Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Дата на приемане 12/04/2012
Брой/година Държавен вестник 33/2012

 


УКАЗ № 168

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от ХLI Народно събрание на 12 април 2012 г.

Издаден в София на 20 април 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „лизинг, наемане“ се заменят с „наемане, лизинг“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Обекти на обществени поръчки са и:

1. доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в т. ч. оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

2. доставка на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него;

3. строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;

4. строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги.“

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:

„3. обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 5, които се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;

4. обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 6, които се възлагат чрез ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура на договаряне без обявление.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 5 и 6, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 2“.

§ 3. Член 8а се изменя така:

„Чл. 8а. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки.

(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури и сключва договори или рамкови споразумения за нуждите на други възложители.

(3) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото централният орган за обществени поръчки ги е спазил. Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.

(4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт.“

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен.“

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за:“;

б) създават се т. 14 и 15:

„14. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, между Република България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;

15. договори, възлагани по специфични процедурни правила на международна организация.“

2. Създава се ал. 7:

„(7) В случаите по ал. 1, т. 14 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.“

§ 6. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. (1) Законът не се прилага за договори с обект по чл. 3, ал. 2:

1. възлагани по специфични процедурни правила:

а) съгласно международни договори, сключени между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави – членки на Европейския съюз, от една страна, и една или повече трети страни – от друга;

б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;

2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;

4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно от най-малко две държави – членки на Европейския съюз, за разработване на нов продукт и където е приложимо, на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;

5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;

6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:

а) доставката на военно оборудване или специално оборудване, или

б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква „а“, или

в) строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги;

7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;

8. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения.

(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава – членка на Европейския съюз, ако има такива.

(3) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите приема наредба, с която се уреждат:

1. критериите и редът за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и

2. редът за възлагане изпълнението на инвестиционни проекти за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили в случаите по ал. 1, т. 6;

3. условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения – в случаите по ал. 1, т. 2.“

§ 7. Създава се чл. 13а:

„Чл. 13а. Възложителите нямат право да прилагат основанията по чл. 4, 12 и 13 с цел заобикаляне прилагането на закона.“

§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думата „поръчки“ се добавя „с обект по чл. 3, ал. 1“;

б) в т. 1 думите „равни или по-високи от 240 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 264 000 лв.“ и думите „равни или по-високи от 1 500 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 1 650 000 лв.“;

в) в т. 2 думите „равни или по-високи от 60 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 66 000 лв.“ и думите „равни или по-високи от 120 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 132 000 лв.“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато обществените поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС:

1. за строителство – равни или по-високи от 4 000 000 лв.;

2. за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 400 000 лв.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:

а) в текста преди т. 1 след думата „поръчки“ се добавя „с обект по чл. 3, ал. 1“;

б) в т. 1 думите „от 240 000 до 2 400 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв.“ и думите „от 1 500 000 до 6 000 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.“;

в) в т. 2 думите „от 60 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 66 000 лв.“ и думите „от 120 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 132 000 лв.“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:

а) в текста преди т. 1 след думата „поръчки“ се добавя „с обект по чл. 3, ал. 1“;

б) в т. 1 думите „от 45 000 до 240 000 лв.“ се заменят с „от 60 000 до 264 000 лв.“ и думите „от 500 000 до 1 500 000 лв.“ се заменят с „от 670 000 до 1 650 000 лв.“;

в) в т. 2 думите „от 15 000 до 60 000 лв.“ се заменят с „от 20 000 до 66 000 лв.“ и думите „от 60 000 до 120 000 лв.“ се заменят с „от 66 000 до 132 000 лв.“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:

а) в текста преди т. 1 съюзът „или“ се заменя с „и“, а думите „при разход на средства на следните стойности без ДДС“ се заменят с „при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС“;

б) в т. 1 думите „45 000 лв.“ се заменят с „60 000 лв.“, а думите „500 000 лв.“ с „670 000 лв.“;

в) в т. 2 думите „15 000 лв.“ се заменят с „20 000 лв.“, а думите „60 000 лв.“ с „66 000 лв.“;

г) в т. 3 думите „60 000 лв.“ се заменят с „66 000 лв.“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4, т. 2 и 3“ се заменят с „ал. 5, т. 2 и 3“.

7. Създава се ал. 7:

„(7) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма „а“ при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но са длъжни да сключат писмен договор.“

§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „над 2 400 000 лв.“ се заменят с „равна или по-висока от 2 640 000 лв.“.

2. В ал. 4 думите „377 469 лв.“ се заменят с „391 160 лв.“.

§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или подновявания“.

2. В ал. 3 думите „по чл. 90, ал. 1, т. 9 и чл. 103, ал. 2, т. 8“ се заменят с „по чл. 90, ал. 1, т. 9, чл. 103, ал. 2, т. 8 и чл. 119в, ал. 3, т. 12“.

3. В ал. 4 думите „2 или 3“ се заменят с „2, 3 или 4“.

§ 11. В чл. 16в се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Възложителят е длъжен да запазва правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, когато:

1. предметът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или

2. поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.“

2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:

„(3) В случаите по ал. 1, т. 1 специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания участват, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство и ресурс или с подизпълнители, които също са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

(4) Национално представителните организации на и за хората с увреждания ежегодно до 30 септември на текущата година публикуват на Портала за обществени поръчки информация за капацитетните възможности на техните членове.

(5) Възложителят открива за следващата календарна година обществена поръчка по ал. 1, т. 1, когато тя може да се изпълни от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно информацията по ал. 4.

(6) Когато след провеждане на процедура по ал. 1 не е избран изпълнител, възложителят може да открие нова процедура по чл. 16, ал. 8 или чл. 103, ал. 1, без да запазва правото за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят посочва в решението за откриване причините за прекратяването на предходната процедура.“

§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 17 думите „чл. 13, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 14“;

б) в т. 22, буква „а“ числото „2 400 000 лв.“ се заменя с „2 640 000 лв.“.

