Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Дата на приемане 10/11/2011
Брой/година Държавен вестник 93/2011

 


УКАЗ № 226

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от ХLI Народно събрание на 10 ноември 2011 г.

Издаден в София на 17 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43 и 73 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 7, т. 1 след думата „България“ се добавя „омбудсманът на Република България“.

§ 2. В чл. 8 ал. 4, 5 и 7 се отменят.

§ 3. Създават се чл. 8а и 8б:

„Чл. 8а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури за сключване на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения вместо други възложители.

Чл. 8б. Възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.“

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 9 думите „Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „Договора за функционирането на Европейския съюз“;

б) точка 10 се отменя;

в) създава се т. 13:

„13. договори за комунални услуги, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт или техни обединения, с дружество, създадено по реда на Закона за общинската собственост, което е възложител по чл. 7, т. 3 и за което са изпълнени едновременно следните условия:

а) капиталът му е изцяло общинска собственост;

б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложители върху собствените им структурни звена;

в) предметът на дейност съгласно неговите учредителни или устройствени документи е осъществяване на комунални услуги;

г) поне 90 на сто от оборота му е формиран от предоставяне на комунални услуги на съответния възложител или обединение от възложители.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) В случаите по ал. 1, т. 13, когато дружеството не е реализирало оборот поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е при създаването му да е предвидено годишният му оборот да се реализира от услугите, които предоставя на възложителя.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) При отпадане на някое от условията по ал. 1, т. 13 възложителят е длъжен да прекрати договора в едномесечен срок.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „чл. 296 от Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз“;

б) в т. 3 думите „Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „Договора за функционирането на Европейския съюз“;

в) в т. 4 думите „когато тя предоставя повече от 50 на сто от финансирането“ се заличават;

г) точка 6 се отменя.

2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 3, 4 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 3“.

§ 6. Член 14 се изменя така:

„Чл. 14. (1) Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без ДДС:

1. за строителство – равни или по-високи от 240 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – равни или по-високи от 1 500 000 лв.;

2. за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – равни или по-високи от 120 000 лв.

(2) Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени правила, когато обществените поръчки имат следните стойности без ДДС:

1. за строителство – от 240 000 до 2 400 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 1 500 000 до 6 000 000 лв.;

2. за доставки, услуги и конкурс за проект – от 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 120 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45а, ал. 2.

(3) Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма „а“ при обществени поръчки на стойност без ДДС:

1. за строителство – от 45 000 до 240 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 500 000 до 1 500 000 лв.;

2. за доставки или услуги – от 15 000 до 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – от 60 000 до 120 000 лв.

(4) Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона или условията и реда на глава осма „а“ при разход на средства на следните стойности без ДДС:

1. за строителство – под 45 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – под 500 000 лв.;

2. за доставки или услуги – под 15 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – под 60 000 лв.;

3. за конкурс за проект – под 60 000 лв.

(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първични платежни документи.“

§ 7. Създава се чл. 14а:

„Чл. 14а. (1) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.

(2) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги, се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.

(3) Когато възложители по чл. 7, т. 1 – 4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е над 2 400 000 лв.

(4) Когато възложители по чл. 7, т. 1 – 4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 377 469 лв.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.“

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „Стойността“ се заменя с „Прогнозната стойност“.

2. В ал. 4, изречение второ думите „чл. 14, ал. 1“ се заменят с „чл. 14, ал. 1, 2 или 3“.

§ 9. В чл. 16, ал. 1 след думата „поръчки“ се добавя „по чл. 14, ал. 1“.

§ 10. В чл. 16б, ал. 1 думите „чл. 93в, ал. 2“ се заменят с „чл. 93б, ал. 3“.

§ 11. В чл. 16в, ал. 1 думата „обектът“ се заменя с „предметът“.

§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 след думата „указания“ се добавя „за уеднаквяване на практиката“;

б) точки 2 и 3 се изменят така:

„2. предоставя становища по запитвания на възложители;

3. сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;“

в) в т. 8 думите „възложителите използват като външни експерти при“ се заменят с „възложителите могат да използват като външни експерти при подготовка и“;

г) точка 9 се изменя така:

„9. разработва образци на документи за публикуване на информация в Регистъра на обществените поръчки;“

д) в т. 14 след думите „поръчки с“ се добавя „други органи, както и с“;

е) в т. 17 след думите „за всички“ се добавя „международни“;

ж) в т. 18 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“;

з) точка 22 се изменя така:

„22. осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:

а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 400 000 лв.;

б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2;“

и) точка 23 се изменя така:

„23. популяризира добрите практики при възлагане на обществени поръчки, включително свързани с прилагането на екологични, социални и иновативни изисквания;“

к) точка 26 се отменя.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Указанията по ал. 2, т. 1 се съгласуват с контролните органи по чл. 123, ал. 1 и са задължителни за тях. Редът за съгласуване се определя с правилника за прилагане на закона.“

3. Алинея 8 се изменя така:

„(8) На интернет страницата на агенцията се публикуват:

1. информацията по ал. 2, т. 1, 6 – 8, 12, 13 и 25;

2. утвърдените образци по ал. 2, т. 9;

3. Общият терминологичен речник (CPV), приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV);

4. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.“

§ 13. Член 20 се отменя.

