестиционното дружество чрез сливане или вливане управителният орган на инвестиционното дружество извършва по изключение управителни действия за период, не по-дълъг от три месеца.

(3) При отнемане на лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество, което управлява договорен фонд, то прекратява управлението на фонда и незабавно предава на банката депозитар на фонда цялата налична при него информация и документация във връзка с управлението на фонда. До сключване на договор с друго управляващо дружество или до преобразуването на фонда чрез сливане или вливане банката депозитар извършва по изключение управителни действия за период, не по-дълъг от три месеца.

(4) Договорът с банката депозитар може да бъде прекратен от инвестиционното дружество, съответно от управляващото дружество, за сметка на договорния фонд с тримесечно предизвестие след одобрение от заместник-председателя на замяната на банката депозитар.

Чл. 27. (1) Инвестиционното дружество, както и управляващото дружество и банката депозитар, когато действат за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат да ползват заеми освен в случаите по ал. 2 и 3.

(2) Колективната инвестиционна схема може да придобива чуждестранна валута посредством компенсационен заем при условия, определени с наредба.

(3) Заместник-председателят може да разреши на колективната инвестиционна схема да ползва заем на стойност до 10 на сто от активите й, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. заемът е за срок, не по-дълъг от три месеца, и е необходим за покриване на задълженията по обратното изкупуване на дяловете на схемата;

2. условията на договора за заем не са по-неблагоприятни от обичайните за пазара и уставът или правилата на колективната инвестиционна схема допускат сключването на такъв договор.

(4) Заместник-председателят издава или отказва да издаде разрешението по ал. 3 по реда на чл. 18, ал. 2 – 6.

(5) Действията, извършени в нарушение на ал. 1, са недействителни спрямо притежателите на дялове.

Чл. 28. (1) Инвестиционното дружество, както и управляващото дружество и банката депозитар, когато действат за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат да предоставят заеми, нито да бъдат гаранти на трети лица.

(2) Действията, извършени в нарушение на ал. 1, са недействителни спрямо притежателите на дялове.

(3) Независимо от ограниченията по ал. 1 лицата по ал. 1 могат да придобиват прехвърляеми ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9, в случаите когато стойността им не е напълно изплатена.

Чл. 29. Инвестиционното дружество, както и управляващото дружество и банката депозитар, когато извършват дейност за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат да сключват договор за къси продажби на прехвърляеми ценни книжа, инструменти на паричния пазар или на други финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9.

Чл. 30. (1) Възнаграждението и разходите, които управляващото дружество има право да начислява за сметка на колективната инвестиционна схема, както и методите за изчисление на това възнаграждение се определят при условията и по реда, определени в този закон, в актовете по прилагането му или в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(2) Управляващо дружество не може да събира такси, които не са предвидени или надвишават размера на предвидените в устава на инвестиционното дружество, съответно в правилата на договорния фонд такси.

Чл. 31. Инвестиционното дружество не може да упражнява контрол върху управляващото дружество.

Чл. 32. Инвестиционното дружество и управляващото дружество приемат правила относно личните сделки на членовете на съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно на членовете на управителни или контролни органи на управляващото дружество, които гарантират, че няма да бъдат сключвани лични сделки или поддържани инвестиции от тези лица, позволяващи им заедно или поотделно да упражняват съществено влияние върху емитент, или които биха довели до конфликт на интереси, или са резултат на злоупотреба с информация, която са придобили във връзка с професионалната си дейност по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Чл. 33. Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите и ликвидността на колективната инвестиционна схема, насочени към защита на интересите на инвеститорите, включително поддържането и съхраняването на отчетност от колективната инвестиционна схема, годишните и 6-месечните отчети и тяхното разпространение, начинът и редът за оценка на активите и пасивите на колективната инвестиционна схема, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения във връзка с дялове на колективната инвестиционна схема, дейността по продажба на дялове, съдържанието на договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество и банката депозитар и съдържанието на договора на управляващото дружество с банката депозитар се определят с наредба.

Глава пета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР

Чл. 34. (1) Безналичните финансови инструменти, притежавани от колективната инвестиционна схема, се вписват в депозитарна институция към подсметка на банката депозитар, а останалите й активи се съхраняват в банка депозитар. Банката депозитар извършва всички плащания за сметка на колективната инвестиционна схема.

(2) Отговорността на банката депозитар съгласно чл. 37 не се променя от обстоятелството, че е предала всички или част от активите за съхранение при трето лице.

(3) Банката депозитар е длъжна:

1. да осигури издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на колективната инвестиционна схема в съответствие със закона и с устава, съответно правилата;

2. да следи за спазването на закона и правилата на колективната инвестиционна схема при изчисляване стойността на дяловете;

3. да се разпорежда с поверените й активи на колективната инвестиционна схема само по нареждане на управляващото дружество, освен ако те противоречат на закона, устава, съответно на правилата на колективната инвестиционна схема или на договора за депозитарни услуги;

4. да следи за превеждането в обичайните срокове в полза на колективната инвестиционна схема на всички парични средства, произтичащи от сделки с активи от портфейла;

5. да осигури събирането и използването на приходите на колективната инвестиционна схема в съответствие със закона и с устава, съответно с правилата;

6. редовно да се отчита пред колективната инвестиционна схема за поверените активи и извършените операции.

Чл. 35. (1) Банка депозитар може да бъде банка, включена в списък, одобрен от заместник-председателя, която отговаря на следните изисквания:

1. получила е лиценз от Българската народна банка за извършване на банкова дейност, или е банка от държава членка, която извършва банкова дейност на територията на Република България чрез клон;

2. получила е разрешение за извършване на сделки с финансови инструменти;

3. получила е разрешение за извършване на дейност като депозитарна или попечителска институция съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за кредитните институции;

4. лицензът, дейността, сделките или операциите й не са ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения;

5. през последните 12 месеца не са й прилагани мерки по чл. 103, ал. 2, т. 14, 19, 20 или 21 от Закона за кредитните институции или не е санкционирана за нарушение на изискванията на този закон;

6. притежава кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на депозитарните си функции и задължения съгласно изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.

(2) За включване в списъка по ал. 1 банката депозитар подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя. Банка се изключва от списъка, когато престане да отговаря на някое от изискванията по ал. 1.

(3) Българската народна банка уведомява своевременно комисията за всяка наложена мярка или санкция, която ограничава лиценза, сделките или операциите на банката депозитар до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или в договора за депозитарни услуги задължения.

Чл. 36. (1) Банката депозитар отчита отделно активите на колективната инвестиционна схема от собствените си активи и от другите клиентски активи. Банката депозитар не отговаря за задълженията си към своите кредитори с активите на колективната инвестиционна схема.

(2) Банката депозитар съдейства на колективната инвестиционна схема за получаване на информация и участие на общи събрания на емитентите, в чиито финансови инструменти колективната инвестиционна схема е инвестирала и поема други задължения, свързани с поверените активи, съгласно сключения договор. Възнаграждението на банката депозитар не може да надвишава обичайното за извършваните услуги.

(3) При поискване банката депозитар предоставя на комисията цялата информация, с която разполага във връзка с изпълнението на своите задължения.

(4) Когато колективната инвестиционна схема с произход от Република България има сключен договор с управляващо дружество с произход от друга държава членка, банката депозитар сключва писмено споразумение с управляващото дружество, с което се определя информацията, необходима за изпълнението на функциите й съгласно този закон и актовете по прилагането му. Съдържанието на писменото споразумение между банката депозитар и управляващото дружество се определя с наредба.

Чл. 37. (1) Банката депозитар отговаря пред управляващото дружество и пред притежателите на дялове на колективната инвестиционна схема за всички вреди, претърпени от тях вследствие на неизпълнение на задълженията й, включително от непълно, неточно и не-своевременно изпълнение, когато то се дължи на причини, за които банката е отговорна.

(2) Притежателите на дялове могат да търсят отговорност от банката депозитар пряко или косвено чрез управляващото дружество в зависимост от характера на правоотношението между банката депозитар, управляващото дружество и притежателите на дялове.

Глава шеста

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА КОЛЕКТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Чл. 38. (1) Инвестициите на колективните инвестиционни схеми могат да се състоят само от:

1. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

2. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;

3. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от заместник-председателя, или са предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема;

4. наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от заместник-председателя, или са предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема;

5. дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1, независимо от това, дали са със седалище в държава членка, при условие че:

а) другите предприятия за колективно инвестиране отговарят на следните условия:

аа) получили са разрешение за извършване на дейност по закон, съгласно който върху тях се осъществява надзор, който заместник-председателят смята за еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз, и сътрудничеството между надзорните органи е в достатъчна степен осигурено;

бб) нивото на защита на притежателите на дялове в тях, включително правилата за разпределението на активите, за ползването и предоставянето на заеми на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и за продажбата на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които предприятията за колективно инвестиране не притежават, са еквивалентни на правилата и защитата на притежателите на дялове на колективни инвестиционни схеми;

вв) разкриват периодично информация, като изготвят и публикуват годишни и 6-месечни отчети, даващи възможност за оценка на активите, пасивите, приходите и извършените операции през отчетния период, и

 б) не повече от 10 на сто от активите на колективните инвестиционни схеми или на другите предприятия за колективно инвестиране, чието придобиване се предвижда да се извърши, могат съгласно учредителните им актове или правилата им да бъдат инвестирани общо в дялове на други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране;

6. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз;

7. деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по т. 1 – 3;

8. деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, при условие че:

а) базовите им активи са инструменти по ал. 1, финансови индекси, лихвени проценти, валута или валутни курсове, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира съгласно инвестиционната си политика, определена в устава, съответно в правилата;

б) насрещната страна по сделката с тези деривативни финансови инструменти е институция – предмет на пруденциален надзор, и отговаря на изисквания, одобрени от заместник-председателя;

в) са обект на надеждна и подлежаща на проверка ежедневна оценка и във всеки момент по инициатива на колективната инвестиционна схема могат да бъдат продадени, ликвидирани или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност;

9. инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвеститорите или спестяванията и отговарят на следните условия:

а) емитирани или гарантирани са от централни, регионални или местни органи в Република България или в друга държава членка, от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава – от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка;

б) издадени са от емитент, чиято емисия ценни книжа се търгува на регулиран пазар по т. 1 – 3;

в) емитирани или гарантирани са от лице, върху което се осъществява пруденциален надзор съгласно критерии, определени от правото на Европейския съюз, или от лице, което е обект и спазва правила, приети от съответния компетентен орган, които са поне толкова строги, колкото са изискванията, определени от правото на Европейския съюз;

г) издадени са от емитенти, различни от тези по букви „а“, „б“ и „в“, отговарящи на критерии, одобрени от заместник-председателя, гарантиращи, че:

аа) инвестициите в тези инструменти са обект на защита на инвеститорите, еквивалентна на защитата, на която подлежат инвестициите по букви „а“, „б“ и „в“;

бб) емитентът е дружество, чийто капитал и резерви са в размер не по-малко от левовата равностойност на 10 000 000 евро, което представя и публикува годишни финансови отчети в съответствие с Четвърта директива на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание чл. 54, § 3, буква „ж“ от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО) или с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти, и е лице, което финансира група от дружества, в която участват едно или няколко дружества, приети за търговия на регулиран пазар, или лице, което финансира дружества за секюритизация, възползващи се от банкова линия за осигуряване на ликвидност.

(2) Колективните инвестиционни схеми не могат да инвестират в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по ал. 1 повече от 10 на сто от активите си.

(3) Колективните инвестиционни схеми не могат да придобиват ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.

(4) Колективните инвестиционни схеми могат да държат допълнителни ликвидни активи, изискванията за които са определени с наредба.

Чл. 39. Допълнителни изисквания към условията, на които трябва да отговарят ценните книжа, инструментите на паричния пазар и другите активи по чл. 38, се определят с наредба.

Чл. 40. (1) Управляващото дружество приема и прилага правила за управление на риска с цел постоянно наблюдение, контрол и оценка във всеки момент на риска на всяка позиция и нейното влияние върху общия рисков профил на портфейла на всяка управлявана от него колективна инвестиционна схема.

(2) Когато колективната инвестиционна схема инвестира в деривативни финансови инструменти, тя прилага правила за точна и независима оценка на стойността на извънборсовите деривативи.

Чл. 41. Управляващото дружество представя на комисията периодично информация за видовете деривативни финансови инструменти, в които инвестира, за основните рискове, свързани с базовите им инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти, за всяка управлявана колективна инвестиционна схема.

Чл. 42. (1) Колективната инвестиционна схема може да прилага техники и инструменти, свързани с прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, за целите на ефективно управление на портфейла от инвестиции, ако това е предвидено в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема, както и в проспекта й. Видовете техники и инструменти, както и условията за използването им се определят с наредба.

(2) Ако техниките и инструментите по ал. 1 водят до използването на деривативни инструменти, по отношение на тяхното използване се прилагат условията и ограниченията по този закон и актовете по прилагането му.

(3) Използването на техниките и инструментите по ал. 1 не може да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на колективните инвестиционни схеми, посочени в учредителните им актове, проспекти или правила, одобрени от комисията.

(4) Техниките и инструментите по ал. 1 не се смятат за прехвърляеми ценни книжа.

Чл. 43. (1) Общата стойност на експозицията на колективната инвестиционна схема, свързана с деривативни финансови инструменти, не може да бъде по-голяма от нетната стойност на активите й.

(2) Колективната инвестиционна схема може да инвестира в деривативни финансови инструменти, ако това изрично е предвидено в инвестиционната й политика, като се спазват изискванията на чл. 45, ал. 8 – 10 и при условие че експозицията към базовите активи общо не надхвърля инвестиционните ограничения по чл. 45.

(3) Когато колективната инвестиционна схема инвестира в деривативни финансови инструменти, базирани на индекси, тези инструменти не се комбинират за целите на инвестиционните ограничения по чл. 45.

(4) Когато прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар съдържат вграден деривативен инструмент, експозицията на колективната инвестиционна схема към този деривативен инструмент се взема предвид при изчисляването на общата експозиция по ал. 1.

(5) Експозицията в деривативни финансови инструменти се изчислява, като се вземат предвид текущата стойност на базовите активи, рискът на насрещната страна по сделката с деривативния финансов инструмент, бъдещите колебания на пазара, както и необходимият период от време за закриване на позицията.

Чл. 44. Критериите за оценка на адекватността на процеса на управление на риска по чл. 40, ал. 1, използвани от инвестиционното дружество, както и от управляващото дружество относно всяка управлявана колективна инвестиционна схема, подробните правила за точна и независима оценка на стойността на извънборсови деривативни инструменти, подробните правила и срокове за представяне на комисията относно съдържанието на информацията, посочена в чл. 41, процедурата по предоставяне на тази информация на комисията от управляващото дружество, както и допълнителните изисквания към съдържанието на правилата за управление на риска се определят с наредба.

Чл. 45. (1) Колективната инвестиционна схема не може да инвестира повече от 5 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице.

(2) Колективната инвестиционна схема не може да инвестира повече от 20 на сто от активите си във влогове в едно лице по чл. 38, ал. 1, т. 6.

(3) Рисковата експозиция на колективната инвестиционна схема към насрещната страна по сделка с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти не може да надвишава нито един от следните прагове:

1. десет на сто от активите, когато насрещната страна е кредитна институция по чл. 38, ал. 1, т. 6, или

2. пет на сто от активите – в останалите случаи.

(4) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 10 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, само при условие че общата стойност на инвестициите в лицата, във всяко от които тя инвестира повече от 5 на сто от своите активи, не надвишава 40 на сто от активите на колективната инвестиционна схема. Ограничението по изречение първо не се прилага относно влоговете в кредитни институции, върху които се осъществява пруденциален надзор, както и към сделките с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти с тези институции.

(5) Освен ограниченията по ал. 1 – 3 общата стойност на инвестициите на колективната инвестиционна схема в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти, не може да надвишава 20 на сто от активите й.

(6) Колективната инвестиционна схема може да инвестира до 35 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, ако ценните книжа и инструментите на паричния пазар са издадени или гарантирани от Република България, от друга държава членка, от техни регионални или местни органи, от трета държава или от публична международна организация, в която членува поне една държава членка.

(7) Прехвърляемите ценни книжа и инструментите на паричния пазар по ал. 6 не се вземат предвид за целите на ограничението по ал. 4.

(8) Инвестиционните ограничения по ал. 1 – 6 не могат да бъдат комбинирани. Общата стойност на инвестициите на колективната инвестиционна схема в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с деривативни финансови инструменти съгласно ал. 1 – 6, не може да надвишава 35 на сто от активите й.

(9) Дружествата, включени към една група за целите на съставяне на консолидиран финансов отчет съгласно признатите счетоводни стандарти, се разглеждат като едно лице при прилагане на ограниченията по ал. 1 – 8.

(10) Общата стойност на инвестициите в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, емитирани от дружествата в една група, не може да надвишава 20 на сто от стойността на активите на колективната инвестиционна схема.

Чл. 46. (1) Освен ограниченията, предвидени в чл. 49, колективната инвестиционна схема може да инвестира в акции или в дългови ценни книжа, емитирани от едно и също лице, в размер до 20 на сто от активите си, ако съгласно устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема инвестиционната политика предвижда възпроизвеждане на състав на индекс на акции или на облигации, признат за приемлив от заместник-председателя съгласно следните критерии:

1. съставът на индекса е достатъчно диверсифициран;

2. индексът представлява адекватен бенчмарк за пазара, за който се отнася, и

3. публикуван е по подходящ начин.

(2) Допълнителни изисквания към състава на индекса, бенчмарка и публикуването на информация за индекса се определят с наредба.

Чл. 47. (1) При спазване на принципа за разпределение на риска колективната инвестиционна схема може да надвиши ограничението съгласно чл. 45, ал. 6 и да инвестира до 100 на сто от активите си в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от Република България или от друга държава членка, от един или няколко регионални или местни органи, от трети държави или от публични международни организации, в които една или няколко държави членки членуват, само при условие че по преценка на заместник-председателя притежателите на дялове на получилата разрешение колективна инвестиционна схема ползват защита на правата си, еквивалентна на защитата, с която се ползват притежателите на дялове на колективна инвестиционна схема, спазваща ограниченията по чл. 45.

(2) Колективната инвестиционна схема трябва да предвиди тази възможност в устава, съответно в правилата си, като посочи изчерпателно държавите членки, регионалните или местните органи или публичните международни организации, емитиращи или гарантиращи ценните книжа и инструментите на паричния пазар, в които има намерение да инвестира повече от 35 на сто от активите си.