2. В ал. 3 накрая се добавя запетая и се добавя „както и да утвърждава образци на документи.“

3. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Указанията по ал. 2, т. 1 са задължителни за контролните органи по чл. 123, ал. 1, когато са съгласувани с тях.“

§ 13. В чл. 20а се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думата „10-дневен“ се заменя с „14-дневен“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в регистъра възложителят изпраща до агенцията и утвърдената методика за оценка на офертите – при критерий икономически най-изгодна оферта. В случай че не вземе предвид препоръките в становището по ал. 3, възложителят може да приложи и писмени мотиви.“

§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „по-голяма от 2 400 000 лв.“ се заменят с „равна или по-висока от 2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3, ал. 2 – равна или по-висока от 4 000 000 лв.“;

б) създава се т. 3:

„3. за доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна или по-висока от 1 000 000 лв.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.“

§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) При възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 освен изискванията по ал. 1 възложителят може да предвиди и специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността на доставките.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 16. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „т. 2“ се поставя запетая и се добавя „когато аспектите и въздействието по ал. 1 са представени в парично изражение“.

2. В ал. 4, т. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1:

„(1) Обявленията за поръчки на стойност под праговете, определени в чл. 45а, ал. 2, се изготвят съгласно съответния образец, утвърден по реда на чл. 19, ал. 7.“

2. Досегашният текст става ал. 2.

§ 18. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „заинтересованото“ се заменя със „заинтересовано“.

2. В ал. 9 се създава т. 3:

„3. срокът по чл. 51, ал. 3 не е достатъчен.“

§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Възложителят може да посочи в документацията органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 3“.

3. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.

§ 20. В чл. 29, ал. 2 думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 3“.

§ 21. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез:

1. посочване в следния ред на:

а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;

б) европейски технически одобрения;

в) общоприети технически спецификации;

г) български стандарти, които въвеждат международни стандарти;

д) други международни стандарти;

е) други технически референции, създадени от европейски органи по стандартизация, или в случай на липса на такива – други национални стандарти, национални технически одобрения или национални технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;

ж) технически спецификации, създадени и широко възприети от индустрията;

з) национални стандарти в областта на отбраната и подобни на тях спецификации за оборудване и доставки в областта на отбраната;

2. посочване на работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на предмета на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;

3. определяне на работни характеристики или функционални изисквания чрез посочване на технически спецификации по т. 1, позоваването на които се приема за постигане на съответствие;

4. посочване на спецификации по т. 1 за част от характеристиките, а за друга част – посочване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 2.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция по ал. 1, т. 1 следва да е допълнено чрез добавяне на думите „или еквивалент“.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В случаите по ал. 1, т. 2, когато възложителят е предвидил изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални схеми за екомаркировки или други екомаркировки, които отговарят едновременно на следните условия:“;

б) в т. 1 думата „доставките“ се заменя със „стоките“;

в) в т. 2 думата „етикета“ се заменя с „маркировката“;

г) в т. 3 думата „екоетикетите“ се заменя с „екомаркировките“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „екоетикет“ се заменя с „екомаркировка“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) В случаите по ал. 3 възложителят приема и всяко друго средство, доказващо съответствие, като техническо досие на производител или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.“

§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да постави изисквания за защита на информация с поверителен характер или на класифицирана информация. Възложителят може да поиска от кандидатите или участниците да гарантират спазването на тези изисквания и от техните подизпълнители.“

2. В ал. 2 след думата „участниците“ се поставя запетая и се добавя „включително техните подизпълнители“.

§ 23. В чл. 32, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В изречение първо думата „стоки“ се заменя с „продукти“.

2. В изречение второ думите „чл. 30“ се заменят с „чл. 30, ал. 1 и чл. 33“ и думата „еквивалентно“ се заменя с „еквивалент“.

§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 30, ал. 1, т. 1 или 2“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 1“ и думите „с всеки относим документ“ се заменят със „с подходящи средства, които удовлетворяват възложителя“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) В случаите по чл. 30, ал. 1, когато техническите спецификации са определени чрез работни характеристики или функционални изисквания, възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт; на европейско техническо одобрение; на общоприета техническа спецификация; на международен стандарт или на техническа референция, установен от европейски органи по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 за подходящи средства за доказване на постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в технически спецификации, се смятат и техническо досие на производител или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от признат орган.“

§ 25. В глава трета, раздел IV се създава чл. 33а:

„Чл. 33а. Възложителите признават сертификати от признати органи.“

§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“

§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 думата „включително“ се заменя с „или“.

2. В ал. 2 се създава т. 4:

„4. са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2.“

§ 28. В чл. 41б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Недействителни спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 са договори или рамкови споразумения, сключени:“;

б) в т. 2 думите „чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2“ се заменят с „чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3“.

2. В ал. 2 след думата „Договорът“ се добавя „или рамковото споразумение“.

§ 29. В чл. 41в, ал. 1 думите „чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13, чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2“ се заменят с „чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11 – 15, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3“.

§ 30. В чл. 43 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 6:

„6. в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност над 50 млн. лв. при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.“

2. Създава се ал. 5:

„(5) Възложителят е длъжен да прекрати договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е обявено за недействително на някое от основанията по чл. 41б, ал. 1.“

§ 31. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон или на обществения интерес, включително в областта на отбраната и сигурността, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки.“

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Възложителите могат да публикуват информация за сключен договор и в случаите, когато прилагат:

1. член 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11 – 15 и ако договорите са на стойности над минималните прагове по чл. 14, ал. 4;

2. член 13, ал. 1, ако договорите са на стойности, определени в чл. 14, ал. 2.“

3. В ал. 10 думите „чл. 14, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 14, ал. 4 и 5“.

