Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Дата на приемане 03/07/2012
Брой/година Държавен вестник 54/2012

 


УКАЗ № 259

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, приет от ХLI Народно събрание на 3 юли 2012 г.

Издаден в София на 9 юли 2012 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Лечебните заведения, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от републиканския бюджет, предоставят информация за извършените от тях разходи при осъществяване на дейността си по ред, определен с наредбата по ал. 3.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) За изпълнението на дейностите по ал. 2, 3 и 4 лечебните заведения за болнична помощ създават информационни звена.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 2. В чл. 29, ал. 1 след думите „медико-социални грижи“ се добавя „високотехнологичните методи на диагностика и лечение“.

§ 3. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, издаването на правилника по ал. 3 се извършва и след инспекция от Изпълнителната агенция по трансплантация и издадено удостоверение по чл. 13, ал. 3 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.“

2. Създава се ал. 6:

„(6) В правилника на лечебно заведение по ал. 3, т. 2 задължително се посочват медицинските специалности, по които лечебното заведение осъществява дейност, съответните структури на лечебното заведение, както и нивата на компетентност на клиниките, отделенията и клинико-диагностичните структури, в които заведението оказва болнична помощ.“

§ 4. В чл. 40 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 12 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

2. В ал. 5 думите „вземане и присаждане на тъкани и клетки“ се заменят с „дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки“.

3. В ал. 6, изречение второ думите „вземане и присаждане на тъкани и клетки“ се заменят с „дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки“.

§ 5. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „адрес, на който се осъществява дейността“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен раздел, в който по реда на подаване се вписват лицата, подали заявление за регистрация, и се описват приложените към заявлението документи. В този раздел се отбелязва и движението на преписката, образувана по заявлението.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 6. В чл. 44, ал. 1 се създава т. 5:

„5. когато лекарите, лекарите по дентална медицина и акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а, не са вписани в регистъра на съответната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.“

§ 7. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 8 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

2. В ал. 5 думите „вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки“ се заменят с „дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки“.

3. В ал. 6, изречение второ думите „вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки“ се заменят с „дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки“.

§ 8. В чл. 48, ал. 2 се създава т. 5:

„5. когато лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, не са вписани в регистъра на съответната колегия на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз.“

§ 9. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен раздел, в който по реда на подаване се вписват лицата, подали заявление за издаване на разрешение, и се описват приложените към заявлението документи. В този раздел се отбелязва и движението на преписката, образувана по заявлението.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 10. В чл. 50 се създава ал. 3:

„(3) Министърът на здравеопазването извършва промяна в определеното ниво на компетентност по чл. 48, ал. 1, т. 4 при констатирани несъответствия с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.“

§ 11. В чл. 51, ал. 1 се създава т. 6:

„6. е постъпило искане от лечебното заведение за преустановяване на лечебната дейност, към което е приложено решение на неговия собственик.“

§ 12. В чл. 55 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „ликвидаторите“ се заменя с „ликвидатор или ликвидатори“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 13. В чл. 63, ал. 5 думите „т. 4, 5, 6 и 7“ се заменят с „т. 3, 3а, 3б, 4, 5, 6 и 7“.

§ 14. В чл. 101, ал. 3 думите „чл. 49, ал. 3“ се заменят с „чл. 49, ал. 4“.

§ 15. В чл. 102, ал. 7 думите „чл. 41, ал. 3“ се заменят с „чл. 41, ал. 4“.

§ 16. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 10:

„10. „Високотехнологични методи на диагностика и лечение“ са методи на инвазивната кардиология, кардиохирургията, ендоваскуларните интервенции в неврохирургията, лъчелечението, трансплантацията, роботизираната хирургия, образната диагностика, изпълнявана с РЕТ/СТ.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 17. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането в съответствие с този закон.

§ 18. Националната здравна карта се привежда в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

§ 19. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; бр. 20 от 2012 г. –  Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г.; изм., бр. 47 от 2012 г.) в чл. 153б, ал. 1, т. 1, буква „б“ думите „лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за лечебните заведения“ се заменят с „медицински центрове и диагностично-консултативни центрове“.

§ 20. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ., бр. 102 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) в чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Националният център за трансфузионна хематология осигурява медицинските изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки, необходими за лечебните заведения по чл. 15, т. 1 и 2, и им ги предоставя безвъзмездно при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Необходимите средства за изпълнение на дейностите по ал. 1 се осигуряват целево на Националния център за трансфузионна хематология чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1“ се заличават.

§ 21. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г. и бр. 20 и 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 4, т. 1 след думите „чл. 10, т. 3“ се добавя „и 3б“.

2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в раздел VII „Министерство на здравеопазването“:

а) точка 4 се изменя така:

„4. „Център за отдих – Китен“ – ЕАД – Китен;“

б) точки 8, 9 и 10 се изменят така:

„8. „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Котел“ – ЕООД – Котел;

9. „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести – Мездра“ – ЕООД – Мездра;

10. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – ЕАД – София;“

в) точка 14 се отменя;

г) точка 15 се изменя така:

„15. „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация – Радунци“ – ЕООД, с. Радунци, община Мъглиж, област Стара Загора;“

д) точка 19 се изменя така:

„19. „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация за пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ – ЕООД – Велинград;“

е) точка 26 се изменя така:

„26. „Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Св. Екатерина“ – ЕАД – София;“

ж) точка 31 се изменя така:

„31. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ – ИСУЛ“ – ЕАД – София;“

з) точки 33 и 34 се изменят така:

„33. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ –  ЕАД – София;

34. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора“ –  ЕАД – Стара Загора;“

и) точка 38 се изменя така:

„38. „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ЕАД – София;“

к) точки 40, 41, 42 и 43 се изменят така:

„40. „Специализирана ортопедична болница за активно лечение – БУЛ-ПРО“ – ЕАД – София;

41. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ – ЕООД;

42. „Център за психично здраве – София“ –  ЕООД;

43. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – София област“ – ЕООД;“

л) точка 70 се отменя;

м) точка 71 се изменя така:

„71. „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ –  ЕАД – София;“

н) създава се т. 72:

„72. „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Шумен“ – ООД – Шумен.“

§ 22. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12:

а) в ал. 9, изречение първо накрая се добавя „и издава удостоверение за регистрация“;

б) алинея 10 се отменя.

2. В чл. 12а, ал. 2 думите „и 10“ се заличават.

3. В чл. 22б, ал. 1, т. 1 думите „заверено копие от лицензия“ се заменят с „данни за регистрационния номер на лицензията“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6497