§ 14. Член 20а се изменя така:

„Чл. 20а. (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 обхваща:

1. обявлението за обществена поръчка;

2. решението за откриване на ограничена процедура на основание чл. 76, ал. 3, процедура на договаряне с обявление или процедура на състезателен диалог;

3. методиката за оценка на офертите – при критерий икономически най-изгодна оферта.

(2) За осъществяване на предварителен контрол възложителят е длъжен преди откриване на процедурата да изпрати до агенцията проектите на документи по ал. 1.

(3) В 10-дневен срок от получаването на проектите по ал. 2 агенцията изготвя становище за съответствие с изискванията на този закон и го изпраща до възложителя. При установяване на несъответствия становището съдържа препоръки за отстраняването им.

(4) Когато възложителят не вземе предвид препоръките в становището по ал. 3, едновременно с откриването на процедурата той може да изпрати до агенцията писмени мотиви.

(5) В 10-дневен срок от публикуването на документите по ал. 1, т. 1 и 2 агенцията извършва оценка на съответствието им с направените препоръки и изготвя окончателен доклад за законосъобразност.

(6) В срока по ал. 5 докладът се изпраща на възложителя, на контролните органи по чл. 123, ал. 1 и на органите, отговорни за управление и разходване на средствата по съответната програма.

(7) Предварителният контрол на процедури по чл. 76, ал. 3 и по чл. 86, ал. 3 завършва със становището по ал. 3.

(8) Обменът на информация по повод осъществяване на предварителен контрол се урежда с правилника за прилагане на закона.“

§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. решенията за откриване, промяна и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки;“.

2. Създава се нова т. 5:

„5. информация за хода на процедурата при производство по обжалване;“.

3. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 16. В глава втора, раздел II се създава чл. 22а:

„Чл. 22а. (1) Вписването на обстоятелства в регистъра се отказва, когато:

1. информацията е предоставена не по образеца, утвърден за съответния вид възложител;

2. в образеца не са попълнени задължителни полета;

3. информацията не е предоставена по реда на правилника за прилагане на закона;

4. има разлика в информацията, посочена в документите по една и съща поръчка.

(2) Отказът по ал. 1 се съобщава на възложителя в 5-дневен срок от получаването на информацията в агенцията.“

§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „за обнародване в електронната страница на „Държавен вестник“ и“ се заличават;

б) в т. 2 думите „праговете по чл. 14, ал. 1, т. 1“ се заменят с „2 400 000 лв.“.

2. В ал. 2, изречение първо думите „и до „Държавен вестник“ се заличават.

3. В ал. 6 думата „Обнародването“ се заменя с „Публикуването“.

§ 18. Член 24 се отменя.

§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 3 думите „обект на поръчката“ се заменят с „обект и предмет на поръчката, както“;

б) в т. 12 думата „обектът“ се заменя с „предметът“;

в) в т. 16 думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и документите, които се изискват за изпълнението им, трябва да са съобразени и да съответстват на стойността, сложността и обема на обществената поръчка. Когато възложителят поставя изискване за наличие на оборот по чл. 50, ал. 1, т. 3, който се отнася до предмета на поръчката, този оборот не може да надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на сложността, стойността и обема на съответната позиция.“

3. Създават се нова ал. 7 и ал. 8 и 9:

„(7) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6, които възложителят определя, трябва да са еднакви за всички участници в процедурата.

(8) При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

(9) Показателите за комплексна оценка по ал. 2, т. 10 трябва да са свързани с предмета на обществената поръчка.“

4. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.“

5. Създава се ал. 11:

„(11) При определяне на срока по ал. 2, т. 14 възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията за участие или на офертите.“

§ 20. В чл. 26а ал. 4 се изменя така:

„(4) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 1, когато:

1. възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, или

2. обществената поръчка е на стойност по чл. 14, ал. 2.“

§ 21. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. След публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 2 възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в местен вестник или в национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.“

§ 22. В глава трета, раздел II се създават чл. 27а и 27б:

„Чл. 27а. (1) Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

(2) Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

(3) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

(4) С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

(5) В решението по ал. 3 възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

(6) Възложителят може да не определя нов срок по ал. 5, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

(7) След изтичането на срока по ал. 3 възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

(8) Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. в случаите по чл. 29, ал. 2.

(9) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.

(10) С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Чл. 27б. (1) Член 27а не се прилага в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3.

