Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията
Дата на приемане 07/09/2011
Брой/година Държавен вестник 73/2011

 


УКАЗ № 200

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за защита на конкуренцията, приет от ХLI Народно събрание на 7 септември 2011 г.

Издаден в София на 13 септември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г. и бр. 54 и 97 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „петима“ се заменя със „седем“, а думата „трима“ се заменя с „петима“.

§ 2. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „4“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;

б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се заменят съответно със „7“ и „4“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира двамата нови членове на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) Новите членове на Комисията за защита на конкуренцията по ал. 1 се избират от Народното събрание за срок до приключване на мандата на действащите членове.

§ 4. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за защита на конкуренцията приема изменения и допълнения на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията.

§ 5. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 19 и 43 от 2011 г.) в чл. 122в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с „четирима“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;

б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се заменят съответно със „7“ и „4“.

§ 6. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г. и бр. 50 от 2011 г.) в чл. 90 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с „четирима“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“;

б) в изречение второ цифрите „5“ и „3“ се заменят съответно със „7“ и „4“.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, 5 и 6, които влизат в сила в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 септември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10482