(3) Информацията по ал. 2 трябва да се съдържа в проспекта, в ключовата информация за инвеститорите и във всички маркетингови материали.

(4) В случаите по ал. 1 колективната инвестиционна схема трябва да притежава ценни книжа от поне 6 отделни емисии, като стойността на инвестицията във всяка от тях не може да надвишава 30 на сто от активите й.

Чл. 48. (1) Колективната инвестиционна схема може да инвестира не повече от 10 на сто от активите си в дяловете на едно и също предприятие за колективно инвестиране по чл. 38, ал. 1, т. 5, независимо дали е със седалище в държава членка или не.

(2) Общият размер на инвестициите в дялове на предприятия за колективно инвестиране, различни от колективна инвестиционна схема, не може да надвишава 30 на сто от активите на колективната инвестиционна схема.

(3) Когато колективна инвестиционна схема инвестира в дялове на други колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, управлявани пряко или по делегация от управляващото й дружество или от друго дружество, с което управляващото й дружество е свързано чрез общо управление или контрол, или чрез значително пряко или непряко участие, управляващото й дружество или другото дружество нямат право да събират такси при продажбата и обратното изкупуване на дяловете на тази колективна инвестиционна схема.

(4) Колективната инвестиционна схема, инвестираща значителна част от своите активи в други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за колективно инвестиране, оповестява в своя проспект максималния размер на таксите за управление, които могат да бъдат събирани както от самата колективна инвестиционна схема, така и от другите колективни инвестиционни схеми или предприятия за колективно инвестиране, в които тя възнамерява да инвестира. Информацията за максималния процент на начислените такси по изречение първо от инвестиращата колективна инвестиционна схема и другите предприятия, в които тя инвестира, се предоставя в годишния й финансов отчет.

Чл. 49. (1) Управляващо дружество, действащо за сметка на всички управлявани от него колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, не може да придобива акции с право на глас, които биха му позволили да упражнява значително влияние върху управлението на емитент.

(2) Колективна инвестиционна схема не може да придобива повече от:

1. десет на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;

2. десет на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;

3. двадесет и пет на сто от дяловете на една и съща колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1;

4. десет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.

(3) Ограниченията по ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се прилагат, когато в момента на придобиване на посочените инструменти колективната инвестиционна схема не може да изчисли брутната сума на дълговите ценни книжа, на инструментите на паричния пазар или нетната стойност на емитираните ценни книжа.

Чл. 50. (1) Ограниченията по тази глава не се прилагат, когато колективната инвестиционна схема упражнява права на записване, произтичащи от прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които са част от нейните активи.

(2) При спазване на принципа за разпределение на риска колективните инвестиционни схеми, наскоро получили разрешение за извършване на дейност, могат да не прилагат чл. 45 – 48 в срок до 6 месеца от получаване на разрешението.

(3) При сливания и вливания на колективни инвестиционни схеми, ако за приемащата колективна инвестиционна схема комисията е компетентен орган, тази колективна инвестиционна схема може да не прилага ограниченията по чл. 45 – 48, като не се отклонява съществено от тях до 6 месеца от датата на вписване на сливането или вливането в съответния регистър.

Чл. 51. При нарушение на инвестиционните ограничения по тази глава по причини извън контрола на колективната инвестиционна схема или в резултат на упражняване права на записване тя приоритетно, но не по-късно от два месеца от възникване на нарушението, чрез сделки за продажба привежда активите си в съответствие с инвестиционните ограничения, като отчита интересите на притежателите на дялове.

Чл. 52. В случаите по чл. 51 колективната инвестиционна схема е длъжна в 7-дневен срок от извършване на нарушението да уведоми комисията, като предостави информация за причините за възникването му и за предприетите мерки за отстраняването му.

Глава седма

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 53. (1) Публично предлагане на дялове на колективната инвестиционна схема се допуска, ако бъде публикуван проспект по начина и със съдържанието, определени в този закон и в актовете по прилагането му.

(2) Проспектът може да бъде публикуван само ако комисията е издала лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, cъответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

Чл. 54. (1) Проспектът съдържа информацията, необходима на инвеститорите за извършването на информирана преценка на предлаганата инвестиция, в т.ч. на рисковете, свързани с нея. Проспектът съдържа и информация за рисковия профил на колективната инвестиционна схема, представена по ясен и лесноразбираем начин, независимо от инструментите, в които инвестира.

(2) Проспектът съдържа информация за категориите активи, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира, включително:

1. дали има право да извършва сделки с деривативни финансови инструменти съгласно устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема; дали тези сделки могат да бъдат извършвани с цел хеджиране на рискове или с цел постигане инвестиционните цели на колективната инвестиционна схема;

2. възможните последици от използването на финансови деривативни инструменти за рисковия профил на колективната инвестиционна схема.

(3) Когато колективната инвестиционна схема инвестира основно в категории активи, различни от прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, или възпроизвежда индекс, съставен от акции или дългови ценни книжа, в съответствие с чл. 46, проспектът и маркетинговите съобщения съдържат изрично посочване на това обстоятелство по начин, привличащ вниманието на инвеститора.

(4) В случай че нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема е възможно да бъде подложена на колебания поради състава или техниките за управление на портфейла им, проспектът и маркетинговите съобщения съдържат изрично посочване на това обстоятелство по начин, привличащ вниманието на инвеститора.

(5) Управляващото дружество по искане на инвеститорите предоставя и допълнителна информация за количествените ограничения, прилагани при управлението на риска на колективната инвестиционна схема, за избраните методи за спазване на тези ограничения и за последните промени на рисковете и рентабилността на основните категории инструменти.

(6) Минималните изисквания към съдържанието на проспекта се определят с наредба.

Чл. 55. Уставът, съответно правилата на колективната инвестиционна схема са не-разделна част от проспекта и се прилагат към него. Те не се прилагат към проспекта, в случай че на инвеститорите е предоставена информация за мястото, където същите са достъпни във всяка държава членка, където дяловете на колективната инвестиционна схема се предлагат или по тяхно искане могат да им бъдат изпратени.

Чл. 56. (1) При всяка промяна на съществените данни, включени в проспекта на колективната инвестиционна схема, в 14-дневен срок от настъпване на промяна проспектът се актуализира и се представя в комисията.

(2) При установяване на непълноти и несъответствия в представения актуализиран проспект заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок за отстраняването им. Член 196, ал. 3 се прилага съответно.

Чл. 57. (1) Към проспекта на колективната инвестиционна схема се прилага документ с ключовата информация за инвеститорите.

(2) Ключовата информация за инвеститорите представя основните характеристики на съответната колективна инвестиционна схема, така че инвеститорите да могат да разберат характера и рисковете на инвестиционния продукт, който им се предлага, и впоследствие да вземат инвестиционни решения въз основа на информацията.

(3) Ключовата информация за инвеститорите съдържа следните съществени елементи:

1. данни за колективната инвестиционна схема;

2. кратко описание на инвестиционните цели и инвестиционната политика на колективната инвестиционна схема;

3. историческо представяне на резултатите от дейността или прогнози за очакваните резултати от дейността, когато е приложимо;

4. разходи и такси;

5. рисков профил и възвръщаемост на инвестицията, включващи предупреждения във връзка с рисковете, свързани с инвестиции в съответната колективна инвестиционна схема.

(4) Документът с ключовата информация за инвеститорите е с форма и съдържание съгласно Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница (ОВ, L176/1 от 10 юли 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 583/2010“.

(5) Ключовата информация за инвеститорите ясно определя къде и как може да бъде получена допълнителна информация относно предложената инвестиция, включително за мястото и времето за получаване при поискване на проспекта, годишния и 6-месечния отчет, както и езика, на който тази информация е предоставена на разположение на инвеститорите.

(6) Ключовата информация за инвеститорите трябва да е представена кратко и без използване на специализирана терминология. Документът с ключовата информация за инвеститорите се изготвя в общ формат, който позволява сравнения, и се представя по начин, разбираем за инвеститорите на дребно без необходимостта от ползване на други референтни документи.

(7) Ключовата информация за инвеститорите се използва без промени или допълнения във всички държави членки, в които колективната инвестиционна схема предлага дяловете си.

(8) Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща и кореспондира със съответните части на проспекта.

(9) Ключовата информация за инвеститорите трябва да съдържа ясно предупреждение, че само въз основа на нея не може да възникне гражданскоправна отговорност, освен ако информацията е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта.

Чл. 58. (1) Документът с ключовата информация за инвеститорите се актуализира незабавно при всяка промяна на съществените елементи и се предоставя на комисията и на инвеститорите.

(2) Актуална версия на документа с ключовата информация за инвеститорите се публикува на интернет страницата на управляващото и на инвестиционното дружество.

Чл. 59. (1) Управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема, и всяко друго лице, на което са делегирани функции и действия по реда на чл. 106, когато предлага дяловете на колективна инвестиционна схема, предоставя безплатно документа с ключовата информация за инвеститорите на всяко лице, което записва дялове, в разумен срок преди сключване на сделката.

(2) Когато управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема не предлага дяловете на колективната инвестиционна схема директно или чрез друго лице, на което са делегирани функции и действия по реда на чл. 106, управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема, трябва да предоставя при поискване ключовата информация за инвеститорите на лица, които предлагат продукт, базиран на инвестиция в дялове на колективната инвестиционна схема, или консултират инвеститорите във връзка с такъв продукт.

(3) Лица, които предлагат продукт, базиран на инвестиция в дялове на колективната инвестиционна схема, или консултират инвеститорите във връзка с такъв продукт, предоставят ключовата информация за инвеститорите на своите клиенти.

Чл. 60. (1) Инвестиционното дружество и управляващото дружество на договорния фонд са длъжни да представят на комисията:

1. годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;

2. шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;

3. друга информация, определена с наредба.

(2) Изискванията относно съдържанието на отчетите и информацията по ал. 1, редът, сроковете и начинът за представянето й на комисията, както и относно публичното й разпространение се определят с наредба.

(3) Комисията публикува получените отчети по ал. 1, т. 1 и 2 чрез водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(4) Годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема се заверява от регистриран одитор.

(5) Резултатите от извършената от одитора проверка на годишния финансов отчет се отразяват в отделен доклад, който е част от годишния финансов отчет.

Чл. 61. (1) Одитор, ангажиран с извършването на задължителен одит в колективна инвестиционна схема или в друго предприятие, съдействащо за извършването на дейността на схемата, е длъжен да информира незабавно комисията за всяко обстоятелство или решение във връзка с колективната инвестиционна схема или това предприятие, станало му известно при извършване на одита, което може да доведе до:

1. съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, уреждащи изискванията за издаване на разрешение за извършване на дейност, извършването на дейността на колективната инвестиционна схема или на предприятието, съдействащо за извършване на дейността й;

2. възпрепятстване непрекъснатото функциониране на дейността на колективната инвестиционна схема или на предприятието, съдействащо за извършване на стопанската й дейност;

3. отказ от заверка на финансовите отчети или изразяването на резерви.

(2) Одиторът по ал. 1 е длъжен да информира комисията и за всяко обстоятелство или решение, станало му известно при извършване на одита, което може да доведе до последиците по ал. 1, т. 1, в предприятие, което е свързано лице посредством контрол с колективната инвестиционна схема или с предприятието, съдействащо за извършване на дейността й.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, в подзаконов нормативен акт или в договор.

Чл. 62. Управляващото дружество е длъжно при поискване от страна на инвеститор безплатно да предостави проспекта, документа с ключовата информация за инвеститорите и последните публикувани годишен и 6-месечен отчет на управлявана от него колективна инвестиционна схема.

Чл. 63. (1) Проспектът и документът с ключовата информация се предоставят на инвеститорите на траен носител или на интернет страницата на управляващото и инвестиционното дружество. При поискване на инвеститорите управляващото дружество им предоставя безплатно хартиен екземпляр от тях.

(2) При предоставяне на проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите на траен носител, различен от хартия, или на интернет страница трябва да бъдат изпълнени условията по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 583/2010.

(3) Годишните и 6-месечните отчети се предоставят на инвеститорите по начин, определен в проспекта и в документа с ключовата информация за инвеститорите. При поискване на инвеститорите се предоставя безплатно хартиен екземпляр от тях.

Чл. 64. Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в комисията и публикува по подходящ начин, определен в проспекта, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете й при всяко определяне, както и обобщена информация за тях най-малко два пъти месечно с форма и съдържание, определени с наредба.

Чл. 65. (1) Всички маркетингови съобщения до инвеститорите трябва да са ясно обозначени като такива, да са точни, ясни и неподвеждащи. Всяко маркетингово съобщение, включващо покана за закупуване на дялове на колективната инвестиционна схема, не може да съдържа невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в проспекта и в документа с ключовата информация.

(2) Всички маркетингови съобщения във връзка с предлагането на дялове на колективната инвестиционна схема съдържат:

1. информация за мястото, времето, начина и езика, на който могат да бъдат получени проспектът и документът с ключовата информация или където те са публичнодостъпни;

2. информация, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, че не се гарантират печалби и че съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

(3) Друга информация и допълнителни изисквания към маркетинговите съобщения се определят с наредба.

Чл. 66. Комисията може да поиска от колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка и която има сключен договор за управление с управляващо дружество с произход от Република България проспектите и всяко изменение, внесено в тях, както и годишния и 6-месечния отчет на тази колективна инвестиционна схема.

Глава осма

СТРУКТУРИ ОТ ТИПА ГЛАВНА – ЗАХРАНВАЩА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

Раздел І

Обхват и одобрение

Чл. 67. (1) Захранваща колективна инвестиционна схема е колективна инвестиционна схема, която е получила разрешение от комисията да инвестира, без да спазва разпоредбите на чл. 4, ал 1, т. 1, чл. 38, 45, 48 и чл. 49, ал. 2, т. 3, най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на друга колективна инвестиционна схема или неин инвестиционен подфонд, наричани по-нататък „главна колективна инвестиционна схема“.

(2) Захранваща колективна инвестиционна схема може да държи до 15 на сто от своите активи в един или няколко от следните активи:

1. допълнителни ликвидни активи по чл. 38, ал. 4;

2. деривативни финансови инструменти, които могат да се използват само за целите на хеджиране на риска и отговарят на условията по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 42 и 43.

(3) За да гарантира, че общата експозиция, свързана с деривативните инструменти, в които колективна инвестиционна схема е инвестирала средствата си, не надхвърля общата нетна стойност на портфейла й съгласно чл. 43, захранващата колективна инвестиционна схема изчислява общата си рискова експозиция, като комбинира собствената си пряка рискова експозиция съгласно ал. 2, т. 1 с действителната рискова експозиция към деривативни финансови инструменти на главната колективна инвестиционна схема пропорционално на размера на инвестицията си в главната колективна инвестиционна схема или с максималната обща експозиция на главната колективна инвестиционна схема към деривативни финансови инструменти, предвидена в устава, съответно в правилата й, пропорционално на размера на инвестицията си в главната колективна инвестиционна схема.

Чл. 68. (1) Главна колективна инвестиционна схема е колективна инвестиционна схема или неин инвестиционен подфонд, която едновременно:

1. има най-малко една захранваща колективна инвестиционна схема сред притежателите на нейните дялове;

2. не представлява захранваща колективна инвестиционна схема;

3. не притежава дялове на захранваща колективна инвестиционна схема.

(2) За главната колективна инвестиционна схема се прилагат следните изключения:

1. ако главната колективна инвестиционна схема има най-малко две захранващи колективни инвестиционни схеми, притежаващи нейни дялове, разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 11, т. 1 по отношение на набирането на парични средства чрез публично предлагане не се прилагат, като се дава възможност на главната колективна инвестиционна схема да избере дали да привлича капитал от други инвеститори;

2. когато главната колективна инвестиционна схема не привлича капитал публично в друга държава членка, но има една или повече захранващи колективни инвестиционни схеми с произход от друга държава членка, раздел ІІ на глава тринадесета не се прилага.

Чл. 69. (1) Комисията одобрява инвестицията на захранващата колективна инвестиционна схема в главна колективна инвестиционна схема с произход от Република България или от друга държава членка в производството по чл. 12. В случаите на преобразуване по чл. 79 на колективна инвестиционна схема в захранваща комисията предварително одобрява инвестицията на колективната инвестиционна схема в главната колективна инвестиционна схема с произход от Република България или от друга държава членка.

(2) Комисията уведомява захранващата колективна инвестиционна схема в срок 15 работни дни от представянето на пълния комплект документи дали нейната инвестиция по ал. 1, изречение второ в главната колективна инвестиционна схема е одобрена или не.

(3) За издаване на одобрение по ал. 1 захранващата колективна инвестиционна схема представя в комисията:

1. правилата или учредителните документи на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;

2. проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;

3. споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;

4. когато е приложимо, информацията по чл. 79, предназначена за притежателите на дялове;

5. споразумение за обмен на информация между депозитарите на захранващата и главната колективна инвестиционна схема, в случаите когато те са различни, съгласно чл. 75;

6. споразумение за обмен на информация между одиторите на захранващата и главната колективна инвестиционна схема, в случаите когато те са различни, съгласно чл. 77.

(4) Комисията издава одобрение, ако захранващата колективна инвестиционна схема, банката депозитар, нейният одитор, както и главната колективна инвестиционна схема отговарят на изискванията на тази глава, а когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка – когато тези лица отговарят на изискванията на раздел VІІІ от Директива 2009/65/ЕО.

(5) Когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на комисията атестация от компетентния орган на държавата членка по произход на главната колективна инвестиционна схема, че последната или съответният й инвестиционен подфонд са главна колективна инвестициона схема.

(6) Документите по ал. 5 се предоставят от захранващата колективна инвестиционна схема на български език.

Чл. 70. По искане на захранваща колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, възнамеряваща да инвестира в главна колективна инвестиционна схема с произход от Република България, комисията изготвя атестация до компетентния орган на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема, че главната колективна инвестиционна схема отговаря на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и 3.

Раздел ІІ

Общи разпоредби

Чл. 71. (1) Главната колективна инвестиционна схема предоставя на захранващата колективна инвестиционна схема всички документи и цялата информация, необходими на захранващата колективна инвестиционна схема за изпълнение на изискванията, установени в този закон или в актовете по прилагането му. Предоставянето на информацията се извършва съгласно споразумение между захранващата и главната колективна инвестиционна схема.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира над ограничението по чл. 48, ал. 1 в дялове на главна колективна инвестиционна схема преди влизане в сила на споразумението по ал. 1. При поискване споразумението се предоставя безплатно на български език на всички притежатели на дялове.