(2) В случаите по ал. 1 възложителят може да публикува решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки, с което удължава обявените срокове за подаване на заявления, когато:

1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или е получено само едно заявление;

2. това се налага в резултат от производство по обжалване.“

§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думата „обекта“ се заменя с „предмета“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато предвижда заплащане на документацията за участие, възложителят не може да определи цена, която е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При поискване от заинтересованото лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.“

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Документацията за участие може да се закупува или получава до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията, а за поръчки по чл. 14, ал. 2 – до 7 дни.“

4. Създават се ал. 6, 7 и 8:

„(6) В случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 документацията може да се закупува или получава до три работни дни преди изтичането на срока за получаване на заявления за участие.

(7) Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

(8) В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят е длъжен да предостави безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.“

§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 2 – по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо думата „закупили“ се заменя с „получили“, а в изречение второ думите „закупува от“ се заменят с „предоставя на“.

§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3 думата „обекта“ се заменя с „предмета“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) В случаите по ал. 2 възложителят приема освен протокол от изпитване или сертификат, издадени от признат орган, или техническото досие на производителя и всяко друго относимо доказателство.“

§ 26. В чл. 32, ал. 2 думата „обектът“ се заменя с „предметът“.

§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „своята оферта“ се добавя „с всеки относим документ“, а след думата „отговаря“ се добавя „по еквивалентен начин“.

2. В ал. 2 след думите „своята оферта“ се добавя „с всеки относим документ“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителят приема освен протокол от изпитване или сертификат, издадени от признат орган, или техническото досие на производителя и всяко друго относимо доказателство.“

4. В ал. 5 думите „и 5“ се заличават.

§ 28. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 2 – най-малко трима.“

2. В ал. 3 след думите „чл. 7, т. 1 – 4“ се добавя „могат да“.

3. Алинея 4 се отменя.

§ 29. В чл. 35, ал. 1, т. 2 думите „по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заличават.

§ 30. Създава се чл. 36а:

„Чл. 36а. (1) Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

(2) При осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

(3) В случай че при контрола по ал. 1 се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им.

(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.“

§ 31. В чл. 37, ал. 3, в текста преди т. 1 думите „оценка на офертите“ се заменят с „оценяване на оферти“.

§ 32. В чл. 38 т. 3 се отменя.

§ 33. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „за възлагане на обществена поръчка“ се заличават;

б) в т. 1 след думата „оферта“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думата „участие“ се добавя „или проект“ и се поставя запетая;

в) в т. 2 след думата „оферти“ се добавя „или проекти“;

г) точка 4 се изменя така:

„4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 след думата „оферта“ съюзът „или“ се заменя със запетая и накрая се добавя „или проект“;

б) в т. 2 след думата „оферта“ се добавя „или проект“;

в) създава се т. 3:

„3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2, когато са посочени в обявлението.“

3. Създава се ал. 6:

„(6) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.“

§ 34. Член 40 се изменя така:

„Чл. 40. Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3. “

§ 35. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.“

2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато е допуснато предварително изпълнение“.

§ 36. В чл. 41б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

„1. без процедура за възлагане на обществена поръчка, въпреки наличието на основания за провеждането й;“.

2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите „в резултат на“ се заменят с „при“.

3. Досегашната т. 2 става т. 3.

§ 37. Член 41в се изменя така:

„Чл. 41в. (1) Възложителят може да публикува обявление за доброволна прозрачност, когато прилага чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13, чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2.

(2) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт, който съдържа най-малко:

1. наименование и данни за възложителя;

2. описание на предмета на договора, който възложителят възнамерява да сключи;

3. мотиви за прилагане на основанията по ал. 1;

4. наименование и данни за избрания изпълнител.

(3) Обявлението по ал. 1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 на Комисията от 19 август 2011 г. за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1564/2005 (ОВ, L 222/1 от 27 август 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011“.

(4) Когато използва обявление за доброволна прозрачност, възложителят го изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а при стойност на поръчката, равна или по-висока от посочените в чл. 45а, ал. 2 – и в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

(5) В случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2 договорът запазва действието си, ако е сключен след влизането в сила на обявлението за доброволна прозрачност и възложителят е спазил условията по ал. 1 – 4.“

§ 38. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „чл. 47, ал. 9“ се заменят с „чл. 47, ал. 10“.

2. В ал. 2 думите „чл. 47, ал. 10“ се заменят с „чл. 47, ал. 11“.

§ 39. В чл. 43, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думата „сключен“ се заличава.

2. Точка 1 се изменя така:

„1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;“.

3. Точка 2 се отменя.

4. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „или“.

5. Създават се т. 4 и 5:

„4. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

5. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.“

§ 40. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Възложителите могат да публикуват информация за сключен договор и в случаите, когато прилагат чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4, ако договорите са на стойности, определени в чл. 14, ал. 1.“

2. В ал. 8 се създава изречение второ: „Възложителят задължително посочва в информацията мотивите за прилагане на съответното основание.“

3. Създават се ал. 9 и 10:

„(9) Възложителят изпраща до агенцията информация в едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за обществена поръчка или след предсрочното му прекратяване.