§ 32. В чл. 45а се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Документите по ал. 1 се изпращат, когато:

1. възложители по чл. 7, т. 1, които са централни органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 779 000 лв. – за строителство;

б) 254 254 лв. – за доставки, услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;

в) 391 160 лв. – за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;

2. възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 3, които възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 779 000 лв. – за строителство;

б) 391 160 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;

3. възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 779 000 лв. – за строителство;

б) 391 160 лв. – за доставки, и 254 254 лв. –

за доставки по приложение № 4;

4. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са централни органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки, по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 254 254 лв. – за услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;

б) 391 160 лв. – за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;

5. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са териториални органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 за услуги и конкурс за проект, на стойности без ДДС, равни или по-високи от 391 160 лв.;

6. възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 779 000 лв. – за строителство;

б) 782 320 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;

7. възложители по чл. 7 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:

а) 9 779 000 лв. – за строителство;

б) 782 320 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект.“

2. В ал. 3 думите „9 475 851 лв.“ се заменят с „9 779 000 лв.“.

3. В ал. 4 думите „377 469 лв.“ се заменят с „391 160 лв.“.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Възложителите изпращат по реда на ал. 1 и предварителните обявления или съобщенията за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача, когато обществените поръчки по чл. 3, ал. 1 по категории доставки и категории услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 имат левова равностойност, равна на или по-висока от 750 000 евро, по официалния валутен курс на лева спрямо еврото, а за поръчки по чл. 3, ал. 2 – на стойности, равни или по-високи от посочените в ал. 2, т. 7. Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.“

5. В ал. 11, т. 1 думата „попълват“ се заменя с „публикуват“.

6. В ал. 13 думите „чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11 – 15 и чл. 13, ал. 1“.

§ 33. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:

„е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 накрая запетаята и думата „който“ се заличават;

б) в т. 1 в началото се добавя „който“;

в) точка 2 се изменя така:

„2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;“

г) създава се т. 2а:

„2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;“

д) в т. 3 и 4 в началото се добавя „който“;

е) създават се т. 5 и 6:

„5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.“

3. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „ал. 2, т. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 2 и 5“.

4. В ал. 6 думите „ал. 2, т. 1 и 3“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 3 и 4“.

5. В ал. 7 думите „чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, ал. 2, т. 11“ се заменят с „чл. 90, ал. 1, т. 12, чл. 103, ал. 2, т. 11 и чл. 119в, ал. 3, т. 10“.

6. В ал. 9 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 1 – 5“.

7. В ал. 10 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5“.

§ 34. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата „години“ се добавя „а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – през последните 5 години“ и се поставя запетая;

б) точка 3 се изменя така:

„3. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост;“

в) в т. 6 думите „институции или агенции“ се заменят с „лица“;

г) точка 9 се изменя така:

„9. декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство, а във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 – и за броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;“

д) създава се т. 12:

„12. разрешение, удостоверение или пот­върждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя – в случай на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация.“

2. В ал. 2 думите „ефективност, опит и надеждност“ се заменят с „ефективност и опит“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение по ал. 1, т. 12, да представят съответния документ. В срока за получаване на заявления за участие тези лица подават до възложителя декларация за съгласие за извършване на проучване и прилагат необходимите документи по Закона за защита на класифицираната информация, които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.“

§ 35. В чл. 52, изречение първо след думата „предназначение“ се добавя „както и във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2“.

§ 36. В глава четвърта, раздел I се създава чл. 53в:

„Чл. 53в. (1) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата – членка на Европейския съюз, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. Това не изключва възможността възложителят, при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация, да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава – членка на Европейския съюз.

(2) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган за сигурност в държавата на кандидата да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административните процедури, които ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на поръчката.“

§ 37. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 11 се изменя така:

„11. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5.“

2. В ал. 3, т. 3 накрая се добавя „или услуги“.

§ 38. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5, т. 2 думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 3“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение при възлагане на поръчки по чл. 16в.“

§ 39. В чл. 64, ал. 1 думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 3“.

§ 40. В чл. 69 ал. 2 се отменя.

§ 41. В чл. 75, ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 3, ал. 2 – по-малко от три“.

§ 42. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 6 накрая се добавя „освен в случаите на поръчки с обект по чл. 3, ал. 2“;

б) точка 8 се изменя така:

„8. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5;“.

2. В ал. 5, т. 3 накрая се добавя „или услуги“.

§ 43. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Възложителят определя условията за участие на други лица извън членовете на комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, кои­то съдържат или изискват класифицирана информация.

(4) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.“

2. Досегашната ал. 5 се изменя така:

„(5) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;

3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии – когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;

4. дата на съставяне на протокола.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 6 и 7.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:

„(8) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности.“

5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:

„(9) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:

1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или

2. прекрати процедурата.“

6. Създават се ал. 10 и 11:

„(10) В случаите по ал. 9, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да подадат оферти.

(11) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.“

7. Досегашната ал. 8 става ал. 12 и в нея изречение първо се изменя така: „В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти.“

8. Досегашната ал. 9 става ал. 13 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 12“.

9. Създава се ал. 14:

„(14) При писмено искане от кандидат, нап­равено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на кандидата. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, или чието разкриване противоречи на интереси на сигурността на страната.“

§ 44. Член 82 се изменя така:

„Чл. 82. (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик по реда на чл. 57, ал. 1, 4 – 6.

(2) Пликът по ал. 1 съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

2. плик № 2 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника.

(3) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с представените оферти.

(4) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

(5) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

(6) Възложителят определя условията за участие на други лица извън членовете на комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, които съдържат или изискват класифицирана информация.

