Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Дата на приемане 11/04/2012
Брой/година Държавен вестник 32/2012

 


УКАЗ № 161

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, приет от ХLI Народно събрание на 11 април 2012 г.

Издаден в София на 19 април 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.)

§ 1. В глава четвърта, раздел IV се създават чл. 112е и 112ж:

„Чл. 112е. (1) По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с решение на Министерския съвет върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав може да се учреди право на строеж в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище по чл. 107 или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по чл. 111а, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

(2) Правото на строеж по ал. 1 се учредява, когато това е необходимо за изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост или за трайно задоволяване на обществени потребности.

(3) Правото на строеж по ал. 1 се учредява безвъзмездно.

(4) Подробният устройствен план по Закона за устройство на територията се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който издава и разрешение за строеж за изграждането или разширението на обектите по ал. 1.

(5) Към проекта на подробен устройствен план по ал. 4 се изработва и прилага специализирана схема, с която се определят:

1. пристанищната акватория;

2. разположението на пристанищните съоръжения, включително плаващите съоръжения;

3. разположението на средствата за навигационно осигуряване.

Чл. 112ж. (1) Обектите по чл. 112е, ал. 1 са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна.

(2) Предназначението на обектите по чл. 112е, ал. 1 не може да се променя.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г. и бр. 29 от 2012 г.) се създава чл. 189а:

„Чл. 189а. (1) С подробни устройствени планове може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

(2) Строителството на обектите по ал. 1 се извършва от държавата или общината след учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост.“

§ 3. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 11 април 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4050