Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Дата на приемане 26/07/2011
Брой/година Държавен вестник 61/2011

 


УКАЗ № 188

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 26 юли 2011 г.

Издаден в София на 29 юли 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13 и 33 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 35, ал. 2 думите „244а – 246“ се заменят с „243 – 246“.

§ 2. В чл. 411а, ал. 2 думите „чл. 243, чл. 244“ се заличават.

§ 3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (ДВ, бр. 13 от 2011 г.) в § 11 думите „6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“ се заменят с „от 1 януари 2012 г.“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9432