(7) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на два отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 2. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 2 на останалите участници.

(8) В присъствието на лицата по ал. 5 комисията отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и най-малко трима от членовете й ги подписват. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 1 на останалите участници.

(9) След извършване на действията по ал. 7 и 8 приключва публичната част от заседанието на комисията.

(10) Комисията разглежда, оценява и класира офертите по реда на чл. 69а, 70 и 71, като при работата си може да проверява данните от офертите при условията на чл. 68, ал. 11.“

§ 45. Член 83 се изменя така:

„Чл. 83. (1) След приключване на работата комисията съставя протокол, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

3. списък на участниците, чиито оферти са предложени за отстраняване, и мотивите за това;

4. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

5. дата на съставяне на протокола;

6. в случай че има такива – особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

(3) Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

(4) Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1. В решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.

(5) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът може да бъде сключен с класирания на второ място при условията на чл. 74, ал. 2.

(6) Възложителят предоставя достъп до протокола на участниците при условията по чл. 79, ал. 14.“

§ 46. Член 83г се изменя така:

„Чл. 83г. (1) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 – 36.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 – 11 и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията, освен в случаите по чл. 79, ал. 3.

(3) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в диалог, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.

(4) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;

3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии – когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;

4. дата на съставяне на протокола.

(5) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.

(6) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.

(7) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности.

(8) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:

1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или

2. прекрати процедурата.

(9) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да участват в диалог.

(10) Възложителят не може да покани да участват в диалога лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.

(11) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това.

(12) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят го изпраща едновременно до всички кандидати, а на кандидатите по ал. 4, т. 3 изпраща и писмена покана за участие в диалог.

(13) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.“

§ 47. В чл. 83е, ал. 2 думата „основни“ се заличава.

§ 48. В чл. 83з думите „чл. 73 и 74“ се заменят с „чл. 83, ал. 4 – 6“.

§ 49. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ накрая се пос­тавя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 79, ал. 3“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.“

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките;

3. списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно на избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии – когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;

4. датата на съставяне на протокола.“

4. Досегашната ал. 5 се изменя така:

„(5) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:

„(8) При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция, той може да:

1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или

2. прекрати процедурата.“

8. Създава се нова ал. 9:

„(9) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да участват в договарянето.“

9. Създава се ал. 10:

„(10) Възложителят не може да покани да участват в договарянето лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.“

10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея изречение първо се изменя така: „В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати от подбора, възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето.“

11. Досегашната ал. 9 става ал. 12 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11“ и думите „ал. 7, т. 3“ се заменят с „ал. 4, т. 3“.

§ 50. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 се създава изречение второ: „В решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.“

2. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Възложителят предоставя на участниците достъп до протокола при условията на чл. 79, ал. 14.“

§ 51. В чл. 90 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 13 думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 3“.

2. В ал. 2 думите „и 9“ се заличават.

§ 52. В чл. 92а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Възложителят предоставя достъп до протокола на участниците при условията на чл. 79, ал. 14.“

2. В ал. 9 думите „реда на Закона за стоковите борси и тържищата“ се заменят с „правилата на съответната борса“.

3. В ал. 10 след думите „по реда на“ се добавя „част трета от“.

§ 53. В чл. 93г думите „централния орган“ се заменят с „централен орган“, а думите „от него или“ се заличават.

§ 54. В чл. 97, ал. 2 думите „съдържа до 650 думи и да“ се заличават.

§ 55. В чл. 101а навсякъде думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 56. В чл. 101б, ал. 2 се създава ново изречение второ: „Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

§ 57. В чл. 101е се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „с определения за изпълнител“ се заменят с „който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител“.

2. В ал. 2 думите „определеният за изпълнител“ се заменят с „определеният изпълнител“.

§ 58. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 12 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

2. В ал. 5 след думите „по реда на“ се добавя „част трета от“.

§ 59. В чл. 105 ал. 9 се отменя.

§ 60. В чл. 111 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „обявяват възлагането на обществена поръчка чрез“ се заменят с „открият“.

2. В т. 2 думата „обнародвано“ се заменя с „публикувано“.

3. В т. 3 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 8“.

§ 61. Създава се част трета „а“ с чл. 119а – 119о:

„ЧАСТ ТРЕТА "а" 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА

Глава десета "а"

ОБЩИ ПРАВИЛА

Раздел I

Основни положения

Чл. 119а. (1) Разпоредбите на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност по чл. 14, ал. 2.

(2) В случай че по отношение на една от дейностите – предмет на обществена поръчка, са приложими правилата на тази част, а спрямо другата дейност – правилата на част втора или на част трета, тя се възлага по реда на тази част, при условие че по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка.

(3) В случай че по отношение на една от дейностите – предмет на обществена поръчка, са приложими правилата на тази част, а друга дейност от предмета е извън приложното поле на закона и по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка, за тази поръчка законът не се прилага.

(4) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на тази част или изключване на поръчката от приложното поле на закона.

Чл. 119б. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки, който е:

1. възложител по смисъла на чл. 8а, ал. 2, създаден с акт на Министерския съвет, или

2. европейски публичен орган, който не е възложител.

(2) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото:

1. органът по ал. 1, т. 1 е спазил правилата и на тази част;

2. прилаганите от органа по ал. 1, т. 2 правила съответстват на разпоредбите на тази част и на правилата за обжалване.

(3) Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.

Раздел II

Процедури

Чл. 119в. (1) Обществените поръчки по тази част се възлагат чрез ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, освен ако са налице условията за провеждане на процедура на състезателен диалог и договаряне без обявление.

(2) Възложителят може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато са изпълнени условията по чл. 83а, ал. 1 и 2.

