Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията
Име на законопроекта ЗИД на Закона за администрацията
Дата на приемане 08/02/2012
Брой/година Държавен вестник 15/2012

 


УКАЗ № 63

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за администрацията, приет от ХLI Народно събрание на 8 февруари 2012 г.

Издаден в София на 15 февруари 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г. и бр. 69 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 3 след думата „осъществяват“ се добавя „общото“.

§ 2. В чл. 4, ал. 3 се създава изречение второ: „В администрацията на Министерския съвет могат да се създават и самостоятелни отдели.“

§ 3. В чл. 8 се създава ал. 3:

„(3) Главният секретар се назначава от съответния орган на държавна власт.“

§ 4. В чл. 13, ал. 1 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.

§ 5. Член 21 се изменя така:

„Чл. 21. (1) Министерският съвет може да създава съвети като постоянно действащи консултативни органи на правителството, осигуряващи координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации при определянето и провеждането на държавната политика в дадена област или по особено важни въпроси от обществена значимост.

(2) Съветите по ал. 1 се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и включват еднолични органи на изпълнителната власт или техни заместници, както и членове на колегиални органи на изпълнителната власт.

(3) Членове на съветите могат да бъдат и други държавни органи при предварително изразено от тях съгласие.

(4) За участие в съветите могат да се привличат и представители на органи на местното самоуправление при предварително изразено от тях съгласие.

(5) За участие в съветите могат да се привличат и неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответния съвет. В постановлението за създаване на съвета могат да се предвиждат критерии за кандидатстване на организациите.

(6) Съветите се състоят от председател и членове. Когато това е предвидено в постановлението за създаването им, съветите формират основен състав от постоянни членове по ал. 2 – 5 и разширен състав, включващ ръководителите на работните групи по чл. 22, ал. 2 и наблюдатели от организации по ал. 5. Наблюдателите участват в работата на съвета без право на глас.“

§ 6. Създава се нов чл. 22:

„Чл. 22. (1) Съветите организират и осъществяват определените им задачи въз основа на приета от тях годишна работна програма.

(2) Съветите могат да създават работни групи за изготвяне на проекти на стратегически документи и нормативни актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси, свързани с компетентността им. В състава на работните групи могат да се включват служители в администрациите на органите по чл. 21, ал. 2, 3 и 4 и експерти на организациите по чл. 21, ал. 5.

(3) Финансовото осигуряване на дейността на съвета е за сметка на бюджета на администрацията по чл. 22а, ал. 1. Председателят, членовете и наблюдателите не получават възнаграждение за участието си в съвета.

(4) Съветите представят ежегоден доклад за дейността си пред Министерския съвет.“

§ 7. Създават се чл. 22а и 22б:

„Чл. 22а. (1) Съвет се създава, преобразува се и се закрива с постановление на Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение. В постановлението за създаване на съвета се определят неговите задачи и структурен състав, както и администрацията, осигуряваща експертното и техническото му подпомагане.

(2) Организацията на дейността на съветите се урежда с правилник, приет от Министерския съвет, доколкото друго не е предвидено в постановлението по ал. 1.

(3) Правилникът по ал. 2 се прилага и от съвети, създадени със закон или по реда на чл. 45, ал. 1, чл. 47, ал. 8 и чл. 54, ал. 8, доколкото това е предвидено в техния устройствен акт.

Чл. 22б. (1) Съветите се подпомагат в своята дейност от секретариати, които са административни звена в специализираната администрация, на които са възложени функции на секретариат, или самостоятелни административни звена в нея.

(2) Дейността на секретариата се ръководи и организира от секретар на съвета, който може да бъде и член на съвета.“

§ 8. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:

„(4) Общото ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от министър-председателя.“

§ 9. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:

„(3) Общото ръководство на министерството се осъществява от съответния министър. Министерството като администрация се представлява от министъра или от овластено от него длъжностно лице.“

§ 10. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „консултативни звена“ се заменят с „експертни консултативни звена“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Съветите по ал. 1 могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответното министерство.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Министърът може да създава работни групи за изготвяне на законопроект или проект на акт от компетентността на правителството, за чийто вносител той е определен. В състава на работната група могат да бъдат включени и служители от други администрации със съгласието на съответния главен секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи.“

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 11. В чл. 46б, ал. 1, т. 1 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.

§ 12. В чл. 47, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В изречение първо думите „консултативни звена“ се заменят с „експертни консултативни звена“.

2. Създава се изречение трето: „Съветите могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответната държавна агенция.“

§ 13. Член 53 се отменя.

§ 14. В чл. 54, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В изречение първо думите „консултативни звена“ се заменят с „експертни консултативни звена“.

2. Създава се изречение трето: „Съветите могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на съответната изпълнителна агенция.“

§ 15. В чл. 63 след думата „агенции“ се поставя запетая, а думите „и областните администрации“ се заменят с „областните администрации и съветите по чл. 21, ал. 1“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 16. (1) Общо числеността на персонала на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36 – 38, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила на този закон, не може да бъде увеличавана.

(2) Министерският съвет съобразно своите правомощия може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по ал. 1 по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на общинските администрации.

§ 17. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон:

1. Министерският съвет:

а) да приеме правилника по чл. 22а, ал. 2 от Закона за администрацията;

б) да приведе приетите от него актове за създадените съвети в съответствие с този закон.

2. Министрите, председателите на държавните агенции и изпълнителните директори на изпълнителните агенции да закрият или да приведат в съответствие създадените от тях съвети, които не отговарят на изискванията на този закон.

§ 18. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г. и бр. 1, 18 и 100 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2:

а) в ал. 2 думите „Единен класификатор“ се заменят с „Класификатора“;

б) в ал. 4 в изречение първо след думите „от главния секретар“ се добавя „съответно от постоянния секретар на отбраната и от постоянния секретар на Министерството на външните работи“ и се поставя запетая, а в изречение второ след думите „на главния секретар“ се добавя „съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи“ и се поставя запетая.

2. В чл. 6:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Органът по назначаването може да възложи своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с лицата от администрацията на главния секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи, съответно на секретаря на общината, освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.“;

б) в ал. 3 след думите „по ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5“ и след думата „поделения“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

3. В чл. 12, ал. 2 думите „в друга администрация“ се заличават.

4. Член 29 се изменя така:

„Задължение за деклариране на имотното състояние

Чл. 29. (1) При встъпването си в длъжност държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.

(2) Всяка година до 30 април държавният служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и основанията за тяхното получаване.

(3) Декларирането по ал. 2 се извършва по образец, утвърден с наредбата по чл. 8, ал. 2.“

5. В чл. 56, ал. 1 след думата „служебен“ се добавя „трудов, и/или осигурителен“.

6. В чл. 73, ал. 3 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.

7. В чл. 74:

а) в ал. 2 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“;

б) в ал. 3 думите „чл. 81а и 81б или“ се заменят с „чл. 81а, 81б и чл. 82, ал. 2 – 4, както и“, а думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“;

в) в ал. 4 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.

§ 19. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.) в чл. 107а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние пред лицето по ал. 6.“

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Всяка година до 30 април служителят е длъжен да декларира пред лицето по ал. 6 своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея накрая се добавя „или от постоянния секретар на отбраната, или от постоянния секретар на Министерството на външните работи“.

4. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.

§ 20. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 и 100 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 95 от 2011 г.) в чл. 43, ал. 3 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.

§ 21. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 54 от 2011 г.) в чл. 16, ал. 6 думите „Единния класификатор“ се заменят с „Класификатора“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 февруари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1595