Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за търговския регистър
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър
Дата на приемане 20/12/2011
Брой/година Държавен вестник 105/2011

 


УКАЗ № 307

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за търговския регистър, приет от ХLI Народно събрание на 20 декември 2011 г.

Издаден в София на 27 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 34 от 2011 г.)

§ 1. В § 16 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2011 г.) след думата „на“ се добавя „§ 3, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и на“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13492