(3) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез договаряне без обявление само когато:

1. ограничената процедура, състезателният диалог или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати, или не е подадена нито една оферта и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2. ограничената процедура, състезателният диалог или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия, поканени са само кандидатите, подали оферта в прекратената процедура, и първоначално обявените условия не са съществено променени;

3. при необходимост от предприемане на неотложни действия вследствие на криза не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление, в т. ч. тези по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3, включително в случаите по чл. 119е, ал. 1, т. 2, буква „а“;

4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;

5. по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител;

6. поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна дейност, освен в случаите по чл. 4, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 4;

7. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;

8. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики и това ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането;

9. предмет на поръчката е доставката на стоки, търгувани на стокова борса;

10. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;

11. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;

12. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:

а) първата поръчка е възложена при ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, или състезателен диалог и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;

б) общата стойност на новата поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;

в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;

13. предметът на поръчката е свързан с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили или за силите за сигурност на страната, разположени или които предстои да бъдат разположени извън нейната територия, когато възложителят трябва да осигури тези услуги от изпълнители, които гарантират валидността на своите оферти само за толкова кратки срокове, че срокът за провеждане на ограничената процедура или на процедурата на договаряне с обявление, включително съкратените срокове по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3, не може да бъде спазен.

(4) В случаите по ал. 3, т. 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от 5 години, освен при изключителни обстоятелства, които се определят, като се вземат предвид очакваният експлоатационен живот на доставените изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя.

(5) В случаите по ал. 3, т. 12 процедурата може да се открие не по-късно от 5 години от възлагането на първата поръчка, освен при изключителни обстоятелства, които налагат процедурата да бъде проведена след този срок.

(6) В случаите по ал. 3, т. 9 договорът се сключва по правилата на съответната борса.

(7) В случаите по ал. 3, т. 10 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон.

Чл. 119г. (1) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на ограничена процедура, договаряне с обявление или състезателен диалог.

(2) Рамковите споразумения се сключват за срок, не по-дълъг от 7 години. По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг, когато предвид очаквания експлоатационен живот на доставените стоки, съоръжения или системи, промяната на изпълнителя може да предизвика технически затруднения. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.

(3) За неуредените въпроси относно рамковото споразумение се прилагат правилата на чл. 93а – 93г.

Глава десета "б"

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Раздел I

Условия за изпълнение на поръчката

Чл. 119д. (1) Когато в съответствие с чл. 26, ал. 2 в обявлението е посочено, че обществената поръчка съдържа или изисква класифицирана информация, в документацията, която предоставя с поканата за участие, възложителят поставя към участниците и техните подизпълнители изисквания с цел защита на класифицираната информация.

(2) В случаите по ал. 1 освен документите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителят може да:

1. поиска представяне на разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация за избраните подизпълнители;

2. включи в проекта на договора клаузи, които задължават изпълнителя:

а) да представи документа по т. 1 и за подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на поръчката;

б) да опазва класифицираната информация, станала му известна в хода на процедурата, по време и след приключване изпълнението на поръчката;

в) в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на изпълнението на поръчката, да включи клаузи по буква „б“ за опазване на класифицираната информация.

(3) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителят признава разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата – членка на Европейския съюз, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. Това не изключва възможността възложителят, при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация, да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава – членка на Европейския съюз.

Чл. 119е. (1) Когато в съответствие с чл. 26, ал. 2 възложителят е включил в обявлението изисквания за сигурността на доставките, той може да:

1. поиска офертата да съдържа и:

а) лицензи или други подходящи документи, издадени в съответната държава – членка на Европейския съюз, с които се доказва, че участникът ще бъде в състояние да изпълнява задълженията във връзка с износа, трансфера или транзита на стоки, свързани с поръчката;

б) посочване на всички ограничения, свързани с разкриването, трансфера или използването на стоки и услуги или резултатите от тях, които произтичат от контрол на износа или от договорености в областта на отбраната;

в) доказателства, че организацията и разположението на веригата за доставки на участника позволяват спазване на тези изисквания, както и декларация, че възможни промени във веригата за доставки по време на изпълнение на поръчката няма да окажат неблагоприятно въздействие;

г) всяка придружаваща документация, получена от националните органи на участника относно изпълнението на допълнителни нужди, изисквани от възложителя, възникнали вследствие на криза;

2. включи в проекта на договора клаузи, които задължават изпълнителя:

а) да създаде и/или поддържа капацитета, необходим за посрещане на допълнителни нужди, изисквани от възложителя вследствие на криза, съгласно уговорени условия и ред;

б) да осъществява поддръжката, модернизирането или адаптирането на доставките, които са обхванати от поръчката;

в) да уведоми незабавно възложителя за всяка промяна, настъпила в неговата организация, веригата за доставки или промишлената стратегия, която може да засегне изпълнението на поръчката;

г) в случай на прекратяване на производството да предостави на възложителя всички специални средства, необходими за производството на резервни части, компоненти, монтажни елементи и специална изпитателна техника, включително технически чертежи, лицензи и указания за използване, при условия и по ред, уговорени при настъпване на съответното обстоятелство.

(2) Възложителят не може да поставя изисквания към участника, които могат да породят противоречие с лицензионните критерии за износ, трансфер или транзит на съответната държава – членка на Европейския съюз.

Чл. 119ж. (1) Когато участник възнамерява да използва подизпълнители, той е длъжен да:

1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;

2. представи документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;

3. уведоми възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

(2) Възложителят отстранява участника, ако предложените от него подизпълнители не отговарят на критериите за подбор.

Чл. 119з. (1) Възложителят може да задължи участника, определен за изпълнител, да избере подизпълнителите по всички или по част от дейностите, предложени за подизпълнение при спазване на разпоредбите на чл. 119и – 119л. Тази възможност се посочва в обявлението.

