Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация
Дата на приемане 13/07/2011
Брой/година Държавен вестник 57/2011

 


УКАЗ № 181

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация, приет от ХLI Народно събрание на 13 юли 2011 г.

Издаден в София на 20 юли 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация

Член единствен. Ратифицира Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация, подписано на 2 септември 2010 г. във Виена.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8623