(10) В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, възложителят изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 3 и 4.“

§ 41. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Регистъра на обществените поръчки, и в „Официален вестник“ на Европейския съюз следните документи:“;

б) създава се нова т. 4:

„4. информация за промяна на обявлението и/или документацията;“

в) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Документите по ал. 1 се изпращат, когато:

1. възложители по чл. 7, т. 1, с изключение на тези, които са териториални органи на изпълнителната власт, и възложители по чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 475 851 лв. – за строителство;

б) 244 475 лв. – за доставки, услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;

в) 377 469 лв. – за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;

2. възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 475 851 лв. – за строителство;

б) 377 469 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;

3. възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 475 851 лв. – за строителство;

б) 377 469 лв. – за доставки, и 244 475 лв. – за доставки по приложение № 4;

4. възложители по т. 3, които са централни органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 244 475 лв. – за услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;

б) 377 469 лв. – за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;

5. възложители по т. 3, които са териториални органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки за услуги и конкурс за проект със стойности без ДДС, равни или по-високи от 377 469 лв.;

6. възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат обществени поръчки на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 475 851 лв. – за строителство;

б) 756 895 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;“.

3. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) В случаите по чл. 14а, ал. 3 документите по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна стойност на поръчката за строителство, без ДДС, е равна или по-висока от 9 475 851 лв.

(4) В случаите по чл. 14а, ал. 4 документите по ал. 1 се изпращат, когато общата прогнозна стойност на поръчката за услуги, без ДДС, е равна или по-висока от 377 469 лв.“

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 5 и 6.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „3 и 4“ се заменят с „ 5 и 6“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

7. Досегашната ал. 7 се отменя.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея изречение първо се изменя така: „Документите по ал. 1, 5 и 6 се изпращат за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз на български език, съгласно образци, утвърдени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011.“

9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „3 и 4“ се заменят с „5 и 6“, а думите „Република България“ се заменят с „Регистъра на обществените поръчки“.

10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея в т. 1 думите „Държавен вестник“ и“ се заличават.

11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „обнародвана в „Държавен вестник“ се заменят с „публикувана в Регистъра на обществените поръчки“.

12. Създава се ал. 13:

„(13) Възложителите могат да изпращат до „Официален вестник“ на Европейския съюз обявление за възложена поръчка и в случаите, когато прилагат чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4, когато договорите имат стойности, равни или по-високи от определените в ал. 2. Възложителят задължително посочва в обявлението мотивите за прилагане на съответното изключение.“

§ 42. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато възложителят предвижда отстраняване на кандидат или участник при наличие на някое от обстоятелствата по ал. 2, той е длъжен да посочи тези обстоятелства в обявлението за обществена поръчка, а при процедури на договаряне без обявление – в поканата за участие.“

3. В ал. 4:

а) в текста преди т. 1 думите „Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията“ се заменят с „Изискванията“;

б) създава се нова т. 6:

„6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец“;

в) досегашната т. 6 става т. 7;

г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „т. 1 – 6“ се заменят с „т. 1 – 7“.

4. В ал. 5, т. 1 думите „по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заличават.

5. Създава се нова ал. 6:

„(6) За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.“

6. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.

7. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.

§ 43. В чл. 50 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3 думата „обект“ се заменя с „предмет“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 44. В чл. 51, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката“ се заличават.

§ 45. В чл. 52 думата „обектът“ се заменя с „предметът“.

§ 46. В чл. 53 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „издадени от независими лица“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „изготвени от независими лица, удостоверяващи“ се заменят с „които удостоверяват“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Сертификатите по ал. 1 и 2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.“

§ 47. В глава четвърта, раздел I се създава чл. 53б:

„Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, като условията за вписване в регистъра са идентични или по-високи от изискванията, поставени от възложителя.“

§ 48. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когато цените на стоките или услугите, предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, участниците могат да предлагат оферти с цени, които са по-ниски от регулираните.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „което“ се добавя „участва в обединение или“.

4. Създава се ал. 6:

„(6) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.“

§ 49. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

„2. при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;“

б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6;

в) създава се нова т. 7:

„7. техническо предложение за изпълнение на поръчката;“

г) досегашните т. 7, 8 и 9 стават съответно т. 8, 9 и 10;

д) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „в предложената цена“ се заличават;

е) създава се нова т. 12:

„12. декларация за приемане на условията в проекта на договор;“

ж) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 13 и 14.

2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по ал. 1, т. 1 и 6 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по ал. 1, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.“

4. В ал. 4, изречение първо думите „ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10“ се заменят с „ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11“, а изречение второ се заличава.