(2) Възложителят посочва в решението за определяне на изпълнител по кои от дейностите, предложени за подизпълнение, подизпълнителите, трябва да се изберат при спазване разпоредбите на чл. 119и – 119л.

(3) Възложителят няма право да поставя ограничения, основани на националната принадлежност на подизпълнителите.

Раздел II

Избор на подизпълнители

Чл. 119и. Когато участникът, определен за изпълнител, е възложител по чл. 7, той сключва договори за подизпълнение на стойност по чл. 14, ал. 2 чрез процедура по чл. 119в, ал. 1.

Чл. 119к. (1) Когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител по чл. 7 и трябва да удовлетвори изискване по чл. 119з, ал. 1, той изготвя обявление съгласно съответния образец, утвърден с регламента по чл. 45а, ал. 9 или по реда на чл. 19, ал. 7 – при договори за подизпълнение на стойност по чл. 14, ал. 2.

(2) Обявлението по ал. 1 се публикува в Регистъра на обществените поръчки, а при договори за подизпълнение на стойност по чл. 45а, ал. 2, т. 7 – и в „Официален вестник“ на Европейския съюз при спазване разпоредбите на чл. 45а, ал. 7, 10 и 11.

(3) В случаите по ал. 1 подизпълнителите се избират при спазване принципите на прозрачност и конкуренция.

Чл. 119л. (1) При избор на подизпълнител по чл. 119и и 119к се прилагат критериите за подбор, посочени от възложителя на обществената поръчка. Участникът, определен за изпълнител, може да определи и други критерии, които съответстват на посочените от възложителя.

(2) Критериите за подбор по ал. 1 следва да са обективни, недискриминационни, да са свързани с предмета на договора за подизпълнение и да са пропорционални на неговия обем.

Чл. 119м. (1) Възложителят има право да отхвърли подизпълнители, избрани от участника, определен за изпълнител, само в случай че те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за подбор, приложими към участниците. В този случай участникът, определен за изпълнител, е длъжен отново да приложи реда по чл. 119и – 119л.

(2) В случаите по ал. 1 възложителят изготвя мотивирано решение, което изпраща на участника, определен за изпълнител, в тридневен срок от издаването му.

Чл. 119н. Решенията на определения за изпълнител участник, свързани с избора на подизпълнител, не подлежат на обжалване в случаите, когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител по чл. 7.

Чл. 119о. Отговорността за изпълнение на договор за обществена поръчка се носи от изпълнителя дори в случаите, когато той е сключил договори за подизпълнение.“

§ 62. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) На обжалване по реда на тази глава подлежат и решенията по чл. 119м, ал. 2.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в т. 3 думите „чл. 79, ал. 8“ се заменят с „чл. 79, ал. 12“, думите „чл. 83г, ал. 3“ се заменят с „чл. 83г, ал. 11“, думите „чл. 88, ал. 8“ се заменят с „чл. 88, ал. 11“, а думите „и чл. 106, ал. 4“ се заменят с „чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 4, т. 1“ се заменят с „ал. 5, т. 1“.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:

а) в т. 1 думите „ал. 4, т. 1, 2 и 5, ал. 5 и 6“ се заменят с „ал. 5, т. 1, 2 и 5, ал. 6 и 7“;

б) в т. 2 думите „ал. 4, т. 3 и ал. 6“ се заменят с „ал. 5, т. 3 и ал. 7“;

в) в т. 3 думите „ал. 4, т. 4 и ал. 6“ се заменят с „ал. 5, т. 4 и ал. 7“.

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 4, т. 1“ се заменят с „ал. 5, т. 1“.

8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 4, т. 1 и 5“ се заменят с „ал. 5, т. 1 и 5“.

9. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 63. В чл. 120а, ал. 1 след думите „срещу решение“ се поставя запетая и се добавя „действие или бездействие“, а след думите „с изключение на“ се добавя „тази срещу“.

§ 64. В чл. 121 се правят следните изменения:

1. В ал. 4, т. 2 думите „чл. 120, ал. 4 и 6“ се заменят с „чл. 120, ал. 5 и 7“.

2. В ал. 6, т. 1 думите „чл. 120, ал. 4 и 6“ се заменят с „чл. 120, ал. 5 и 7“.

§ 65. В чл. 121а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство и определя член на комисията, който наблюдава проучването. За образуваното производство се уведомява възложителят.“

2. В ал. 4 след думите „обществения интерес“ се добавя „и интересите, свързани с отбраната и сигурността“.

§ 66. В чл. 121б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думите „обществени интереси“ се добавя „включително такива, свързани с отбраната и сигурността“ и се поставя запетая.

2. Създава се нова ал. 6:

„(6) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.“

3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 67. В чл. 122а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Проучването обхваща обстоятелствата по жалбата, подадена в срока по чл. 120, ал. 5 и 7, и се извършва от работен екип от администрацията на Комисията за защита на конкуренцията, определен със заповед на председателя. Проучването се наблюдава от члена на комисията по чл. 121а, ал. 1, който при необходимост дава указания.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект по чл. 3, ал. 2, служителите от администрацията на Комисията за защита на конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“

3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

§ 68. В чл. 122б се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) След приключване на проучването работният екип представя на наблюдаващия член на комисията доклад, който съдържа фактически и правен анализ на случая, както и предложение за начина на приключване на производството.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Наблюдаващият член на комисията уведомява председателя за приключване на проучването. Председателят с резолюция насрочва открито заседание за разглеждането на преписката.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 69. В чл. 122в се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, включително с обект по чл. 3, ал. 2, членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

3. Досегашната ал. 4 се отменя.

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата. На страните в производството могат да се задават въпроси.“

§ 70. В чл. 122г, ал. 1 се създава т. 1а:

„1а. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;“.

