Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Дата на приемане 24/11/2011
Брой/година Държавен вестник 96/2011

 


УКАЗ № 246

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, приет от ХLI Народно събрание на 24 ноември 2011 г.

Издаден в София на 30 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда

Член единствен. Ратифицира Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, приета на 26 юни 1985 г. в Женева, Швейцария.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12675