Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство
Дата на приемане 10/11/2011
Брой/година Държавен вестник 93/2011

 


УКАЗ № 227

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, приет от ХLI Народно събрание на 10 ноември 2011 г.

Издаден в София на 17 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство (обн., ДВ, бр. 102 от 1963 г.; изм., бр. 36 от 1979 г., бр. 38 от 1998 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 27 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 38 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:

„(1) За дребно хулиганство, извършено от лице, навършило шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните административни наказания:

1. задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи;

2. глоба от 100 до 500 лв.“

§ 2. В чл. 3, в текста преди буква „а“ думата „поделение“ се заменя със „структурно звено“, а думата „упълномощеното“ се заменя с „оправомощеното“.

§ 3. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. (1) С постановяване на решението по чл. 6, ал. 1, буква „а“ съдът насрочва делото пред съответния окръжен съд в срок до три дни в случай на обжалване, за което незабавно се уведомяват наказаният и съответният прокурор.

(2) Решението по чл. 6, ал. 1, буква „а“ подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е окончателно.

(4) Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.“

§ 4. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) Наказанието задържане се изтърпява по реда, предвиден в правилника за прилагане на този указ, в съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи в отделни помещения от помещенията, определени за лицата, задържани за извършени престъпления.

(2) Изтърпяването на наказанието се съпровожда с подходяща работа съобразно здравословното състояние, възрастта и възможностите на наказания. За времето на задържането не се получава трудово възнаграждение.“

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Когато постановеното административно наказание е задържане, за него незабавно се уведомява работодателят на наказания.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За неуредените в този указ въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4 и в тях думите „и правната евроинтеграция“ се заличават.

§ 6. Всички разпоредби на указа се обозначават съгласно изискванията на Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г.; доп., бр. 7 от 1978 г., бр. 57 от 1980 г., бр. 46 от 2007 г.).

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12356