§ 71. В чл. 122и се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „договор“ се добавя „или на рамково споразумение“.

2. В ал. 3 след думата „договора“ се добавя „или на рамковото споразумение“, думите „за сключен договор“ се заменят със „за сключването му“, а накрая думите „на договора“ се заличават.

3. В ал. 4 думите „чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11 – 15 и чл. 13, ал. 1“.

4. В ал. 5 след думата „договор“ се добавя „или на рамково споразумение“.

§ 72. В чл. 122к думите „договорът бъде обявен за недействителен“ се заменят с „договорът или рамковото споразумение бъдат обявени за недействителни“.

§ 73. Член 122о се отменя.

§ 74. В чл. 127а, ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 75. В чл. 128, ал. 1 думите „чл. 15, ал. 4 – 7“ се заменят с „чл. 13а, чл. 15, ал. 4 – 7 и чл. 119а, ал. 4“.

§ 76. В чл. 128б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител или на лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 наруши забраната по чл. 119з, ал. 3.“

§ 77. В чл. 129 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „чл. 5, ал. 3“ се заменят с „чл. 5, ал. 4“.

2. В ал. 5 думите „чл. 14, ал. 3“ се заменят с „чл. 14, ал. 4“.

§ 78. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 84 или 90“ се заменят с „чл. 84, 90 или чл. 119в, ал. 3“.

2. В ал. 2 след думите „чл. 103, ал. 2“ се добавя „или чл. 119в, ал. 3“.

§ 79. В чл. 130а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител или лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което сключи рамково споразумение за възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 за срок, по-дълъг от 7 години, в нарушение на чл. 119г, ал. 2.“

§ 80. В чл. 131а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Възложител, който усвои гаранцията за участие, без да са налице основанията на чл. 61, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.“

§ 81. В чл. 133, ал. 2 думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 3“.

§ 82. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 1 и 1а:

„1. „Военно оборудване“ е оборудване, специално проектирано или адаптирано за военни цели и предназначено за използване като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение.

1а. „Граждански поръчки“ са всички поръчки, които не са посочени в чл. 3, ал. 2, обхващащи поръчката на невоенни стоки, строителство или услуги с логистична цел и сключени в съответствие с условията по чл. 5, ал. 4.“

2. Досегашната т. 1 става т. 1б.

3. Създава се т. 1в:

„1в. „Договор за подизпълнение“ е възмезден писмен договор, сключен между участника, определен за изпълнител, и едно или повече лица за целите на изпълнението на обществена поръчка с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.“

4. Досегашните т. 1а и 1б стават съответно т. 1г и 1д.

5. Създава се нова т. 6а:

„6а. „Жизнен цикъл“ са всички възможни стадии на продукт, например научноизследователски и развоен, промишлена разработка, производство, експлоатация, поправка, модернизация, изменение, поддръжка, логистика, обучение, изпитване, извеждане от употреба и обезвреждане.“

6. Досегашните т. 6а, 6б и 6в стават съответно т. 6б, 6в и 6г.

7. В т. 8 се създава изречение второ: „При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 могат да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и други.“

8. Създава се нова т. 10:

„10. „Класифицирана информация“ е всяка информация или материал, независимо от формата, естеството или начина на предаване, за които е определено ниво на класификация или защита за сигурност и които в интерес на националната сигурност и съгласно законовите, подзаконовите и административните разпоредби в сила в съответната държава  – членка на Европейския съюз, изискват защита срещу злоупотреба, унищожаване, отстраняване, разкриване, загуба или узнаване от неоправомощени лица или какъвто и да е друг вид увреждане.“

9. Точка 11 се изменя така:

„11. „Компенсаторно (офсетно) споразумение“ е договор, с който изпълнител на значим проект в областта на сигурността и отбраната се задължава да извърши дейности (свързани пряко или непряко с предмета на проекта), които целят запазване и/или развитие на съществуващи или създаване на нови способности, необходими за гарантиране на съществени национални интереси в областта на сигурността и отбраната.“

10. Създава се т. 11а:

„11а. „Криза“ е всяка ситуация в държава – членка на Европейския съюз, или в трета страна, в която е настъпило вредоносно събитие, което по своя мащаб явно превишава вредоносните събития от всекидневния живот и което значително застрашава живота и здравето на хора, има съществени последици върху имуществото или изисква мерки за снабдяване на населението със стоки от първа необходимост. Криза е налице и тогава, когато настъпването на такова вредоносно събитие се смята за непосредствено предстоящо. Кризи са и въоръжените конфликти и войните.“

11. Създава се т. 13а:

„13а. „Научноизследователска и развойна дейност“ са всички дейности, които обхващат фундаментални научни изследвания, приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност, като последната може да включва създаване на прототипи, например устройства за демонстриране постиженията на нова концепция или нова технология в съответна или представителна среда.“

12. В т. 15 думата „Обща“ се заменя с „Общоприета“.

13. Създава се т. 17а:

„17а. „Правителство“ е всяко национално, регионално или местно правителство на държава – членка на Европейския съюз, или на трета страна.“

14. Точка 18 се изменя така:

„18. „Признат орган“ е лице, акредитирано за съответната област от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, или което отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. “

15. Създава се т. 26а:

„26а. „Специално оборудване, строителство или услуга“ е оборудване, строителство или услуга за целите на сигурността, които включват, изискват и/или съдържат класифицирана информация.“

16. Създава се т. 27а:

„27а. „Стандарт в областта на отбраната“ е техническа спецификация, съответствието с която не е задължително и която е одобрена от организация по стандартизация, специализирана в изработването на технически спецификации за многократно, или непрекъснато приложение в областта на отбраната.“

17. В т. 29 думите „Технически еталон“ се заменят с „Техническа референция“.

