Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Дата на приемане 02/11/2011
Брой/година Държавен вестник 90/2011

 


УКАЗ № 221

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, приет от ХLI Народно събрание на 2 ноември 2011 г.

Издаден в София на 4 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие

Член единствен. Ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, подписана на 25 октомври 2007 г. в Ланзароте, Испания, със следните резерви и декларации:

1. Резерва по чл. 20, параграф 4: „Република България заявява, че няма да прилага изцяло параграф 1.е на чл. 20.“

2. Резерва по чл. 21, параграф 2: „Република България ще прилага параграф 1.в на чл. 21 само по отношение на случаите, в които деца са били набирани или принудени, в съответствие с параграф 1.а или б на цитирания член.“

3. Резерва по чл. 24, параграф 3: „Репуб-лика България заявява, че няма да прилага изцяло параграф 2 на чл. 24 по отношение на нарушенията, установени в съответствие с чл. 20, параграф 1.е.“

4. Декларация по чл. 37, параграф 2: „Република България определя като национален орган, отговорен по смисъла на чл. 37, параграф 1 от конвенцията:

Научноизследователски институт по

криминалистика и криминология,

бул. „Александър Малинов“ № 1,

1715 София, пощенска кутия 934.

Тел. 359 2 982 9006

Факс: 359 2 987 8210

E-mail: int.27@mvr.bg.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12083