Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
Дата на приемане 14/03/2012
Брой/година Държавен вестник 25/2012

 


УКАЗ № 109

На основание чл. 98, т. 4от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, приет от ХLI Народно събрание на 14 март 2012 г.

Издаден в София на 20 март 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 34 и 105 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се отменя.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца – на електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.“

§ 2. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:

„(2) Средствата по ал. 1 се разходват само за развитие на материалната база на търговския регистър и за повишаване на квалификацията на служителите, работещи с търговския регистър, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието.“

§ 3. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „по § 4, ал. 1“ се добавя „или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация“.

2. В ал. 2 навсякъде след думите „по § 4, ал. 1“ се добавя „или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация“.

3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и да подават молби за обявяването им в несъстоятелност“.

§ 4. В § 5а от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „заинтересовано лице“ се поставя запетая и се добавя „както и законният представител на търговец по § 5, ал. 2“.

2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:

„(2) При пререгистрация по ал. 1 търговецът се вписва с досегашната си фирма.

(3) Едновременно с пререгистрацията на търговеца се извършва и пререгистрация на всичките му клонове.

(4) При пререгистрация търговците се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става ЕИК на търговеца.

(5) Пререгистрацията се извършва и въз основа на акт на съда по несъстоятелността, като в този случай агенцията изисква от окръжния съд по последната регистрация на търговеца издаване на удостоверение за актуално състояние и препис от актуалния дружествен договор или устава на търговеца.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. Висящите съдебни производства, както и заварените регистърни производства по отменената ал. 4 на чл. 22 до влизането в сила на този закон се приключват по реда, действащ до 31 декември 2011 г.

§ 6. Параграф 1, т. 2 влиза в сила от 1 юни 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 март 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3187