§ 83. Създава се приложение № 5 към чл. 5, ал. 1, т. 3:

„Приложение № 5 към чл. 5, ал. 1, т. 3Кате-

горияУслуги

 

 


Референтен № по общия терминологичен речник (СРV)


1


Услуги по поддръжка и ремонт


50100000-5, от 50100000-6 до 50884000-5 (с изключение на номера от 50310000-1 до 50324200-4 и 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) и от 51000000-9 до 51900000-1


2


Услуги, свързани с външна военна помощ


75211300-1


3


Отбранителни услуги, военно-отбранителни услуги и услуги в областта на гражданската отбрана


75220000-4, 75221000-1, 75222000-8


4


Детективски и охранителни услуги


От 79700000-1 до 79720000-7


5


Услуги, свързани със сухопътен транспорт


60100000-8, от 60100000-9 до 60183000-4 (с изключение на 60160000-7, 60161000-4) и от 64120000-3 до 64121200-2


6


Услуги по въздушен транспорт: транспорт на пътници и товари, без транспортиране на поща


60400000-2, от 60410000-5 до 60424120-3 (без 60411000-2, 60421000-5), от 60440000-4 до 60445000-9 и 60500000-3


7


Транспорт на поща по земя и по въздух


60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5


8


Услуги, свързани с железопътен превоз


От 60200000-0 до 60220000-6


9


Транспортни услуги по вода


От 60600000-4 до 60653000-0 и от 63727000-1 до 63727200-3


10


Допълнителни и спомагателни транспортни услуги


От 63100000-0 до 63111000-0, от 63120000-6 до 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 и от 63520000-0 до 6370000-6


11


Далекосъобщителни услуги


От 64200000-8 до 64228200-2, 2318000-7 и от 72700000-7 до 72720000-3


12


Финансови услуги: застрахователни услуги


От 66500000-5 до 66720000-3


13


Услуги за информационни технологии и свързани с тях услуги


От 50310000-1 до 50324200-4, от 72000000-5 до 72920000-5 (без 72318000-7 и от 72700000-7 до 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4


14

 


Услуги, научноизследователска и развойна дейност (1) и изпитвания за оценка


От 73000000-2 до 73436000-7


15


Счетоводни, одиторски услуги и водене на счетоводство


От 79210000-9 до 79212500-8


16


Консултантски услуги по управление (2) и свързани с тях услуги


От 73200000-4 до 73220000-0, от 79400000-8 до 79421200-3 и 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8


17


Архитектурни услуги; инженерни услуги и интегрирани инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура; свързани услуги по научни и технически консултации; услуги по техническо изпитване и анализ


От 71000000-8 до 71900000-7 (без 71550000-8) и 79994000-8


18


Услуги по почистване на сгради и услуги по управление на собственост


От 70300000-4 до 70340000-6 и от 90900000-6 до 90924000-0


19


Канализационни услуги и услуги по сметосъбиране; услуги по хигиенизация и подобни услуги


От 90400000-1 до 90743200-9 (с изключение на 90712200-3), от 90910000-9 до 90920000-2 и 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

 


20


Услуги, свързани с учения и симулации в областта на отбраната и сигурността


80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8 


(1) С изключение на услугите, свързани с научноизследователската и развойна дейност, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 4.

(2) Без услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.“

 

 


 


§ 84. Създава се приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 4:

„Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 4

Кате-

горияУслуги

 

 


Референтен № по общия терминологичен речник (СРV)


21


Хотелиерски и ресторантьорски услуги


От 55100000-1 до 55524000-9 и от 98340000-8 до 98341100-6


22


Допълнителни и спомагателни транспортни услуги


От 63000000-9 до 63734000-3 (с изключение на 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 и от 63727000-1 до 63727200-3) и 98361000-1


23


Юридически услуги


От 79100000-5 до 79140000-7


24


Услуги, свързани с наемане на работна ръка и осигуряване на персонал (1)


От 79600000-0 до 79635000-4 (с изключение на 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) и от 98500000-8 до 98514000-9


25


Социални и здравни услуги


79611000-0 и от 85000000-9 до 85323000-9 (с изключение на 85321000-5 и 85322000-2)


26


Други услуги


  

(1) С изключение на трудови договори.“

 

Допълнителна разпоредба

§ 85. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ, L 216/76 от 20 август 2009 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 86. Процедурите по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 83 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 49 и 86 от 2010 г., бр. 12 и 22 от 2011 г.), открити с решение преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.

§ 87. (1) Жалбите по процедури по § 86 се разглеждат от съответния административен съд по досегашния ред.

(2) Производствата, образувани пред административните съдилища до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 88. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в съответствие с този закон в тримесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

§ 89. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на национално представителните организации на и за хората с увреждания актуализира списъка по чл. 16в, ал. 1, т. 1.

§ 90. До влизането в сила на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба се прилага Списъкът на оръжията, приет с Постановление № 147 на МС за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (ДВ, бр. 43 от 2011 г.).

§ 91. В Закона за военната полиция (ДВ, бр. 48 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 2 т. 9 се отменя.

2. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1 т. 1 се отменя;

б) параграф 2 се отменя.

§ 92. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 20 от 2012 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 82, т. 5 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

2. В чл. 86, т. 3 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

3. В чл. 106, ал. 6 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

4. В чл. 165, т. 11 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

5. В чл. 188а, ал. 1 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

6. В чл. 285а, ал. 1 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

7. В чл. 327:

а) в ал. 2:

аа) в т. 2 думите „по смисъла на Търговския закон“ се заличават;

бб) в т. 3 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“;

б) алинея 6 се изменя така:

„(6) По решение на министъра на отбраната в комисиите за разглеждане на оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки на Министерството на отбраната и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него се включват представители на служба „Военна полиция“.“

8. В § 1 от допълнителната разпоредба в т. 17б думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 април 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4063