Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Дата на приемане 14/03/2012
Брой/година Държавен вестник 25/2012

 


УКАЗ № 116

На основание чл. 98, т. 4от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLI Народно събрание на 14 март 2012 г.

Издаден в София на 20 март 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или върху тях са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд, за които са сключени договори по реда на ал. 1, 2 и 3, не могат да се преотдават под наем или аренда на трети лица, освен когато са предмет на споразумение, сключено по реда на чл. 37в.“

3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

4. Създава се ал. 8:

„(8) До участие в търговете и конкурсите по ал. 1 не се допускат свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече от 10000 дка.“

§ 2. В чл. 34, ал. 1 в изречение първо след думите „на собствениците им“ се добавя „съответно на ползвателите им на правно основание“ и в изречение второ след думата „информация“ се добавя „от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или“.

§ 3. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в изречение пето след думите „за тях“ се добавя „на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в“.

2. В ал. 2 думите „31 май“ се заменят с „31 юли“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) В срок до 10 август общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1 на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.“

§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „15 юни“ се заменят с „5август“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от имоти, включително по ал. 3, и дължимото за тях рентно плащане. Неразделна част от споразумението е картата за разпределение на масивите за ползване. Споразумението и картата се подписват от участниците и се предоставят на председателя на комисията по ал. 1. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година до 30 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.“

3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „15 август“ се заменят с „15 септември“.

4. В ал. 4 думите „1 септември“ се заменят с „1 октомври“.

5. В ал. 5 думите „10 септември“ се заменят с „10 октомври“.

6. В ал. 7 думите „1 юли на съответната година“ се заменят с „10 септември“.

7. Създава се нова ал. 14:

„(14) Споразумението за създаване на масиви за ползване или разпределението на масивите за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в частта за земите по ал. 3 се смята за правно основание, при условие че е извършено плащане за тях.“

§ 5. В допълнителните разпоредби в § 2ж в изречение първо думите „площ земеделска земя“ се заменят със „земеделска площ“, а в изречение второ думите „имотните граници на крайните имоти“ се заменят със „споразумение на ползвателите“.

§ 6. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г.) в § 17 ал. 3 се изменя така:

„(3) Размерът на сумите по ал. 2 се определя по ред, определен в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г.).“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. (1) Недовършените производства по чл. 27, ал. 6 се довършват по реда на § 17, ал. 1 – 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

(2) Недовършени производства по ал. 1 са тези, за които към датата на влизане в сила на този закон не са сключени договори за придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи.

§ 8. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет и министърът на земеделието и храните привеждат в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 март 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3188