(3) В случаите, когато главната и захранващата колективна инвестиционна схема се управляват от едно и също управляващо дружество, споразумението по ал. 1 може да бъде заменено с вътрешни правила за извършване на дейност, чрез които да се гарантира спазването на изискванията на ал. 1.

(4) Съдържанието на споразумението по ал. 1, съответно на вътрешните правила по ал. 3 се определя с наредба.

Чл. 72. (1) С цел предотвратяване на възможността за възникване на ценови арбитраж и избягване прилагането на стратегии с избор на пазарния момент по отношение на дяловете захранващата и главната колективна инвестиционна схема вземат подходящи мерки за координиране на времето за изчисляване на нетната стойност на притежаваните от тях активи и за публикуването й.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема има право, независимо от разпоредбите на чл. 21 и 22, да спре емитирането или обратното изкупуване на своите дялове за същия период от време, за който главната колективна инвестиционна схема временно е спряла емитирането или обратното изкупуване на своите дялове.

Чл. 73. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема се ликвидира в случай на ликвидация на главната колективна инвестиционна схема, освен ако комисията одобри инвестиране на най-малко 85 на сто от активите на захранващата колективна инвестиционна схема в дялове на друга главна колективна инвестиционна схема или изменение на устава на захранващата колективна инвестиционна схема, съответно на нейните правила, за да може тя да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от захранваща.

(2) Главната колективна инвестиционна схема може да бъде ликвидирана не по-рано от три месеца след уведомяване за решението за ликвидация на всички свои притежатели на дялове, а ако захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка и на компетентните органи на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема.

(3) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.

Чл. 74. (1) При преобразуване на главна колективна инвестиционна схема захранващата колективна инвестиционна схема се ликвидира, освен ако комисията издаде едно от следните одобрения на захранващата колективна инвестиционна схема:

1. да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главната колективна инвестиционна схема или на друга колективна инвестиционна схема, възникнала в резултат на преобразуването на главната колективна инвестиционна схема;

2. да инвестира най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на друга главна колективна инвестиционна схема, която не е възникнала в резултат на преобразуването;

3. да промени своя устав, съответно правилата, за да може да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от захранваща колективна инвестиционна схема.

(2) Преобразуването не поражда действие, ако главната колективна инвестиционна схема не е предоставила на всички свои притежатели на дялове и на компетентните органи на държавите членки по произход на захранващите й колективни инвестиционни схеми информацията, посочена в чл. 151 или съпоставима с нея. Информацията по изречение първо се предоставя не по-късно от 60 дни преди датата, на която преобразуването поражда действие.

(3) Ако комисията не е издала одобрение по ал. 1, т. 1, главната колективна инвестиционна схема е длъжна при поискване да изкупи обратно или да откупи всички дялове на захранващата колективна инвестиционна схема преди датата, на която преобразуването поражда действие.

(4) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.

Раздел ІІІ

Банки депозитари и одитори

Чл. 75. (1) В случаите, когато захранващата и главната колективна инвестиционна схема имат различни банки депозитари, те трябва да сключат споразумение за обмен на информация, което да гарантира изпълнението на задълженията им. Съдържанието на споразумението се определя с наредба.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на главната колективна инвестиционна схема до влизането в сила на споразумението по ал. 1.

(3) За банките депозитари на главната и захранващата колективна инвестиционна схема, спазващи разпоредбите, установени в този раздел, се смята, че не нарушават правила, ограничаващи оповестяването на информация или свързани със защита на данните, когато такива са предвидени в договор или друг закон. Спазването на разпоредбите на този раздел не поражда отговорност за банката депозитар или за друго лице, действащо от нейно име.

(4) Захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество носи отговорност за предоставянето на банката депозитар на всяка информация относно главната колективна инвестиционна схема, която е необходима за цялостното изпълнение на задълженията на банката депозитар.

Чл. 76. Банката депозитар на главна колективна инвестиционна схема уведомява незабавно комисията, захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество и банката депозитар на захранващата колективна инвестиционна схема, относно установените от нея нередности по отношение на главната колективна инвестиционна схема, за които смята, че оказват отрицателно въздействие върху захранващата колективна инвестиционна схема.

Чл. 77. (1) В случаите, когато захранващата и главната колективна инвестиционна схема имат различни регистрирани одитори, тези одитори трябва да сключат споразумение за обмен на информация, за да гарантират изпълнението на задълженията си, включително мерките за изпълнение на изискванията на ал. 3 и 4. Съдържанието на споразумението се определя с наредба.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на главната колективна инвестиционна схема до влизането в сила на споразумението по ал. 1.

(3) В одиторския си доклад одиторът на захранващата колективна инвестиционна схема трябва да вземе предвид одиторския доклад на главната колективна инвестиционна схема. Когато финансовата година за захранващата колективна инвестиционна схема приключва по различно време от финансовата година за главната колективна инвестиционна схема, одиторът на главната колективна инвестиционна схема съставя доклад към датата на счетоводното приключване на захранващата колективна инвестиционна схема.

(4) Одиторът на захранващата колективна инвестиционна схема включва в доклада си информация за установените в одиторския доклад на главната колективна инвестиционна схема нередности и за тяхното влияние върху дейността на захранващата колективна инвестиционна схема.

(5) Когато одиторите на главната и на захранващата колективна инвестиционна схема спазват изискванията на този раздел, се приема, че те не нарушават правила, ограничаващи оповестяването на информация, или правила, свързани със защита на данните, когато такива се съдържат в договор или в друг закон. При съобразяване с този раздел не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в друг закон, в подзаконов нормативен акт или в договор.

Раздел ІV

Предоставяне на информация и маркетингови съобщения

Чл. 78. (1) Освен информация по чл. 54 проспектът на захранващата колективна инвестиционна схема съдържа:

1. информация, че колективната инвестиционна схема е захранваща за определена главна колективна инвестиционна схема и в качеството си на такава инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на тази главна колективна инвестиционна схема;

2. инвестиционната цел и политика, включително информацията за рисковия профил, както и дали доходността на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема са идентични или ако не са, доколко се различават и поради какви причини, включително описание на инвестициите по чл. 67, ал. 2;

3. кратко описание на главната колективна инвестиционна схема, нейната организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително рисков профил и информация за начина на получаване на проспекта й;

4. кратко описание на споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или на вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;

5. начин на получаване на допълнителна информация от притежателите на дялове за главната колективна инвестиционна схема и споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема или на вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;

6. описание на всички възнаграждения или разходи, подлежащи на възстановяване, които се заплащат от захранващата колективна инвестиционна схема във връзка с инвестицията й в главната колективна инвестиционна схема, както и общата стойност на таксите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема;

7. описание на приложимото данъчно законодателство спрямо захранващата колективна инвестиционна схема във връзка с инвестицията й в главната колективна инвестиционна схема.

(2) Освен съдържанието, определено съгласно чл. 60, ал. 2, годишният отчет на захранващата колективна инвестиционна схема включва и отчет за общата стойност на разходите на захранващата и на главната колективна инвестиционна схема. В годишния и 6-месечния отчет на захранващата колективна инвестиционна схема се посочва как могат да бъдат получени годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема.

(3) Захранващата колективна инвестиционна схема представя на комисията освен информация по чл. 56, ал. 1, чл. 58, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите и всяко изменение в тях, годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка.

(4) Захранващата колективна инвестиционна схема трябва винаги да оповестява във всяко маркетингово съобщение, че инвестира постоянно 85 на сто или повече от активите си в дялове на главната колективна инвестиционна схема.

(5) Захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на инвеститорите при поискване безплатно на хартиен носител от проспекта годишния и 6-месечния отчет на главната колективна инвестиционна схема.

Раздел V

Преобразуване на колективна инвестиционна схема в захранваща колективна инвестиционна схема и замяна на главна колективна инвестиционна схема

Чл. 79. (1) Когато колективна инвестиционна схема възнамерява да започне да извършва дейност като захранваща колективна инвестиционна схема, както и в случай че захранваща колективна инвестиционна схема възнамерява да замени главната колективна схема, в която е инвестирала, тя трябва да представи на притежателите на дяловете си:

1. информация, че комисията е одобрила инвестицията на захранващата колективна инвестиционна схема в дялове на посочената главна колективна инвестиционна схема;

2. документа с ключова информация за инвеститорите по чл. 57 на захранващата и главната колективна инвестиционна схема;

3. датата, на която захранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението по чл. 48, ал. 1;

4. информация, че притежателите на дялове имат право да изискват в срок 30 дни, считано от момента на предоставяне на информацията, обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове без никакви други такси освен дължимите на колективната инвестиционна схема за обратно изкупуване.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя най-малко 30 дни преди датата по ал. 1, т. 3.

Чл. 80. (1) Когато захранващата колективна инвестиционна схема е подала до комисията уведомление по чл. 136, информацията по чл. 79 се представя на български език. Захранващата колективна инвестиционна схема носи отговорност за извършване на превода, който трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.

(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира в дялове на главна колективна инвестиционна схема в нарушение на чл. 48, ал. 1 преди изтичането на срока по чл. 79, ал. 2.

Раздел VІ

Задължения и компетентни органи

Чл. 81. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема следи ефективно дейността на главната колективна инвестиционна схема. В изпълнение на това задължение захранващата колективна инвестиционна схема може да използва информация и документи, получени от главната инвестиционна схема, нейното управляващо дружество, банка депозитар и одитор, освен ако съществува причина за съмнение относно точността и верността им.

(2) Когато във връзка с инвестиция в дялове на главната колективна инвестиционна схема е получена такса, комисиона или друга парична облага от захранващата колективна инвестиционна схема, от нейното управляващо дружество или от друго лице, действащо от името и за сметка на захранващата колективна инвестиционна схема или на управляващото й дружество, таксата, комисионата или другата парична облага се внася в активите на захранващата колективна инвестиционна схема.

Чл. 82. (1) Когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, тя уведомява незабавно комисията за всяка захранваща колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, инвестираща в нейните дялове.

(2) В случаите по ал. 1 комисията незабавно уведомява компетентните органи на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема.

Чл. 83. (1) Главната колективна инвестиционна схема не начислява такси на захранващата колективна инвестиционна схема за емитиране или обратно изкупуване на дяловете им.

(2) Главната колективна инвестиционна схема своевременно осигурява достъп на захранващата колективна инвестиционна схема или на нейното управляващо дружество, на комисията или на съответния компетентен орган, когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, на банката депозитар и одитора на захранващата колективна инвестиционна схема до цялата информация, която се изисква съгласно приложимото законодателство, правилата на фонда или учредителните документи.

Чл. 84. (1) Когато захранващата колективна инвестиционна схема и главната колективна инвестиционна схема са с произход от Република България, комисията незабавно уведомява захранващата колективна инвестиционна схема или нейното управляващо дружество за всяко решение, мярка, констатирано противоречие или несъответствие с изискванията на тази глава и за всяка получена информация по чл. 61, ал. 1 и 2 по отношение на главната колективна инвестиционна схема, нейното управляващо дружество, банка депозитар или одитор.

(2) В случаите по ал. 1, когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, комисията уведомява съответния компетентен орган.

Чл. 85. Когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от Република България и комисията получи уведомление от компетентните органи на държавата членка по произход на главната колективна инвестиционна схема относно решение, мярка или констатация за противоречие или несъответствие с изискванията на чл. 58 – 67 от Директива 2009/65/ЕО или относно докладвана съгласно чл. 106, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО информация във връзка с главната колективна инвестиционна схема, нейната банка депозитар, одитор или управляващо дружество, комисията уведомява незабавно захранващата колективна инвестиционна схема за постъпилата информация.

ДЯЛ ВТОРИ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Глава девета

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 86. (1) Управляващо дружество е акционерно дружество със седалище в Република България, получило лиценз при условията и по реда на този закон, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

1. управление на инвестициите;

2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

3. маркетингови услуги.

(2) Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги:

1. управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

2. инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

3. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

(3) За управляващото дружество, което предоставя услуги по ал. 2, се прилагат съответно чл. 4, ал. 2, чл. 24, ал. 1 – 3, 7 и 8, чл. 27, ал. 4 – 7, чл. 28, 29, чл. 32, ал. 6, чл. 33 и 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(4) Лицензът по ал. 1 може да включва право за извършване на услугите по ал. 2. Лицензът не може да бъде издаден само за предоставяне на услугите по ал. 2, както и за предоставяне на услугите по ал. 2, т. 2 и 3, без да е разрешено предоставянето на услугите по ал. 2, т. 1.

(5) Издаденият лиценз на управляващо дружество има действие за всички държави членки.

(6) Управляващото дружество не може да осъществява дейност, различна от дейността, за която е получило лиценз по ал. 1 и 2.

(7) Управляващото дружество не може да предлага дяловете на предприятие за колективно инвестиране по част трета в други държави членки.

(8) Управляващото дружество издава само безналични акции с право на един глас.

Чл. 87. При осъществяване на дейността по чл. 4, ал. 1, свързана с публичното предлагане на дяловете на колективната инвестиционна схема, както и с обратното им изкупуване, управляващото дружество действа от името и за сметка на управляваната колективна инвестиционна схема.

Чл. 88. Комисията може да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, при условие че лицето има право по националното си законодателство да извършва такава дейност и органът, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където лицето е регистрирано, упражнява надзор върху него на консолидирана основа. Лицето от трета държава има правата и задълженията на местно управляващо дружество, доколкото в закона не е предвидено друго.

Чл. 89. В случаите, когато лицензът по чл. 86, ал. 1 включва право за извършване на услугите по чл. 86, ал. 2, т. 1 и управляващото дружество държи пари и/или финансови инструменти на тези клиенти и по тази причина за него могат да възникнат задължения към тях, то е длъжно да прави парични вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Разпоредбите на глава пета, раздел IV от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат съответно.

Чл. 90. (1) Управляващото дружество трябва да разполага с начален капитал не по-малък от левовата равностойност на 125 000 евро.

(2) Управляващото дружество е длъжно по всяко време да поддържа собствен капитал, превишаващ или равен на стойността по ал. 1 и 3.

(3) Ако управляващото дружество управлява дейността на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, чиито активи поотделно или в съвкупност надхвърлят левовата равностойност на 250 000 000 евро, то трябва да увеличи размера на собствения капитал с не по-малко от 0,02 на сто от сумата, явяваща се разликата между стойността на активите по баланса им и левовата равностойност на 250 000 000 евро. Изречение първо не се прилага, когато капиталът на управляващото дружество достигне левовата равностойност на 10 000 000 евро.

(4) При изчисляване на общата стойност на активите на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране по ал. 3 не се включват активите, които управляващото дружество управлява по делегация.

(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала по ал. 1 трябва да бъде наличен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, а останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от комисията, че ще издаде лиценз след доказване наличието на пълния размер на капитала.

(6) Независимо от изискването на ал. 2 собственият капитал на управляващото дружество трябва по всяко време да бъде в размер не по-малък от една четвърт от постоянните му общи разходи за предходната финансова година.

(7) В случай на съществена промяна в обема на дейността на управляващото дружество през текущата година спрямо предходната заместник-председателят може да коригира изискваната стойност по ал. 1.

(8) За управляващото дружество, което не е извършвало дейност през цялата предходна финансова година, считано от деня на получаване на лиценз, размерът на собствения капитал се определя на базата на прогнозните постоянни общи разходи, заложени в програма за дейността, освен ако заместник-председателят е изискал корекция на разходите в програма за дейността.

(9) Управляващото дружество определя постоянните общи разходи по ал. 6 на базата на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор.

(10) Управляващото дружество е длъжно да отговаря на капиталови изисквания и да поддържа минимални ликвидни средства, определени с наредба.

Чл. 91. При нарушение на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността, определени с наредба, управляващото дружество е длъжно да уведоми заместник-председателя в 7-дневен срок от извършване на нарушението, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки, в резултат на които нарушението да бъде отстранено до един месец от извършването му.

Чл. 92. (1) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година със съдържание, определено с наредба.

(2) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност със съдържание, определено с наредба.

(3) При констатирани непълноти и други несъответствия с изискванията на закона, включително с Международните стандарти за финансови отчети, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност, както и във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок, в който управляващото дружество е длъжно да ги отстрани. Член 196, ал. 3 се прилага съответно.

Чл. 93. (1) Лице, което е избрано за член на управителен орган на управляващо дружество, трябва да:

1. притежава професионална квалификация, необходима за управление на дейността на управляващото дружество;

2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

3. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството;

6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

(2) Лицата, ръководещи фактически дейността на управляващото дружество, трябва да имат добра репутация и опит по отношение на типа колективни инвестиционни схеми, които дружеството управлява, и да отговарят на изискванията на ал. 1. Управляващото дружество се управлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията на изречение първо.

(3) Лице, което е избрано за член на контролен орган на управляващо дружество, трябва да отговаря на изискванията на ал. 1, т. 2 – 6.

(4) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 се прилагат съответно и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителните и контролните органи на управляващо дружество.

(5) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващо дружество.

(6) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват:

1. по т. 1 – с документ за професионална квалификация;

2. по т. 2 – със свидетелство за съдимост, съответно с еквивалентен документ;

3. по т. 3 – 6 – с декларация.

Чл. 94. (1) Управляващото дружество уведомява комисията в срок три работни дни за избора на нов член на управителен или контролен орган на дружеството или за упълномощаването на друго лице, което фактически да ръководи дружеството или да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството, и прилага данните и другите необходими документи по чл. 93 за лицето.

(2) Лицата по чл. 93 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства в срок три работни дни от промяната.

(3) Ако лице по ал. 1 или 2 не отговаря на изискванията на чл. 93, заместник-председателят може да задължи управляващото дружество по реда на чл. 195 да освободи това лице или да избере друго лице за член на съответния управителен или контролен орган на дружеството.

Глава десета

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Чл. 95. (1) Лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество се издава от комисията.

(2) За издаване на лиценз по ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:

1. уставът и другите учредителни актове;

2. данни за записания и внесения капитал;

3. данни и други необходими документи за лицата по чл. 93, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на управителните или контролните органи на заявителя или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за тяхната професионална квалификация и опит;

4. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори;

5. програма за дейността, включваща най-малко описание на организационната структура на управляващото дружество;

6. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ по договор за управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица;

7. данни за лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните от тях гласове;

8. писмена декларация относно действителните им собственици и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

9. данни за лицата, с които управляващото дружество се явява свързано лице;

10. други документи и сведения, определени с наредба.

