Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Дата на приемане 07/12/2011
Брой/година Държавен вестник 99/2011

 


УКАЗ № 257

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от ХLI Народно събрание на 7 декември 2011 г.

Издаден в София на 12 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35 и 51 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24“.

§ 2. В чл. 22, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана репродукция“.“

§ 3. В чл. 32 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 40, ал. 5 от“.

§ 4. В чл. 36 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 40, ал. 5 от“.

§ 5. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:

1. дивиденти в полза на едноличен търговец;

2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

б) местно физическо лице от източник в чужбина.“

2. В ал. 3 думите „брутната сума на начислените разходи“ се заменят с „брутния размер на начислените суми“.

3. Създава се ал. 12:

„(12) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.“

§ 6. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) след думата „работодателят“ се добавя „по чл. 49, ал. 1“;

б) създава се изречение второ: „В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:

1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;

2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби;

3. не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;

4. удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено до 31 януари на следващата година.“

3. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Служебната бележка по ал. 2 се издава и предоставя на работника/служителя в следните срокове:

1. до един месец от датата на последното плащане по правоотношението по ал. 2, т. 1, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;

2. до 10 януари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 2 и 3;

3. до 5 февруари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 4.“

5. Създава се ал. 8:

„(8) Образците по ал. 1, 2, 4 и 7 се предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.“

§ 7. В чл. 46, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 5, 8, 10 и 11“ се заменят с „чл. 38, ал. 5, 8, 10 – 12“.

§ 8. В чл. 48 се създава ал. 8:

„(8) Данъкът по ал. 1 и 2 след приспаданията по ал. 3 – 5 се закръглява към всеки пълен лев.“

§ 9. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „само един работодател“ се заменят с „работодател по основно трудово правоотношение“;

б) създава се нова т. 2:

„2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и

б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или“;

в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

2. В ал. 2 думите „по чл. 50, ал. 1, т. 5 и ал. 3“ се заменят с „по чл. 50, ал. 1, т. 4 – 5 и ал. 3“.

§ 10. В чл. 53 се създава ал. 4:

„(4) Отстъпката по ал. 2 и 3 се ползва, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67.“

§ 11. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 38, ал. 10 и 11“ се заменят с „чл. 38, ал. 10 и 12“.

2. В ал. 3 думата „разходите“ се заменя със „сумите“.

3. В ал. 7 след думите „чл. 38, ал. 8“ се добавя „и 11“, а след думите „местно лице“ се добавя „съответно от кооперацията“ и се поставя запетая.

4. В ал. 9 думата „разходите“ се заменя със „сумите“.

§ 12. В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 38, ал. 1“ се заменят с „чл. 38, ал. 1, т. 2“ и думата „разхода“ се заменя със „сумите“.

§ 13. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 2000 лв.“

§ 14. Създава се чл. 81а:

„Чл. 81а. (1) Лице – платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.“

§ 15. В § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Буква „д“ се изменя така:

„д) правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;“.

2. Създава се буква „к“:

„к) правоотношенията със специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.“

§ 16. В § 10а от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 3:

„(3) Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 17. Доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени, но неизплатени до 31 декември 2011 г., се облагат по реда на чл. 38, ал. 12 при изплащането им.

§ 18. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.

§ 19. Член 48, ал. 8, чл. 52, ал. 1 и 2 и чл. 53, ал. 4 се прилагат и при облагане на доходите за 2011 г.

§ 20. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 31, ал. 2 думите „център „Фонд за лечение на деца“, Център „Фонд за асистирана репродукция“ и Център „Фонд за трансплантация“ се заменят с „Център „Фонд за лечение на деца“ и Център „Фонд за асистирана репродукция“.

2. В чл. 158 след думите „тази глава“ запетаята и думите „като включително подава следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно счетоводното законодателство“ се заличават.

3. В чл. 160, ал. 3 навсякъде думите „финансовият отчет“ се заменят с „годишният отчет за дейността“.

4. В чл. 162, ал. 6 навсякъде думите „финансовият отчет“ се заменят с „годишният отчет за дейността“.

5. В чл. 276 след думите „чл. 92, ал. 3“ се добавя „чл. 160, ал. 3, чл. 162, ал. 6“ и се поставя запетая.

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13082