Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG
Дата на приемане 14/12/2011
Брой/година Държавен вестник 102/2011

 


УКАЗ № 283

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, приет от ХLI Народно събрание на 14 декември 2011 г.

Издаден в София на 19 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG

Член единствен. Ратифицира Договора за лиценз между Австралийския съюз, представ­ляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представ­лявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, сключен на 4 ноември 2011 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Схемата на договореностите – приложение към договора по член единствен (поверителна), да не се обнародва в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13313