Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за опазване на земеделските земи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи
Дата на приемане 02/03/2012
Брой/година Държавен вестник 22/2012

 


УКАЗ № 103

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, приет от ХLI Народно събрание на 2 март 2012 г.

Издаден в София на 7 март 2012 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 24, ал. 4 думата „държавната“ се заличава.

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) в § 27, ал. 3, т. 1 и 2 думите „влизането му в сила“ се заменят с „влизането в сила на този закон“.

Заключителна разпоредба

§ 3. Разпоредбата на § 2 влиза в сила от 24 май 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 март 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2568