Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Валутния закон
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон
Дата на приемане 23/11/2011
Брой/година Държавен вестник 96/2011

 


УКАЗ № 245

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Валутния закон, приет от ХLI Народно събрание на 23 ноември 2011 г.

Издаден в София на 30 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16 и 23 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „техния износ, внос“ се заменят с „тяхното пренасяне през границата на страната“.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. пренасянето на парични средства през границата на страната;“.

3. В т. 6 след думите „платежния баланс“ се добавя „и международната инвестиционна позиция“.

§ 2. Член 6 се изменя така:

„Презгранични преводи и плащания

Чл. 6. (1) Доставчиците на платежни услуги извършват презгранични преводи и плащания след посочване на основанието за превода пред тях.

(2) Лице, което извършва презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, представя на доставчиците на платежни услуги сведения и документи, определени в съвместна наредба на БНБ и министъра на финансите.“

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За нуждите на статистиката на платежния баланс доставчиците на платежни услуги водят регистри за всяка сделка и плащане между местно и чуждестранно лице и за всеки презграничен превод и плащане на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв.“

2. В ал. 2, 3 и 4 думите „по ал. 1, т. 1“ се заменят с „по ал. 1“.

3. В ал. 5 след думите „местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица“ се добавя „откриване на сметки в чужбина, емитиране от местни юридически лица на ценни книжа в чужбина и/или покупка на ценни книжа без посредничество на местно лице – инвестиционен посредник“.

4. В ал. 6 думите „с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на декларирането на финансовия кредит“ се заменят със „със сделка, която подлежи на деклариране по ал. 5, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на декларирането на сделката“.

5. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Лицата по ал. 1 не могат да предоставят на други лица и институции събраната от тях информация, която е търговска, служебна или банкова тайна, освен ако това е предвидено в друг закон.“

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „всяко“ се добавя „местно и чуждестранно“ и след думите „платежния баланс“ се добавя „и международната инвестиционна позиция“.

2. В ал. 2 след думата „Всяко“ се добавя „местно и чуждестранно“ и след думите „платежния баланс“ се добавя „и международната инвестиционна позиция“.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Българската народна банка има право на достъп до източници на поддържани данни в рамките на администрацията на изпълнителната власт, организациите от публичния сектор, органите на статистиката и други държавни органи и организации, както и Българския червен кръст, депозитарите на ценни книжа и нотариусите, доколкото тези данни са необходими за разработването, произвеждането и разпространението на европейската статистика.

(4) Българската народна банка определя реда за прилагане на този член в наредбата по чл. 7, ал. 11.“

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Отчетност на операции, вземания и задължения“.

2. В ал. 1 думите „всяко тримесечие“ се заменят с „операциите си и“.

3. В ал. 2 думите „по финансови кредити“ се заличават.

4. Създава се нова ал. 3:

„(3) Българската народна банка може да извършва други регулярни периодични статистически изследвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 6. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител“ се заменят с „пренесените през границата на страната парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, декларирани съгласно чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 14б“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При пренасяне на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със или от тях през границата на страната, подлежащи на деклариране по чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 14б, лицата представят на митническите органи декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.“

3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:

„(4) Декларациите се съхраняват за срок от 5 години независимо от използвания носител. Срокът започва да тече от началото на годината, следваща годината, в която е приета съответната декларация.

(5) Информацията по този член се събира и обработва в съответствие с чл. 17а от Закона за митниците и Закона за защита на личните данни.“

4. Досегашната ал. 4 се отменя.

§ 7. Създава се чл. 10б:

„Обмен на информация

Чл. 10б. (1) Митническите органи събират, обработват и обменят получената информация по чл. 10а.

(2) Митническите органи осъществяват взаимна помощ и обмен на информацията с Европейската комисия, с държавите – членки на Европейския съюз, с други държави по силата на влезли в сила международни договори, по които Република България е страна, както и с други държавни органи в рамките на тяхната компетентност, относно:

1. нарушения на валутното законодателство;

2. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

3. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са приходи от измамна или друга нелегална дейност и които се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на Европейския съюз.

(3) Обменът на информация се осъществява при условията, по реда и начина, определени в Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.“

§ 8. Член 11 се изменя така:

„Пренасяне на парични средства през

границата на страната

Чл. 11.(1) Физическите лица могат да пренасят през границата на страната неограничено количество парични средства.

(2) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки е забранено с изключение на пратки с обявена стойност.

(3) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки от БНБ и банките се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 14г.“

§ 9. Създава се чл. 11а:

„Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от трета страна

Чл. 11а. (1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистъра по чл. 10а.

(5) Задължението за деклариране по ал. 1 се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.“

§ 10. Създава се чл. 11б:

„Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

Чл. 11б. (1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи.

(2) При пренасянето на парични средства за или от държава – членка на Европейския съюз, се прилага и чл. 11а, ал. 4.

(3) Задължението за деклариране при поискване по ал. 1 се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.“

§ 11. В чл. 12, ал. 2 думата „определя“ се заменя с „може да определи по своя преценка“.

