Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Дата на приемане 28/03/2012
Брой/година Държавен вестник 29/2012

 


УКАЗ № 147

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, приет от ХLI Народно събрание на 28 март 2012 г.

Издаден в София на 5 април 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ДВ, бр. 35 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 2, т. 4, буква „б“ думите „обучение на монтажници“ се заменят с „обучение за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1“.

§ 2. В чл. 18 се създава ал. 6:

„(6) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за енергийни обекти по чл. 24, т. 1.“

§ 3. Създават се чл. 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20е:

„Чл. 20а. Дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 се извършват от лица, които са вписани в регистър на лицата, извършващи такава дейност, при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и са получили удостоверение за това от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 20б. (1) В регистъра по чл. 20а се вписват и се издава удостоверение за вписването на лица, които:

1. са вписани в търговския регистър или са търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

2. разполагат със следния персонал, нает по трудово правоотношение:

а) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, което контролира извършването на дейностите по чл. 20а и спазването на проектната документация;

б) лица, които притежават професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5;

3. имат застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на дейността им, включително при неизпълнение на изискванията на проектната документация, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.

(2) Лицата по ал. 1, т. 2 може да не са наети по трудово правоотношение, когато:

1. са неограничено отговорни съдружници и заявителят е събирателно или командитно дружество, или

2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 2.

(3) Лицата по ал. 1 могат да бъдат вписани в регистъра и да им бъде издадено удостоверение за всички дейности по чл. 20а или само за част от тях.

(4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 1 се удостоверява със:

1. посочване на единния идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или документ, удостоверяващ качеството търговец съобразно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. копия от документи за образование, квалификация, трудови договори и уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда на персонала;

3. копие от застрахователния договор по ал. 1, т. 3.

(5) Служители от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършват проверка на документите по ал. 4 и могат да проверят на място наличието на изискванията по ал. 1, т. 2 и 3. При проверката на място служителите имат право:

1. на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността;

2. да изискват писмени обяснения от персонала на лицата, кандидатстващи за регистрация;

3. да изискват всички документи, свързани с дейността на лицата, кандидатстващи за регистрация.

(6) Когато лицата отговарят на изискванията по ал. 1, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица ги вписват в регистъра по чл. 20а и им издават удостоверение.

(7) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица отказват регистрация, когато лицата не отговарят на някое от изискванията по ал. 1 или не представят документ по ал. 4. Отказът се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) В регистъра по чл. 20а се вписват:

1. наименованието, седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция на регистрираните лица;

2. единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или съответните данни за идентификация на търговеца съобразно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

3. дейностите по чл. 20а, за които лицата се регистрират;

4. датата на издаване на удостоверението.

(9) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение на регистрираното лице с мотивирана писмена заповед при:

1. прекратяване или заличаване на търговеца;

2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1, т. 1 или 2;

3. липса на валидна застраховка по ал. 1, т. 3;

4. установяване от служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, че регистрираното лице системно не изпълнява задълженията си или не спазва обхвата на издаденото му удостоверение;

5. писмено искане от регистрираното лице;

6. възпрепятстване на проверка по чл. 20г, ал. 1 от регистрираното лице или негови служители.

(10) Заповедта по ал. 9 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 20в. Регистрираните лица са длъжни да:

1. монтират или преустройват съоръженията съгласно документите по чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя;

2. поддържат и ремонтират съоръженията при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя;

3. не допускат дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията да се извършват от персонал, който няма професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5;

4. не извършват дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията без валидна застраховка по чл. 20б, ал. 1, т. 3;

5. уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за промени в наименованието и адреса си за кореспонденция в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 20г. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява веднъж на две години регистрираните лица за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон.

(2) Извън срока по ал. 1 може да се извършват проверки на регистрираните лица при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани и организации.

(3) При проверките по ал. 1 и 2 служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имат право на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на всички документи, свързани с дейността на лицето.

(4) Когато при проверките по ал. 1 и 2 се установи, че регистрираните лица не спазват обхвата на издаденото им удостоверение или не изпълняват задълженията си по този закон, служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор могат да:

1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;

2. образуват производство по налагане на административно наказание.

