Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА
Дата на приемане 14/09/2011
Брой/година Държавен вестник 75/2011

 


УКАЗ № 202

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, приет от ХLI Народно събрание на 14 септември 2011 г.

Издаден в София на 16 септември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, подписано на 27 април 2011 г. в Брюксел.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 септември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10615