§ 50. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „чл. 56, ал. 1, т. 1 – 7, 10 – 12“ се заменят с „чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14“;

б) в т. 2 след думата „документите“ се добавя „по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Ако възложителят е изискал представяне на различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по различните обособени позиции, участниците представят и отделни пликове № 1.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „ал. 3“ се заменя с „ал. 4“.

5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 51. В чл. 58, ал. 2 се създава изречение второ: „Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.“

§ 52. В чл. 59 се създава нова ал. 5:

„(5) Възложителят може да не изисква гаранция за участие или за изпълнение, когато:

1. провежда процедура на договаряне без обявление, или

2. стойността на поръчката е по чл. 14, ал. 2.“

§ 53. В чл. 60 се създава ал. 3:

„(3) Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.“

§ 54. Член 61 се изменя така:

„Чл. 61. (1) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

(2) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.“

§ 55. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят може да включи в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията по ал. 1, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.“

§ 56. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и“ се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 14, ал. 2 – най-малко 40 дни преди крайния срок“.

2. В ал. 2 думите „Срокът по ал. 1 може да се намали“ се заменят със „Сроковете по ал. 1 могат да се намалят“, а думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“.

3. В ал. 3 думите „Срокът по ал. 1 и 2 може да се намали“ се заменят със „Сроковете по ал. 1 и 2 могат да се намалят“ и думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“.

4. Алинея 4 се отменя.

§ 57. Член 65 се отменя.

§ 58. В чл. 68 се правят следните изменения:

1. В ал. 5 изречение трето се изменя така: „Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.“

2. Алинеи 7 – 11 се изменят така:

„(7) Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до всички участници.

(9) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

(10) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

(11) Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.“

§ 59. Създава се чл. 68а:

„Чл. 68а. (1) Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

(2) В случаите по ал. 1 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.“

§ 60. В чл. 69, ал. 1 се създава т. 5:

„5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.“

§ 61. В чл. 69а ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

(3) Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.“

§ 62. В чл. 70, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.“

§ 63. В чл. 72 ал. 3 се изменя така:

„(3) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.“

§ 64. В чл. 73 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. В ал. 4 изречение първо се изменя така: „При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника.“

3. Алинея 5 се отменя.

§ 65. В чл. 74, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „да прекрати процедурата или“ се заличават.

2. Създава се т. 3:

„3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2.“

§ 66. В чл. 76, ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и“ се заличават.

§ 67. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „трябва да“ се заличават;

б) създава се нова т. 3:

„3. при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;“

в) създават се т. 8 – 11:

„8. декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда – в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;

9. декларация за приемане на условията в проекта на договор;

10. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;

11. списък на документите, съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата.“

2. В ал. 4 думите „по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5“ се заменят с „по ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 8“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по ал. 3, т. 1 и 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по ал. 3, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по ал. 3, т. 8 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.“

4. Алинеи 6 и 7 се отменят.

§ 68. В чл. 78, ал. 1 думите „чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 57, ал. 1, 4 – 6“.

§ 69. В чл. 79 ал. 9 се изменя така:

„(9) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща едновременно до всички кандидати, а на избраните кандидати изпраща и писмена покана за представяне на оферти.“

§ 70. В чл. 80, т. 2 думите „номер и дата на обнародване“ се заменят с „дата на публикуване“.

§ 71. В чл. 81 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думата „обнародване “ се заменя с „публикуване“.

2. В ал. 5, изречение второ думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

3. Алинея 6 се отменя.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите:

1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

2. в случаите по чл. 29, ал. 2;

3. когато това се налага в резултат от производство по обжалване.“

§ 72. В чл. 83б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и“ се заличават.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 73. В чл. 83д, т. 1 думите „номер и дата на обнародване“ се заменят с „дата на публикуване“.

§ 74. В чл. 83е, ал. 6 след думата „който“ се добавя „отразява резултата от диалога и“.

§ 75. В чл. 86 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „едновременно до „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и“ се заличават.

2. Алинеи 8 и 9 се отменят.

§ 76. В чл. 87, ал. 2 думите „чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 57, ал. 1, 4 – 6“.

§ 77. В чл. 88 ал. 9 се изменя така:

„(9) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща едновременно до всички кандидати, а на кандидатите по ал. 7, т. 3 изпраща и писмени покани за участие в договарянето.“

§ 78. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 думите „номер и дата на обнародване“ се заменят с „дата на публикуване“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Комисията провежда договарянето с поканените участници по реда на постъпване на първоначалните оферти.“

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:

1. класиране на участниците, или

2. прекратяване на процедурата.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1.“

6. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място участник при условията на чл. 74, ал. 2.

(8) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до доклада в зависимост от искането на участника.“

§ 79. В чл. 90, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;“.

2. В т. 7 след думата „класирания“ се добавя „на първо място“.

3. В т. 8 буква „б“ се изменя така:

„б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;“.

4. В т. 11 думата „обект“ се заменя с „предмет“.