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ след думите „в регистъра“ се добавя „и за потвърждаването или издаването на сертификат по Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти“.

2. В ал. 4, изречение първо думата „чужбина“ се заменя с „друга държава“.

§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така: „Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях през границата на страната“.

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата могат да пренасят през границата на страната неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.“

3. В ал. 2 думите „Вносът и износът“ се заменят с „Пренасянето през границата на страната“, а думите „са забранени“ се заменят с „е забранено“.

4. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях чрез пощенски пратки от БНБ и банките се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 14г.“

§ 14. Създава се чл. 14а:

„Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях през границата на страната за или от трета страна

Чл. 14а. (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи в случаите, по реда и начина, определени с наредбата по чл. 14г.

(2) Задължението за деклариране по ал. 1 се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.“

§ 15. Създават се чл. 14б, 14в и 14г:

„Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

Чл. 14б. (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи в случаите, по реда и начина, определени с наредбата по чл. 14г.

(2) Задължението за деклариране при поискване по ал. 1 се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.

Пренасяне на движими културни ценности през границата на страната

Чл. 14в. Пренасянето през границата на страната на предмети от благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, които са движими културни ценности, се допуска при спазване на условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство и след деклариране пред митническите органи.

Наредба по прилагане на режимите за деклариране пред митническите органи

Чл. 14г. Министърът на финансите издава наредбата по прилагането на чл. 10а, чл. 11, ал. 3, чл. 11а, чл. 11б, чл. 14, ал. 3, чл. 14а, 14б и 14в.“

§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност“ се заменят с „пренасянето през границата на страната на парични средства“.

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думите „търговски банки“ се заменят с „банки“;

б) в т. 3 думата „чуждестранна“ се заменя с „друга“.

3. В ал. 3, т. 1 думите „търговските банки“ се заменят с „банките“.

4. В ал. 8 думите „чл. 11, ал. 5“ се заменят с „чл. 11, ал. 2“.

§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, буква „б“ думите „търговски банки“ се заменят с „банки“.

2. В т. 2 се създава нова буква „а“:

„а) да извършва проверки и принудително събиране на статистическа информация съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ, L 269/1 от 14 октомври 2009 г.);“.

§ 18. В чл. 18, ал. 1, изречение първо думите „чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4 или 5, чл. 14, ал. 1 и 2 се заменят с „чл. 11, ал. 2 и 3, чл. 11а, ал. 1, 2 и 3, чл. 14, ал. 2 и 3, чл. 14а, ал. 1“.

§ 19. Създава се чл. 18а:

„Чл. 18а. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 11б, ал. 3 и чл. 14б, ал. 2 физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на юридическите лица или едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 на лицата се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 5 думите „Търговска банка“ се заменят с „Банка“.

2. В ал. 6 думите „търговска банка“ се заменят с „банка“.

§ 21. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Предметът на нарушението при пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и на изделия със и от тях, се отнема в полза на държавата, включително когато нарушителят не може да бъде установен.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Алинея 1 не се прилага за нарушения по чл. 18а.“

§ 22. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. „местно лице“ за целите на чл. 7, 8 и 10 е резидентна единица по смисъла на т. 1.30 от глава първа на Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността;“.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. „чуждестранно лице“ за целите на чл. 7, 8 и 10 е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията по т. 2;“.

3. Точки 4 и 5 се отменят.

4. Точка 6 се изменя така:

„6. „парични средства“ са:

а) валута – банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна, и

б) платежни инструменти на приносител;“.

5. Точка 10 се изменя така:

„10. „пряка инвестиция“ е:

а) придобиване в търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на 10 и над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание или от капитала на дружеството;

б) създаване на търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора;

в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви „а“ и „б“ или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;

г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква „а“ или „б“;

д) придобиване на недвижим имот на икономическа територия, различна от тази на инвеститора;“.

6. Създават се т. 18, 19 и 20:

„18. „пренасяне през границата на страната“ е пренасянето през държавната граница на Република България, включително и чрез пощенски пратки, на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и на изделията със и от тях, от и за друга държава – членка на Европейския съюз, или вносът и износът от и за трета страна;

19. „платежен баланс“ е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки трансграничните сделки за определен отчетен период;

20. „международна инвестиционна позиция“ е статистически отчет, с който се отчита със съответните разбивки размерът на трансграничните финансови активи и пасиви към определена дата.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 23. Министърът на финансите издава наредбата по чл. 14г в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

§ 24. Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание досегашните чл. 6, ал. 2, чл. 10а, ал. 4, чл. 11, ал. 6 и чл. 14, ал. 1, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

§ 25. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48 и 57 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 5 т. 4 се изменя така:

„4. събират информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности, включително сведенията и документите по чл. 6 от Валутния закон;“.

2. В чл. 11б, ал. 1 думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност“ се заменят с „пренасянето през границата на страната на парични средства“.

§ 26. Разпоредбите на § 2 и § 25, т. 1 влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12674