Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Дата на приемане 20/12/2011
Брой/година Държавен вестник 105/2011

 


УКАЗ № 309

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие, приет от ХLI Народно събрание на 20 декември 2011 г.

Издаден в София на 27 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие

Чл. 1. Ратифицира изменението на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие, прието с Решение № 137 на Съвета на управителите на банката от 30 септември 2011 г.

Чл. 2. Ратифицира изменението на чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие, прието с Решение № 138 на Съвета на управителите на банката от 30 септември 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13429