5. Създава се т. 13:

„13. поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 2.“

§ 80. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и одобрява поканата за участие“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) С решението по ал. 1 възложителят одобрява покана за участие в процедурата, която съдържа:

1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива;

2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;

3. когато е приложимо – критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест, както и методиката за комплексна оценка на офертите;

4. място и дата за провеждане на договарянето;

5. други изисквания по преценка на възложителя.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Изискванията на ал. 2 не се прилагат в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12.“

§ 81. В чл. 92 след думата „агенцията“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 82. Създава се чл. 92а:

„Чл. 92а. (1) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 – 36.

(2) Комисията провежда договарянето с участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.

(3) Когато възложителят е поканил повече от един участник, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол.

(4) Комисията прилага чл. 70, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

(5) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:

1. сключване на договор с единствения участник, или

2. класиране на участниците в случаите по ал. 3, или

3. прекратяване на процедурата.

(6) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1.

(7) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място при условията на чл. 74, ал. 2.

(8) При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до доклада в зависимост от искането на участника.

(9) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 разпоредбите на ал. 1 – 8 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

(10) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 разпоредбите на ал. 1 – 8 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Търговския закон.“

§ 83. Член 93 се изменя така:

„Чл. 93. Възложителят може да не прилага чл. 91, ал. 2, чл. 92 и 92а, когато сключва договори на основание:

1. член 90, ал. 1, т. 3 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружествата, притежаващи изключителни права;

2. член 90, ал. 1, т. 4;

3. член 90, ал. 1, т. 13 с предмет процесуална защита.“

§ 84. В чл. 93б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.

(3) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят:

1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;

2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;

3. съхранява офертите, представени в запечатани непрозрачни пликове, до изтичането на срока за получаването им;

4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите съгласно критерия, определен в рамковото споразумение, и при спазване разпоредбите на чл. 70 – 72.“

§ 85. Член 93в се изменя така:

„Чл. 93в. Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.“

§ 86. Член 93г се изменя така:

„Чл. 93г. Договорите за обществени поръчки въз основа на рамково споразумение, сключено от централния орган за обществени поръчки, се възлагат от него или от отделните възложители по реда на чл. 93б.“

§ 87. В чл. 97, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „едновременно в „Държавен вестник“ за обнародване в електронната му страница и“ се заличават.

§ 88. В чл. 100, ал. 1 думите „или 5“ се заменят с „или 6“.

§ 89. В част втора се създава глава осма „а“ с чл. 101а – 101ж:

„Глава осма „а“

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Чл. 101а. (1) Условията и редът по тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 3.

(2) За възлагане на поръчките по чл. 14, ал. 3 възложителят събира оферти с публикуване на покана.

Чл. 101б. (1) Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и адрес на възложителя;

2. описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем;

3. изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта“ – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;

5. срок за получаване на офертите.

(2) Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки по ред, определен с правилника за прилагане на закона, и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача.

(3) Възложителят може да публикува съобщение за поканата и в печатни издания, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията по ал. 1, т. 2 – 5. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.

(4) Срокът по ал. 1, т. 5 не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.

(5) При промяна на първоначално обявените условия възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 3.

Чл. 101в. (1) Офертата по чл. 101а, ал. 2 трябва да съдържа най-малко:

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност, когато е приложимо.

(2) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

Чл. 101г. (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя.

(2) След получаване на офертите лицата по ал. 1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3.

(3) Лицата по ал. 1 определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.

Чл. 101д. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

Чл. 101е. (1) Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител.

(2) При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.

Чл. 101ж. Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагане на поръчките по тази глава, за срок три години след приключване изпълнението на договора.“

§ 90. В чл. 102, ал. 3 и 4 навсякъде думата „обект“ се заменя с „предмет“.

§ 91. В чл. 103, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;“.

2. В т. 6 след думата „класирания“ се добавя „на първо място“.

3. В т. 7 буква „б“ се изменя така:

„б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;“.

4. В т. 9 думата „обект“ се заменя с „предмет“.

5. Създава се т. 12:

„12. поръчката е за услуги по категория № 21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 2.“

§ 92. В чл. 105 се правят следните изменения:

1. В ал. 8 думите „за обнародване в електронната страница на „Държавен вестник“ и“ се заличават, а думата „обнародва“ се заменя с „публикува“.

2. В ал. 10 думата „обекта“ се заменя с „предмета“.

§ 93. В чл. 106, ал. 8 думата „обекта“ се заменя с „предмета“.

§ 94. В чл. 109, ал. 1 думите „за обнародване в електронната страница на „Държавен вестник“ и“ се заличават.

§ 95. В чл. 112 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „съдържа до 650 думи и да“ се заличават.

2. В ал. 3, т. 9 след думата „образеца“ запетаята и думите „одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „по чл. 19, ал. 7“.