(5) При системно извършване на установените по ал. 4 нарушения председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 20д. Редът за издаване на удостоверението и вписване в регистъра по чл. 20а и за проверките по чл. 20г, ал. 1 и 2 се определя с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Чл. 20е. За издаване на удостоверението по чл. 20а и за извършване на проверките по чл. 20г, ал. 1 се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 4. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:

„(5) Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ или „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“, включваща дейностите по ал. 1, както и сроковете на валидност на документите, удостоверяващи наличието на съответния вид квалификация, се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.“

§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии“ се заменят с „присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии“.

2. В т. 2 думите „и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони“ се заменят с „присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии“.

3. В т. 3 думите „1 MW“ сe заменят с „1.5 MW“.

4. Създава се т. 4:

„4. с инсталирана електрическа мощност до 1.5 MW включително, за производство на енергия от водноелектрически централи.“

§ 6. В чл. 26 се създават ал. 3, 4 и 5:

„(3) За обектите по чл. 24, т. 1 условията за присъединяване се определят в становище, което се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, а в случаите по чл. 27, ал. 5 – в срок до 15 дни от постъпване на искането.

(4) В случаите по ал. 3 предварителен договор за присъединяване не се сключва, а договор за присъединяване се сключва при условията, определени в становището по ал. 3, и при издадено разрешение за строеж.

(5) При искане за сключване на договор за присъединяване по ал. 4 разпределителното предприятие представя проект на договор в срок до 30 дни.“

§ 7. В чл. 27, ал. 5 накрая се добавя „в случаите, когато инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител“.

§ 8. В чл. 29, ал. 6 навсякъде думите „две години“ се заменят с „три години“.

§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по определената от ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 – към датата на заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Сроковете по ал. 2 текат от датата на въвеждане в експлоатация на енергийния обект, съответно от датата на въвеждане в експлоатация на първия етап, при поетапно въвеждане в експлоатация, а за обектите по чл. 24, т. 1 – от датата на сключване на договор за изкупуване на електрическата енергия. За енергийни обекти, въведени в експлоатация, и инсталации, монтирани след 31 декември 2015 г., сроковете за изкупуване се намаляват със срока от тази дата до датата на въвеждането в експлоатация, съответно монтирането.“

3. В ал. 5 думите „за която има издадена гаранция за произход съгласно наредбата по чл. 35, ал. 4“ се заличават.

4. Алинеи 7 и 8 се изменят така:

„(7) Разпоредбите на ал. 1 – 6 не се прилагат за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 25 и чл. 26, ал. 2.

(8) В случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, електрическата енергия се изкупува от обществения доставчик или съответния краен снабдител по групи цени, определени от ДКЕВР, при условията и по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката.“

5. Алинеи 10 и 11 се изменят така:

„(10) Въвеждането в експлоатация на енергийни обекти по ал. 1 се извършва по реда на наредбата по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на искане, придружено със съответните документи, включително за извършени 72-часови проби.

(11) Когато е предвидено отделни части от енергийния обект да бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, цената за изкупуване на електрическата енергия се променя при въвеждане в експлоатация на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена цена към съответстващите инсталирани мощности между цената за изкупуване до датата на въвеждане в експлоатация на съответната част и определената от ДКЕВР преференциална цена към тази дата и се определя по методика, приета от ДКЕВР.“

§ 10. В чл. 34 се създава ал. 7:

„(7) За изкупената електрическа енергия по чл. 31, ал. 5 производителите заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на обществения доставчик, съответно на крайния снабдител, по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4.“

§ 11. В чл. 52, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите „на монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи“ се заменят със „за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1“.

2. В т. 4 думите „на монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи“ се заменят със „за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1“.

§ 12. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:

„(1) На производител на електрическа енергия от възобновяем източник, който не изпълни задължението си по чл. 34, ал. 7, се налага глоба от 300 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.“

§ 13. Създава се чл. 67а:

„Чл. 67а. (1) Лице, което не изпълни задължение по чл. 20в, т. 1 – 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв.

(2) Лице, което не изпълни задължение по чл. 20в, т. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

(3) Лице, което монтира, ремонтира, поддържа или преустрои съоръжение по чл. 20а, без да е вписано в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и да има удостоверение за това, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.“

§ 14. В чл. 69, ал. 1, т. 4 след числото „67“ се поставя запетая и се добавя „чл. 67а“.

