Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните
Дата на приемане 30/11/2011
Брой/година Държавен вестник 98/2011

 


УКАЗ № 251

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, приет от ХLI Народно събрание на 30 ноември 2011 г.

Издаден в София на 6 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм., бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и списък, утвърдени от министъра на здравеопазването. Средствата са за сметка на държавния бюджет.“

2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.

§ 2. Създава се чл. 7:

„Чл. 7. (1) При смърт на ветеран от войните наследниците имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер на 500 лв.

(2) Помощта по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

12852