§ 96. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „в процедура“ се заменят с „по процедура“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по ал. 1.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:

а) точка 1 се изменя така:

„1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;“

б) създава се нова т. 2:

„2. публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3, или на договаряне без обявление;“

в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след думите „чл. 83ж, ал. 1“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „чл. 88, ал. 8“ се добавя „чл. 93ж, ал. 4 и чл. 106, ал. 4“;

г) досегашната т. 3 става т. 4;

д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думите „Европейския съюз“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

4. Създават се нови ал. 5 и 6:

„(5) Срокът за обжалване на решението по ал. 4, т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3.

(6) Жалбата по ал. 3 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „по ал. 3“ се заличават;

б) в т. 1 думите „т. 1 и 4“ се заменят с „ал. 4, т. 1, 2 и 5, ал. 5 и 6“;

в) в т. 2 думите „т. 2“ се заменят с „ал. 4, т. 3 и ал. 6“;

г) в т. 3 думите „т. 3“ се заменят с „ал. 4, т. 4 и ал. 6“.

6. Създава се ал. 8:

„(8) В срока по ал. 4, т. 1 жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.“

7. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3, т. 1 и 4“ се заменят с „ал. 4, т. 1 и 5“.

8. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 97. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:

1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в Регистъра на обществените поръчки;

2. доказателства за спазване на срока по чл. 120, ал. 4 и 6;

3. документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет;

4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;

5. други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.“

3. В ал. 5 думите „или не е представен документ за платена държавна такса“ се заменят с „и ал. 4, т. 1 – 3“.

4. В ал. 6:

а) в т. 1 думите „чл. 120, ал. 3“ се заменят с „чл. 120, ал. 4 и 6“;

б) създава се нова т. 4:

„4. жалбата е подадена преди изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3.“

§ 98. В чл. 121а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „производство“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и уведомява възложителя“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено по необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.“

3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Определението за произнасяне по временната мярка подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. За неуредени въпроси относно производството по жалбата се прилагат правилата на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“

5. Създава се ал. 8:

„(8) Обжалването на определението за налагане на временна мярка не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.“

§ 99. В чл. 121б се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, възложителят може в срока за представяне на становището по чл. 121а, ал. 2 да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията.“

2. В ал. 7 думите „7-дневен срок“ се заменят с „14-дневен срок“.

§ 100. В чл. 122г се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява решение, с което:

1. оставя жалбата без уважение;

2. отменя решението и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;

3. установява незаконосъобразност на решението и налага предвидените санкции по ал. 4 и 5;

4. обявява за нищожно решението на възложителя;

5. отменя незаконосъобразното действие или установява незаконосъобразното бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие или за прекратяване на процедурата;

6. отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5 и установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.“

2. В ал. 2 думите „т. 2“ се заменят с „т. 2 и 5“.

3. В ал. 3 след думата „Когато“ се добавя „преди или“.

4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Комисията за защита на конкуренцията установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.

(5) Когато договорът е сключен в нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5, но не се установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.“

5. Създава се ал. 9:

„(9) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 101. В чл. 122е се създава ал. 3:

„(3) За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат правилата на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 102. В чл. 122ж, ал. 2 думите „чл. 121а, ал. 6“ се заменят с „чл. 121а, ал. 7“.

§ 103. В чл. 122и се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „чл. 41б, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 41б, ал. 1, т. 1 и 2“;

б) в т. 2 думите „чл. 41б, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ се заменят с „чл. 41б, ал. 1, т. 3, букви „а“ и „б“;

в) в т. 3 думите „чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква „в“ се заменят с „чл. 41б, ал. 1, т. 3, буква „в“.

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Когато възложителят е публикувал информация за сключен договор на основание чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4 и е посочил мотиви за прилагане на съответното основание, се прилага двумесечният срок по ал. 3.

(5) Когато възложителят е публикувал информация за сключен договор преди приключване на производство по обжалване, двумесечният срок за искане на недействителност на основание чл. 41б, ал. 1, т. 3 тече от влизането в сила на решението, с което е отменено обжалваното решение на възложителя.“

§ 104. В чл. 122н думите „чл. 121а, ал. 2“ се заменят с „чл. 121а, ал. 3“.

§ 105. В чл. 122о ал. 1 се отменя.

§ 106. В чл. 123 ал. 4 се изменя така:

„(4) Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция извършват периодични последващи проверки относно спазване режима на обществените поръчки на възложители, които не попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, въз основа на одобрен годишен план.“

§ 107. В чл. 127, ал. 1 след думата „открит“ се добавя „от органи на агенцията“.

§ 108. В чл. 127в, ал. 1 след думата „открит“ се добавя „от органите на Сметната палата“.

§ 109. Създава се чл. 127г:

„Чл. 127г. Възложител, който не приеме вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по чл. 8б, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.“

§ 110. В чл. 128б думите „чл. 25, ал. 5 и 7“ се заменят с „чл. 25, ал. 5 или 10“.