(3) Комисията се произнася по заявлението след консултации с компетентните органи на съответните държави членки, ако заявителят:

1. е дъщерно дружество на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

2. е дъщерно дружество на предприятие майка на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка;

3. се контролира от физически или юридически лица, които контролират друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност от компетентните органи на друга държава членка.

(4) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 3 – 7.

(5) При издаване на лиценз управляващото дружество се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Чл. 96. (1) В случаите, когато управляващото дружество иска да извършва услуги по чл. 86, ал. 2, които не са включени в неговия лиценз, то трябва да подаде заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага документите по чл. 95, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, както и други данни и документи, определени с наредба.

(2) Комисията може да откаже разширяване на обхвата на издаден лиценз, ако прецени, че представените от заявителя документи не отговарят на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му.

(3) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 3 – 7.

Чл. 97. (1) Комисията отказва издаването на лиценз, ако:

1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията на чл. 90, ал. 1;

2. някое от лицата по чл. 93 не може да заема длъжността поради нормативна забрана или не отговаря на изискванията на този закон;

3. лице, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие или може да контролира заявителя с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения, може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;

4. общите условия по чл. 95, ал. 2, т. 4 не осигуряват в достатъчна степен интересите на инвестиционното дружество и на другите инвеститори;

5. заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание;

6. лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството заявител, са направили вноски със заемни средства;

7. заявителят е свързано лице с едно или повече физически или юридически лица и тази свързаност би могла да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя;

8. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;

9. по нейна преценка размерът на имуществото на лицата, притежаващи квалифицирано участие в управляващото дружество и/или в развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати, не съответства на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създава съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;

10. произходът на средствата, с които лицата, притежаващи квалифицирано участие в управляващото дружество, са направили вноски, не е ясен и законен;

11. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, произтичащи от или във връзка с прилагането на нормативен или административен акт на трета държава, регулиращ дейността на едно или повече лица, с които заявителят се явява свързано лице;

12. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете по прилагането му.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 12 комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(3) Освен в случаите по ал. 1 комисията може да откаже издаването на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета държава, ако прецени, че осъществяваният върху управляващото дружество надзор на консолидирана основа от съответния компетентен орган в страната по седалището му не съответства на установените в този закон изисквания.

(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.

(5) Отказът на комисията да издаде лиценз се мотивира писмено.

(6) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 98. (1) Никой няма право да извършва дейност като управляващо дружество, без да е получил лиценз от комисията.

(2) Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно изискванията на този закон, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи на български или на чужд език, означаващи извършване на действия по управление на колективна инвестиционна схема.

Чл. 99. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството с предмет на дейност – дейността по чл. 86, след като й бъде представен издаденият от комисията лиценз.

Чл. 100. (1) Комисията отнема издадения лиценз, ако:

1. управляващото дружество не започне да извършва дейността по чл. 86, ал. 1 в срок 12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е извършвало дейността по чл. 86, ал. 1 повече от 6 месеца;

2. управляващото дружество е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на лиценза;

3. управляващото дружество престане да отговаря на условията, при които е издаден лицензът;

4. управляващото дружество престане да отговаря на изискванията за капиталова адекватност или ликвидност, установени с наредба, и не предложи в 7-дневен срок от извършване на нарушението мерки за привеждането му в съответствие с тези изисквания или в срока по чл. 91 не отстрани нарушението;

5. финансовото състояние на управляващото дружество е трайно влошено и то не може да изпълнява задълженията си;

6. управляващото дружество и/или лица по чл. 93 не са се съобразили с приложена принудителна административна мярка по чл. 195, ал. 1 или са извършили или допуснали извършването на нарушение на чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на чл. 11 от Закона срещу пазарните зло-употреби с финансови инструменти или друго грубо нарушение, или системни нарушения на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите на финансови инструменти, на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на актовете по прилагането им.

(2) Преди отнемане на лиценза на управляващо дружество с произход от Република България, което управлява колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, комисията се консултира с компетентните органи на тази държава членка.

(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза.

(4) Управляващото дружество може да промени предмета си на дейност само при изричен отказ от издадения му лиценз и ако не е налице основание за принудително отнемане на лиценза.

(5) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза комисията незабавно го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор или на съда – за откриване на производство по несъстоятелност, и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността.

Чл. 101. (1) Управляващо дружество няма право да извършва дейността по чл. 86 след отнемане на издадения му лиценз, както и след съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. За управляващото дружество се прилага съответно чл. 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) Управляващо дружество, което е предоставяло услугите по чл. 86, ал. 2, т. 1 и 2, в 14-дневен срок от узнаване за решението на комисията за отнемане на лиценза изготвя и представя в комисията план за уреждане на отношенията си с клиентите. Ликвидаторът, съответно представляващият дружеството следи за изпълнението на плана за уреждане на отношенията с клиентите на управляващото дружество и представя на заместник-председателя документи, доказващи уреждането на тези отношения.

(3) Отписването на дружеството от търговския регистър е допустимо само след уреждане на отношенията на управляващото дружество с неговите клиенти, за което заместник-председателят уведомява Агенцията по вписванията.

Чл. 102. (1) Управляващо дружество може да се прекратява само с разрешение на комисията.

(2) Управляващо дружество може да се преобразува само с разрешение на комисията, при условие че всички участващи в преобразуването дружества са управляващи.

(3) Условията и редът за издаване на разрешението за прекратяване и преобразуване се определят с наредба.

Глава единадесета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 103. (1) Управляващото дружество е длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели на управляваната колективна инвестиционна схема, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в този закон, в актовете по прилагането му, в устава на инвестиционното дружеството, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема.

(2) Управляващото дружество е длъжно да спазва правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема, когато извършването на тези действия му е възложено.

Чл. 104. (1) Управляващите дружества, получили разрешение да управляват колективна инвестиционна схема, са длъжни по всяко време по отношение на дейността по управление на тази схема да:

1. поддържат стабилна административна и счетоводна организация и техническо оборудване, позволяващи да се осигури автономно управление на портфейлите на колективните инвестиционни схеми;

2. разполагат с механизми за контрол и сигурност в областта на обработването на електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи по-специално правила, отнасящи се до личните сделки на управителните и контролните органи на управляващото дружество, на служителите на управляващото дружество и на свързаните с тях лица, както и правила за инвестиране на собствените средства на управляващото дружество;

3. изготвят правила за съхранение на информацията и отчетност, които да осигуряват проследяване на всяка сделка, сключена за сметка на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността й, страните по нея, нейното естество, времето и мястото на сключване, както и дали е сключена при спазване на устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема и действащите към момента на сключване на сделката нормативни изисквания;

4. гарантират, че активите на управляваните колективни инвестиционни схеми са инвестирани в съответствие с устава, съответно с правилата или учредителните документи на тези схеми и с разпоредбите на този закон и на актовете по прилагането му;

5. са организирани и структурирани така, че да свеждат до минимум риска от накърняване интересите на колективните инвестиционни схеми, които управляват, или на клиентите поради конфликт на интереси между управляващото дружество и неговите клиенти, между двама от неговите клиенти, между един от клиентите и дадена колективна инвестиционна схема, която дружеството управлява, или между две управлявани от него колективни инвестиционни схеми.

(2) Управляващите дружества, които имат лиценз да предоставят услугите по чл. 86, ал. 2, т. 1, не могат да инвестират целия или част от портфейла на клиента в дялове на колективни инвестиционни схеми, които те управляват, без да са получили предварителното одобрение от него.

(3) Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2 се определят с наредба.

Чл. 105. (1) Управляващото дружество е длъжно да:

1. действа лоялно и справедливо в най-добрия интерес на колективните инвестиционни схеми, които управлява, и на интегритета на пазара;

2. действа с необходимите умения, грижа и внимание в най-добрия интерес на колективната инвестиционна схема, която управлява, и на интегритета на пазара;

3. разполага и използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за правилното извършване на дейността им;

4. избягва конфликт на интереси, а когато не може да бъде избегнат, да гарантира, че колективните инвестиционни схеми, които управлява, са третирани справедливо;

5. се съобразява с всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността си в най-добрия интерес на инвеститорите и на интегритета на пазара.

(2) Допълнителните изисквания във връзка с изпълнение на задълженията по ал. 1, включително действията, които управляващото дружество следва да предприема с цел откриване, предотвратяване, управление и/или оповестяване на конфликт на интереси, както и установяването на подходящи критерии за определяне на видовете конфликт на интереси, съществуването на които може да навреди на интересите на колективните инвестиционни схеми, които управлява, се определят с наредба.

Чл. 106. (1) Управляващо дружество може да сключи договор, с който да делегира на трето лице функции и действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми, които управлява, при спазване на следните изисквания:

1. уведомява комисията най-късно до края на работния ден, следващ сключването на договор с трето лице, относно сключването и съществените условия на договора;

2. сключването на договор с трето лице не трябва да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията или на заместник-председателя, както и да възпрепятства управлението на колективната инвестиционна схема в най-добър интерес на инвеститорите;

3. не може да сключва договор с трето лице, чиито интереси могат да влязат в конфликт с интересите на управляващото дружество или на колективната инвестиционна схема, чиято дейност то управлява;

4. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, даващи възможност на лицата, ръководещи управляващото дружество, да осъществяват по всяко време ефективен надзор върху дейността на третото лице във връзка с изпълнението на сключения договор, включително да получават периодично и/или при поискване информация от това лице;

5. договорът с трето лице трябва да съдържа разпоредби, създаващи възможност за лицата, ръководещи управляващото дружество, да дават по всяко време допълнителни указания на насрещната страна по договора и едностранно да го прекратяват без предизвестие, когато това е в интерес на инвеститорите;

6. третото лице трябва да разполага с необходимите технически и организационни възможности и квалифицирани служители, за да изпълнява делегираните функции и действия;

7. възможността да се делегират функции и действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективната инвестиционна схема трябва да е изрично предвидена в проспекта й.

(2) Комисията незабавно предоставя информацията по ал. 1, т. 1 на компетентните органи на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, за чиито дялове са делегирани функции и действия по продажбата и обратното изкупуване.

(3) Делегирането на функции и действия по ал. 1 не освобождава управляващото дружество, съответно банката депозитар, от отговорностите по договора за управление, съответно по договора за депозитарни услуги.

(4) Допълнителни изисквания във връзка с делегирането на функции по ал. 1 се определят с наредба.

Чл. 107. За управляващото дружество се прилагат съответно чл. 9, 11а, 26 – 26д, чл. 27, ал. 2, чл. 35, 39, 40, 42 и чл. 111, ал. 4 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Чл. 108. Други изисквания към дейността на управляващите дружества, в т.ч. към общите условия по чл. 95, ал. 2, т. 4, към правилата по чл. 95, ал. 2, т. 6 и към физическите лица, работещи по договор за управляващото дружество, както и за капиталова адекватност и ликвидност се определят с наредба.

ДЯЛ ТРЕТИ

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Глава дванадесета

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО С ПРОИЗХОД ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО С ПРОИЗХОД ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Раздел І

Извършване на дейност от управляващо дружество с произход от Република България на територията на друга държава членка

Чл. 109. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в приемаща държава членка, трябва предварително да уведоми за това комисията. Всички клонове, създадени от управляващото дружество в една приемаща държава членка, се смятат за един клон.

(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:

1. посочване на приемащата държава членка, в която управляващото дружество възнамерява да създаде клон;

2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава членка, както и организационната структура на клона, включително правилата за управление на риска на управляващото дружество, както и описание на процедурите и мерките за обработване по подходящ начин на оплаквания на инвеститори и за премахване на ограниченията за упражняване правата на инвеститори от приемащата държава членка;

3. адреса в приемащата държава членка, на който могат да бъдат получавани документи;

4. имената на лицата, отговорни за управлението на клона.

(3) Комисията предоставя на съответния компетентен орган на приемащата държава членка информацията по ал. 2 в срок един месец от получаването й, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информацията по изречение първо.

 (4) Комисията може да откаже в рамките на срока по ал. 3 да предостави информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка с мотивирано решение, ако административната структура или финансовото състояние на управляващото дружество не осигуряват интересите на инвеститорите. Управляващото дружество се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок. Решението за отказ подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

 (5) Комисията уведомява Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари, създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/84 от 15 декември 2010 г.) за броя и характера на случаите, в които се е произнесла с отказ по ал. 4.

(6) Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна схема в приемащата държава членка, комисията прилага към документацията, изпратена на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка, атестация, че управляващото дружество е получило съответното разрешение съгласно разпоредбите на този закон, описание на обхвата на разрешението на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(7) Управляващото дружество може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава членка след получаване на уведомление от съответния компетентен орган на приемащата държава членка, съответно след изтичане на два месеца от уведомяването по реда на ал. 3, ако в този срок не е получило уведомление от съответния компетентен орган на приемащата държава членка.

(8) Управляващото дружество, което е създало клон на територията на приемаща държава членка, уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава членка относно всяка промяна в данните и документите по ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната. Алинеи 4 и 7 се прилагат съответно.

(9) Комисията актуализира информацията, съдържаща се в атестацията по ал. 6, и информира компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности – за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(10) На територията на приемащата държава членка управляващото дружество спазва приложимите правила на тази държава членка, съответстващи на правилата по чл. 105.

Чл. 110. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, предварително уведомява за това комисията.

(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:

1. посочване на приемащата държава членка, в която управляващото дружество възнамерява да извършва дейност;

2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите и услугите, които управляващото дружество ще извършва в приемащата държава членка, правилата за управление на риска на управляващото дружество, както и описание на процедурите и мерките за обработване по подходящ начин на оплаквания на инвеститори и за премахване на ограниченията за упражняване на правата на инвеститори от приемащата държава членка.

(3) Когато управляващо дружество желае да упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна схема на територията на приемащата държава членка, комисията прилага към документите по ал. 2 атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно разпоредбите на този закон, описание на обхвата на разрешението и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(4) Комисията предоставя информацията по ал. 2 на съответния компетентен орган на приемащата държава членка в срок един месец от получаването й, както и информация за действащата в страната система за компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информацията по изречение първо.

(5) Управляващото дружество може да започне дейност на територията на приемащата държава членка, след като бъде уведомено за предоставянето на информацията по ал. 4 от комисията.

(6) В случай че управляващото дружество възложи продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните от него колективни инвестиционни схеми на трето лице на територията на приемащата държава членка, то предварително уведомява за това комисията.

(7) Управляващото дружество спазва правилата по чл. 105.

(8) Управляващото дружество уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на приемащата държава членка относно всяка промяна в програмата по ал. 2, т. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.

(9) Комисията актуализира информацията, съдържаща се в атестацията по ал. 3, и информира компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

Чл. 111. Когато управляващо дружество иска да предлага, без да създава клон, дяловете на колективна инвестиционна схема, която управлява в държава членка, различна от държавата членка по произход на колективна инвестиционна схема, без упражняването на други дейности или услуги, се прилага глава тринадесета.

Раздел ІІ

Извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка

Чл. 112. Управляващо дружество с произход от друга държава членка, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО от съответния компетентен орган на тази държава, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията на Република България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги. Всички клонове, създадени от управляващото дружество в Република България, се смятат за един клон.

Чл. 113. (1) В срок два месеца от получаването на информация със съдържанието по чл. 109, ал. 2 и атестация със съдържанието на чл. 109, ал. 6 за управляващо дружество от друга държава членка, което възнамерява да създаде клон на територията на Република България, комисията предприема действия по подготовка за осъществяване на надзор върху управляващото дружество в рамките на своята компетентност.

(2) Управляващото дружество от друга държава членка може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на Република България след получаване на уведомление от комисията, съответно след изтичане на срока по ал. 1, ако в този срок не получи уведомление.

(3) Управляващото дружество от друга държава членка, което е създало клон и извършва дейност по реда на ал. 2, уведомява комисията относно всяка промяна в данните и документите по чл. 109, ал. 2 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.

(4) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от съответния компетентен орган атестация, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните, посочени в атестацията.

(5) Управляващото дружество от друга държава членка, което упражнява дейност чрез клон на територията на Република България, спазва правилата по чл. 105.

Чл. 114. (1) Управляващо дружество с произход от друга държава членка, което възнамерява да извършва дейност в Република България при условията на свободното предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, може да започне да извършва дейност, след като комисията получи информация от съответния компетентен орган относно програмата за дейността на управляващото дружество в страната.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да съдържа и подробности за всяка схема за компенсиране, предназначена за защита на инвеститорите, в която управляващото дружество участва.

(3) Когато управляващо дружество от друга държава членка желае да упражнява дейност по управление на портфейл, съответният компетентен орган на държавата членка прилага към програмата за дейността атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО, описание на обхвата на разрешението и подробности за всякакви ограничения относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(4) Управляващото дружество от друга държава членка уведомява комисията относно всяка промяна в данните и документите по ал. 1 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.

(5) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от съответния компетентен орган атестация, докато не бъде уведомена от съответния компетентен орган за промяна на данните, посочени в атестацията, включително за всяка промяна в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности – за всяко ограничение относно видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява.

(6) Управляващо дружество от друга държава членка, което упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, спазва правилата по чл. 105.

Раздел ІІІ

Приложимо право при извършване на дейност на територията на друга държава членка от управляващо дружество с произход от Република България чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги

Чл. 115. Комисията осъществява надзор над управляващите дружества, на които е издала лиценз, независимо дали те осъществяват дейност в друга държава членка чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги, без да нарушава предвидените в Директива 2009/65/ЕО разпоредби, които възлагат отговорност на компетентните органи на приемащата управляващото дружество държава членка.

Чл. 116. (1) Управляващо дружество с произход от Република България, което упражнява дейност по управление на портфейл в друга държава членка чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги, спазва разпоредбите на този закон, отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните правила и правилата за надзор, изискванията по чл. 104 и изискванията за разкриване на информация на управляващото дружество.

(2) Комисията осъществява надзор за спазване на правилата по ал. 1.

