Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 20/06/2012
Брой/година Държавен вестник 50/2012

 


УКАЗ № 241

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLI Народно събрание на 20 юни 2012 г.

Издаден в София на 26 юни 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 39 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) За превози се използват билети, издадени от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7 и 27 от 2012 г.).

(2) Билетите по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:

1. за превози по градски линии:

а) наименование на издателя на билета;

б) надпис „Билет за пътуване“;

в) номер на билета;

г) превозна цена (цифром и словом);

д) дата на издаване на билета;

2. за превози по междуселищни и международни линии:

а) наименование и адрес на превозвача съгласно лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;

б) надпис „Билет за пътуване“;

в) номер на билета;

г) превозна цена (цифром и словом);

д) маршрут;

е) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;

ж) датата на пътуване и часа на тръгване;

з) номер на мястото на пътника.“

Заключителни разпоредби

§ 2. Лицата по чл. 6, ал. 1, които извършват превози на пътници по автобусни линии, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон, както следва:

1. лицата, които извършват междуселищни и международни превози – до 6 месеца след влизането в сила на този закон;

2. лицата, които извършват превози по градски линии – до 31 декември 2013 г.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6064