Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Дата на приемане 07/12/2011
Брой/година Държавен вестник 99/2011

 


УКАЗ № 259

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, приет от ХLI Народно събрание на 7 декември 2011 г.

Издаден в София на 12 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35 и 82 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 4 се създават т. 47 и 48:

„47. „Митнически режим с отложено плащане или митническо направление“ е всеки един от специалните режими, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността относно митническия надзор, който се прилага към необщностните стоки при тяхното въвеждане на митническата територия на Европейския съюз, временно складиране, свободните зони или свободните складове, както и всеки от режимите по чл. 84, параграф 1, буква „а“ от същия регламент.

48. „Внасяне на акцизни стоки“ е въвеждането на акцизни стоки на територията на Европейския съюз, освен ако при въвеждането им са поставени под митнически режим с отложено плащане или митническо направление, а така също и тяхното освобождаване от този режим или направление.“

§ 2. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 9:

„9. включените в код по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00.“

§ 3. В чл. 19 ал. 2 и 3 се отменят.

§ 4. В чл. 20, ал. 2, т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя „както и продажбата на природен газ като моторно гориво“.

§ 5. В чл. 24а, ал. 7 думите „датата на издаване на решението“ се заменят с „датата на влизане в сила на решението“.

§ 6. В чл. 27, ал. 3 изречение второ се заличава.

§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Акцизната ставка по ал. 1, т. 7 се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“

§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 числото „615“ се заменя с „630“;

б) в т. 4 числото „615“ се заменя с „630“;

в) в т. 6 думите „0 лв.“ се заменят с „0,85 лв.“.

2. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Биоетанол, използван за смесване с моторни горива, се денатурира, включително и по специален метод, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“

§ 9. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5 се изменя така:

„5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 за потребители на природен газ за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката – 0 лв. за гигаджаул;“.

2. Създава се нова т. 6:

„6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 за потребители на природен газ за стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката – 0,10 лв. за гигаджаул;“.

§ 10. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:

„(1) Собственици или наематели на специализирани малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия), могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“

§ 11. В чл. 57в, ал. 2, т. 7 след думата „документи“ съюзът „и“ се заличава и накрая се добавя „и удостоверения за електронен подпис“.

§ 12. В чл. 57д т. 1 се изменя така:

„1. води отделна документална отчетност за акцизните стоки, получени под режим отложено плащане на акциз;“.

§ 13. В чл. 58а, ал. 2, т. 8 след думата „документи“ съюзът „и“ се заличава и накрая се добавя „и удостоверения за електронен подпис“.

§ 14. В чл. 58г, ал. 2 се създава т. 8:

„8. удостоверение за електронен подпис.“

§ 15. В чл. 64, ал. 13 се създава изречение второ: „Отчетите могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 16. В чл. 76в, ал. 5, т. 1 думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“.

§ 17. В чл. 124в ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значителни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговорността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението.“

Допълнителни разпоредби

§ 18. Този закон въвежда изискванията на Решение за изпълнение 2011/545/ЕС на Комисията от 16 септември 2011 г. относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (ОВ, L 241/33 от 17 септември 2011 г.).

§ 19. Държавната помощ, предвидена в чл. 32, ал. 1, т. 8 и 9, се предоставя след произнасяне на Европейската комисия с положително решение относно съвместимостта й с вътрешния пазар.

Заключителни разпоредби

§ 20. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. Член 40в се отменя.

2. В чл. 41, ал. 3 думите „по чл. 40в“ се заменят с „по чл. 57, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове“.

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юли 2012 г., и § 8, т. 1, буква „в“ и § 9, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13085