Чл. 117. (1) Управляващото дружество спазва правилата в държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема относно учредяването и дейността на колективната инвестиционна схема и по-конкретно правилата, отнасящи се до:

1. учредяването и предоставянето на разрешение за колективна инвестиционна схема;

2. емитирането и обратното изкупуване на дялове;

3. инвестиционната политика и ограничения, включително изчисляването на общата експозиция и ливъридж;

4. ограниченията върху получаването и отпускането на заеми и извършването на къси продажби;

5. оценката на активите и отчетността на колективната инвестиционна схема;

6. изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, отстраняване на допуснати грешки в изчисляването на нетната стойност на активите и съответната компенсация за инвеститорите;

7. разпределението или реинвестирането на приходите;

8. изискванията за разкриване на информация за колективната инвестиционна схема, включително проспекти, ключовата информация за инвеститорите и финансовите отчети;

9. режима за предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема;

10. взаимоотношенията с притежателите на дялове;

11. преобразуването на колективна инвестиционна схема;

12. ликвидацията на колективна инвестиционна схема;

13. съдържанието на регистъра на притежателите на дялове – когато е приложимо;

14. таксите за разрешения и надзор по отношение на колективните инвестиционни схеми, и

15. упражняването на правото на глас и други права на притежателите на дялове, свързани с т. 1 – 13.

 (2) Управляващото дружество изпълнява задълженията, определени в правилата, съответно в устава и в проспекта на колективната инвестиционна схема или в учредителните й актове, и задълженията, определени в проспек-та, които са в съответствие с приложимото законодателство на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема.

 (3) Управляващото дружество взема необходимите решения и носи отговорност за приемането и прилагането на всички мерки и организационни решения, необходими за гарантиране спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на колективната инвестиционна схема и със задълженията, определени в правилата й, съответно в устава и в проспекта или в учредителните документи на дружеството, както и в задълженията, установени в проспекта.

 (4) Комисията отговаря за осъществяването на надзор върху адекватността на мерките и организацията на управляващото дружество така, че те да бъдат в състояние да изпълняват задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички колективни инвестиционни схеми, които управлява.

Раздел ІV

Приложимо право при извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги

Чл. 118. Управляващо дружество с произход от друга държава членка, което упражнява дейността по управление на портфейл на територията на Република България чрез създаване на клон или съгласно свободата на предоставяне на услуги, спазва правилата на държавата членка по произход, отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните правила и правилата за надзор, изискванията по чл. 104 и изискванията за отчитане на управляващото дружество.

Чл. 119. (1) Управляващото дружество спазва разпоредбите на чл. 117, ал. 1 относно учредяването и дейността на колективна инвестиционна схема.

(2) Управляващото дружество изпълнява задълженията, определени в правилата, съответно в устава и в проспекта на колективната инвестиционна схема или в учредителните й актове, и задълженията, определени в проспек-та, които са в съответствие с разпоредбите на този закон.

(3) Комисията осъществява надзор за спазване изискванията на ал. 1 и 2.

(4) Управляващото дружество взема необходимите решения и носи отговорност за приемането и прилагането на всички мерки и организационни решения, необходими за гарантиране спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на колективната инвестиционна схема и със задълженията, определени в правилата й, съответно в устава или в учредителните документи на дружеството, както и със задълженията, установени в проспекта.

Раздел V

Управление на колективна инвестиционна схема с произход от Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка

Чл. 120. (1) Управляващо дружество, което е получило правото да извършва дейност на територията на Република България по реда на глава десета и което иска да управлява колективна инвестиционна схема с произход от Република България, подава заявление до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което прилага следните документи:

1. договор с банка депозитар със седалище в Република България или с клон в Република България;

2. информация за режима за делегиране относно функциите по управление и администриране на инвестициите по чл. 86, ал. 1;

3. атестация от компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество в съответствие с чл. 113, ал. 1 или чл. 114, ал. 3.

(2) Ако управляващото дружество вече управлява друга колективна инвестиционна схема от същия вид в Република България, то представя справка за вече подадените документи по ал. 1, относими към новата колективна инвестиционна схема.

(3) С цел да се обезпечи спазването на приложимите правила по отношение на управляващото дружество, осъществяващо дейността по ал. 1, за спазването на които отговаря комисията, тя може да поиска от компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество да й предоставят в срок 10 работни дни от изпращане на искането разяснения или информация относно документите по ал. 1 и атестацията по ал. 1, т. 3 дали видът колективна инвестиционна схема, за който се иска разрешение, влиза в обхвата на разрешението на управляващото дружество.

(4) Комисията се произнася по реда на чл. 12, ал. 3 – 5.

(5) Управляващото дружество уведомява комисията за всяка последваща съществена промяна в документите по ал. 1.

Чл. 121. (1) Комисията може да отхвърли заявлението на управляващото дружество, ако то:

1. не спазва приложимите правила по чл. 119;

2. няма разрешение от компетентния орган на държавата членка по произход да управлява вида колективна инвестиционна схема, за който се иска разрешение;

3. не е предоставило документите по чл. 120, ал. 1.

(2) Преди да отхвърли заявлението, комисията се консултира с компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.

Раздел VІ

Управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка от управляващо дружество с произход от Република България

Чл. 122. (1) Управляващото дружество предприема мерки в съответствие с този закон и актовете по прилагането му за осигуряване на възможности за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, обратното им изкупуване и предоставяне на информацията на инвеститора.

(2) Управляващото дружество е длъжно да разполага с подходящи процедури и мерки, гарантиращи обработването по подходящ начин на жалби от инвеститори, както и че няма ограничения за инвеститорите да упражняват правата си. Тези мерки трябва да позволяват на инвеститорите да подават оплаквания на официалния език или на един от официалните езици на тяхната държава членка.

(3) Управляващото дружество установява подходящи процедури и мерки за предоставяне на информация при поискване от обществеността и комисията.

Чл. 123. Комисията в срок 10 работни дни от получаване на искане от компетентен орган на държава членка, до когото управляващо дружество с произход от Република България е подало заявление да управлява колективна инвестиционна схема с произход от тази държава, му предоставя разяснения или информация по приложените към заявлението документи и по изготвената от комисията по чл. 109, ал. 6 атестация дали видът колективна инвестиционна схема, която дружеството желае да управлява, попада в обхвата на видовете колективни инвестиционни схеми, които управляващото дружество има разрешение да управлява съгласно издадения от комисията лиценз.

Раздел VІІ

Надзорна дейност при извършване на дейност от управляващо дружество на презгранична основа чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги

Чл. 124. (1) Комисията може да изисква за статистически цели всяко управляващо дружество с произход от друга държава членка, извършващо дейност чрез клон, периодично да предоставя информация за дейностите, упражнявани в Република България.

(2) Комисията може да изисква от управляващото дружество с произход от друга държава членка, осъществяващо дейност на територията на Република България чрез учредяване на клон или по реда на свободно предоставяне на услуги, да й предоставя информацията, необходима за осъществяване на надзора за спазването на приложимите правила, за които комисията осъществява надзор.

(3) Управляващото дружество с произход от друга държава членка, което управлява колективна инвестиционна схема с държава по произход Република България, е длъжно да гарантира, че процедурите и мерките, посочени в чл. 122, позволяват на комисията да получава информацията по ал. 2 направо от управляващото дружество.

(4) Когато установи, че управляващо дружество с произход от друга държава членка, което извършва дейност чрез клон или съгласно свободното предоставяне на услуги на територията на Република България, нарушава някое от правилата, за чието спазване комисията отговаря, тя изисква от съответното управляващо дружество да преустанови това нарушение и информира компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.

(5) Когато управляващото дружество по ал. 4 откаже да предостави на комисията изисканата информация или не вземе необходимите мерки за преустановяване на установеното нарушение, комисията информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество.

(6) Когато въпреки взетите от компетентните органи мерки за предоставяне на изисканата информация, съответно за преустановяване на нарушението, за които комисията е своевременно уведомена, или поради това, че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава членка, управляващото дружество продължава да отказва да предостави информацията, изискана от комисията съгласно ал. 2, или да нарушава този закон и актовете по прилагането му, комисията може, след като информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество, да приложи необходимите мерки за предотвратяване или за санкциониране на нови нередности и доколкото е необходимо за предотвратяване осъществяването от страна на управляващото дружество на нови операции на територията на Република България.

(7) Когато услугата, предоставяна на територията на Република България, представлява управление на колективна инвестиционна схема, комисията може да изиска управляващото дружество да прекрати управлението на тази колективна инвестиционна схема.

(8) Преди да се приложи процедурата, предвидена в ал. 5 и 6, комисията може при спешност да наложи превантивна мярка, необходима за защита на интересите на инвеститорите и на другите лица, на които се предоставят услуги, като информира Европейската комисия, Европейския орган за ценни книжа и пазари и компетентните органи на другите засегнати държави членки в най-кратки срокове. Комисията по искане на Европейската комисия отменя или изменя мярката.

Чл. 125. Комисията при поискване предоставя консултация на компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество, преди да отнемат разрешението, съответно лиценза на управляващото дружество и взема подходящи мерки за защита на интересите на инвеститорите. Тези мерки могат да включват решения, които да предотвратят извършването на нови сделки от страна на управляващото дружество на територията на Република България.

Чл. 126. (1) Когато управляващо дружество с произход от Република България наруши правилата, за спазването на които отговарят компетентните органи на приемащата държава членка, и въпреки отправено искане от тези органи не преустанови нарушението, след като е информирана за това от компетентните органи на приемащата държава членка, комисията е длъжна да предприеме в най-кратки срокове всички подходящи мерки, за да може съответното управляващо дружество да предостави информацията, изискана от приемащата държава членка, или да преустанови това нарушение. Комисията информира компетентния орган на приемащата държава членка за предприетите мерки.

(2) Комисията със съдействието на съответните държавни органи осигурява възможност на територията на Република България на управляващите дружества да бъдат връчвани актовете за предприети срещу тях мерки от компетентните органи на приемащата държава членка.

Чл. 127. Комисията съобщава на Европейската комисия броя и характера на случаите, в които е отказала разрешение по реда на чл. 109, ал. 4, отхвърлила е заявление по чл. 121, ал. 1 или е предприела мерки съгласно чл. 124, ал. 6 и 7.

Глава тринадесета

ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА С ПРОИЗХОД ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА С ПРОИЗХОД ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Раздел І

Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка на територията на Република България

Чл. 128. (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка може да предлага дяловете си на територията на Република България, след като компетентният орган на тази държава членка уведоми комисията.

(2) Уведомлението се извършва с препращане на изготвеното от колективната инвестиционна схема нотификационно писмо, придружено с атестация, издадена от компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, удостоверяваща съответствието на схемата с изискванията, установени в Директива 2009/65/ЕО.

(3) Нотификационното писмо съдържа информация относно предприетите мерки за предлагане на дяловете на колективната схема на територията на Република България, включително, когато е приложимо, мерките за предлагане на съответните класове акции, а в случаите по чл. 111 – и информация, че дяловете ще се предлагат от управляващото схемата дружество, и към него се прилагат:

1. учредителните документи на колективната инвестиционна схема, проспектът, последният годишен и 6-месечен отчет на български или английски език, преведени съгласно чл. 131, ал. 2;

2. документът с ключова информация за инвеститорите на български език, преведен съгласно чл. 131, ал. 2.

(4) Комисията не може да изисква други допълнителни документи, сертификати или информация освен посочените в ал. 2 и 3.

(5) Нотификационното писмо и атестацията се предоставят на английски език, освен ако е налице споразумение между Република България и държавата членка по произход на колективната схема тези документи да се предоставят на официалните езици на двете държави.

(6) Правилата за предлагане на територията на Република България на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, установени в този раздел, се прилагат и при предлагане на дялове на отделни инвестиционни подфондове на колективна инвестиционна схема.

Чл. 129. Комисията осигурява достъп на английски език чрез официалната си интернет страница до актуална информация за законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове, които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО, приложими при предлагане на територията на Република България на дяловете на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка.

Чл. 130. Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, предприема необходимите мерки с цел осигуряване извършването на обратно изкупуване, плащания в полза на притежателите на дялове и предоставянето на информация съгласно законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове в Република България.

Чл. 131. (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка предоставя на инвеститорите в Република България цялата информация и документи, достъп до които имат инвеститорите в държавата членка по нейния произход, по начин, по който те се предоставят съгласно този закон и актовете по прилагането му.

(2) Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя на инвеститорите в Република България на български език, а всяка друга информация може да бъде предоставена по избор на колективната инвестиционна схема на български или английски език. Преводът на документа с ключова информация за инвеститорите и на всяка друга информация трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.

 (3) Изискванията за предоставяне на информацията и документите по този член се прилагат и при всяка тяхна последваща промяна и актуализация.

Чл. 132. (1) Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка публикува по подходящ начин информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете си на територията на Република България с честота, определена в законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове в държавата членка по произход.

(2) Колективната инвестиционна схема уведомява комисията за честотата и начина, по който публикува информацията по ал. 1.

Чл. 133. Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка при извършване на дейност на територията на Република България може да използва същото позоваване на правната форма („инвестиционно дружество“ или „договорен (взаимен) фонд“), което използва в държавата членка по произход.

Чл. 134. (1) Контролът за спазване изискванията на чл. 130 – 132, както и на законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове, които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО и са приложими към дейността на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка на територията на Република България, се осъществява от комисията.

(2) Когато са налице достатъчно данни, уличаващи за нарушение на задълженията на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, произтичащи от разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО, контролът за спазването на които не е от компетентността на комисията, комисията уведомява компетентния орган на държавата членка по произход на схемата.

(3) В случай че мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, са недостатъчни, неподходящи или ненавременни, поради което всяко последващо предлагане на дялове на колективната инвестиционна схема застрашава или уврежда интересите на инвеститорите в Република България, комисията може да предприеме едно от следните действия:

1. след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, да приложи подходящи мерки за защита на интересите на инвеститорите, включително да спре предлагането на дялове на схемата на територията на Република България; комисията незабавно информира Европейската комисия за приложените мерки;

2. да отнесе случая до Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Чл. 135. Когато компетентният орган на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, която извършва дейност на територията на Република България, уведоми комисията за взето решение за отнемане на разрешение или за приложена мярка за спиране на емитирането или обратното изкупуване или откупуването на дяловете на колективната инвестиционна схема, която се управлява от управляващо дружество с произход от Република България, комисията може да приложи мерките по чл. 195 и да наложи административно наказание по чл. 204 спрямо управляващото дружество за нарушаване разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му във връзка с дейността на управляващото дружество.

Раздел ІІ

Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от Република България на територията на друга държава членка

Чл. 136. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която възнамерява да предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предварително изпраща на комисията нотификационно писмо, което съдържа информация относно предприетите мерки за предлагане на дяловете в приемащата държава членка, включително, когато е приложимо, мерките за предлагане на съответните класове акции, а в случаите на чл. 111 – и информация, че дяловете ще се предлагат от управляващото схемата дружество.

(2) Към нотификационното писмо се прилагат:

1. уставът, съответно правилата на колективната инвестиционна схема, проспектът, последният годишен и 6-месечен отчет, преведени съгласно чл. 137, ал. 3;

2. документът с ключова информация за инвеститорите, преведен съгласно чл. 137, ал. 3.

(3) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни, комисията изпраща съобщение за това до колективната инвестиционна схема.

(4) В срок до 10 работни дни от получаване на нотификационното писмо и приложените към него документи комисията ги препраща на компетентния орган на държавата членка, в която колективната инвестиционна схема възнамерява да предлага дяловете си. Към тях комисията прилага атестация относно съответствието на колективната инвестиционна схема с изискванията, установени в Директива 2009/65/ЕО.

(5) Нотификационното писмо и атестацията се изготвят на английски език, освен ако е налице споразумение между Република България и приемащата държава членка тези документи да се изготвят на официалните езици на двете държави.

(6) Комисията уведомява незабавно колективната инвестиционна схема за изпращането на документите по ал. 4. Колективната инвестиционна схема може да започне да предлага дяловете си в приемащата държава членка от датата на получаване на уведомлението.

(7) Колективната инвестиционна схема при актуализация на документите по ал. 2 и техните преводи незабавно уведомява компетентния орган на приемащата държава членка по предвидения в закона ред и го информира къде могат да бъдат получени в електронен вид.

(8) В случай на промяна в информацията от нотификационното писмо по ал. 1 колективната инвестиционна схема писмено уведомява компетентния орган на приемащата държава членка преди извършване на промяната.

Чл. 137. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предоставя на инвеститорите на територията на тази държава цялата информация и документи, които съгласно глава седма предоставя на инвеститорите в Република България.

(2) Информацията и документите съгласно ал. 1 се предоставят на инвеститорите по начин, установен в законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове на приемащата държава членка.

(3) Документът с ключова информация за инвеститорите се предоставя на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен от компетентните органи на тази държава. Всяка друга информация, различна от ключовата информация за инвеститорите, може да бъде предоставена по избор на колективната инвестиционна схема по един от начините, посочени в изречение първо, или на английски език. Преводът трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.

(4) Изискванията за предоставяне на информацията и документите по този член се прилагат и при всяка тяхна промяна и актуализация.

Чл. 138. Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, публикува в тази държава членка емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете си с честота, определена в този закон и актовете по прилагането му.

Чл. 139. Контролът върху дейността на колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага дяловете си на територията на друга държава членка, се осъществява от комисията в съответствие с разпоредбите на чл. 116 и 117, с изключение на контрола за спазване на съответните на чл. 130 – 132 изисквания в законодателството на приемащата държава членка, както и на законите, подзаконовите нормативни актове и административните актове в приемащата държава членка, които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО, който се осъществява от надзорния орган на приемащата държава членка.

Чл. 140. (1) При вземане на решение за отнемане на лиценза, съответно разрешението за извършване на дейност на колективна инвестиционна схема, за прилагане на принудителна административна мярка за спиране на обратното изкупуване на дяловете или друга принудителна административна мярка, или за налагане на административно наказание комисията незабавно съобщава решението си на компетентните органи на приемащата държава членка, а в случаите, когато управляващото й дружество е с произход от друга държава членка – и на компетентните органи на тази държава.

(2) В случая по ал. 1 комисията може да приложи принудителни административни мерки или да наложи административно наказание на управляващото дружество само ако дружеството нарушава разпоредби, за спазването на които контролът се осъществява от комисията, а не от компетентния орган от държавата членка по произход на управляващото дружество.

Глава четиринадесета

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Раздел І

Видове преобразуване

Чл. 141. (1) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, може да се преобразува само чрез сливане и вливане след разрешение на комисията, когато всички останали участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми са с произход от Република България.

(2) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, може да се преобразува само чрез сливане и вливане след разрешение на комисията, когато колективната инвестиционна схема е преобразуваща се и в преобразуването участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки.

(3) Преобразуване чрез сливане и вливане на колективни инвестиционни схеми при условията на ал. 2 е налице и при сливане и вливане на отделни инвестиционни подфондове от една или няколко колективни инвестиционни схеми.

