Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф "а" от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Дата на приемане 25/01/2012
Брой/година Държавен вестник 11/2012

 


УКАЗ № 30

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а“ от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сът­рудничество, приет от ХLI Народно събрание на 25 януари 2012 г.

Издаден в София на 31 януари 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а“ от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а“ от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество от 1994 г., сключено чрез размяна на ноти на 25 ноември 2011 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от датата на приемането му от Народното събрание.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 25 януари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

893