Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
Дата на приемане 25/01/2012
Брой/година Държавен вестник 11/2012

 


УКАЗ № 29

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк, приет от ХLI Народно събрание на 25 януари 2012 г.

Издаден в София на 31 януари 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвен­цията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк

Чл. 1. Ратифицира Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, със следните резерви:

1. Резерва по чл. 7, параграф 2:

„Република България на основание чл. 38, параграф 1 от Конвенцията си запазва правото да не прилага разпоредбата на чл. 7, параграф 2.“

2. Резерва по чл. 21:

„Република България заявява, че член 21 ще се прилага при условията и по реда, предвидени във вътрешното законодателство на Република България.“

3. Резерва по чл. 23:

„Република България заявява, че член 23 ще се прилага при условията и по реда, предвидени във вътрешното законодателство на Република България.“

4. Резерва по чл. 24, параграф 1, буква „б“ и чл. 24, параграф 2:

„Република България заявява, че член 24, параграф 1, буква „б“ и член 24, параграф 2 ще се прилагат при условията и по реда, предвидени във вътрешното законодателство на Република България.“

5. Резерва по чл. 24, параграф 3:

„Република България заявява, че член 24, параграф 3 ще се прилага само по отношение на споразумения, които ще бъдат сключени в бъдеще.“

6. Резерва по чл. 27:

„Република България заявява, че съгласно чл. 27 от Конвенцията документ за самоличност („Удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“) ще се издава на лица без гражданство, придобили този статут на територията на Република България и притежаващи разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на страната, в съответствие с вътрешното законодателство на Република България. След предоставяне на статут на лице без гражданство и в съответствие с вътрешното законодателство на лицето се предоставя право на пребиваване и му се издава документ „Разрешение за пребиваване“, който не се явява документ за самоличност.“

7. Резерва по чл. 28:

„Република България заявява, че съгласно чл. 28 от Конвенцията документът „Удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство“, който се явява документ за самоличност и документ за пътуване, ще се издава на лица, на които Република България е предоставила статут на лице без гражданство и които са придобили постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на страната. Горният документ не се издава на лица, придобили статут на лице без гражданство в друга държава, освен ако постоянно или дългосрочно пребивават в Република България и поради непреодолими причини, доказани по надлежния ред със съответни документи, не могат да подновят документа си за пътуване от държавата, която първоначално го е издала.“

8. Резерва по чл. 31:

„Република България заявява, че член 31 не задължава Република България да предоставя на лицата без гражданство по-благоприятен статут от този, който се предоставя на чужденците като цяло.“

Чл. 2. Ратифицира Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г. и бр. 33 от 2010 г.) в чл. 22, ал. 2 след думата „гражданство“ се добавя „и при условие че лицето не остава без гражданство“.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 25 януари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

892