(4) Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, може да участва в преобразуване по чл. 142, ал. 3, когато тя не е преобразуваща се, и тази форма на преобразуване е допустима съгласно законодателството на държавата членка по произход на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми и е получено разрешение за тяхното преобразуване от компетентния орган на тази държава членка.

(5) Инвестиционно дружество, за което Република България е държава членка по произход, може да се преобразува и чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на комисията при условия и по ред, определени с наредба.

Чл. 142. (1) При преобразуване чрез вливане една или повече колективни инвестиционни схеми или съответните й инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друга съществуваща колективна инвестиционна схема или на съответните й инвестиционни подфондове (приемаща колективна инвестиционна схема) всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, ако е приложимо – и на парична сума в размер, не по-висок от 10 на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите.

(2) При преобразуване чрез сливане две или повече колективни инвестиционни схеми или съответните им инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друга учредена от тях колективна инвестиционна схема или на съответните й инвестиционни подфондове (новоучредена колективна инвестиционна схема) всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на новоучредената колективна инвестиционна схема на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, ако е приложимо – и на парична сума в размер, не по-висок от 10 на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната стойност на активите.

(3) В случаите по чл. 141, ал. 4 една или повече колективни инвестиционни схеми или съответните й инвестиционни подфондове (преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) продължават да съществуват до погасяване на всички неизплатени задължения и прехвърлят нетните си активи на друг инвестиционен подфонд на същата колективна инвестиционна схема, на съществуваща колективна инвестиционна схема или на друга учредена от тях колективна инвестиционна схема (приемаща или новоучредена колективна инвестиционна схема).

Чл. 143. (1) Решението за преобразуване на инвестиционно дружество се взема от общото събрание на дружеството.

(2) Уставът на инвестиционното дружество не може да предвижда по-голямо мнозинство за вземане на решение за преобразуване на дружеството от установеното в чл. 230 от Търговския закон.

(3) Решението за преобразуване на договорен фонд се взема от управителния орган на управляващото фонда дружество.

Чл. 144. (1) За издаване на разрешение от комисията по чл. 141, ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя.

(2) Комисията се произнася по заявлението в срок 20 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителна информация и документи – в срок 10 работни дни от получаването им.

(3) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение. Ако представената информация и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.

(4) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.

(5) Комисията отказва издаване на разрешение, ако не са спазени изискванията на закона или на актовете по прилагането му или не са защитени интересите на инвеститорите. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в тридневен срок.

(6) Документите, които се прилагат към заявлението, условията и редът за преобразуване по ал. 1 се определят с наредба.

Раздел ІІ

Издаване на разрешение за преобразуване на колективна инвестиционна схема с произход от Република България, когато в преобразуването участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки

Чл. 145. (1) За издаване на разрешение по чл. 141, ал. 2 преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, подава до комисията заявление по образец, одобрен от заместник-председателя, към което прилага:

1. план за предложеното преобразуване, одобрен от преобразуващата се колективна инвестиционна схема, а в случаите на преобразуване чрез вливане – и от приемащата колективна инвестиционна схема;

2. актуални проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка;

3. декларация от всеки от депозитарите на преобразуващата се и приемащата колективна инвестиционна схема, че са извършили проверка за съответствието на данните по ал. 2, т. 1, 6 и 7 с изискванията на приложимото законодателство и правилата на договорния фонд (дяловия тръст) или с учредителните документи на инвестиционното дружество;

4. информацията за преобразуването, която преобразуващата се колективна инвестиционна схема и приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема ще предоставят на притежателите на дяловете си.

(2) Планът за преобразуване по ал. 1, т. 1 съдържа най-малко следната информация:

1. определяне на вида на преобразуване и на участващите в него колективни инвестиционни схеми;

2. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;

3. очаквано въздействие на предложеното преобразуване върху притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, а в случаите на преобразуване чрез вливане – и на приемащата колективна инвестиционна схема;

4. възприети критерии за оценка на активите, а когато е приложимо – и на пасивите, към датата на изчисляване на съотношението на замяна, посочена в чл. 154;

5. метода за изчисляване съотношението на замяна;

6. планираната ефективна дата на пре-образуване;

7. правилата, при които ще се извърши прехвърлянето на активи и размяната на дялове;

8. в случаите на преобразуване чрез сливане – правилата или учредителните документи на новоучредената колективна инвестиционна схема.

(3) Участващите в преобразуването колективни инвестиционни схеми могат да включат и допълнителна информация към съдържанието на плана за преобразуване.

(4) Документите и информацията по ал. 1 се предоставят на български език и на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема, или на език, одобрен от техните компетентни органи.

(5) Когато комисията прецени, че документите и информацията, предоставени по реда на ал. 1, са непълни, тя изпраща съобщение до заявителя и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи в срок 10 работни дни от получаване на заявлението. Член 144, ал. 4 се прилага съответно.

Чл. 146. (1) Когато комисията прецени, че документите и информацията по чл. 145 са представени в пълнота или след допълването им по реда на чл. 145, ал. 5, тя незабавно предоставя копие от тях на компетентните органи на държавите членки по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.

(2) При разглеждане на документите и информацията по чл. 145 комисията взема под внимание потенциалното влияние на преобразуването върху притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за да прецени дали им се предоставя подходяща информация.

(3) Ако комисията прецени за необходимо, може писмено да поиска по-ясно предоставяне на информацията на притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми.

(4) Когато комисията е уведомена от компетентните органи на държавите членки по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема, че по тяхна преценка информацията, която ще бъде предоставена на притежателите на дялове на тази схема, не е подходяща и е поискана нейната промяна, комисията се произнася след получаване на уведомление от тези компетентни органи дали са удовлетворени от извършената промяна на информацията.

Чл. 147. (1) Комисията издава разрешение за извършване на преобразуването, ако:

1. предложеното преобразуване отговаря на изискванията на чл. 145, 146, 149 и 150;

2. приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема е подала уведомление за предлагане на своите дялове във всички държави членки, в които преобразуващите се дружества са подали уведомление или са получили разрешение да предлагат своите дялове по реда на чл. 136;

3. комисията и компетентните органи от държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема смятат, че на притежателите на дялове се предоставя подходяща информация за преобразуването или в комисията не е постъпила информация по реда на чл. 146, ал. 4, че компетентните органи от държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема смятат информацията за преобразуването, която ще се предостави на притежателите на дялове, за неподходяща.

(2) Комисията уведомява преобразуващата се колективна инвестиционна схема в срок 20 работни дни от получаване на пълния комплект документи по чл. 145 за решението си да разреши или да не разреши извършване на преобразуването.

(3) Комисията уведомява за решението си и компетентните органи от държавата членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.

Чл. 148. (1) Когато в случаите на преобразуване, в което приемаща или новоучредена колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, комисията получи от компетентните органи на държавата членка по произход на преобразуващата се схема копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145, ал. 1, при разглеждането на тази информация комисията взема под внимание потенциалното влияние на преобразуването върху притежателите на дялове в колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, за да прецени дали на притежателите на дялове се предоставя подходяща информация за преобразуването.

(2) Ако прецени за необходимо, в срок до 15 дни от получаване на копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145, ал. 1, комисията може писмено да поиска от колективната инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, да бъде променена информацията, която ще бъде предоставена на притежателите на дяловете й.

(3) В случаите по ал. 2 комисията уведомява за това компетентните органи на държавата членка по произход на преобразуващата се схема, а в срок 20 работни дни от получаване на предоставеното й копие от документите и информацията, съответстващи на тези по чл. 145, ал. 1, ги уведомява дали е удовлетворена от извършената промяна на информацията, предназначена за притежателите на дялове на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема.

Раздел ІІІ

Контрол върху преобразуването от банката депозитар и независим одитор, информиране на притежателите на дялове и други техни права, свързани с преобразуването

Чл. 149. Банката депозитар на колективна инвестиционна схема, която участва в пре-образуване, проверява дали информацията от съдържанието на плана за преобразуване по чл. 145, ал. 2, т. 1, 6 и 7 отговаря на изискванията на закона, на правилата, съответно на устава и другите учредителни документи на тази колективна инвестиционна схема.

Чл. 150. (1) Преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, предоставя на комисията заедно с документите по чл. 145, ал. 1 доклад, изготвен от независим одитор, в който са изложени резултатите от проверката на:

1. възприетите критерии за оценка на активите, а когато е приложимо – и на пасивите, към датата на изчисляване съотношението на замяна, посочена в чл. 154;

2. изплащаната парична сума за дял, когато изплащането на такава е предвидено;

3. метода за изчисляване съотношението на замяна, както и действителното съотношение, изчислено на датата на изчисляване съотношението на замяна съгласно чл. 154.

(2) Копие от доклада на независимия одитор се предоставя безплатно при поискване на притежателите на дялове както на преобразуващата се колективна инвестиционна схема, така и на останалите участващи в преобразуването схеми и на надзорните органи.

(3) За целите на проверката по ал. 1 независим одитор може да бъде и независимият одитор, заверил финансовите отчети на преобразуващата се или на приемащата колективна схема.

Чл. 151. (1) Участващите в преобразуване колективни инвестиционни схеми, за които Република България е държава членка по произход, предоставят подходяща и точна информация на притежателите на дялове, която им позволява да направят информирана преценка за влиянието на преобразуването върху техните инвестиции и да упражнят правата си по чл. 152, съдържаща:

1. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;

2. възможното въздействие на преобразуването върху притежателите на дялове, включително, но не само, съществените разлики по отношение на инвестиционната политика и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения в резултатите от дейността, както и когато е приложимо, изрично предупреждение към инвеститорите за възможна промяна в данъчното им третиране след сливането;

3. всички специфични права на притежателите на дялове по отношение на предложеното преобразуване, включително, но не само, правото за получаване на допълнителна информация, правото за получаване копие на доклада на независимия одитор при поискване, правото за изискване на обратно изкупуване или когато е приложимо, преобразуване на притежаваните от тях дялове без такса съгласно чл. 152 и крайния срок за упражняване на това право;

4. процедурни въпроси и планираната ефективна дата на преобразуване;

5. копие от документа с ключова информация за инвеститорите на приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на притежателите на дялове след издаване на разрешение за извършване на преобразуването от комисията в случаите по чл. 141, ал. 1 и 2 или след издаване на разрешение от съответния компетентен орган от друга държава членка в случаите по чл. 148.

(3) Предоставянето на информацията по ал. 1 се извършва до 30 дни преди крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване или ако е приложимо, за преобразуване без допълнителни такси съгласно чл. 152.

(4) Когато участваща в преобразуване колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, е подала уведомление по чл. 136, тя предоставя информацията по ал. 1 и на официалния или на един от официалните езици на приемащата държава членка или на друг одобрен от нейните компетентни органи език. Преводът на информацията по ал. 1 на езика по изречение първо трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала и отговорността за изготвянето му е на колективната инвестиционна схема.

(5) Допълнителни изисквания към съдържанието, формата и начина за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с наредба.

Чл. 152. (1) Притежателите на дялове в участваща в преобразуване колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, могат да искат обратно изкупуване на своите дялове или когато е възможно, преобразуване на своите дялове в дялове на друга колективна инвестиционна схема с подобни инвестиционни цели, управлявана от същото управляващо дружество или от друго дружество, с което управляващото дружество е свързано чрез общо управление или контрол или чрез съществено пряко или непряко участие, без за това да дължат други такси освен тези, свързани единствено с покриване на разходите за предсрочно прекратяване на инвестиции, с цел освобождаване на средства за удовлетворяване на исканията за обратно изкупуване или преобразуване на дялове.

(2) Правото на притежателите на дялове по ал. 1 може да бъде упражнено от момента, в който те са информирани за преобразуването по реда на чл. 151, и се прекратява 5 работни дни преди датата за изчисляване съотношението на замяна по чл. 154.

(3) Комисията може да изисква от колективната инвестиционна схема или да разреши по нейно искане временно спиране на продажбата, или обратното изкупуване на дялове в случаите, когато това спиране е в интерес на притежателите на дялове.

Чл. 153. Възникналите във връзка с подготовката и извършването на преобразуването правни, консултантски и административни разходи не са за сметка на участващите в преобразуването колективни инвестиционни схеми и на притежателите на техните дялове.

Раздел ІV

Пораждане на действие от преобразуването

Чл. 154. (1) При преобразуване, в което не участват колективни инвестиционни схеми с произход от други държави членки, както и при преобразуване, в което участват и колективни инвестиционни схеми от други държави членки, а приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, датата, на която преобразуването поражда действие, е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър, когато участващото в преобразуването дружество с произход от Република България е инвестиционно дружество, съответно датата на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, когато всички участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми с произход от Република България са договорни фондове, или друга, посочена в плана за преобразуване ефективна дата на преобразуването. Датата на изчисляване съотношението на замяна не може да е по-рано от 5 работни дни преди ефективната дата на преобразуване, а датата на определяне нетната стойност на активите в случаите, когато притежателите на дялове имат право на плащане в брой, е ефективната дата на преобразуването.

(2) При преобразуване, в което преобразуващата се колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, а приемащата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, датата, на която преобразуването поражда действие, датата на изчисляване на съотношението на замяна, както и датата на определяне нетната стойност на активите в случаите, когато притежателите на дялове имат право на плащане в брой, се определят съгласно законодателството на държавата членка по произход на приемащата колективна инвестиционна схема.

(3) При преобразуване по ал. 1 пораждането на действие на преобразуването се оповестява публично от приемащата колективна инвестиционна схема по ред, определен с наредба, и за него се уведомяват комисията и съответните компетентни органи от държавите членки по произход на останалите участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми.

(4) След пораждане действието на преобразуване по ал. 1 то не може да бъде обявено за нищожно.

Чл. 155. (1) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми чрез вливане има следните последици:

1. всички активи и пасиви на преобразуващата се колективна инвестиционна схема се прехвърлят на приемащата колективна инвестиционна схема;

2. притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема стават притежатели на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема, като за постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да им бъдат направени парични плащания в размер не повече от 10 на сто от нетната стойност на активите на техните дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна схема;

3. преобразуващата се колективна инвестиционна схема прекратява съществуването си с влизането в сила на преобразуването.

(2) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми чрез сливане има следните последици:

1. всички активи и пасиви на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми се прехвърлят на новоучредената колективна инвестиционна схема;

2. притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми стават притежатели на дялове на новоучредената колективна инвестиционна схема, като за постигане на еквивалентно съотношение на замяна могат да им бъдат направени парични плащания в размер не повече от 10 на сто от нетната стойност на активите на техните дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна схема;

3. преобразуващите се колективни инвестиционни схеми прекратяват съществуването си с пораждане действието на преобразуването.

(3) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми по чл. 142, ал. 3 има следните последици:

1. нетните активи на преобразуващата се колективна инвестиционна схема се прехвърлят на приемащата колективна инвестиционна схема;

2. притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема стават притежатели на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема;

3. преобразуващата се колективна инвестиционна схема продължава да съществува до погасяване на задълженията й.

Чл. 156. Управляващото дружество на приемащата колективна инвестиционна схема уведомява незабавно банката депозитар на приемащата колективна инвестиционна схема за приключване на процедурата по прехвърляне на активи, както и на пасиви, когато такова е предвидено.

Раздел V

Прекратяване на колективна инвестиционна схема

Чл. 157. (1) Освен по реда на Търговския закон инвестиционното дружество се прекратява принудително:

1. при отнемане на лиценза;

2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го дружество инвестиционното дружество не е избрало ново управляващо дружество или не се е преобразувало чрез сливане или вливане.

(2) Освен по реда на чл. 363, букви „а“ и „б“ от Закона за задълженията и договорите договорният фонд се прекратява принудително:

1. при отнемане разрешението на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;

2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го дружество не е избрано ново управляващо дружество или фондът не е преобразуван чрез сливане или вливане.

(3) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на инвестиционното дружество комисията го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване на ликвидатор.

(4) Заместник-председателят може да разпореди извършването на проверки и да прилага принудителни административни мерки до заличаване на инвестиционното дружество от търговския регистър и до окончателното уреждане на отношенията с притежателите на дялове.

(5) Условията и редът за прекратяване на инвестиционно дружество и договорен фонд се определят с наредба.

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Чл. 158. (1) Комисията уведомява Европейската комисия за възникнали съществени затруднения за управляващи дружества, за които Република България е държава членка по произход, при установяването им или при извършване на услуги и дейности в трета държава.

(2) По искане на Европейската комисия комисията ограничава или спира за срок до три месеца издаването на разрешения за извър-шване на дейност на територията на Република България от управляващи дружества от трета държава, както и производствата във връзка с придобиването на преки или непреки участия от предприятие майка, което се регулира от законодателството на тази трета държава. По решение на Съвета на Европейския съюз този срок може да бъде удължен.

(3) Алинея 2 не се прилага по отношение на дъщерно дружество на управляващо дружество, получило разрешение за извършване на дейност в рамките на Европейския съюз, или дъщерно дружество на такова дъщерно дружество.

(4) По искане на Европейската комисия, в случаите когато трета държава не осигурява на управляващо дружество от държава членка извършване на дейност при пазарни условия, равностойни на тези, които правото на Европейския съюз гарантира на управляващите дружества от тази трета държава, или когато трета държава не предоставя режим на национално третиране при извършване на дейност на нейна територия от управляващите дружества от държава членка, комисията я уведомява за всяко подадено:

1. заявление за издаване на лиценз на управ-ляващо дружество, което се явява пряко или непряко дъщерно дружество на предприятие майка, регулирано от законодателството на тази трета държава;

2. уведомление от предприятие майка, което се регулира от законодателството на тази трета държава и възнамерява да придобие участие в управляващо дружество, за което Република България е държава членка по произход, в резултат на което управляващото дружество става дъщерно дружество на това предприятие майка.

(5) Уведомяването по ал. 4 се преустановява след постигане на споразумение между Европейския съюз и третата държава за предоставяне от третата държава на условия за извършване на дейността на управляващите дружества от Европейския съюз, равностойни на условията, които правото на Европейския съюз гарантира на управляващите дружества от тази трета държава за предоставяне режим на национално третиране, или след изтичане на срока по ал. 2.

Чл. 159. (1) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на другите държави членки при упражняване на надзорните си правомощия по този закон и актовете по прилагането му и при необходимост оказва съдействие на тези органи при упражняване на надзорните им правомощия.

