Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия
Дата на приемане 21/09/2011
Брой/година Държавен вестник 77/2011

 


УКАЗ № 208

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия, приет от ХLI Народно събрание на 21 септември 2011 г.

Издаден в София на 28 септември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия

Член единствен. Ратифицира Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия, подписана на 28 март 2011 г. в Тбилиси.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 септември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10801