Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Дата на приемане 20/09/2011
Брой/година Държавен вестник 77/2011

 


УКАЗ № 206

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, приет от ХLI Народно събрание на 20 септември 2011 г.

Издаден в София на 28 септември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 25 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

„5. номер и дата на предходно заявление за регистрация по този член, подадено от заявителя, ако има такова, и на издаденото удостоверение по чл. 10.“

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В този случай документите по ал. 2, т. 5 се прилагат, ако те не са били приложени към предходно заявление, подадено от същото лице, а свидетелство за съдимост по ал. 2, т. 6 – ако е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за съдимост, приложено към предходно заявление, подадено от същото лице.“

§ 2. В чл. 15, ал. 2 т. 3 се отменя.

§ 3. В чл. 24, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато сделката по чл. 4, т. 3 за тях не подлежи на удостоверяване по реда на този закон“.

§ 4. В чл. 25, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато сделката по чл. 4, т. 3 за тях не подлежи на удостоверяване по реда на този закон“.

Преходна разпоредба

§ 5. Откритите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 8, 15, 24 и 25 се разглеждат и довършват по досегашния ред.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 септември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10800