(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 комисията използва предоставените й със закон правомощия и в случаите, когато действието – предмет на разследване от компетентните органи на други държави членки, не представлява нарушение на законодателството на Република България.

Чл. 160. Комисията незабавно предоставя информация на компетентен орган от друга държава членка, когато тази информация е необходима за изпълнение на правомощията му по Директива 2009/65/ЕО.

Чл. 161. (1) В случаите, когато комисията има основателни съмнения, че лице, върху чиято дейност не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило на територията на друга държава членка нарушение на изискванията на Директива 2009/65/ЕО, тя уведомява за това компетентния надзорен орган на съответната държава членка.

(2) Когато комисията е уведомена от компетентен орган на държава членка, че лице, върху чиято дейност този орган не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило на територията на Република България нарушение на изискванията на Директива 2009/65/ЕО, комисията предприема необходимите мерки и информира компетентния орган на държавата членка за резултатите от тях.

Чл. 162. (1) При осъществяване на надзорната си дейност, включително при извър-шване проверки на място или разследване на територията на държава членка, комисията може да поиска съдействие от съответния компетентен орган в тази държава.

(2) Когато комисията поиска от компетентния орган на държава членка извършването на проверка на място или разследване на територията на тази държава и компетентният орган реши да извърши проверката или разследването самостоятелно, комисията може да поиска нейни експерти да придружават експертите на компетентния орган при извършването на проверката или разследването.

Чл. 163. (1) При отправено искане от компетентен орган на държава членка за извършване проверка на място или разследване на територията на Република България комисията в рамките на своите правомощия:

1. извършва самостоятелно проверката или разследването;

2. допуска извършването на проверката или разследването от компетентния орган на другата държава членка;

3. допуска извършването на проверката или разследването от одитори или експерти.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 по искане на компетентния орган на другата държава членка при извършването на проверката или разследването служителите на комисията се придружават от служители на този компетентен орган. Независимо от това контролът върху извършването на проверката или разследването се осъществява от компетентните органи в Република България.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията може да поиска при извършването на проверката или разследването служителите на компетентния орган на другата държава членка да бъдат придружавани от служители на комисията.

Чл. 164. (1) Комисията може да откаже предоставяне на информация по чл. 160 или съдействие при извършване на проверка на място или на разследване по чл. 163, когато:

1. извършването на проверка на място или на разследване и предоставянето на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин суверенитета, сигурността или обществения ред в Република България;

2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие;

3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и лица, във връзка с които е поискано съдействие.

(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействие, и му предоставя подробна информация относно причините за отказа.

Чл. 165. Комисията може да изпрати сигнал до Европейския орган за ценни книжа и пазари за случаите, когато искане на комисията за обмен на информация съгласно чл. 166 – 169, за извършване на разследване или проверка на място съгласно чл. 170 или искане нейни служители да придружават служителите на компетентния орган от друга държава членка при извършване на разследване или проверка на място е било отхвърлено или не са били предприети действия в разумен срок.

Чл. 166. (1) Когато управляващо дружество с произход от Република България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на услуги извършва дейност на територията на една или повече държави членки, комисията си сътрудничи с компетентните органи от тези държави. Комисията сътрудничи включително с цел да осигури събирането от компетентните органи на информацията по чл. 124, ал. 2 и 3.

(2) Когато управляващо дружество с произход от друга държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез клон извършва дейност на територията на Република България и на територията на една или повече държави членки, комисията си сътрудничи с компетентните органи в тези държави.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 комисията може да изисква от компетентните органи на държавите членки и е длъжна да им предостави при отправено искане от тяхна страна цялата информация, свързана с управлението и структурата на собственост в управляващото дружество, която може да улесни осъществяването на надзорните й правомощия.

Чл. 167. Когато управляващо дружество с произход от друга държава членка извършва дейност на територията на Република България, комисията информира компетентните органи на тази държава за приложените от нея по отношение на дружеството в случаите по чл. 124, ал. 2 и 3 принудителни административни мерки или наложени административни наказания.

Чл. 168. Когато управляващо дружество с произход от Република България управлява колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, комисията незабавно уведомява компетентните органи от тази държава членка за всяко нарушение на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му или за всякакви други проблеми, които е установила в дейността на управляващото дружество и които могат да окажат влияние върху способността на дружеството да изпълнява задълженията си при управлението на схемата.

Чл. 169. Когато Република България е държава членка по произход на колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество с произход от друга държава членка, комисията незабавно уведомява компетентния орган на тази държава за проблемите, които е установила в дейността на схемата и които могат да окажат влияние върху способността на управляващото дружество да изпълнява задълженията си.

Чл. 170. Когато Република България е приемаща държава членка за управляващо дружество, което извършва на нейна територия дейност чрез клон, комисията, след като е информирана от компетентния орган на тази държава членка, оказва сътрудничество на този орган, в случаите когато той извършва лично или чрез посредници проверка на място на информацията, посочена в чл. 166 – 169.

ЧАСТ ТРЕТА

ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

ДЯЛ ПЪРВИ

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

Глава петнадесета

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 171. (1) Инвестиционното дружество от затворен тип е предприятие за колективно инвестиране, организирано като акционерно дружество, с предмет на дейност инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, което действа на принципа на разпределение на риска и чиито акции не подлежат на обратно изкупуване освен при условията и по реда на Търговския закон.

(2) Инвестиционното дружество от затворен тип няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.

(3) Инвестиционното дружество от затворен тип се учредява само на учредително събрание.

(4) Инвестиционното дружество от затворен тип издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.

Чл. 172. Освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, уставът на инвестиционното дружество от затворен тип трябва да съдържа:

1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната политика на инвестиционното дружество;

2. дела на инвестициите по видове активи;

3. възнагражденията и методите за изчисляване на възнаграждението на управляващото дружество, съответно на членовете на управителния и контролния орган;

4. разпределението на правата и задълженията между управителния орган на дружеството и управляващото дружество;

5. условията за замяна на банката депозитар и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

6. условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава замяна;

7. реда и начина за разпределяне на дивиденти.

Чл. 173. Промяна в устава, в правилата за управление на риска, в правилата за оценка на портфейла и в договора за депозитарни услуги, замяна на банката депозитар и на управляващото дружество, както и замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество и обратно се допускат след одобрение на заместник-председателя. В тези случаи се прилагат разпоредбите на чл. 18, ал. 2 – 7.

Чл. 174. (1) Записаният капитал на инвестиционното дружество от затворен тип не може да бъде по-малък от 500 000 лв. По отношение на капитала на инвестиционното дружество от затворен тип се прилагат и разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и 3.

(2) Инвестиционното дружество от затворен тип трябва по всяко време да притежава собствен капитал в размер не по-малък от 500 000 лв., чиято структура и съотношение с балансовите активи и пасиви на дружеството се определят с наредба.

Чл. 175. (1) Дейността по чл. 171, ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип се управлява от управляващо дружество съгласно сключен договор или от управителния му орган.

(2) Ако дейността по чл. 171, ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип се управлява от неговия управителен орган, дружеството сключва договор с лице по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти, което има право да извършва инвестиционни консултации.

Чл. 176. (1) Когато дейността по чл. 171, ал. 1 на инвестиционното дружество от зат-ворен тип се управлява от неговия управителен орган, членовете на управителния или контролния орган на дружеството трябва да отговарят на изискванията на чл. 93.

(2) Когато дейността по чл. 171, ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип се управлява от управляващо дружество, всяко лице, избрано за член на управителния или контролния орган на дружеството, трябва да не е:

1. осъждано за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;

2. било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителния или контролния орган на дружеството;

5. лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителния или контролния орган на инвестиционното дружество.

(4) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционното дружество.

(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се удостоверяват със свидетелство за съдимост, съответно с еквивалентен документ, а по ал. 1, т. 2 – 5 се удостоверяват с декларация.

(6) Лицата по ал. 1 – 4 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от тях обстоятелства по ал. 1 в срок три работни дни от промяната.

Чл. 177. По отношение на начина на съхраняване активите на инвестиционното дружество от затворен тип се прилагат изис-кванията към банката депозитар по глава пета, както и съответните разпоредби по тази глава относно задълженията й и обхвата на отговорностите.

Чл. 178. (1) Инвестиционно дружество от затворен тип трябва да подаде молба за приемане на акциите му за търговия на регулиран пазар в 6-месечен срок от вписването в търговския регистър.

(2) Ако акциите на инвестиционното дружество от затворен тип не бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар в едногодишен срок от вписването в търговския регистър, дружеството се ликвидира при условия и по ред, определени с наредба.

Глава шестнадесета

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 179. (1) За извършване на дейност като инвестиционно дружество от затворен тип се изисква да е издаден лиценз от комисията.

(2) За издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество от затворен тип се подава заявление до комисията по определен от заместник-председателя образец, към което се прилагат:

1. уставът;

2. данни за записания и внесения капитал;

3. данните и другите необходими документи за членовете на управителния и контролния орган на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват юридически лица, членове на неговия управителен и контролен орган или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната им квалификация и опит;

4. договорът с управляващото дружество, съответно договорът с лице по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти и договорът за депозитарни услуги;

5. имената или наименованията и данни за лицата, които притежават пряко или непряко 10 или над 10 на сто от акциите с право на глас на заявителя или могат да упражняват контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят писмени декларации относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции, включително дали средствата не са заемни, и за платените от тях данъци през последните 5 години по образец, одобрен от заместник-председателя;

6. правилата за оценка на портфейла;

7. проспектът на инвестиционното дружество;

8. правилата за управление на риска;

9. други документи и данни, определени с наредба.

(3) Никой няма право да извършва дейност по чл. 171, ал. 1, без да е получил лиценз.

(4) Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по чл. 171, ал. 1 съгласно изискванията на този закон, не може да използва в своето наименование, в рекламна или друга дейност думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ или други равнозначни думи на български или на чужд език, означаващи извършването на такава дейност.

Чл. 180. (1) Комисията отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество от затворен тип, ако:

1. уставът на дружеството не съответства на закона;

2. записаният капитал не отговаря на изис-кванията на чл. 174, ал. 1;

3. договорът с управляващото дружество не съответства на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

4. не е представен договорът с лице по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

5. членовете на управителния или контролния орган не отговарят на изискванията на чл. 176;

6. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционното дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;

7. лицата, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в общото събрание, са направили вноски със заемни средства;

8. банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговаря на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

9. проспектът на инвестиционното дружес-тво не съответства на изискванията на закона и на актовете по прилагането му;

10. съгласно закона или устава инвестиционното дружество не може да предлага акциите си на територията на Република България;

11. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите;

12. управляващото дружество не е с произход от Република България.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 – 5, 8 и 9 комисията може да откаже да издаде лиценз само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(3) Отказът на комисията се мотивира писмено.

(4) Заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Чл. 181. (1) Агенцията по вписванията вписва инвестиционното дружество от затворен тип в търговския регистър, след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.

(2) Инвестиционното дружество уведомява комисията за вписването в 7-дневен срок от извършването му.

Чл. 182. (1) За отнемане на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество от затворен тип се прилага чл. 19, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6. Комисията отнема лиценза и когато инвестиционното дружество от затворен тип престане да бъде публично дружество по чл. 119, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество от затворен тип то може да продължи да съществува като акционерно дружество по Търговския закон. Комисията изпраща решението на Агенцията по вписванията за заличаване на предмета му на дейност като инвестиционно дружество.

Глава седемнадесета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

Чл. 183. (1) Публично предлагане на акции на инвестиционното дружество от затворен тип се извършва след издаване на лиценз и публикуване на проспект.

(2) Проспектът на инвестиционно дружество от затворен тип се изготвя и публикува по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Инвестиционното дружество от затворен тип съставя маркетинговите съобщения във връзка с предлаганите от него акции при съответно прилагане на чл. 65, ал. 1 и 2.

Чл. 184. По отношение на правилата за управление на риска на инвестиционното дружество от затворен тип и изискванията за периодично уведомяване на комисията се прилагат чл. 40 и 41.

Чл. 185. (1) За инвестиционното дружество от затворен тип се прилагат инвестиционните ограничения по чл. 38.

(2) Инвестиционното дружество от зат-ворен тип не може да инвестира повече от 25 на сто от активите си в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент.

(3) При нарушение на инвестиционните ограничения по ал. 1 и 2 инвестиционното дружество от затворен тип е длъжно в 7-дневен срок от извършване на нарушението да уведоми комисията, като предостави информация за причините за възникването му и за предприетите мерки за неговото отстраняване.

(4) Когато дейността по чл. 171, ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип се управлява от неговия управителен орган, то може да придобива движими вещи и недвижими имоти само доколкото това е от значение за прякото осъществяване на дейността му.

Чл. 186. Инвестиционното дружество от затворен тип не може:

1. да продава ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7 – 9, които инвестиционното дружество не притежава;

2. да инвестира в ценни книжа, издадени от:

а) учредителите или свързани с тях лица за срок две години от учредяването на инвестиционното дружество;

б) лица, които контролират инвестиционното дружество, или свързани с тях лица.

Чл. 187. За инвестиционното дружество от затворен тип се прилагат и ограниченията по чл. 28 и 31.

Чл. 188. Инвестиционното дружество не може да ползва заеми. Заместник-председателят може да разреши на инвестиционно дружество да ползва заем на стойност до 15 на сто от активите му, ако заемът е за срок не по-дълъг от 6 месеца и е необходим за придобиване на активи. В този случай се прилага чл. 18, ал. 2 – 6.

Чл. 189. Инвестиционното дружество от затворен тип приема правила относно личните сделки на членовете на управителния и контролния орган на дружеството, които гарантират, че няма да бъдат сключвани лични сделки или поддържани инвестиции от тези лица, позволяващи им заедно или поотделно да упражняват съществено влияние върху емитент, или които биха довели до конфликт на интереси, или са резултат на злоупотреба с информация, която са придобили във връзка с професионалната си дейност по смисъла на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Чл. 190. Инвестиционното дружество от затворен тип разкрива информация по реда на глава шеста „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 191. Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите на инвестиционното дружество от затворен тип, насочени към защита на интересите на инвеститорите, годишните и междинните финансови отчети за дейността и тяхното разпространение, поддържането и съхраняването на отчетност, начинът и редът за оценка на активите и пасивите, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения във връзка с акции на инвестиционното дружество от затворен тип, правилата за личните сделки, правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла, съдържанието на договорите с управляващото дружество и банката депозитар се определят с наредба.

Чл. 192. За неуредените случаи се прилагат съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Глава осемнадесета

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 193. (1) Инвестиционното дружество от затворен тип не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност.

(2) Преобразуване на инвестиционно дружество от затворен тип в колективна инвестиционна схема се извършва само с разрешение на комисията. Преобразуването чрез сливане и вливане, разделяне и отделяне, както и прекратяването на инвестиционното дружество от затворен тип се извършва с разрешение на комисията. След влизането в сила на решението за отнемане на лиценза на инвестиционното дружество комисията го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър, а при прек-ратяване на инвестиционното дружество и за назначаване на ликвидатор. Член 23 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.

(3) За издаване на разрешение по ал. 2 се прилага чл. 144.

(4) Преобразуванията по ал. 2, както и прекратяването на инвестиционно дружество от затворен тип се извършват при условия и по ред, предвидени в наредба.

Дял втори

ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Чл. 194. Предприятие за колективно инвес-тиране е и дружество със специална инвестиционна цел, дейността на което е уредена със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Глава деветнадесета

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 195. (1) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи квалифицирано участие в управляващо дружество, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му, на решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят може:

1. да ги задължи да предприемат мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок;

2. при определен от комисията дневен ред да свика общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или на контролните органи на контролираните от нея лица за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;

3. да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;

4. да спре за срок до 10 последователни работни дни или да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с дялове на колективната инвестиционна схема;

5. да разпореди писмено на поднадзорно лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;

6. да назначи квестори в случаите, предвидени в този закон;

7. да назначи регистриран одитор, който да извърши финансова или друга проверка съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, на поднадзорно лице, като разходите са за сметка на проверяваното лице;

8. да вземе решение за временно спиране обратното изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема.

(2) Принудителна административна мярка е също и отнемането на лиценз, съответно разрешение, за извършване на дейност, предвидено в този закон, освен в случаите когато лицето изрично се е отказало от издадения лиценз, съответно разрешение.

(3) Когато установи, че банка депозитар извършва дейността си в нарушение на този закон или на актовете по прилагането му, заместник-председателят може да приложи мерките по ал. 1, т. 1, както и да предложи на Българската народна банка прилагането на съответните мерки по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции. Българската народна банка е длъжна да уведоми заместник-председателя за решението си в едномесечен срок от получаването на предложението.

(4) Заместник-председателят може да предложи на Българската народна банка да отнеме лиценза на банка депозитар само ако банката депозитар системно нарушава разпоредбите на този закон или на актовете по прилагането му.

(5) По искане на комисията, съответно на заместник-председателя Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно обявява актовете по ал. 1 в търговския регистър.

Чл. 196. (1) Производството по прилагане на принудителните административни мерки започва по инициатива на заместник-председателя, а в случаите по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 6 – по инициатива на комисията.

(2) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 могат да се извършват и с препоръчано писмо с обратна разписка, с телеграма, по телефона, телекса, факса или по електронната поща. Уведомяванията и съобщаванията с препоръчано писмо с обратна разписка или с телеграма се удостоверяват с известие за доставянето им, по телефона – писмено от длъжностното лице, което ги е извършило, а по телекса, факса или електронната поща – с писмено потвърждение за изпратено съобщение.

(3) Ако уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети на посочените от лицата или вписани в съот-ветния регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор адрес, телефон, телекс, факс или електронна поща, уведомяванията и съобщаванията се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.

(4) Принудителните административни мерки по чл. 195, ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 195, ал. 1, т. 5 и 6 – с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му.

Чл. 197. Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение независимо дали е обжалвано.

Чл. 198. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, се прилагат съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава двадесета

КВЕСТОР

Чл. 199. (1) Комисията може да назначи на инвестиционно дружество и на управляващо дружество един или няколко квестори от списък, одобрен от комисията:

1. с вземането на решение за прилагане на мярка по чл. 195, ал. 1, т. 1 или 5 за срок до 6 месеца, или

2. при отнемане на лиценза за извършване на дейност – до назначаването на ликвидатор, съответно на синдик.

(2) Ако с изтичането на 6-месечния срок по ал. 1, т. 1 не бъде отнет лицензът за извършване на дейност на дружеството, правомощията на квестора се прекратяват и правата на органите на дружеството се възстановяват.