§ 111. Член 128в се изменя така:

„Чл. 128в. (1) Възложител, който утвърди и изпрати за публикуване в Регистъра на обществените поръчки обявление за обществена поръчка, което няма задължителното минимално съдържание по чл. 25, ал. 2, когато е приложимо към конкретната обществена поръчка, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 500 до 1000 лв. Наказанието не се налага, когато съответната част от обявлението е допълнена с решение за промяна, публикувано по правилата и в срока по чл. 27а, ал. 3 или когато процедурата е прекратена.

(2) Възложител, който наруши чл. 27а, ал. 4 при публикуване на решение за промяна или не спази изискването на чл. 47, ал. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 500 до 1000 лв.

(3) Възложител, който утвърди документация за участие, при която методиката за оценка на офертите при критерий икономически най-изгодна оферта не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. или с глоба от 500 до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

(4) Възложител, който определи цена на документация за участие в нарушение на чл. 28, ал. 4 или размер на гаранция за участие или на гаранция за изпълнение в нарушение на чл. 59, ал. 2 или 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. или с глоба в размер от 200 до 500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 200 до 500 лв.

(5) Възложител, който определи технически спецификации в нарушение на чл. 32, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 25 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 7000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.

(6) Възложител, който в случаите по чл. 29, ал. 2 не удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. или с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 300 до 1000 лв.

(7) Възложител, който наруши чл. 73, ал. 4, чл. 89, ал. 8 или чл. 92а, ал. 8, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. или с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 300 до 1000 лв.“

§ 112. В чл. 129 се създават ал. 4 и 5:

„(4) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител, който в нарушение на чл. 12, ал. 5 не прекрати договор за комунални услуги по чл. 12, ал. 1, т. 13.

(5) Възложител, който възложи обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 3, без да спази правилата на чл. 101а, 101б или 101е, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 500 до 1000 лв.“

§ 113. В чл. 129а, ал. 1 думите „3 и 4“ се заменят с „3, 4, 5, и 6“, а думите „ал. 9 и 10“ се заменят с „ал. 10 и 11“.

§ 114. В чл. 129б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Възложител, който не съхрани всички документи, свързани с възлагане на поръчките по глава осма „а“, в срока по чл. 101ж, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. или с глоба в размер от 300 до 500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 300 до 500 лв.“

§ 115. В чл. 131, ал. 2 думите „чл. 40“ се заменят с „чл. 39, ал. 6“.

§ 116. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Възложител, който не изпрати в срок информацията, подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

(2) Възложител, който не изпълни задължението си по чл. 44, ал. 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. или с глоба в размер от 100 до 500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 100 до 500 лв.“

2. В ал. 3 след думите „чл. 19, ал. 4“ се добавя „чл. 20а, ал. 2“ и се поставя запетая.

§ 117. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато нарушенията по чл. 128 – 132а, с изключение на тези по чл. 129, ал. 4, чл. 129б, ал. 2 и чл. 132, ал. 2, са извършени при възлагане на обществени поръчки на стойности по чл. 14, ал. 2, предвидените размери на глобите и имуществените санкции се намаляват наполовина.“

§ 118. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1а:

„1а. „Договори за комунални услуги“ са договорите за изпълнение на дейностите по:

а) експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на битови отпадъци;

б) управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците.“

2. Досегашната т. 1а става т. 1б.

3. В т. 6б се създава изречение трето: „Заинтересован участник е и участник, който е класиран, но не е избран за изпълнител.“

4. В т. 8 думата „обекта“ се заменя с „предмета“.

5. Точка 14 се отменя.

6. В т. 14б след думата „обстоятелствата“ се добавя „включително от извънреден характер“ и се поставя запетая.

7. В т. 16 навсякъде думите „обекта“ и „обект“ се заменят съответно с „предмета“ и „предмет“.

8. В т. 21, буква „а“ думите „повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират“ се заменят с „финансирано е повече от 50 на сто“.

9. Създава се т. 23а:

„23а. „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.“

10. Създава се т. 28а:

„28а. „Събитие от извънреден характер“ е природно бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората или околната среда.“

§ 119. В приложение № 4 думите „към чл. 45а, ал. 2“ се заменят с „към чл. 45а, ал. 2, т. 3, буква „б“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 120. (1) Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

(2) Възложителите могат да приложат договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 1 и 2, когато след влизането в сила на този закон възникне основание за прилагане на договаряне с покана по чл. 53, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.).

§ 121. (1) Жалбите по процедури по § 120, ал. 1 се разглеждат от Комисията за защита на конкуренцията по досегашния ред.

(2) Производствата, образувани пред Комисията за защита на конкуренцията до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 122. Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 на документите, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред.

§ 123. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в съответствие с този закон в тримесечен срок от обнародването му.

§ 124. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.) в чл. 19а съюзът „или“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и от фондовете за градско развитие“.

§ 125. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12354