Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Дата на приемане 12/09/2012
Брой/година Държавен вестник 73/2012

 


УКАЗ № 322

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, приет от ХLI Народно събрание на 12 септември 2012 г.

Издаден в София на 20 септември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера

Член единствен. Ратифицира измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, приети (с решение ІІІ/1) от страните по Конвенцията на 28 ноември 2003 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 септември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8602