(3) Комисията може по всяко време да прекрати правомощията на квестора и да назначи друг на неговото място. Актът не подлежи на обжалване.

Чл. 200. (1) Квесторът е физическо лице.

(2) Квесторът трябва да отговаря съответно на изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1, 2 и 6, както и да:

1. не е едноличен търговец или член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество или кооперация, за което е открито производство по несъстоятелност или което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;

3. не е съпруг, роднина по права или по съребрена линия до шеста степен или по сватовство до трета степен на член на управителен орган на лицето по чл. 199, ал. 1, чиито правомощия са преустановени с акта на назначаване на квестора;

4. не се намира с лицето по чл. 199, ал. 1 или с негов длъжник в отношения, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност.

(3) Квесторът декларира писмено пред комисията обстоятелствата по ал. 2. Той е длъжен да уведоми незабавно комисията за промяна в тези обстоятелства.

Чл. 201. (1) След издаване на акта за назначаване на квестор комисията го връчва незабавно на лицето по чл. 199, ал. 1 и публикува съобщение най-малко в един централен всекидневник.

(2) С назначаването на квестор всички правомощия на надзорния и на управителния съвет, съответно на съвета на директорите на лицето по чл. 199, ал. 1, се преустановяват и се упражняват от квестора, доколкото в акта за назначаването му не са предвидени ограничения. Квесторът взема всички необходими мерки за защита на интересите на инвеститорите.

(3) По време на управлението на квестора общото събрание на акционерите може да се свиква само от квестора и да взема решение по обявения от него дневен ред.

(4) Действия и сделки, извършени от името и за сметка на лицето по чл. 199, ал. 1 без предварително упълномощаване от квестора, са нищожни.

(5) Ако са назначени двама или повече квестори, те вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно, освен ако комисията реши друго.

(6) Комисията може да издава задължителни предписания на квесторите във връзка с дейността им.

(7) Квесторът се отчита за дейността си само пред комисията и при поискване й представя незабавно отчет за дейността си.

Чл. 202. (1) Квесторът има неограничен достъп до и контрол върху помещенията на лицето по чл. 199, ал. 1, счетоводната и друга документация и неговото имущество.

(2) По искане на квестора прокуратурата и органите на Министерството на вътрешните работи са длъжни да оказват съдействие за упражняване на правомощията му по ал. 1.

Чл. 203. (1) Квесторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин. Той носи отговорност само за вреди, причинени от него умишлено или при груба небрежност.

(2) Всички служители на лицето по чл. 199, ал. 1 са длъжни да съдействат на квестора при осъществяване на неговите правомощия.

(3) Квесторът получава за своята работа възнаграждение за сметка на лицето по чл. 199, ал. 1, определено от комисията.

Глава двадесет и първа

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 204. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:

1. член 6, ал. 3, чл. 10, ал. 5, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 52, чл. 57, ал. 1, 5 – 9, чл. 58, ал. 2, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62, 63, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 78, ал. 4 и 5, чл. 79, чл. 81, ал. 2, чл. 91, чл. 93, ал. 1 – 5, чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 98, ал. 2, чл. 179, ал. 4, чл. 181, ал. 2 и чл. 185, ал. 3 или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;

2. член 21, ал. 9, чл. 25, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 1 и 3, чл. 36, ал. 1, чл. 51, чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 60, ал. 1, чл. 64, чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 69, ал. 5, чл. 71, ал. 2, чл. 72, ал. 1, чл. 75, ал. 1 и 2, чл. 77, ал. 2, чл. 78, ал. 1 – 3, чл. 80, чл. 82, ал. 1, чл. 89, чл. 92, ал. 1 – 3, чл. 100, ал. 4, чл. 101, ал. 2, чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, ал. 1, чл. 106, ал. 1, чл. 108, чл. 109, ал. 1, 7, 8 и 10, чл. 110, ал. 1, 5 – 8, чл. 113, ал. 2, 3 и 5, чл. 114, ал. 1, 4 и 6, чл. 116, ал. 1, чл. 117, ал. 1 – 3, чл. 119, ал. 1, 2 и 4, чл. 120, ал. 1 и 5, чл. 122, чл. 124, ал. 3, чл. 128, ал. 1, чл. 130, 131, 132, чл. 136, ал. 1, 6 и 8, чл. 149, чл. 151, ал. 3, чл. 154, ал. 3, чл. 156, чл. 171, ал. 2 и 4 и чл. 185, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 4000 до 10 000 лв.;

3. член 7, ал. 7, чл. 21, ал. 1, 6 и 8, чл. 22, ал. 1 – 4, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, 31, 32, чл. 36, ал. 3 и 4, чл. 38, 40, 41, чл. 43, ал. 1 и 2, чл. 45, ал. 1 – 8 и 10, чл. 46, ал. 1, чл. 47, чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 53, чл. 69, ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 83, чл. 86, ал. 6 – 8, чл. 90, ал. 2 – 4, 6, 9 и 10, чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 183, ал. 1, чл. 185, ал. 2, чл. 186, 188 и 189, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.

(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в размер, както следва:

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 4000 до 10 000 лв.;

2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 10 000 до 20 000 лв.;

3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 20 000 до 40 000 лв.

(3) Който извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 6, ал. 2, чл. 98, ал. 1 и чл. 179, ал. 3, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 20 000 до 200 000 лв.

(4) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 195, ал. 1 извършителите и допустителите се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 10 000 до 100 000 лв.

(5) За нарушения по ал. 1 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер, както следва:

1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 4000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.;

2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 40 000 лв.;

3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 100 000 лв.

(6) Доходите, придобити от неправомерно извършвана дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица.

Чл. 205. (1) Актовете за констатираните нарушения по чл. 204 се съставят от оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на закона:

1. „Държава членка“ е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. „Държава членка по произход“ е:

а) за управляващо дружество – държавата членка, където се намира седалището му;

б) за колективна инвестиционна схема – държавата членка, чийто компетентен орган е издал лиценза, съответно разрешението за извършване на дейност.

3. „Дъщерно дружество“ е дъщерно дружество по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

4. „Дялове на колективна инвестиционна схема“ са финансови инструменти, издадени от колективна инвестиционна схема, които изразяват правата на техните притежатели върху нейните активи. Дялове на колективнa инвестиционнa схемa означава и акции на колективнa инвестиционнa схемa.

5. „Инвеститор“ е инвеститор по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. „Инструменти на паричния пазар“ са инструменти, обичайно търгувани на паричния пазар, които са ликвидни и чиято стойност може да бъде определена точно по всяко време.

7. „Квалифицирано участие“ е пряко или непряко участие в управляващо дружество, което представлява 10 или над 10 на сто от капитала или от правата на глас в общото събрание, определени съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или което дава възможност за съществено влияние върху управлението на дружеството.

8. „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице и всяко дружество, включително колективна инвестиционна схема, чиято дейност се управлява от управляващо дружество или което се ползва от услугите по чл. 86, ал. 2.

9. „Клон“ на управляващо дружество е място на извършване на дейност, което е неперсонифицирана част от управляващото дружество и предлага услуги, за които управляващото дружество е получило лиценз.

10. „Колективна инвестиционна схема“ е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст, получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО.

11. „Kомпетентни органи“ са органите, определени във всяка държава членка, съгласно чл. 97 от Директива 2009/65/ЕО. За Република България компетентни органи са Комисията за финансов надзор и заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

12. „Контрол“ е контрол по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

13. „Нетна стойност на активите“ е общата стойност на всички активи в портфейла на колективната инвестиционна схема, намалена с всички задължения.

14. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

15. „Постоянни разходи“ са сумата на начислените разходи за амортизации, наеми, задължителни застраховки, данъци и такси за недвижими имоти, възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и други разходи, които не зависят от обема на извършваната дейност.

16. „Предприятие майка“ е предприятие майка по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

17. „Прехвърляеми ценни книжа“ са:

а) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции;

б) облигации и други форми на секюритизиран дълг (дългови ценни книжа);

в) други прехвърляеми ценни книжа, които дават право за придобиване на прехвърляеми ценни книжа чрез записване или извършване на замяна.

18. „Приемаща държава членка“ е:

а) за управляващо дружество – държавата членка, която не е държава членка по смисъла на т. 2, буква „а“, в която управляващото дружество има клон или предоставя услуги;

б) за колективна инвестиционна схема – държавата членка, която не е държава членка по смисъла на т. 2, буква „б“, в която се предлагат дяловете на колективната инвестиционна схема.

19. „Притежател на дялове“ е всяко физическо или юридическо лице, което притежава един или повече дяла в колективна инвестиционна схема.

20. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

21. „Системно нарушение“ е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на закона или на актовете по прилагането му в срок една година.

22. „Траен носител“ е средство за предоставяне на информация на инвеститор, което позволява на инвеститора да съхранява информацията, адресирана лично до него, по начин, позволяващ последващо запознаване с нея за период от време, адекватен за целите на предоставяне на информацията и позволяващ възпроизвеждане на съхранената информация без промени.

23. „Трета държава“ е държава, която не е държава членка.

24. „Финансови инструменти“ са финансовите инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

§ 2. Законът въвежда изискванията на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Колективните инвестиционни схеми заменят краткия проспект с документ с ключова информация за инвеститорите по чл. 57 в срок до 1 юли 2012 г.

§ 4. Инвестиционните дружества от отворен тип са длъжни да преминат към едностепенна система на управление в срок до 1 юли 2012 г.

§ 5. Инвестиционните дружества от отворен тип са длъжни да продадат на цена, не по-ниска от пазарната им стойност, притежаваните от тях движими вещи и недвижими имоти, придобити по реда на отменения чл. 195, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в срок до 1 юли 2012 г.

§ 6. До изготвянето на списък по чл. 35, ал. 1 остава в сила списъкът с банки депозитари по реда на отменения чл. 173, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

§ 7. Комисията за финансов надзор приема наредбите по прилагането на закона.

§ 8. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г. и бр. 43 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 думите „инвестиционните и управляващите дружества“ се заменят с „колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества от затворен тип и управ-ляващите дружества“, след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

2. В чл. 12, т. 2 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

3. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая;

бб) в т. 5 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая;

вв) в т. 6 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

гг) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

дд) в т. 10 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая;

ее) в т. 11 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая;

б) в ал. 2 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая.

4. В чл. 15:

а) в ал. 1:

аа) в т. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

бб) в т. 3 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите “Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

вв) в т. 4 след думите „глава първа от Закона за пазарите на финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „по част четвърта, глава деветнадесета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

гг) в т. 5 след думите „в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „по чл. 195, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“, а след думите „по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „по чл. 195, ал. 1, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

дд) в т. 6 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

ее) в т. 7 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

жж) в т. 9 думите „инвестиционните дружества“ се заменят с „колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества от затворен тип“;

зз) в т. 15 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“, а думите „регулирането и контрола на пазара на ценни книжа“ се заменят с „регулирането и контрола на пазара на финансови инструменти“;

б) в ал. 2:

аа) в буква „а“ след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

бб) в буква „б“ думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“, а думите „инвестиционно дружество“ се заменят с „колективна инвестиционна схема и инвестиционно дружество от затворен тип“.

5. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая;

бб) в т. 6 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая;

б) в ал. 3 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая.

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая.

7. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая.

8. В чл. 27, ал. 1, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и се поставя запетая.

9. В чл. 30, ал. 1:

а) точка 4 се изменя така:

„4. колективните инвестиционни схеми;“

б) в т. 5 думите „и управляваните от тях договорни фондове“ се заличават;

в) създава се нова т. 6:

„6. инвестиционните дружества от затворен тип;“

г) досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

§ 9. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г. и бр. 52 и 53 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 4 думите „чл. 173 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „чл. 28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

2. В чл. 11, ал. 3, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

3. В чл. 29, ал. 1 думите „Член 177, ал. 4 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „Член 144, ал. 3 и 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

4. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

§ 10. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11, ал. 2:

а) в т. 8 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

б) в т. 9 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

в) в т. 10 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

2. В чл. 20:

а) в ал. 1, т. 4 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

б) в ал. 2, т. 4 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

3. В чл. 26в, ал. 3, т. 2 думите „Директива 85/611/ЕИО“ се заменят с „Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ, L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/65/ЕО“.

4. В чл. 34, ал. 3, т. 4 думите „Директива 85/611/ЕИО на Съвета“ се заменят с „Директива 2009/65/ЕО“.

5. В § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“ и думите „Директива 85/611/ЕИО на Съвета“ се заменят с „Директива 2009/65/ЕО“.

§ 11. В Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В т. 4 думите „чл. 202, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „чл. 86, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

2. В т. 19, буква „в“ думите „чл. 203, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „чл. 90, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

3. В т. 20, буква „в“ думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

§ 12. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г. и бр. 57 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 думите „на инвестиционните и управляващите дружества, както и условията за извършване на тези дейности“ се заличават.

2. В чл. 77ш, ал. 1, т. 8 след думите „инвестиционно дружество“ се поставя запетая и се добавя „договорен фонд“.

3. В чл. 146:

а) в ал. 2 думите „включени в индивидуален портфейл, управляван от него съгласно чл. 202, ал. 2, т. 1“ се заменят с „включени в портфейл, управляван от него съгласно чл. 86, ал. 2, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“;

б) в ал. 3, т. 2 думите „Директива 85/611/ЕИО на Съвета“ се заменят с „Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ, L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/65/ЕО“;

в) в ал. 5 думите „чл. 5 от Директива 85/611/ЕИО на Съвета“ се заменят с „чл. 6 от Директива 2009/65/ЕО“.

4. Дял четвърти „ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ“ с чл. 164 – 211л се отменя.

5. В дял пети глава двадесета с чл. 216 – 220 се отменя.

6. В чл. 221 се правят следните изменения:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите „чл. 191, ал. 4, 7 и 8 и чл. 211к“ се заличават;

бб) в т. 2 думите „чл. 173, ал. 12, чл. 174, чл. 180, ал. 3, чл. 183, ал. 2, чл. 184, ал. 2, чл. 187, ал. 4, чл. 189, чл. 192, ал. 3, чл. 196, ал. 14 и чл. 206, ал. 2“ се заличават;

вв) в т. 3 думите „чл. 164, ал. 2, чл. 168, ал. 3, чл. 170, ал. 1, чл. 173, ал. 1, изречение първо, и ал. 5, чл. 177а, ал. 6 и 8, чл. 187, ал. 3, изречение първо, чл. 190, чл. 191, ал. 1 и ал. 4, изречение първо, чл. 193, ал. 9, чл. 197, ал. 3, чл. 200, ал. 1, чл. 202, ал. 9 и 10, чл. 210, чл. 211а, ал. 1, 5 и 6, чл. 211б, ал. 1, 4, 5 и 6, чл. 211д, ал. 2, 3 и 4, чл. 211е, ал. 1, 2 и 3, чл. 211з, ал. 1 и 3, чл. 211и, ал. 1 – 3, чл. 211л, ал. 1, 2 и 4“ се заличават;

гг) в т. 4 думите „чл. 169, чл. 170, ал. 2, чл. 172, чл. 173, ал. 6, чл. 175, чл. 176, чл. 186, чл. 193, ал. 1, 5, 6 и 10, чл. 194, ал. 3 и 5, чл. 195, чл. 196, ал. 1 – 7, 9 – 12, чл. 197, ал. 1, чл. 197б, ал. 3 и 5, чл. 199, чл. 201, ал. 2 и 5, чл. 202, ал. 7 и 8, чл. 203, ал. 6“ се заличават;

б) в ал. 5 думите „чл. 184, ал. 1 и чл. 206, ал. 1“ се заличават.

7. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) в т. 1, буква „в“ думите „инвестиционно дружество, договорен фонд“ се заменят с „колективна инвестиционна схема и инвестиционно дружество от затворен тип“;

б) точки 22, 26, 31, 37, 38 и 39 се отменят.

8. В § 1в от допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.

§ 13. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 123в, ал. 4 думите „чл. 202 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

2. В чл. 176, ал. 1, т. 10 думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

3. В § 1, ал. 2, т. 16 от допълнителната разпоредба думите „§ 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „§ 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

§ 14. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19, 31, 35 и 51 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 174 думите „лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

2. В § 1, т. 26, буква „в“ от допълнителните разпоредби думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

§ 15. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г. и бр. 51 и 60 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 73, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, и акции на инвестиционни дружества от затворен тип по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и на дялове на колективни инвестиционни схеми със седалище в друга държава членка;“.

2. В чл. 185:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) При предлагане на застраховка „Живот“ по ал. 1, т. 9, свързана с инвестиция в дялове на колективна инвестиционна схема, или при консултиране на клиент във връзка с такава застраховка застрахователят предоставя съгласно чл. 59, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране документа с ключовата информация за инвеститорите на своите клиенти.“;

б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 или 3“ се заменят с „ал. 1 и 4 или ал. 3“;

в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1 – 5“.

3. В приложение № 1, раздел І, т. 3 думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

§ 16. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г. и бр. 14 и 31 от 2011 г.) в чл. 143р, ал. 2 думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

§ 17. В Закона за договорите за финансово обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 1 т. 9 се изменя така:

„9. колективна инвестиционна схема и инвестиционно дружество от затворен тип;“.

2. В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите „акции и дялове в“ се заменят с „дялове на“.

§ 18. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42, 74 и 82 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г. и бр. 35 и 60 от 2011 г.) в чл. 70 след думите „инвестиционно дружество“ се добавя „управляващо дружество“.

§ 19. В Закона за електронната търговия (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 19, ал. 3, т. 4 думите „ценните книжа, издавани от инвестиционни дружества и договорни фондове за колективно инвестиране“ се заменят с „дялове на колективни инвестиционни схеми“.

§ 20. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 46, ал. 1, т. 6 думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.

§ 21. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10, 33, 39 и 60 от 2011 г.) в чл. 34, ал. 1 в изречение второ след думите „ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора „а“ и част трета от Кодекса за социално осигуряване“.

§ 22. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г. и бр. 94 и 101 от 2010 г.) в чл. 57 се създава ал. 5:

„(5) Когато банката предлага влог, чийто лихвен процент е обвързан с доходността от инвестиция в дялове на колективна инвестиционна схема, или консултира клиентите си във връзка с такъв влог, тя предоставя съгласно чл. 59, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране документа с ключовата информация за инвеститорите на своите клиенти. При констатиране на нарушение по изречение първо Българската народна банка уведомява Комисията за финансов надзор.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 септември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10798