§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 20а:

„20а. „Системно“ е извършването на три или повече нарушения на този закон или на нормативните актове по прилагането му в рамките на две календарни години.“

§ 16. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби в ал. 3 накрая се добавя „когато енергийният обект се въвежда в експлоатация на един етап“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 17. (1) За енергийни обекти, с изключение на водноелектрически централи с обща инсталирана мощност над 10 MW, за които към датата на влизане в сила на този закон са сключени предварителни договори за присъединяване и са изпълнени условията по § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби или са сключени договори за присъединяване и които към датата на влизане в сила на този закон не са въведени в експлоатация, цената по договорите за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, считано от датата на влизане в сила на този закон, е действащата към датата на въвеждането в експлоатация на енергийния обект.

(2) В случаите по ал. 1, когато е предвидено отделни части от енергийния обект да бъдат въведени поетапно в експлоатация и въвеждането в експлоатация на всички предвидени етапи не е извършено към датата на влизане в сила на този закон, цената по договорите за изкупуване на произведената електрическа енергия се определя съгласно чл. 31.

§ 18. (1) Преносното и разпределителните предприятия, след съгласуване с преносното, в срок до три месеца от влизането в сила на този закон изготвят съгласно 10-годишния план за развитие на преносната мрежа и плановете за развитие на електроразпределителните мрежи графици за присъединяване на обектите на производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, с изключение на обектите за производство на електрическа енергия от биомаса.

(2) Графиците за присъединяване по ал. 1 се изготвят в съответствие с предвижданото развитие на преносната/разпределителната мрежа и поредността на сключените предварителни договори за присъединяване, а производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване, се уведомяват за възможните срокове за присъединяване на всеки обект.

(3) В срок до един месец от получаване на уведомлението по ал. 2 производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване, писмено заявяват съгласие или несъгласие относно срока за присъединяване, за който са уведомени.

(4) В случай на заявено съгласие по ал. 3 срокът за присъединяване се определя с анекс към съответния предварителен договор за присъединяване и срокът на договора е в съответствие с този срок.

(5) В случай на заявено съгласие по ал. 3, когато е подадено искане за сключване на договор за присъединяване, срокът за присъединяване се определя в този договор, а договорът за присъединяване е за посочения срок.

(6) В случай на заявено несъгласие по ал. 3, както и в случаите на незаявяване, договорите се смятат за прекратени от датата на изтичане на срока, посочен в ал. 3, а ако е подадено искане за сключване на договор за присъединяване, то не се разглежда.

(7) В случаите по ал. 4 и 5 срокът на валидност на внесената гаранция по § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се удължава в съответствие със срока на договора.

(8) В случаите по ал. 6 внесеният аванс или гаранция по § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се връща, съответно се освобождава в срок до един месец от изтичането на срока по ал. 3.

(9) Обектите на производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от биомаса, се присъединяват в срокове съгласно сроковете на договорите и сроковете по чл. 29, ал. 5 и 6.

(10) В 6-месечен срок след утвърждаване на 10-годишния план за развитие на мрежата електроенергийният системен оператор публикува на интернет страницата си плана, както и съгласуваните графици за присъединяване на отделните производители.

(11) На всеки 6 месеца електроенергийният системен оператор публикува на интернет страницата си актуализирана информация за присъединените и кандидатите за присъединяване – производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, с указания за мощността, типа на производството, присъединителното напрежение и населеното място.

§ 19. По отношение на договорите за присъединяване, сключени към датата на влизането в сила на този закон, се прилагат сроковете по чл. 29, ал. 6, действали до влизането в сила на този закон.

§ 20. Наредбата по чл. 21, ал. 5 се издава в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

§ 21. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „д“ накрая се добавя „с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 24, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници“.

2. В чл. 147, ал. 2 накрая се добавя „и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа“.

§ 22. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.) в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 55 от 2010 г.) се правят следните допълнения:

1. В § 41 се създава ал. 4:

„(4) Лицата по чл. 47, които притежават лиценз за управление на данъчен склад, който към момента на влизането в сила на този закон е разположен в стратегически обект от значение за националната сигурност, привеждат изцяло дейността си в съответствие с изискванията на закона, но не по-късно от 1 юни 2013 г.“

2. Създава се § 41а:

„§ 41а. В случаите по § 41, ал. 4 лицата продължават да използват средствата за измерване и контрол по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 68 от 2011 г. и бр. 3 от 2012 г.).“

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 април 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 март 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3571