Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Дата на приемане 27/07/2011
Брой/година Държавен вестник 61/2011

 


УКАЗ № 193

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приет от ХLI Народно събрание на 27 юли 2011 г.

Издаден в София на 3 август 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г. и бр. 8 и 12 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва:

1. Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

2. Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина;

3. Списък III – Рискови вещества.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) С наредбата по ал. 2 се определят и редът и условията за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци по ал. 2.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 след думата „списъците“ се добавя „по чл. 3, ал. 2“.

§ 3. В чл. 5 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 4. В чл. 6 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 5. В чл. 9а, т. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 6. В чл. 14, ал. 2 думите „научна и медицинска оценка“ се заменят със „становище“, а думите „едно приложение в друго“ се заменят с „един списък в друг“.

§ 7. В чл. 16, ал. 1 думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

§ 8. В наименованието на глава четвърта думите „приложение № 1“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1“.

§ 9. В чл. 30 думите „приложение № 1“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1“.

§ 10. В чл. 31 думите „медицински и научни изследвания и за образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“.

§ 11. В наименованието на глава пета думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 12. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

2. В ал. 5 думите „медицински и научни изследвания и за образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“.

§ 13. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 11 се отменя.

2. В ал. 2 се създава т. 4:

„4. списък на наркотичните вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.“

§ 14. В чл. 32б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 5 се отменя.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В лицензията по ал. 1, издадена на производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се вписва списък на наркотичните вещества, с които се извършват дейностите.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

§ 15. В чл. 33, ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 16. В чл. 34 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 17. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

2. В ал. 2 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 18. В чл. 36е, ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 19. В чл. 40 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 20. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение първо думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

2. В ал. 4, изречение първо думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 21. В чл. 46, ал. 3 думите „медицински и научни изследвания и за образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“.

§ 22. В чл. 47, ал. 1 думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

§ 23. В чл. 48, ал. 1 думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

§ 24. В чл. 49 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

2. В ал. 3 думите „приложенията към закона“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2“.

§ 25. В глава пета в наименованието на раздел ІІІ думите „медицински, научноизследователски и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“.

§ 26. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „медицински, научноизследователски и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“.

2. В ал. 2 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

3. В ал. 3 думите „медицински, научноизследователски и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“.

§ 27. В глава пета в наименованието на раздел ІV думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 28. В чл. 55, ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 29. В чл. 56 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 30. В чл. 58, ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 31. В чл. 59, ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 32. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

2. В ал. 4 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 33. В чл. 63, ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 34. В чл. 65 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 35. В чл. 65а след думата „доставените“ се добавя „внесените, изнесените“, а думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 36. В чл. 65б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „приложение № 2“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2“.

2. В ал. 3 думите „приложение № 2“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2“.

§ 37. В чл. 66 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 38. В чл. 68, ал. 1 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 39. В чл. 69 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 40. В чл. 70 думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

§ 41. В чл. 71 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“, а думите „научни и медицински изследвания и за образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания“.

§ 42. В чл. 73, ал. 1 думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

§ 43. В чл. 74 думите „предписване, отпускане“ се заличават, а думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

§ 44. В чл. 90, ал. 1 думите „приложение № 1“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1“, а думите „приложения № 1, 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

§ 45. В чл. 102 думите „приложения № 2 и 3“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 46. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. В т. 11 навсякъде думите „приложения № 1, 2 и 3 на този закон“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3“.

 2. В т. 17 думите „приложенията към този закон“ се заменят със „списъците по чл. 3, ал. 2“.

§ 47. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се отменя.

§ 48. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се отменя.

§ 49. Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 50. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез дирекция „Наркотични вещества“, Министерството на финансите, чрез Агенция „Митници“, Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Криминална полиция“ и Софийската градска прокуратура унищожава останалите и неунищожени наркотични вещества по § 96 от Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), съхранявани от Министерството на здравеопазването.

§ 51. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г. и бр. 9 и 12 от 2011 г.) в чл. 168, ал. 2 думите „приложение № 2 към чл. 3, ал. 2“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 2“, а думите „приложение № 3 към чл. 3, ал. 2“ се заменят със „списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3“.

§ 52. В срок три месеца от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема наредбата по чл. 3, ал. 2.

§ 53. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон.

§ 54. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9433