Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Дата на приемане 10/07/2012
Брой/година Държавен вестник 56/2012

 


УКАЗ № 278

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет от ХLI Народно събрание на 10 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ДВ, бр. 26 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 2 след думите „Министерството на отбраната“ се поставя запетая и се добавя „Министерството на вътрешните работи“.

§ 2. В чл. 32, ал. 4 в изречение първо циф­рата „4“ се заменя с „5“, а в изречение второ след думата „Митници“ се добавя „четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи“ и думата „четвъртият“ се заменя с „петият“.

§ 3. В чл. 53, ал. 5 в изречение първо циф­рата „4“ се заменя с „5“, а в изречение второ след думата „Митници“ се добавя „четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи“ и думата „четвъртият“ се заменя с „петият“.

§ 4. В чл. 56, ал. 1 в изречение първо думите „4 екземпляра“ се заменят с „5 екземпляра“, а в изречение второ след думата „Митници“ се добавя „четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи“ и думата „четвъртият“ се заменя с „петият“.

§ 5. В чл. 64, ал. 8 след думата „уведомява“ се добавя „Министерството на вътрешните работи“ и се поставя запетая.

Заключителна разпоредба

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6690